Integriteit Bestuurders

Anton Ederveen schaart zich achter het integriteitsbeleid van H&G.

” Kandidaat wethouders dienen vooraf gescreend te worden en dit zowel door de Belastingdienst als door Justitie, volgens Anton Ederveen Burgemeester van de gemeente Valkenswaard.”

De Burgemeester schaart zich daarmee achter het eerder door H&G ingenomen standpunt. Reeds in 2010 oordeelde H&G dat elke kandidaat wethouder vooraf een screening dient te ondergaan. Hiertoe werden onze H&G kandidaat wethouders vooraf  gescreend door het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) in opdracht van H&G.

Wij  voelen ons gesteund door de inzichten van de heer Ederveen en houden uiteraard vast aan de reeds eerder door H&G ingezette koers.

Theo Geldens

Bijeenkomst LEADER Gebiedsimpuls N69 …H&G was erbij!

Vandaag, 20-09-2017, was er een inloopmiddag voor belangstellenden, raadsleden etc. Deze is gehouden bij het INFO centrum in Riethoven.
Van de fractie en het bestuur van H&G waren er diverse  vertegenwoordigers aanwezig.
Van de overige fracties was niemand aanwezig. Er was gelegenheid voor vragen, workshops over deze provinciale werkgroep. Wij, H&G, hebben in ieder geval onze opmerkingen gedeeld met aanwezige deskundigen! Naar aanleiding hiervan hebben wij inmiddels vragen gesteld aan het College…

Het gaat uiteindelijk over subsidiegelden, dus belastinggeld. Alleen al om die reden voelen wij onze verantwoordelijkheid om hier goed op toe te zien…

Meer INFO? Klik hier!

H&G Sponsor van het Vogelverschrikkerfestival 2017

Net als voorgaande jaren ondersteunt H&G het twee-jaarlijkse Vogelverschrikkerfestival.

Dit festival sluit goed aan bij de identiteit van H&G.
Door zelfwerkzaamheid en met ondersteuning van vrijwilligers/sympathisanten iets moois bijdragen aan onze gemeenschap…

Wederom foutieve informatie Eindhovens Dagblad!

Het lijkt een structureel probleem te zijn, opnieuw publiceert het ED online een compleet foutieve interpretatie van het voorlopige standpunt van het Valkenswaards College.
Het betreft een (aangepast) verkeersbesluit Europalaan wat na een bestuursrechtelijke uitspraak noodzakelijk wordt geacht. De stelligheid waar het ED haar publicatie onderbouwd is pertinent onjuist. Na enige uren heeft het ED, al dan niet onder druk, haar eigen publicatie deels aangepast.

( Klik hier voor het aangepaste artikel.)

Wij vragen ons oprecht af wanneer de eindredactie van dit dagblad haar verantwoordelijkheid neemt en toeziet op correcte informatie aan haar abonnees en lezers! Wordt door ons gevolgd….

Oversteek Europalaan – Ooistraat

Het eerder aangenomen voorstel van Valkenswaard Lokaal wordt na de bouwvakantie in uitvoering genomen.

In de overwegingen wordt gemeld dat
volgens VL de Europalaan NIET bedoeld is voor doorgaand vrachtverkeer!
Precies dat wat wij, H&G, altijd al hebben aangegeven…..Daarom heeft H&G de afgelopen periode gewerkt aan goede en uitvoerbare alternatieven.

Klik hier voor de Motie.

Informatie van diverse media gecorrigeerd op onze site!

Om op de hoogte te zijn van wat er zoal leeft in politiek Valkenswaard kunt u via internet de raadsvergaderingen volgen. U kunt het beeldarchief bekijken en zelfs zoeken op specifieke onderwerpen en sprekers.
Toegang tot dit systeem hebt u door in het linkermenu te klikken op

                ” H&G Live uit de Raad”

Ook in de media, bijvoorbeeld het Eindhovens Dagblad, treft u met enig regelmaat artikelen aan over onderwerpen die zijn opgetekend tijdens de raadsvergadering waarbij steeds een journalist van het Eindhovens dagblad aanwezig is. Bij de verwijzing naar dit dagblad moeten wij u er helaas wel op attenderen dat de verslaggeving vaak onjuist of onvolledig is waardoor er een verkeerd beeld kan ontstaan. Voor de juiste informatie kunt u ook steeds terecht op onze website waar we verslag doen van elke raadsvergadering en foute of onvolledige publicaties in de media corrigeren. Hiervoor klikt u op de rubriek Raad Paraat boven in het Menu. Ook vindt u daar ons archief met ALLE beschrijvingen van de behandelde onderwerpen van de afgelopen jaren!

Bestuur H&G.

H&G NIEUWSBRIEF 3

H&G NIEUWSBRIEF JUNI Klik op "Nieuwsbrief"

A2 commissie uitspraak Vrachtverkeer

De A2 klachtencommissie heeft een advies gegeven t.a.v. vrachtverbod Europalaan. Het advies is om bij een verkeersbesluit vooraf een juiste motivatie aan te geven. Daar is in het eerder genomen besluit door het college niet aan voldaan. Het college kan nu opnieuw een besluit nemen wat wel voldoet.

Lees hier het volledige advies.

ACTIE Valkenswaard/Waalre N69

Campagne weren zwaar doorgaand vrachtverkeer door Centrum van Aalst en Valkenswaard.

Informatie Woningbelang 2017

H&G is breed vertegenwoordigd op de presentatie van Woningbelang in Valkenswaard. Woningbelang informeert ons over de resultaten van de afgelopen jaren en geeft ons een doorkijk naar de komende jaren. In de afgelopen periode ontwikkelt, na vele jaren stilstand ,Valkenswaard zich als de koploper woningbouw in de regio. Een resultaat waar wij als H&G bijzonder trots op zijn. Dit in het bijzonder omdat we hierbij zijn geslaagd in onze belofte aan de inwoners dit te realiseren zonder schade aan te brengen aan de belangrijke natuur waaronder het Dommelkwartier en de Hoppenbrouwers!

Provincie antwoord op vragen VL en D’66.

Naar aanleiding van de reconstructie Europalaan hebben de oppositiepartijen Vl en D'66, op eigen initiatief, een brief verzonden aan de Provinciale Staten Brabant. De Provincie heeft inmiddels een brief met antwoorden verstuurd aan de heren van Steensel (Vl) en van Rijswijk (D'66). Wij lezen in de antwoorden de bevestiging van de feiten die H&G vanaf het begin heeft gecommuniceerd naar onze inwoners. H&G blijft continu werken aan verbeteren van de huidige verkeerssituatie en doet dit binnen de wettelijke kaders en binnen de afspraken van het gebiedsakkoord N69, wat namens ALLE fracties in de gemeente Valkenswaard is ondertekend in 2012.... Voor vragen of opmerkingen staat H&G altijd klaar, niet via sociale media maar in persoonlijke gesprekken!

Klik hier voor beide brieven.

Matrix borden Valkenswaard

Geheel in lijn met de visie van H&G heeft de gemeente de signalisatie op de matrixborden aangepast en de wegaanduiding naar de A2 meertalig aangegeven!

Valkenswaard Wandelgemeente

In Valkenswaard bestaat er een " genietschap van het schon toafelke" . Deze groep vrijwilligers heeft zich tot doel gesteld om ieder jaar een rondgang te maken om de vele gedichtentafels ( initiatief van Theo Geldens ) te onderhouden. Deze groep vrijwilligers hebben ook het gestolen tafeltje op de Leenderheide vervangen! De tafeltjes-route maakt onderdeel uit van een van de vele VVV wandelroutes en heeft inmiddels een brede belangstelling in heel Nederland en daarbuiten! Wij bevelen deze wandeling/fiets-route van harte bij u aan.... Voor info zie de website van de lokale VVV.

Jaarvergadering 2017 H&G

De Jaarvergadering van H&G is een groot succes gebleken. Een grote opkomst van leden en sympathisanten van onze vereniging. Na een inhoudelijk deel met alle zaken die tijdens een jaarvergadering plichtmatig worden afgehandeld was er een leuk debat tussen de aanwezigen en de wethouders. Na afloop is er nog veel bijgepraat en hebben we gezellig een drankje gedronken en een hapje gegeten... Kortom, H&G is Helder en Gedreven zoals men van ons gewend is!

Excursie Waterberging Valkenswaard Zuid.

Het waterschap de Dommel en de gemeente Valkenswaard werken samen aan de inrichting van een waterberging in Valkenswaard-Zuid. Het dal van de Dommel is in beeld als waterbergingsgebied, dat moet bijdragen aan het voorkomen van ernstige wateroverlast in woonwijken van Eindhoven, verder stroomafwaarts aan de Dommel. Op zondag 5 maart organiseerde Groen en Heem Valkenswaard e.o., een vereniging tot behoud, ontwikkeling en versterking van natuur, milieu en erfgoed, een excursie naar het gebied tussen de Luikerweg en de Dommelseweg waar Waterschap De Dommel de waterberging heeft gepland. Onze gids was Jan Gijsbers van Gijsbers Tuinbouw aan de Kromstraat. Theo Geldens van H&G was als enige raadslid aanwezig ondanks de uitnodiging aan alle raadsleden. Belangrijk vanwege de discussie gevoerd door diverse partijen in de gemeenteraad....

H&G vragen over ambulanceverkeer

H&G heeft naar aanleiding van het nu 2 keer voorgekomen voorval dat er een ambulance vaststaat op de Eindhovenseweg/kruising Europalaan de volgende vraag: Zijn ambulance-diensten en andere nooddiensten op de hoogte gebracht, en worden ze op de hoogte gehouden, van de huidige knelpunten en wegwerkzaamheden op de Eindhovenseweg zodat ze hun route mogelijkerwijs kunnen aanpassen? Graag zo spoedig mogelijk een antwoord gezien de actualiteitswaarde. met vriendelijke groet, Bram Bots

Laatste Nieuws Vrachtverkeer N69

Ondanks het eerder ingenomen standpunt van Valkenswaard Lokaal en D'66 hebben beide partijen zich alsnog m.b.t. verkeersmaatregelen achter de standpunten van H&G, CDA en VVD geschaard. Ook zij geven aan het zware vrachtverkeer af te willen wikkelen naar de A2 via de Vest en Leende zowel in Noord-Zuid als in Zuid-Noord richting. Precies de voorgestelde maatregelen die wij ook als beste oplossing zien. Er blijft een verschil van mening over het totale vrachtverkeer over de Europalaan. Wij laten dit over drie wegen rijden. Wij waarderen deze keuze zeer om nu met een eensgezind standpunt het vrachtverkeer te weren uit de kern van Valkenswaard. Het is nu aan de wethouder van Verkeer om de voorstellen aangegeven in de motie uit te voeren. Fractie H&G.

Europalaan/Eindhovenseweg

Vrachtverkeer Centrum Valkenswaard. Klik op foto voor reactie H&G!

EUROPALAAN

Klik op STOP! En kies vervolgens de gewenste informatie uit het aanbod.

Gebiedsakkoord N69

In dit document vindt u alle bindende afspraken die gemaakt zijn door de 21 partijen en de Provincie m.b.t. de West-Parallel. ( incl. Nulplusmaatregelen )

Welkom op de site van Helder en Gedreven.

Op deze pagina vindt u met regelmaat een opsomming van besproken agendapunten uit de laatste raadsvergadering.
Deze teksten zijn gemaakt door de H&G fractieleden.
Vers van de pers dus…!

Van ieder gepubliceerd onderwerp kunt u de volledige versie lezen door boven in de menubalk te kiezen voor

“2017 Raad P(a)Raat”

U wordt automatisch doorgeleid naar de volledige tekst.

Op deze wijze blijft H&G u volledig op de hoogte houden.
Helder en Gedreven…zoals u van ons mag verwachten !

Raad P(a)raat September 2017:

1.  Publicatie WOZ-waarde
2.  Erkenning succesvolle maatregelen verkeer.

Binnenkort meerdere publicaties!

Ook kunt u vanaf nu middels BEELD en GELUID de vergaderingen LIVE volgen of terugkijken!
Hiervoor hebben wij een Knop op onze site…

Veel kijk en luisterplezier!

H&G Actueel Nieuws

Voor actueel nieuws hebben wij een apart Menu toegevoegd aan de bovenste balk. Als u hier op klikt krijgt u het meest actuele H&G nieuws.

Uitspraak RvS PIP N69

Laatste Nieuws PIP N69! De provincie heeft de mogelijkheden voor reparatie van de PIP voor de N69 klaar. Deze wordt inhoudelijk behandeld op vrijdag 8 september met de provinciale statenleden. Er is een mogelijkheid tot Inspreken van 12.45 tot 13.30 uur. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar: www.brabant.nl

RvS 17-05-2017

Klik op Raad van State voor INFO!

Opnieuw uitstel WP uitspraak Raad van State.

En opnieuw is de uitspraak van April 2017 uitgesteld met nog eens 6 weken! Naar de reden kunnen wij alleen maar gissen. De RvS geeft opnieuw geen reden voor dit uitstel. De verwachting is dat begin Juni er een uitspraak komt...maar het zal ons niet verbazen als deze opnieuw wordt uitgesteld. Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Uitspraak Raad van State N69

De Raad van State heeft woensdag 20-4-2016 een uitspraak gedaan in het dossier Westparallel. Dit betreft een tussenuitspraak. Omdat er nog diverse onduidelijkheden, ontbrekende onderbouwing en foutieve berekeningen in het oorspronkelijke PIP aanwezig zijn krijgen zowel de Provincie Brabant als de gemeente Veldhoven een half jaar om dit repareren en (wetenschappelijk)te onderbouwen. Deze “bestuurlijke lus” is een ultieme mogelijkheid om het plan door de gerechtelijke procedure te krijgen. Na de indiening van de door de RvS aangeduide onderdelen krijgen de indieners van de zienswijze 4 weken de tijd om hierop te reageren. Vervolgens zal de RvS een definitieve uitspraak doen. Deze uitspraak wordt begin 2017 verwacht. Wij houden u op de hoogte van deze uitspraak... Hieronder vindt u een verslag van de zitting bij de Raad van State over de PIP op 26-01-2017.

Raad van State

Klik op Logo

Nieuw Subsidie beleid 2016-2017

De raad stelt na vele jaren een nieuw subsidiebeleid vast. Het college kan aan de slag met de uitvoering. Het nieuwe subsidiebeleid heeft tot doel zorgvuldiger om te gaan met de besteding van gemeenschapsgeld. Wie subsidie vraagt en dus een beroep doet op gemeenschapsgeld zal zich voor zijn of haar vraag uitgebreider moeten verantwoorden. Het zal best wel even wennen zijn deze nieuwe aanpak maar geen nood we helpen u graag. Voelt u zich overvallen door de nieuwe regeling, hebt u vragen ? Neem dan gerust met mij contact op en stuur een mailtje naar T.Geldens@Chello.nl. Graag in het onderwerp vermelden “ subsidie”, wij helpen u graag verder. Theo Geldens