Jack Dielis

Mijn naam is Jac Dielis, geboren in en nog steeds woonachtig in Valkenswaard. Samen met mijn vrouw zijn wij Opa en Oma van vier schattige kleinkinderen. Als eind verantwoordelijke heb ik tot aan mijn pensioen in 2006 leiding gegeven aan een middelgroot Staalconstructiebedrijf. Omdat mijn kinderen graag zwommen ben ik in een ver verleden lid geworden van een lokale zwemvereniging. Dit resulteerde in een 28 jarige bestuursfunctie bij zwemvereniging VZ&PC Tempo waarvan de laatste 18 jaar als verenigingsvoorzitter en stichtingsvoorzitter.

Op dit moment maak ik deel uit van het bestuur van de sportraad Valkenswaard en vervul daar de functie van secretaris/ penningmeester. Door deze positie heb ik een aardige indruk van het totale sportgebeuren binnen onze gemeente. Mijn voorkeur binnen dit bestuur gaat vanzelfsprekend uit naar de 11000 sporters die onze gemeente rijk is met speciale aandacht voor de sportaccommodaties.

Ik heb me bij H&G aangesloten omdat ik van mening ben dat deze partij zich ook daadwerkelijk wil  inzetten voor sportminnend Valkenswaard. H&G is een lokale partij die  betrokken is bij vele onderwerpen inclusief de sport en weet daardoor exact aan te geven wat binnen onze gemeente de knelpunten zijn en komt met uitvoerbare oplossingen.

Gemeenteraadsverkiezingen gaan voornamelijk over lokale aangelegenheden. Naar mijn mening neemt de dominantie van de landelijke partijen binnen de lokale besturen af. Dit is een goede ontwikkeling. H&G heeft bewezen tijdens de laatste bestuursperioden dat de oprechte lokale politiek bij haar in goede handen is. Niet voor niets is dit beloond met acht zetels! Want een gemeente besturen moet gebeuren met een lokale visie en de lokale politiek heeft alleen zijdelings met de landelijke politiek te maken. Het gaat in de gemeentelijke politiek altijd om zaken die de inwoners direct aangaan en niet om landelijke ideologieën. Iets waar de lokale afdelingen van de landelijke partijen nog steeds niet mee kunnen omgaan.

De lokale democratie is voor de lokale burger. Inwoners zelf laten participeren over zaken die aan de orde zijn in hun eigen straat, wijk, of  buurt. Hun ideeën en inzet zijn mede bepalend voor wat er moet gebeuren. H&G begrijpt dit als geen ander en heeft daarom kundige mensen tot haar beschikking die weten wat er in onze gemeente leeft door de inwoners zoveel mogelijk bij allerlei zaken binnen onze gemeente te betrekken en ze op de hoogte te houden.
H&G politiek maakt het mogelijk om met coalitie maar indien mogelijk ook met oppositie zaken te doen in het belang van de inwoners. Bij een moderne democratie moet deze vrijheid er zijn, dus geen dichtgetimmerde coalitie afspraken. Het is een andere vorm van politiek bedrijven die inwoners in onze gemeente ten goede zal komen. Door op deze manier te  werken hoopt H&G  steun te krijgen van belangengroepen die in het  democratisch beleidsproces een rol willen spelen. Wij noemen dit “nieuwe, transparante politiek”!

Bij H&G staat het onderwerp sport hoog op de agenda. Wij zijn er ons van bewust dat er nu keuzes gemaakt moeten worden. Sport combineert gezondheid, sociale cohesie en integratie. In deze tijd actuele onderwerpen. Het is van groot belang dat onze inwoners in voldoende mate sporten en bewegen. Om die reden is een adequaat aanbod van basissportvoorzieningen een noodzaak. Hierbij is een onderscheid te maken tussen buitensportaccommodaties, binnensportaccommodaties en zwemfaciliteiten. Onze gemeente telt ruim 30.000 inwoners en heeft een adequaat voorzieningenniveau. Van belang is dit sportvoorzieningenniveau in stand te houden en met name de kwaliteit te verbeteren. Maar met de sporthallen is het droevig gesteld. De hallen zijn sterk verouderd of voldoen niet aan eisen van NOC/NSF. Daarbij opgeteld komt ook nog dat zwembad De Wedert compleet gerenoveerd moet worden. Overdag maken vooral de basisscholen gebruik van deze accommodaties en in de avonduren de lokale (sport)verenigingen. Een forse bezetting dus.

Momenteel wordt er onder leiding van H&G wethouder Marcel Bax, in samenwerking met een projectgroep en een werkgroep, een toekomstvisie zwem- en binnensportvoorzieningen opgesteld. Hierbij gelden twee kernonderwerpen:

  1. Nadere besluitvorming inzake de realisatie van een renovatie aangaande zwembad De Wedert medio 2016- 2017
  1. Een adequaat aanbod van binnensportaccommodaties waarbij gedacht wordt aan een nieuw te bouwen multifunctionele hal al dan niet gecombineerd met een nieuwe rollerhal.

In de op te stellen toekomstvisie binnensportvoorzieningen staat de vraag centraal welke binnensportaccommodaties nodig zijn om over een efficiënt aanbod te kunnen beschikken dat voldoende capaciteit /ruimte biedt om in de behoefte aan binnensportruimte van inwoners/verenigingen te kunnen voorzien.
Belangrijk hierbij is dat een aanbod gerealiseerd moet worden dat in meerdere opzichten efficiënt en toekomstbestendig is, waarbij rekening gehouden wordt met multifunctionaliteit, spreiding, bereikbaarheid, beheer en exploitatie. En dit alles binnen de geldende financiële kaders waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Een belangrijke factor hierbij is de ontwikkeling van het aantal  inwoners en de bevolkingsopbouw binnen onze gemeente.
Op basis van de ontwikkeling van de behoefte aan binnensport-accommodaties over de periode 2014-2030 wordt deze toekomstvisie afgerond met een meerjaren accommodatieplanning.

H&G zet zich onder leiding van onze wethouder Marcel Bax hiervoor 100% in om dit te verwezenlijken.
Zo kan sportminnend Valkenswaard nu en in de toekomst blijven sporten op een verantwoord niveau.

Jac Dielis

 

Geef een reactie, namens H&G bedankt!

%d bloggers liken dit: