Berichten van H&G!

Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied 2 ligt ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied 2 ligt nog tot en met woensdag 18 maart voor iedereen digitaal ter inzage. Het is een belangrijk plan voor de bewoners en de gebruikers van het buitengebied van de gemeente Valkenswaard. 

Belangrijk plan voor iedereen in buitengebied

In het plan staat voor alle gebouwen aangegeven hoe ze gebruikt mogen worden en voor alle gronden of er wel of niet op gebouwd mag worden. Agrariërs en andere ondernemers vinden antwoord op belangrijke vragen als: kan ik mijn bedrijf nog uitbreiden? Waar mag ik mijn gebouwen voor gebruiken? 

Maar ook voor andere inwoners van het buitengebied is het interessant: hoe groot mag mijn woning zijn?
Kan ik nog meer bijgebouwen plaatsen?

Verder vindt u antwoorden op vragen over woon- en leefomgeving, zoals: zijn de natuur en het landschap goed beschermd? 

Kortom, het bestemmingsplan Buitengebied 2 is een belangrijk document voor iedere gebruiker en iedereen met eigendommen in het buitengebied van de gemeente Valkenswaard.
Daarom maken wij u via dit bericht u nogmaals attent op het ontwerpplan.

Zoals gewoonlijk hebben wij de terinzagelegging van het ontwerpplan gepubliceerd op de gemeentepagina in het Valkenswaards Weekblad (van 5 februari). Ook zijn brieven gestuurd naar degenen die eerder een inspraakreactie hebben ingediend. 

Goed om te weten: het ontwerpplan dat nu ter inzage ligt, wijkt op onderdelen af van het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2. 

Plan en bijlagen inzien 

U kunt alle stukken inzien via www.valkenswaard.nl/ruimtelijkeplannen.
Kies ‘plannen in procedure’ en dan ‘Ontwerpbestemmingsplan buitengebied 2. Daar kunt u onder het kopje ‘verbeelding’ ook zoeken op adres. 

Wilt u graag een mondelinge toelichting? Maak dan een afspraak met het cluster ruimtelijke ordening, via het algemene telefoonnummer (040) 2083444.

Zienswijze indienen

Bent u het niet eens met de plannen, die nu ter inzage liggen?
Dien dan tijdig een zienswijze in bij de gemeenteraad van Valkenswaard. Dat kan tot en met woensdag 18 maart, zowel schriftelijk, als digitaal via www.valkenswaard.nl/zienswijze.
Het kan ook mondeling, na het maken van een afspraak met cluster Ruimtelijke Ordening. 

De gemeenteraad zal de ingediende zienswijzen betrekken bij de besluitvorming over de vaststelling van het bestemmingsplan.


 
Marcel Bax voorzitter H&G

Tijdens de extra Algemene Ledenvergadering is op 3-12-2020
Marcel Bax benoemd als nieuwe voorzitter van H&G.

Hieronder vindt u een link naar het persbericht wat op 4-12-2020
namens het bestuur is uitgegaan.

Klik op de volgende link voor het persbericht.
Persbericht:
https://helderengedreven.nl/wp-content/uploads/2019/12/191204-persbericht.pdf

Vragen aan college oktober 2019

Klik hier voor de vragen

Ingezonden Brief
(C. van de Ven)

Klik hier voor de brief.

Reactie ministerie uitspraak Europees Hof PAS regeling Nederland.

Klik hier voor meer informatie en brief minister.

Afbeeldingsresultaat voor europese hof

Waterberging Dommelen-Zuid,
een mislukte investering!

Afbeeldingsresultaat voor Dommelen-Zuid natuur

Klik hier voor meer informatie

Europees Hof
PAS regeling in Nederland

Afbeeldingsresultaat voor europese hof

Klik hier voor meer informatie…

Raad van State uitspraak PIP N69

Klik hier voor meer informatie…

Onderstaande foto van Jan van Herk bewijst maar eens dat
“iedereen” zich thuis voelt bij H&G!

 

Een aantal inwoners hebben een stichting BIMKV opgericht met als doel een ontmoetingspunt te creëren op onze markt. Binnenkort starten zij een eigen
web-site.
De uitvoering is een eigentijds ontwerp waarbij een aantal studenten van de TUEindhoven een bijdrage hebben geleverd. Zij hebben, evenals Frank Maas uit Valkenswaard, verschillende ontwerpen gemaakt. Deze zijn op een informatieavond gepresenteerd aan belangstellenden. Deze avond was druk bezocht en het initiatief werd met groot enthousiasme ontvangen!

Hieronder vindt u een YouTube presentatie van de diverse ontwerpen.
(klik op ” Youtube”)
Later in het traject wordt middels een enquete de mening gevraagd van de inwoners. Het gaat dan over de vraag of men behoefte heeft aan een dergelijk initiatief en naar welk(e) ontwerp(en) de voorkeur uitgaat. U, de inwoner, krijgt dus inspraak…..H&G ondersteunt dit initiatief van harte!

Minister Plasterk erkent dat niet gehandeld is volgens de wettelijke bepalingen, maar acht de gevolgen daarvan te gering om een eerder genomen besluit te vernietigen.

Op 29 juni jl. stelde de raad het jaarverslag 2016 en de jaarrekening vast. Naar oordeel van VVD en H&G respecteerde de gemeenteraad daarbij niet de wettelijke bepalingen ter zake.
Op dit onderdeel onderschrijft de Minister het standpunt van VVD en H&G en deelt daarmee een spreekwoordelijk tik op de vingers uit.
Naar inhoud en gevolg van het niet respecteren van de regels komt de Minister tot de conclusie dat de gevolgen niet zo zwaarwegend zijn dat het besluit dient te worden vernietigd.

H&G is blij met de reactie van de Minister; regels zijn er om gerespecteerd te worden. In dit specifieke geval ging het om het respecteren van de wettelijke termijnen die regelen dat niet alleen de raad maar ook de Valkenswaardse gemeenschap, voor behandeling in de raad, inzage  kunnen hebben in het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarrekening en het jaarverslag bevatten belangrijke financiële gegevens en zijn het verantwoordingsstuk van het college ter zake  van het gevoerde beheer van het gemeenschapsgeld.

Gelukkig zijn er achteraf geen vreemde zaken aan het licht gekomen en kunnen wij begrip hebben voor het standpunt van de Minister, die tot de conclusie komt dat de gevolgen niet dermate zwaarwegend zijn dat het besluit alsnog moet worden geschorst.

Wij hopen dat deze tik op de vingers toch even na zal tintelen en dat alle betrokkenen hieruit de lering trekken de wettelijke regels te respecteren.
KLIK hier voor de brief van de minister.

Wil van den Heuvel

Begroting 2018, wederom een positief resultaat!

“De gemeente Valkenswaard kan in 2018 investeren in de uitvoering van de Toekomstvisie en er ook voor zorgen dat de nieuwe coalitie na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 ruimte heeft om het coalitieprogramma uit te voeren” aldus de Valkenswaardse wethouder Marcel Bax van Financiën (H&G).

Hieronder vindt u het volledige persbericht wat door de Gemeente Valkenswaard is opgesteld.
Wij het bestuur van H&G zijn trots op de prestaties van het College en met name de wethouder van Financiën!
In een tijd waar vele gemeenten worstelen met hun begroting presenteert Valkenswaard een positief resultaat…

Klik hier voor het volledige persbericht.

Oppositie erkent behaalde successen

Zowel de fractie als het bestuur van H&G spreekt haar waardering uit ten overstaan van Valkenswaard lokaal nu deze in de raadsvergadering van september heeft uitgesproken dat de hoeveelheid vrachtverkeer door de kern van ons dorp fors is afgenomen.

Hieronder het citaat uitgesproken door Peter van Steensel, fractieleider Valkenswaard Lokaal, in de raadsvergadering van donderdag 21 september 2017.
Citaat: ”Het algemene beeld is dat de intensiteit van de vrachtwagens door het centrum afgenomen is en dat heeft niet ingehouden dat daardoor automatisch verplaatsing van vrachtverkeer heeft plaatsgevonden naar de Europalaan, nu ook daar het vrachtverkeer beperkt blijft.”  Einde citaat.

Nooit eerder in de geschiedenis van Valkenswaard zijn we erin geslaagd zoveel resultaat te behalen in het terugdringen van de verkeersoverlast in het centrum van ons dorp. De volgende lijst geeft aan hoeveel instanties, partijen betrokken zijn bij dit resultaat.

  • Coalitiepartijen CDA, VVD, PvdA en H&G
  • Oppositiepartijen VL en D’66
  • Actiegroep N69
  • Belangengroepering Europalaan
  • Aanwonenden Eindhovenseweg
  • Leden van het college
  • Het Provinciebestuur
  • Gemeente Leende, en Aalst –Waalre
  • Ondertekenaars gebiedsakkoord N69

Een buitengewoon complex samenspel tussen vele en in enkele gevallen tegengestelde belangen heeft ons gebracht waar we thans zijn. Komende maanden volgen er nog vele belangrijke stappen. We gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de Europalaan geen nieuwe toekomstige doorgaande weg wordt voor de afwikkeling van zwaar doorgaand (internationaal) vrachtverkeer.
We houden vast aan hetgeen is bepaald in het Gebiedsakkoord N69 en het door de meerderheid van de raad vastgestelde Mobiliteitsplan wat een logisch, juridisch uitvloeisel is van de lokale gevolgen van dit gebiedsakkoord. De Europalaan is bedoeld om te dienen als lokale ontsluitingsweg, niet als nieuwe noord- zuid verbinding. Dit laatste is vastgelegd in het Gebiedsakkoord N69 en goedgekeurd door de raad van Valkenswaard, unaniem.

Teneinde deze ambitie ook daadwerkelijk waar te maken is het noodzakelijk te beschikken over het recht om de Europalaan af te sluiten voor vrachtverkeer dat niets in ons dorp te zoeken heeft, nogmaals het betreft (internationaal) zwaar vrachtverkeer.
Het nemen van een nieuw verkeersbesluit is noodzakelijk, dit is een wettelijke verplichting!
Dankzij de plaatsing van zogenaamde Matrix borden (een toezegging eerder gedaan door de gemeente, tijdens de procedure Europalaan, bij de Raad van State en uiteindelijk opgepakt door de fractie van H&G en gesteund door een meerderheid van de raad) is de grootste druk van de ketel en kan het college in goed overleg met alle betrokkenen de feitelijke invoering van het vrachtwagenverbod beter afstemmen op de actualiteit van het moment.

Hierbij is de uitspraak van de Raad van State een belangrijke factor. Want op vragen van de VVD- en PvdA-fractie in de Provinciale Staten is nogmaals duidelijk bevestigd dat de Gedeputeerde geen vrachtwagenverbod tolereert alvorens de Westparallel daadwerkelijk in gebruik is genomen!

Dit is een herhaling van een eerder uitspraak gedaan op verzoek van VL en D’66 in hun brief.

Hierbij is de uitspraak van de Raad van State een belangrijke factor. Want op vragen van de VVD- en PvdA-fractie in de Provinciale Staten is nogmaals duidelijk bevestigd dat de Gedeputeerde geen vrachtwagenverbod tolereert alvorens de Westparallel daadwerkelijk in gebruik is genomen! Dit is een herhaling van een eerder uitspraak gedaan op verzoek van VL en D’66 in hun brief.

H&G zet in op het weren van zwaar vrachtverkeer zowel op de Eindhovenseweg als op de Europalaan. Over de Europalaan hebben we zeggenschap over de Eindhovenseweg hebben we dat helaas niet. Zwaar, vaak internationaal vrachtverkeer dat geen bestemming heeft in Valkenswaard wensen wij zoveel als mogelijk om te leiden via De Vest, de Leenderweg richting Leende en de A2. Zolang de Provincie niet over wenst te gaan tot het afsluiten van Eindhovenseweg voor doorgaand vrachtverkeer blijft ontmoedigen de enige serieuze optie.

Theo Geldens

Openbaarheid kent ook grenzen, zelfs voor raadsleden. 

Raadsleden hebben recht op alle informatie die zij nodig hebben om hun raadswerk te kunnen doen.

Dat er grenzen zijn verbonden aan dit recht werd duidelijk nadat een fractieleider, namens  Valkenswaard Lokaal, vragen stelde over de (individuele) WMO beschikkingen van individuele inwoners.

Het raadslid in kwestie had verzocht om inzage in alle individuele aanvraagformulieren en individuele beschikkingen ten aanzien van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning over een langere periode.
Daarbij had hij aangegeven de informatie eventueel geanonimiseerd (doorhaling van namen) te willen ontvangen.

Een lastige kwestie zo bleek uit de eerste reactie van de gemeentesecretaris Rob van Eijck, die op zijn beurt ten rade ging bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tijdens een telefonisch contact bevestigde de Autoriteit Persoonsgegevens dat de gegevens niet verstrekt mochten worden.
Het verzoekende raadslid nam geen genoegen met een telefonische verklaring ten overstaan van de gemeentesecretaris en wenste een schriftelijke reactie te zien van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inmiddels is deze reactie ontvangen. De inhoud van de reactie komt overeen met het eerder ingenomen standpunt van het college wat tot gevolg heeft dat de gegevens niet mogen worden verstrekt. De volledige uitleg waarom de gegevens niet mogen worden verstrekt treft u aan in de brief die wij toevoegen aan deze reactie.
Kort samengevat kunnen we stellen dat de informatie zéér privacygevoelige gegevens bevat en dat voldaan moet zijn aan het noodzakelijkheidsvereiste, omvattende de eisen op vlak van proportionaliteit en subsidiariteit. Kort gezegd betekent dit dat ten eerste het doel en de aard en omvang van de gegevens die voor dat doel worden gevraagd met elkaar in verhouding moeten zijn. Ten tweede dient er altijd voor gekozen te worden voor de minst ingrijpende verwerking van persoonsgegevens.

Niet tegenstaande H&G bekend staat als de voorvechter van de openbaarheid van bestuur zijn wij blij dat deze gegevens niet verstrekt worden. Het kan best eens zo zijn dat je als raadslid vragen hebt over een specifiek WMO-dossier. H&G heeft de afgelopen periode verschillende aanvragen op de voet gevolgd maar dit altijd in overleg en met toestemming van de betrokkenen. Zodra wij het vermoeden hebben dat er iets mis dreigt te gaan binnen de WMO, een aanvraag of een beschikking springen wij er meteen bovenop en waar nodig sturen wij bij.

Klik hier voor de inhoud van de brief van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Theo Geldens.

Uitspraak Raad van State m.b.t. Dommelkwartier.

De RvS heeft de gemeente Valkenswaard in het gelijk gesteld m.b.t. het niet bebouwen van het Dommelkwartier.
De Waalrese projectontwikkelaar Latoures Vastgoed II en Lagis Bouw b.v. hadden de gemeente gedaagd.
De Raad van de gemeente Valkenswaard heeft terecht gehandeld door het niet vaststellen van het voorliggende bestemmingsplan.
Zoals bekend heeft H&G vanaf het begin van deze ontwikkeling de juridische haalbaarheid ter discussie gesteld.
Na jaren van plannen en onderhandelen is de inschatting die H&G vanaf het begin heeft gemaakt werkelijkheid geworden!
H&G is blij en trots dat zij, in samenwerking met andere partijen, dit mooie natuurgebied heeft kunnen sparen zonder dat dit ten koste gaat van verdere uitbreiding van de noodzakelijk woningbouw in onze gemeente. Er is ruim voldoende groen beschikbaar binnen de bebouwde kom. Dat heeft onze prioriteit!

Uitvoeringstafel Eindhoven Airport.

Hoe ontstond de Uitvoeringstafel Eindhoven Airport?

In 2008 ontstond de zogenaamde Alderstafel. Deze groep vergaderde o.l.v. (oud-minister) Hans Alders over de oplossingen voor het aantal toenemende vliegbewegingen in 2020. Het aantal vliegbewegingen wordt in 2020 geraamd op 580.000.

De Alderstafel gaf in 2009 aanvullend advies aan het kabinet: Schiphol in 2020 maximaal 510.000 vliegbewegingen. Dan hielden zij 70.000 vliegbewegingen over en deze werden verdeeld over Lelystad en Eindhoven.

Uiteindelijk heeft de Alderstafel geadviseerd tot halvering van dit aantal voor beide vliegvelden. Oorspronkelijk zou Eindhoven Airport dus 35.000 vliegbewegingen meer krijgen. Dat is later afgezwakt naar 25.000.

Daarbij is de volgende indeling gemaakt: tot 2015 plus 10.000 en tot 2020 plus 15.000. Maar het mocht niet van start nadat monitoring en evaluatie hadden plaats gehad. Daarvan is inmiddels de eerste fase voorbij.

De Uitvoeringstafel Eindhoven Airport nu voert het kabinetsbesluit uit over de groei van Eindhoven Airport tot en met 2019. De Uitvoeringstafel is een samenwerkingsverband van de Ministeries van Infrastructuur en Milieu en Defensie, Eindhoven Airport, gemeente Eindhoven, provincie Noord-Brabant en de omliggende gemeenten. Op 20 februari presenteerde zij haar eerste resultaten aan leden van gemeenteraden, Provinciale Staten en maatschappelijke organisaties, waaronder omwonenden.

Ook Valkenswaard zit in de overlegstructuur rondom Eindhoven Airport. Weliswaar hoort ons dorp bij de buitenste ring wat overlast van vliegverkeer betreft maar de toename is zeker merkbaar althans duidelijk in Dommelen. Onze wethouder is betrokken bij het overleg en H&G zorgt ervoor dat er iemand uit de fractie aanwezig is bij presentaties van de Uitvoeringstafel.

Presentatie 20 februari 2017.

Leefbaarheidsfonds.

Het leefbaarheidsfonds ‘Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven’ voorziet in financiële bijdragen aan initiatieven die het milieu en het leefklimaat in de buurt van de luchthaven verbeteren. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage dienen initiatieven of projecten te voldoen aan een aantal criteria. Zoals het gerelateerd zijn aan de negatieve effecten van geluid en/of emissie van de luchthaven en het in samenwerking met omwonenden/bewoners tot stand komen en/of een duidelijke meerwaarde hebben voor omwonenden/bewoners.

In dit fonds zit €890.000,=

Het bestuur bestaat uit vier leden “omwonenden” en vier leden belanghebbende partijen. Verzoeken tot een bijdrage aan deze projecten kunnen straks bij de stichting worden ingediend. De toehoorders waren zeer kritisch over de hoogte van het bedrag in het fonds en de lange rij van problemen.

Evaluatie vliegroute bij Wintelre..

Sinds januari 2015 is de vliegroute nabij Wintelre veranderd. De nieuwe route, de zogenaamde route 1b, is ontworpen om de extra hinder als gevolg van de groei van het burgerluchtverkeer per saldo te reduceren. Route 1b werd echter door de bewoners van Wintelre ervaren als een verslechtering ten opzichte van de eerdere situatie, omdat de nieuwe route dichterbij Wintelre is komen te liggen. De Uitvoeringstafel Eindhoven Airport heeft een evaluatie gedaan en daaruit bleek dat vliegtuigen in de praktijk dichter tegen de dorpskern van Wintelre vlogen, dan op basis van de vliegroute verwacht zou mogen worden. Aan de Minister van Defensie wordt geadviseerd om, na overleg met de omwonenden, ervoor te zorgen dat het vliegverkeer beter op de ontworpen route vliegt en daardoor minder dicht bij de dorpskern van Wintelre vliegt. Daarna zal het nog ongeveer twee tot vier maanden duren voordat de maatregel is ingevoerd.

Maatregelen overlast grondgebonden en inrichtingsactiviteiten.
Hier gaat het voornamelijk over verbeterde locaties voor het proefdraaien van met name militaire toestellen.

Een innovatieve luchthaven en omgeving.

Daarbij gaat het vooral over zonne-energie en geluidsmanagement. De Uitvoeringstafel Eindhoven Airport wil zo snel mogelijk starten met enkele pilots op dit gebied.  In het kader van zonne-energie wordt gewerkt aan een zonne-akker op de vliegbasis. Gemeente Eindhoven, Eindhoven Airport en provincie Noord-Brabant zoeken bij de uitvoering en verdere ontwikkeling van het innovatieprogramma naar intensieve samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen en betrokken bewoners van de regio.

Geluidsmanagement gaat zich richten op de terugdringing van geluid. Hiervoor doet men momenteel proeven met “Groen tegen geluid”.  Bepaalde planten zouden, als ze in grote getalen staan, een behoorlijke reductie van geluid kunnen bewerkstelligen. Dit wordt volop onderzocht en beproefd. De krant was er twee dagen lang ook volop mee bezig. Een eerste artikel wees dit verhaal naar het rijk der fabelen en een dag later stonden juist de voorstanders ervan in de krant. Het is nog zo’n jong verhaal / experiment; het krijgt hoon en waardering. We zullen het zien want de opdracht is om de geluidshinder terug te dringen hoe dan ook.

H&G blijft de ontwikkelingen van de Uitvoeringstafel volgen.

Susanne Peeters.

Bestemmingsplan Eurocircuit.

H&G is van mening dat het noodzakelijk is dat het huidige bestemmingsplan Eurocircuit opnieuw wordt vastgesteld. Volgens de wettelijke regels moet elk bestemmingsplan binnen tien jaar opnieuw worden vastgesteld. Dit laatste is bij het bestemmingsplan Eurocircuit niet gebeurt. Sterker nog, het is de laatste dertig jaren niet gebeurd! Inmiddels zijn de huidige regelgevingen, milieueisen, verkeersontwikkelingen (WP) en bewoning( Lage Heide wonen) zodanig verandert dat het volgens H&G noodzakelijk is dat er opnieuw wordt gekeken of dit bestemmingsplan nog voldoet aan de wettelijke eisen.
H&G neemt geen stelling voor of tegen het circuit.
Wij willen dat het College de wettelijke procedure volgt die is voorgeschreven.
H&G zal zoals u van ons gewend bent alle ingebrachte signalen, opmerkingen en reacties meewegen in een toekomstig te nemen standpunt. Wij attenderen onze inwoners dat er bij de start van de procedure inspraakmogelijkheden zijn bij de commissievergadering waar dit onderwerp op de agenda komt te staan. Op onze site vindt altijd een actuele “link” naar de site van de gemeente waarbij de agenda kan worden ingezien. Mocht u vragen hebben over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat. Onze contactgegevens staan op deze H&G site.