Raad (Pa)raat Nota Kaders 2016

Initiatiefvoorstel Hazelaar en omgeving.

Eind mei heeft de gemeenteraad een brief ontvangen van de bewoners van de wijk De Hazelaar, gelegen in het bestemmingsplan Valkenswaard Noord. In deze brief hebben de bewoners hun bezorgdheid geuit met betrekking tot de voorgenomen kavelsplitsing voor het perceel De Hazelaar 14. De geuite bezorgdheid heeft betrekking op de aantasting van het stedenbouwkundige karakter van de wijk; als gevolg waarvan het aanzien van de wijk en de waarde van de huizen mogelijk onder druk komen te staan.

Wat H&G betreft kunnen op dit punt al direct de volgende conclusies getrokken worden:

 • Het betreffende voorontwerp bestemmingsplan Valkenswaard Noord heeft van 22 oktober 2015 tot en met 18 november 2015 ter inzage gelegen.
 • Op de verbeelding behorend bij het voorontwerp bestemmingsplan wordt het maximale aantal wooneenheden aangegeven, daarbij uitgaande van de bestaande (huidige) situatie.

Kortom:

 • De wens van de bewoners inzake een verbod op kavelsplitsing komt overeen met de uitgangspunten van het thans beschikbare voorontwerp bestemmingsplan zoals opgesteld door het college. Er is GEEN sprake van een voorgestelde koerswijziging of iets dergelijks.

Punt van aandacht is de periode tot aan het moment van ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan; volgens eerdere beantwoording van schriftelijke vragen is dat naar verwachting oktober 2016. In de tussenliggende periode is het conform het thans geldende bestemmingsplan mogelijk om kavels te splitsen.

Je zou kunnen zeggen dat dit slechts een periode is van enkele maanden en dat het met de impact wel mee zal vallen. Je zou ook kunnen zeggen dat het voorbereidingsbesluit daarmee weinig toegevoegde waarde heeft. De bewoners van de wijk hebben echter een duidelijk signaal afgegeven en wij als volksvertegenwoordigers dienen hier dan ook serieus naar te kijken. De wens van de bewoners sluit bovendien aan bij de, volgens het voorontwerp bestemmingsplan, ingezette koers, heeft geen financiële consequenties (planschade) en het voorbereidingsbesluit vergt weinig ambtelijke capaciteit.

Wat H&G betreft is een voorbereidingsbesluit voor de wijk Hazelaar en omgeving dan ook het juiste instrument; de wens van de bewoners komt overeen met de uitgangspunten van het thans beschikbare voorontwerp bestemmingsplan, we overbruggen als het ware de periode tot aan het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan, we voorkomen daarmee op een eenvoudige manier verdere aantasting van de stedenbouwkundige structuur EN we nemen op een eenvoudige manier de in de buurt ontstane onrust weg.

Gelet op het bovenstaande heeft H&G tijdens de afgelopen raadsvergadering een initiatiefvoorstel ingediend om voor de wijk De Hazelaar een voorbereidingsbesluit te nemen.

klik hier voor tekst initiatiefvoorstel!

Dit initiatiefvoorstel is uiteindelijk unaniem door de raad aangenomen.

Erwin Talpe

 

Hieronder leest u de ( aangepaste ) tekst van H&G door Theo Geldens, fractieleider.

NOTA KADERS.

De gemeenteraad stelt jaarlijks de begroting vast.Om dat te kunnen doen hebben we input nodig en deze krijgen wij bij de nota kaders.Met deze nota kaders neemt de organisatie het initiatief om naar eigen inzicht en naar eigen goeddunken een start te maken naar de nieuwe begroting.

De fractie van H&G ziet het als haar taak om tijdens de behandeling van de nota kaders aan te geven wat de wensen zijn,  aan te geven wat ons zorgen baart en aan te geven waar we het wel  of niet  mee eens zijn.De organisatie gaat met al deze informatie aan de slag en vertaald dit in de vorm van een begroting die we later in het jaar zullen vast stellen.

De keuze om:

 • Een deel van de opgebouwde reserve aan te spreken..
 • Een lening aan te gaan.
 • Een nieuwe sporthal te bouwen
 • Het zwembad te renoveren
 • De westkant van de markt op te knappen
 • De verloederring door leegstand een halt toe te roepen
 • Een einde te maken aan de belachelijke verkeerssituatie aan de Europalaan bij “de Vest” beter bekend als “het bochtje naar rechts”.
 • Het centrumgebied een positieve impuls te geven.
 • Een nieuwe oversteekplaats op de markt aan te leggen.

Wij de partijen die hebben ingestemd met de vorige begroting hebben deze keuzes gemaakt, en het gaat goed, het gaat zichtbaar goed er komt na jaren eindelijk weer beweging in onze gemeente.Niet verwonderlijk dat de reacties die wij ontvangen overwegend positief zijn.Valkenswaard zit weer in de lift en dat is inderdaad goed waarneembaar.

Tot zover deze korte terugblik.

Als opmaat naar de begroting 2017  “naar goede  H&G gewoonte”  een verfrissend tegenwindje om U weer strak op koers te krijgen.

Parkeren bij het Eurocircuit.

College, schrap de gevraagde investering van €700.000,- om een parkeerterrein aan te leggen op de oude vuilnisstortplaats in Valkenswaard en ga op zoek naar passende alternatieven.Betrek daarbij de omgeving en geef bijvoorbeeld ruimte aan particulier initiatief door al dan niet betaald parkeren op privé terrein tijdelijk toe te laten tijdens evenementen.Wees creatief en los het op zoals we het al jaren hebben opgelost.Als er al extra geld nodig zou zijn om dit  door de Provincie veroorzaakte probleem op te lossen laat de Provincie daar dan de kosten voor dragen en niet de gemeenschap van Valkenswaard.

De voormalige vuilnisstort Victoriedijk.

Hoewel op dit moment humane risico’s uitgesloten kunnen worden is dat niet het geval ten aanzien van de ecologische- en verspreidingsrisico’s. Ik verwijs hierbij naar mijn bron, het rapport :

 Vamos deklaagonderzoek Victoriedijk te Valkenswaard van 2 augustus 2010

De conclusie uit het rapport kan als volgt eenvoudig worden uitgedrukt:

..Voor de mensen is er op dit moment ( we spreken 2010 ) geen direct risico, voor de natuur valt dit niet uit te sluiten, hierbij moet u onder andere denken aan vervuiling van grondwater..  

Inmiddels zijn we bijna 6 jaar verder en is er niets gebeurd. Ik herhaal we zijn 6 jaar verder en er is niets gebeurd !

College, namens de fractie van H&G heb ik  me zojuist mogen uitspreken over het voornemen om te parkeren op de oude vuilnisstort van Valkenswaard, iets wat als het aan H&G ligt vooral niet moeten gaan doen. Stortplaatsen in de vorm van een diep gat in de aarde waarin we al ons afval dumpen zijn niet meer van deze tijd en vele voormalige stortplaatsen zijn tikkende tijdbommen.Aangetoond op onze stortplaats is de aanwezigheid van :

Cadmium, chroom, kwik, molybdeen, lood, PCB, PAK en minerale olie en de concentraties ervan zijn verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde. Verder is in vrijwel alle monsters een verhoogd gehalte aan EOX gemeten.
EOX = Extraheerbare organische halogeenverbindingen, klinkt eng is het ook. De stortlaag is in het verleden opgehoogd met verschraald rioolslib, waarvan bekend is dat er verhogingen van fenolen, olie, EO Cl, tolueen, cadmium, lood, zink en koper in kunnen zitten.
In de deklaag zijn gehalten aan nikkel en zink aangetoond tot boven de interventiewaarde,.

Ik herhaal nog maar eens dit zijn de bevindingen van 2010, we zijn bijna 6 jaar verder en hebben niets ondernomen.

Dames heren, de enige verantwoorde keuze die de gemeente volgens H&G heeft is de keuze om het probleem van deze vervuiling niet door te schuiven naar de volgende generatie “ onze kinderen / kleinkinderen ”! De opgetekende risico’s zullen niet afnemen maar vrijwel zeker toenemen, de kans dat dit laatste al is gebeurt is zelfs aanwezig. Wij dienen vandaag de verantwoordelijkheid  te nemen voor de keuzes uit het verleden en dit probleem niet uit de weg te gaan. Wij dienen zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de sanering van deze voormalige risicovolle vuilnisbelt.

Uitstel betekend risico en met uitstel lossen we het probleem niet op maar schuiven het voor ons uit. Het risico op vervuiling van bijvoorbeeld ons grondwater kan niet worden uitgesloten en is reëel, het is slechts  een kwestie van tijd en wachten tot het mis gaat.  Zet het proces om te komen tot een spoedige sanering in gang en reserveer er middelen voor.  Ga in overleg met de omgevingsdienst Zuid Oost Brabant, de Provincie en de diverse wetenschappers die zich met de sanering van voormalige stortplaatsen bezig houden. Schuif het probleem niet door naar de volgende generatie en ontmantel deze Valkenswaardse tikkende tijdbom.

Cure onze Gemeenschappelijk regeling die instaat voor de inzameling van ons afval.

Naar verwachting zal Cure samen met Dong Energy gaan participeren in een nieuwe BV voor afvalverwerking. Dong Energy heeft een plan klaar voor de verwerking van afval door middel van duurzame afvalvertering met enzymen. In Manchester ( Engeland) bouwt Dong op dit moment aan een identieke installatie die 15 ton per uur moet gaan verwerken. In de nota kaders geen woord daarover, begrijpelijk want het is de gemeenschappelijke regeling Cure en niet de gemeente die rechtstreeks  investeert. Voor ons is dat echter geen reden om Cure, en in het bijzonder de plannen rondom de samenwerking met Dong, buiten beschouwing te laten.

College, u kent het standpunt van H&G als het gaat om een participatie in de vorm van risico kapitaal. Wij verwachten van u dat u aanstuurt op een participatie met een zo laag mogelijk risicoprofiel. Aan de andere kant verwachten wij van u dat u kansen die zich aandienen aangrijpt,een lastig evenwicht dat beseffen wij maar het is wel degelijk uw opdracht, wij rekenen op u . Wellicht dat u tegen de behandeling van de begroting al wat verder staat in het proces dat we graag op de voet volgen. Mogelijke implicaties in relatie tot de begroting 2017 krijgen wij graag zo vroeg mogelijk op het netvlies.

WMO +

Afgelopen jaar is werk gemaakt van wat we gerust een lastige opgave mogen noemen. Een lastige opgave waarin we ondanks al het goede werk dat is verzet,  de doelen die wij als H&G vooraf hebben gesteld nog niet hebben behaald.
Met toestemming van een betrokkene deel ik graag een praktijkvoorbeeld waarmee ik aangeef waar bij ons de pijn zit. Een voorbeeld waarmee ik u duidelijk wil maken hoe de WMO plus, waarvoor onze fractie zich inzet,  er in de dagelijkse praktijk uitziet.

De persoon in dit voorbeeld  is geboren met een handicap. Als gevolg hiervan is deze persoon slecht ter been, vaak ernstig ziek en heeft last van spastische darmkramp.Deze persoon woont al jaren samen met een partner en lost het liefst zoveel mogelijk de dagelijkse problemen zelf op. Wanneer deze persoon ziek is verblijft hij vaak alleen thuis omdat zijn partner werkt, hij brengt de dag dan vooral boven op de slaapkamer door.De plots opkomende darmkrampen maken een toiletvoorziening op de bovenverdieping noodzakelijk. Gelukkig zijn alle partijen het daarover zeer snel eens geworden.Toch is er een ernstig conflict ontstaan tussen de gemeente en de cliënt die afhankelijk is van hulp.De gemeente wil een voorziening treffen in de vorm van een los ( verplaatsbaar ) toilet, de persoon in kwestie heeft echter goede  argumenten om te gaan voor een vast toilet.

 • Uitgebreide rapporten worden opgesteld
 • Bedrijfsartsen stellen een second opinion op
 • Gesprekken over en weer vinden plaats
 • Klachten worden geschreven, en klachten worden in behandeling genomen.
 • De A2 bezwaren commissie komt in beeld en juristen, let op meervoud,  zullen gaan oordelen over de kwestie.

Beste aanwezige dames heren, het prijsverschil tussen een los- of een vast toilet is met een factor 5 of meer opgesoupeerd. In rook opgegaan aan zinloze bureaucratie, bureaucratie omdat  regels ons daartoe zouden dwingen en het niet anders zou kunnen, waardeloos en onaanvaardbaar.

De balans van het voorlopig behaalde resultaat zie er als volgt uit:

 • Na maanden nog altijd geen toiletvoorziening.
 • Frustratie viert hoogtij zowel aan de kant van de gemeente als aan de kant van de cliënt.
 • Een kapitaal aan gemeenschapsgeld is uitgegeven aan bureaucratisch geneuzel.
 • Het Imago van Valkenswaard is geschaad op het gebied van de WMO

En ondertussen zitten we op een berg WMO overschot, en lijken we niet goed te snappen hoe dat toch komt:

Voorgaande betreft een actueel Valkenswaards praktijk voorbeeld, een voorbeeld van hoe het naar oordeel van H&G niet moet, een voorbeeld waar ik, om het maar eens plastisch uit te drukken, “stront ziek” van word.
College, dit moet anders, dit is niet wat wij bedoelen met WMO plus, dit is WMO min, een dikke vete min. Dit sluit niet aan bij de algemene regel dat we maatwerk willen leveren en de menselijke maat hoog in het vaandel hebben, nu regeren  nog steeds  de strakke regels.

College, niet alleen nu,  maar zeker voor de toekomst wil de fractie H&G niet meer geconfronteerd worden met schrijnende zaken waarvan dit een voorbeeld is. U hebt op WMO vlak geen financieel probleem, voer  het WMO beleid uit zoals wij het als raad hebben bedoeld en meermaals uitgesproken, ga “vol gas” voor een WMO plus beleid.
Wij willen in de begroting terug zien dat u daarvoor de nodige ruimte voorziet.

Vervuilde en versleten verkeersborden.

College, in lijn met het coalitieprogramma hebt u al werk gemaakt van het verwijderen van onnodige borden, dank daarvoor. Naar ons oordeel moet u echter nog een tandje bij zetten. Op tal van plaatsen treffen we lelijke, beschadigde of ernstig versleten borden, paaltjes en wegwijzers aan. Deze toestand draagt niet bij tot het positieve imago van onze gemeente. Volgend jaar verwachten wij dat u hierop stevig doorpakt. Ik reken op een expliciete voorziening in de begroting 2017.

Voetpaden bij nieuwbouw.

Afgelopen week heb ik de nieuwbouw locatie bezocht aan de Bosstraat, een prachtig project gerealiseerd door woningbelang. Kijken we echter naar de directe omgeving, de voetpaden en de plantsoenen dan schaam ik me diep.
Ik hoop van ganser harte dat u de aanpak van de omgeving nog in de planning van dit jaar hebt opgenomen want het is een regelrechte aanfluiting, een toezegging “ we gaan dat nog doen” is eigenlijk te mager, het had al geregeld moeten zijn. Mocht u de financiële ruimte niet hebben voorzien voor dit jaar dan verwacht ik zo snel mogelijk een voorstel van u. Voor de toekomst spreekt H&G de wens uit dat in geval van nieuwbouw de ruime omgeving meteen wordt aangepakt, het woningbouwprogramma voor de komende jaren is bekend en het moet voor u mogelijk zijn jaarlijks de benodigde middelen te begroten en de aanpak te garanderen.

Nul plus

Het proces om te komen tot een alternatief tracé voor de N69 voltrekt zich en in Valkenswaard is het met uitzondering van de discussie voor een hoge snelheidsverbinding (HOV)en een plan van aanpak voor de N69 Zuid opvallend stil.Een paar opmerkingen zodat u weet wat we van u verwachten:

 • Wij verwachten inzage in de planning. `
 • Wij verwachten inzicht in de benodigde middelen en zien deze graag terug in de begroting.
 • Wij verwachten dat u vasthoud aan het zoals eerder bepaald “ in het beton gegoten “ gebiedsakkoord en dat u niet afwijkt van wat daarin is bepaald.
 • Wenst u toch af te wijken dan is vooroverleg en besluitvorming door de raad noodzakelijk.

OV versus HOV

De nieuwe aanbesteding van het openbaar busvervoer is rond en naar verwachting zullen wij in december de nieuwe dienstregeling kennen,we zijn op onze hoede.Valkenswaard dient te streven naar Hoogwaardig Openbaar Vervoer en dat is meer dan een hoge snelheidslijn tussen Hasselt en Eindhoven met als tussenstation Valkenswaard.
Eerder spraken we met elkaar af dat het mobiliteitsplan zou worden aangevuld met een openbaar vervoerplan.
Ik breng u het volgende in herinnering:

De raad van de gemeente Valkenswaard, in vergadering bijeen op donderdag 30 oktober 2014 ter behandeling van het Mobiliteitsplan 2014-2020;
overwegende:

 Dat het Mobiliteitsplan geen specifieke aandacht besteedt aan het openbaar vervoer in de gemeente Valkenswaard.

 Dat goed openbaar vervoer in belangrijke mate een bijdrage kan leveren aan het verminderen van de verkeersdruk in Valkenswaard, Dommelen, Borkel en Schaft.

 Dat in 2016 de aanbesteding zal plaatsvinden van het nieuwe contract voor het busvervoer.

 Het van groot belang is de Valkenswaardse inzichten en behoeften tijdig kenbaar te maken.

 Het belang van kleinschalige openbaarvervoer initiatieven naar verwachting de komende jaren verder toe zal nemen en deze vorm van vervoer specifieke aandacht verdient in het Mobiliteitsplan.

Draagt het college op:

In 2015 een openbaar vervoerplan op te stellen voor de gemeente Valkenswaard als onderdeel van het Mobiliteitsplan.

College, waar is het openbaar vervoerplan ?

Omgevingswet

In 2018 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Eén van de verplichtingen die die wet met zich meebrengt, is dat elke provincie een omgevingsvisie maakt. Analoog aan de totstandkoming van de eerdere provinciale detailhandels- en bedrijventerreinenvisie, zal de provincie aan de regio’s verzoeken een regionale omgevingsvisie op te stellen. Dat betekent dus ook dat het MRE wederom aan de sub-regio’s zal vragen om een sub-regionale omgevingsvisie op te stellen, teneinde die later tot één regionale visie te bundelen. In dat verband acht onze fractie  het wenselijk om al in een vroegtijdig stadium de ambtelijke- en bestuurlijke samenwerking met de gemeenten Cranendonk en Heeze-Leende te zoeken voor het opstellen van deze A2-omgevingsvisie. Op basis van die sub-regionale visie kan vervolgens de verplichte lokale omgevingsvisie opgesteld worden. Door die handelswijze wordt voorkomen dat er later afstemmingsproblemen tussen de drie A2-gemeenten ontstaan. Vroegtijdige afstemming kan bovendien leiden tot een belangrijke verlaging van de kosten.

Toegang natuurgebieden

We lezen in de nota kaders dat u kiest voor een zakelijk beheer van onze natuurgebieden. U bedoelt het vast goed maar toch geef ik u de volgende boodschap maar vast mee.Was het tot voor kort onbespreekbaar daar zien we vandaag discussie VOOR  en TEGEN  betaalde toegang tot natuurgebieden landelijk de kop opsteken.
Wat H&G betreft zijn en blijven onze natuurgebieden vrij en gratis toegankelijk.

College, u werkt aan een geweldig project dat de naam Grote Heide draagt, een compliment is op zijn plaats. Een geweldig project dat net als de Malpie en overige natuurgebieden in Valkenswaard, gratis openbaar toegankelijk is en blijft.

Het buitenzwembad

College, in de nota kaders wijst u ons op de kosten die gemoeid zijn met het openbaar buitenzwembad.  Zonder een nader standpunt in te nemen geeft u op een keurige wijze invulling aan wat we noemen de actieve informatieplicht.
De journalist van het Eindhovens dagblad lijkt de nota kaders te hebben gelezen of elders zijn mosterd te hebben gehaald en maakt er naar eigen goeddunken een verhaaltje van, niet ons verhaal, laat dat duidelijk zijn!

De kop boven het artikel luidt “ Buitenbad De Wedert in Valkenswaard zorgenkindje”
De inleiding van het artikel luidt als volgt:

“VALKENSWAARD – Het zonnetje schijnt. Dertig graden. Wat is er dan lekkerder dan een verfrissende duik in het zwembad? In Valkenswaard gaat men op warme zomerdagen al sinds jaar en dag naar het buitenbad De Wedert. Maar of men ook in de toekomst daar waterpret kan blijven beleven is nog maar de vraag….”

Op basis waarvan de journalist het voortbestaan van het buitenbad in vraag stelt is mij een raadsel.  Suggestief zo luid mijn oordeel, want voor zover mij en mijn gehele fractie bekend heeft er geen discussie plaatsgevonden over het wel of niet in standhouden van het zwembad. Tot overmaat van ramp slaagt de journalist er ook nog in het buitenbad door plaatsing in hetzelfde artikel “ te koppelen aan de toch al omstreden komst van een Wellnesscomplex !
Alsof die twee zaken een directe relatie met elkaar hebben.
En jawel hoor het is gelukt de maatschappelijke onrust is geboren.

Nu de maatschappelijke onrust is geboren, waarvoor dank aan de redactie van het ED,  voelt de fractie van H&G zich gedwongen duidelijkheid te verschaffen .

De pers geniet in Nederland alle vrijheid om te publiceren en dat moet vooral zo blijven. Kritiek op de pers word al snel gekaderd als een inperking van de persvrijheid waardoor het bekritiseren van de pers dan ook niet zo vanzelfsprekend is, maar daar durf ik me in dit geval wel aan te wagen, no guts no glory, en ik maak dan ook dankbaar gebruik van de vrijheid die wij als politici genieten om onze mening kenbaar te maken, bij deze.

College, het buitenzwembad blijft bestaan en het buitenzwembad blijft wat H&G betreft beschikbaar voor de Valkenswaardse gemeenschap en dat op de wijze waarop dat al jaren gewend zijn. Valkenswaard wil een aantrekkelijke gemeente zijn voor jongeren, aantrekkelijk voor jonge gezinnen. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst zo luid de kop boven de begroting 2016.

College, voor de begroting 2017 en de jaren daarna spreekt de fractie van H&G krachtig uit dat het buitenbad van Valkenswaard behouden blijft en de aantrekkelijkheid en de toegang daar waar mogelijk zelfs word verbeterd.
Wij verwachten van u dat u geheel in lijn met de toekomstvisie van Valkenswaard het buitenbad in het zonnetje zet en promoot zodat het ook toekomstbestendig aansluit bij ons wensbeeld van een aangename gemeente met goede voorzieningen voor de eigen inwoners, de vrije tijd en het toerisme.

“VALKENSWAARD – Het zonnetje schijnt. Dertig graden. Wat is er dan lekkerder dan een verfrissende duik in het zwembad? In Valkenswaard gaat men op warme zomerdagen al sinds jaar en dag naar het buitenbad De Wedert, en dat zal nog lang zo blijven.

Beste ED meneer, ik kijk uit naar een rechtzetting en positief artikel in uw krant.

College, ik hoop u met deze verfrissende bijdrage op de juiste koers te hebben gebracht want enige correctie is noodzakelijk, en kijk vol verwachting uit naar het resultaat.

Theo Geldens,
namens fractie H&G