Begroting 2018

Begrotingsbehandeling 2018.

Helder en Gedreven op weg naar de toekomst

Dankzij uw steun bij de vorige verkiezingen hebt u H&G de mogelijkheid geboden om Valkenswaard te besturen, dank daarvoor.
We hebben zichtbaar mooie resultaten geboekt en dit alles binnen de kaders van een gezonde begroting.
De inzet op een stabiele koers resulteert in positieve reacties en blijk van waardering.

Dank en respect aan iedereen, ondernemers, inwoners en vrijwilligers die elke dag een positieve bijdrage leveren aan een prettige en verdraagzame samenleving.

Wij blijven ons inzetten op de wijze waarop u dat gewend bent om er samen iets moois van te maken.
De vastgestelde begroting 2018- 2022 vormt daarvoor een mooie basis.
Ondanks dat het college een sluitende begroting presenteert heeft H&G een aantal verbeterpunten aangebracht.

Hieronder een beknopte samenvatting.

Verantwoording en controle op besteding van gemeenschapsgeld.

Op enkele onderdelen verzocht het college om geld beschikbaar te stellen. Helaas ontbrak het aan een goede motivering. Een duiding als “budget Groote Heide” is voor onze fractie een te magere verantwoording om ook daadwerkelijk geld hiervoor toe te kennen. Als we geld beschikbaar stellen dan willen we ook exact weten wat we daarvoor terugkrijgen.

Zwembad.

Met een voorstel van H&G en het CDA heeft de raad het college ertoe aangezet om de toegangsprijs voor Valkenswaardse gezinnen fors te verlagen.
Het tarief voor een gezinsabonnement voor een gezin met 2 of meer kinderen daalt met meer dan de helft.
Onder begeleiding mogen kinderen tot 12 jaar zelfs gratis zwemmen en (jeugdige) ouderen (65+) betalen op speciale daluren helemaal niets.

Dommelen

Een groot deel van de 30.000 inwoners woont in Dommelen en verdient onze aandacht. H&G heeft voorstellen ingediend waarbij meer aandacht wordt gevraagd voor het drukke verkeer, de trottoirs, de wegen, de inrichting en het onderhoud van woongebieden, straten en pleinen. De komende jaren blijft H&G zich sterk inzetten voor en investeren in de belangen van onze inwoners, ook in Dommelen. De mogelijke gevolgen van de aanleg Westparallel voor Dommelen blijven wij intensief volgen.

Onderwijs

Kinderen kunnen niet altijd naar school in de eigen wijk, een probleem waarmee bijvoorbeeld “de Grasspriet” al jaren worstelt. Een ongewenste situatie die moet stoppen.
Helaas blijkt dat het probleem zich niet alleen manifesteert bij deze ene basisschool. Een door H&G ingediend voorstel om dit probleem aan te pakken kan rekenen op de steun van de raad en daardoor kunnen we in 2018 echt aan de slag met dit dossier.

H&G diende “al dan niet in samenwerking met andere partijen” ook voorstellen in voor:

Huisvestingsinitiatieven, Ontwikkeling winkelcentrum Belleman, speelruimtebeleid, oversteeklichten Europalaan/Ooistraat, extra fietsenstallingen bij bushaltes,
het inrichten van honden-speel/uitlaat plaatsen, gratis cursus “ Digisterker ”, mensen met chronische ziektes, de veiligheidsregio, kwalitatieve woningbouw, rechtvaardige planschade, straatmeubilair, terugdringen betaald parkeren, veilig maken van verkeersdrempels, verbeteren zorgvoorzieningen, en voorzieningen voor het sociaal domein en de zorg beter toegankelijk maken.

Wil je meer info over deze voorstellen, weten wie wel en wie niet instemde met onze voorstellen?
Klik dan op onderstaande koppelingen.

 

BIJLAGE H&G AMENDEMENTEN 

BIJLAGE H&G MOTIES.

KIJK HIER HOE DE DIVERSE PARTIJEN HEBBEN GESTEMD.

 

Met vriendelijke groeten,

Theo Geldens.
fractieleider.

Routeplanner Valkenswaard.

Soms gebeuren er merkwaardige zaken tijdens raadszittingen.Zo ook op de begrotingsvergadering van afgelopen donderdag.
H&G heeft de begroting zeer serieus bestudeerd en een stevig aantal amendementen en moties ingediend ter verbetering van de plannen voor 2018.
Natuurlijk vindt in zo’n uren durende bespreking het nodige debat plaats, soms fel, altijd betrokken en soms ook hilarisch.
Alles zat er ook deze keer in maar het meest hilarische was wel de “aantijging” die de PvdA aan het adres van H&G richtte.

De PvdA verwonderde zich over het grote aantal amendementen en moties uit de koker van H&G.
En voegde zij eraan toe dat de routes, die H&G volgde, dat wel moesten veroorzaken.
Als je je zo veel met alles rondom burgers bemoeide dan kwam er dit vanzelf uit.(te veel amendementen en moties)

Ook het amendement over onderwijsaanbod in Valkenswaard-Oost kreeg een draai om de oren; waarom lieten we dit niet gewoon over aan het college?
En Skozok en college spraken elkaar toch wel regelmatig? En er was zomaar geen oplossing voor de Grasspriet …

Tja! Dit is hilarisch te noemen.

Ja, H&G heeft inderdaad heel veel contact met inwoners.

Ja, H&G luistert naar hun problemen, naar hun verontwaardiging over mogelijke misstanden.

Ja, H&G besteedt als fractie veel tijd aan die contacten.

Ja, H&G betrekt inwoners bij haar analyse van een probleem

en ja, H&G schrijft regelmatig amendementen en moties om zaken in ons dorp te verbeteren in het belang van dat dorp en haar inwoners!

Daarvoor zijn wij raadsleden!

Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers; wij doen dus ons werk voor het volk. (van Valkenswaard)

Kent u een andere en betere route? Lijkt ons niet.
Er zijn fracties die daar blijkbaar anders over denken.
H&G is benieuwd welke route de PvdA loopt om haar werk in de raad te kunnen doen. Hebben we nog kans dat we elkaar stevig voor de voeten zullen lopen????

Susanne Peeters

Onderwijs in Valkenswaard.

Over het algemeen is H&G dik tevreden over het basisonderwijs in ons dorp.
We hadden er dan ook niet over gesproken bij de begrotingsbehandeling als er niet toch in Valkenswaard-Oost een ongewenste rimpel  was verschenen.

Wat speelt daar?

BasisSchool De Grasspriet, in 2012 nieuw gebouwd, kampt vanaf de start met een te krappe huisvesting. De school is te groot voor het gebouw.
Blijkbaar heeft degene die de prognoses indertijd heeft berekend, een (on)aardige inschattingsfout gemaakt!
De school heeft haar onderwijsconcept zo goed als mogelijk geplooid naar de realiteit. Er wordt gewerkt in vier combigroepen, in onderwijszones: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8.

Ouders met jonge kinderen willen graag aanmelden op de school dichtbij huis, in de wijk.
Dat is goed voor de kinderen die binnen hun sociale omgeving ook schoolgaan en het is goed voor de sociale cohesie van de wijk.
Maar … de school moet “nee” verkopen (zit nokvol) en dat is ongewenst.

Daarom is H&G met dit probleem aan de slag gegaan.

Wat heeft H&G gedaan?

In de raadsvergadering van 26 oktober hebben we vragen gesteld aan de wethouder van onderwijs,  Mart Wijnen.
Helaas werden die vragen zeer onbevredigend beantwoord:

..er was contact met SKOZOK, er was geen oplossing voor dit probleem en het Integraal HuisvestingsPlan (een plan dat duurzaam, dus voor lange tijd, de huisvesting van het onderwijs regelt) voorziet niet in een oplossing voor school en wijk…

Wij hadden ook contact met alle betrokken partijen en leerden daarvan dat er beter met een totaalvisie over het hele gebied  naar oplossingen gezocht kan worden.
Om de wethouder te dwingen spoedig aan tafel te gaan met alle betrokkenen en gericht samen te zoeken naar een adequate oplossing, hebben wij een amendement ingediend.

Het amendement eist een oplossing die met name het belang van ouders en hun kinderen dient.
En er zit tijdsdruk op want we willen uiterlijk binnen zes maanden van de wethouder de plannen horen en het eventuele budget dat ervoor nodig is. Dan komt de raad weer in beeld.

We wachten dat moment af.

Susanne Peeters.