Overdracht N69 verkeersmaatregelen in Dommelen-Zuid

Nadat in 2015 de feitelijke plannen van de toekomstige Westparallel duidelijk werden ontstond er grote beroering in Dommelen.
De reden was dat dit deel van Valkenswaard de rekening gepresenteerd krijgt van de overlast t.g.v. de verplaatsing van het (vracht)verkeer van Valkenswaard naar de nieuw aan te leggen N69. Door de aanleg van een groot viaduct over het Keersopperdal met een complex op-afritten, twee extra rotondes en een tunnel en later nog een extra by-pass ontstaat er een groot risico voor de aanzuiging van extra verkeer door de kern van Dommelen.

Tijdens een reguliere wijkraad in 2015 is tijdens een discussie op initiatief van (toenmalig)H&G wethouder Marcel Bax spontaan een werkgroep geformeerd. Deze werkgroep bestond uit een aantal zeer betrokken inwoners uit Dommelen. Op verzoek van de gemeente is er ook gezocht naar vertegenwoordiging vanuit Valkenswaard maar hiervoor bestond geen enkele animo.
Dommelen moet het op eigen kracht doen!

Vervolgens is de werkgroep officieel ingesteld door het College met de opdracht om de overlast in kaart te brengen en daarvoor passende adviezen te maken voor het college. Na enkele maanden hard werken, samen met ambtenaren van de gemeente en provincie is de werkgroep tot een eensluidend advies gekomen met daarin diverse verkeersmaatregelen en leefbaarheid die het extra verkeer moeten compenseren voor dit deel van Dommelen. Al de voorstellen zijn grondig beoordeeld aan de hand van diverse verkeersmodellen.

H&G heeft dit dossier vanaf het prille begin zeer kritisch en inhoudelijk beoordeeld. Diverse malen heeft H&G het voortouw genomen om nadelige gevolgen te compenseren voor bewoners en voor de financiën.
Het was H&G die middels een motie het advies van de werkgroep verkeer INTEGRAAL heeft laten opnemen in het definitieve akkoord van Valkenswaard m.b.t. de aanleg van de WP! Een unaniem genomen besluit door de toenmalige raad, chapeau…

Het was H&G die tijdens een bijeenkomst in Bergeijk het voor elkaar kreeg dat de gereserveerde gelden voor de Lage Heideweg, deze weg was inmiddels geschrapt, volledig terug kwamen naar Valkenswaard!
Een inspanning van opnieuw Theo Geldens, toen nog als fractieleider.

Afgelopen zomer is er door de Provincie nog een poging gedaan om het advies van de werkgroep te minimaliseren…dit is niet toegestaan door de werkgroep en gelukkig heeft de huidige H&G wethouder,Theo Geldens, het college kunnen overtuigen dat het advies ongewijzigd moet worden overgenomen door de Provincie. Hierdoor worden de inwoners van Dommelen-Zuid maximaal beschermd voor verkeers- en leefbaarheid overlast. Een harde belofte die H&G vanaf het begin heeft gedaan aan de inwoners van Dommelen, een derde van de inwoners van de gemeente Valkenswaard woont en leeft in Dommelen!

De afspraak is dat de verkeersmaatregelen in Dommelen-Zuid VOLLEDIG zijn uitgevoerd alvorens de WP in gebruik mag worden genomen. Dit geeft de beste bescherming en zekerheid voor de inwoners.

A.s. woensdag 19 december wordt de overdracht van de N69 inclusief de verkeersmaatregelen Dommelen-Zuid bekrachtigd!

Op termijn volgt er meer nieuws over dit dossier.
Zoals u weet houdt H&G u volledig op de hoogte….!

KLIK hier
voor het advies van de werkgroep Verkeer Dommelen-Zuid.

KLIK hier
voor de nieuwsbrief aan de omwonenden december 2020

Nol Snellen,
lid werkgroep Dommelen-Zuid.

Brief van de Projectleider aan de werkgroep verkeer Dommelen-Zuid.
18-12-2018

Dag leden van de werkgroep verkeer,

Uiteraard wil ik jullie graag informeren over de uitkomsten van de onderhandelingen met de provincie.

Besloten is dat jullie advies aan de gemeenteraad het uitgangspunt voor de te nemen maatregelen moet zijn. De provincie is verantwoordelijk voor het leveren van een bijdrage als gevolg van het vervallen van de aansluiting bij Dommelen-Noord (zoals ooit is afgesproken tussen wethouder Bax en gedeputeerde van Heugten).

De provincie levert een bijdrage van € 5 miljoen en de gemeente zal in overleg met de bewoners van Dommelen komen te een uitgewerkt plan van maatregelen. Daarbij komt de uitvoering volledig bij de gemeente te liggen.

Onze verwachting is dat we met het bovengenoemde bedrag aangevuld met dekking voor uit te voeren nulplusmaatregelen (die deels overlappen met jullie advies) een goede invulling kunnen geven aan jullie advies. 

Hopende jullie zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Tom Vermue | Assistent Programmamanager Bereikbaar Valkenswaard

%d bloggers liken dit: