Raad P(a)raat Januari 2019

Dommelland

‘Valkenswaard: hippische hoofdstad van de Benelux!’

‘Miljoeneninvestering voor De Kempervennen!’

‘Pretpark niet los van Valkenswaard , als alles meezit kan volgend jaar de schop in de grond!’
‘Stikstof zit paarden in de weg!’

Zomaar een greep van de krantenkoppen van de afgelopen week(en) in het ED.
Één ding kan gezegd worden: Dommelland leeft en er lijken ambities genoeg. 

Echter, wat mij opvalt aan deze koppen, en dan eerder aan het ontbreken daarvan, is het werkelijke goud van onze leisure en pleisure, van onze mooie gemeente: namelijk de Natuur! De enige verwijzing naar dit ‘goud’ vinden we relatie tot natuur- en milieubeschermende maatregelen die vooral een belemmering zouden zijn voor de paardenontwikkelingen.
Natuurlijk, we dienen ons in onze besluitvorming niet te richten op louter krantenartikelen over de wensen van bepaalde ondernemers of organisaties. Maar als ik blader door het masterplan en de bijlagenboeken dan bekruipt mij iets van een gevoel alsof we nu ja moeten zeggen tegen een soort package deal, dat we inderdaad een vrijbrief geven voor alle ontwikkelingen 
H&G is niet tegen de ambitie uit onze toekomstvisie en ons coalitieprogramma om in te zetten op leisure, op natuurontwikkeling en recreatie.  Een integrale visie op dit stuk van Valkenswaard kan alleen maar worden toegejuicht. Maar de wijze waarop dat vorm heeft gekregen in dit masterplan en het proces daartoe is wat ons betreft ongelukkig. Als ik kijk naar de visie zoals die is verwoord in het masterplan, dan valt op dat er een hoge mate van concreetheid in het plan is verwerkt. Prima als het om beelden zou gaan met een mogelijke invulling, maar er wordt veel te veel voorgesorteerd op al concrete uitvoeringsplannen. 

De antwoorden in de commissie, maar ook op onze schriftelijke vragen bevestigen deze angst dat we al concrete uitvoeringsrichtingen vastleggen. Op de vraag wat we nu eigenlijk besluiten over de in het bijlageboek beschreven maatregel tot verleggen van het fietspad Malpie wordt geantwoord dat: ‘door vaststelling van het masterplan wordt de lijn vastgesteld om het fietspad te verplaatsen.’ Het zal voor degene die ons volgen duidelijk zijn: wij zijn daar geen voorstander van, en we vinden dergelijke concrete plannen veel te prematuur.
En als deze concrete projecten wel worden genoemd waar blijft dan het inpassen van andere projecten, op basis van in het verleden genomen besluiten: het levend tafelvoetbal voor Borkel, de eerder besloten koppeling Eurocircuit met leisurezone (besluit uit de kadernota Ontwikkeling Zuidzone en Eurocircuit), het mobiliteitsplan, de afspraken gemaakt mbt gebiedsakkoord N69/Zuidelijke Luikerweg, de afspraak dat de Victoriedijk geen ontsluitingsweg zou worden?

H&G pleit voor een goede afweging en kaderstelling als het gaat om de visie. En als het om de visie gaat, dan zijn hier nog de nodige terechte vragen bij te stellen.

Het is maar zeer de vraag of het überhaupt gaat lukken om onze ambitieuze plannen ten uitvoer te brengen. Contact met de provincie geeft klip en klaar aan dat de plannen voor Dommelland niet opgenomen zijn in de lijst prioritaire projecten voor 2019. De enige mogelijkheid om de PAS normen te overschrijden. En, moeten we dat wel willen?
Willen we een paardenboulevard die open en toegankelijk is voor onze inwoners en toeristen, of wordt het een exclusieve plek afgeschermd voor de bezoekers en omgeven door hoge hekken?
Als het gaat over de leisurezône, willen we dan kleinschalige ontwikkelingen als een klimbos of een grootschalig attractiepark met duizenden bezoekers? Willen we de nog aanwezige agrariërs op de Maastrichterweg de ruimte bieden om hun bedrijven en milieurechten te behouden of willen we hen ten koste van de recreatie in de problemen brengen?

Al deze vragen zouden een plek moeten kunnen hebben in een goede discussie over de visie en de kaders. Niet alleen door de gemeenteraad maar ook door het betrekken van inwoners en stakeholders.
Toch moeten we het college ook complimenten maken: dit masterplan is een knap stuk onderzoek. Het geeft een deel input weer van stakeholders en inwoners, en we realiseren ons dat het ook voor het college zoeken is naar de juiste vorm en snelheid. Tuurlijk, er is de ambitie om meters te maken, echter wat ons betreft zijn we een aantal stappen te ver met dit masterplan. Als we werkelijk een goede invulling willen krijgen van dit gebied, dan is een zorgvuldig proces nodig waarin de raad kan sturen en waarin inwoners en stakeholders betrokken zijn.
Niet alleen bij de uitvoering van projecten maar vooral ook bij de totstandkoming van de kaders, de visie.

Dit is de reden waarom H&G samen met CDA en andere partijen een amendement (klik voor het amendement) heeft opgesteld om het masterplan ter kennisgeving aan te nemen, en daarnaast een motie
(klik voor de motie) om het college de opdracht te geven om een aantal tussenstappen in te bouwen.

Het amendement en de motie werden met een ruime meerderheid van stemmen aanvaard. Laten we nu vanuit dit gezamenlijke uitgangspunt optrekken richting de toekomst, met een kritische en positieve blik.
Tot slot, misschien kent men de uitdrukking:
Men kan geen paard al lopende beslaan. 
 [Als je het werk goed wil doen, moet je er de tijd voor nemen]

Laten we hopen dat we morgen de krant openslaan en lezen: Valkenswaard kan geen paard al lopende beslaan maar zet koers naar de toekomst!

Bram Bots,
fractieleider H&G

Extraatje chronisch zieken en gehandicapten

Nu een echt extraatje voor chronisch zieken en gehandicapten.

Afgelopen 1 november hebben wij tijdens de begrotingbehandeling een amendement ingediend dat voorziet in een uitkering van €100,= voor de chronisch zieken en gehandicapten in Valkenswaard.

Dat werd aangenomen en in de begroting opgenomen.

Intussen zijn allerlei prijzen en premies in ons land (flink) duurder geworden. Denkt u aan de ziektenkostenpremie, de BTW op levensmiddelen en de energiekosten. 

Het College beloofde indertijd eventuele premiestijging voor deelnemers van de collectieve ziektenverzekering CZ in Valkenswaard te zullen compenseren.

Nu het zo ver is, de stijging bedraagt €10,= per maand, blijkt de wethouder slechts bereid tot gedeeltelijke compensatie (b.v. voor een alleenstaande €4,= per maand!).

In discussie met de wethouder tijdens de vergadering in december vond de wethouder dat de chronisch zieken en gehandicapten de van de raad gekregen €100,= hier ook wel voor konden gebruiken…..

Dit riep breed ongenoegen op in de raad want zo zei ik haar “U weet heel goed hoe de raad deze €100,= heeft bedoeld: als extraatje en niet anders!”

Daarop zijn we aan het werk gegaan. In samenwerking met collega Marie- Therese Maas van VL hebben we een duidelijke motie opgesteld voor afgelopen donderdag.

Het is een beetje ingewikkeld verhaal maar ik probeer het uit te leggen.

We hebben een motie ingediend n.a.v. een agendapunt ( ingezonden stukken, agendapunt 4 E en F) om e.e.a. te repareren.

Klik hier voor de motie!

Het genoemde agendapunt behelst geen raadsvoorstel dus konden we enkel een motie indienen. En een motie is zwak als je echt iets gedaan wil krijgen omdat het College die gewoon naast zich neer mag leggen. Maar in deze motie verwijzen wij naar het in november 2017 ingediende amendement om de chronisch zieken en gehandicapten €100,= extra te geven.

Dat amendement is toen door het College aangehouden en uiteindelijk niet uitgevoerd omdat in 2018 de nieuwe systematiek “Kosten naar draagkracht” werd ingevoerd. Die nieuwe regeling zou deze groep al meerdere voordelen op moeten leveren. Maar wat bleek? Op al onze vragen het afgelopen jaar wat de regeling nu echt had opgeleverd voor deze doelgroep, kregen wij mistige antwoorden. Nooit was er iets echt concreet te melden betreffende een duidelijke en structurele vooruitgang voor deze groep.

Op mijn vraag donderdagavond hierover luidde een van de antwoorden van de wethouder dat het College vond dat er voldoende werd gecompenseerd.

Daarop was ons antwoord heel helder, wij vinden het absoluut onvoldoende!

Daarom hebben we nu het College erop gewezen dat zij alsnog het (uitgestelde) amendement van november 2017 moet gaan uitvoeren.

Ik heb de wethouder daarbij aangeraden het nu meteen te doen tegelijk met de €100,= waartoe we afgelopen november hebben besloten. Dan kost het maar een keer de zogenaamde uitvoeringskosten.

Tot mijn grote vreugde is deze motie donderdagavond raadsbreed aangenomen met slechts 1 tegenstem.

Dat betekent dus heel concreet dat alle chronisch zieken en gehandicapten in Valkenswaard binnenkort een extra bedrag ontvangen van €200,=.

De al toegekende €100,=  van afgelopen november plus de “oude” €100,=  uit 2017.

En tot de mensen uit deze groep zeg ik weer: blijf mij uw problemen melden zodat ik uw belangen kan vertegenwoordigen in de gemeenteraad.

U ziet dat het helpt. 

Susanne Peeters.

Bestemmingsplan Maastrichterweg 26.

Op de agenda van de raadsvergadering van 31 januari stond het bestemmingsplan Maastrichterweg 26.Voor de echte Valkenswaardenaren onder ons, het stukje grond waar vroeger café de Mossel stond.Nadat het pand jaren geleden gesloopt is, werden er diverse plannen voor het terrein bedacht.De centrale ligging op loopafstand van de Markt maken het tot een gewilde plek voor seniorenwoningen.Omdat het ook dicht bij Kempenhof ligt zou ook gemakkelijk zorg op maat kunnen worden geboden.
Toch bleek het nog niet zo eenvoudig om dit perceel, gelegen tussen twee straten, goed te benutten
Het bouwen van een twintigtal appartementen stuitte op veel bezwaren van omwonenden en bleek niet haalbaar.Nu voorziet het plan in de bouw van 5 semi-bungalows met een mogelijkheid voor een kleine opbouw en een patio-tuin.Gelukkig kunnen de 4 oude bomen aan de rand van het gebied behouden blijven.
Middels een aantal moties en amendementen werden tijdens de uitgebreide bespreking nog een aantal puntjes op de i gezet.Uiteindelijk is besloten dat de goot- en nokhoogte nog iets wordt verlaagd, er is een maximum percentage voor de opbouw bepaald en er is extra aandacht gevraagd voor de regenwaterafvoer en de afspraken die in de agenda 22 zijn gemaakt.Om het parkeren bij de bakker, die grenst aan het gebied, te verbeteren hebben we het college gevraagd om het stukje doodlopende straat bij de bakkerij zodanig in te richten dat het efficiënter benut kan worden door klanten. Wij denken dan bijvoorbeeld aan de wijze waarop dat is gebeurd naast slagerij Hans Adriaans aan de Dommelseweg.Omdat er nog steeds een grote vraag is naar nultreden-woningen in het centrum, hopen we dat deze woningen daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd en op een natuurlijke wijze worden ingepast in de omgeving.

Voormalig Café de Mossel aan de Maastrichterweg.
(“Wederheem “)


André van Daal