Raad P(a)raat Februari 2019

Sociaal Domein

Verlenging beleidsplannen Sociaal Domein.

Het College heeft de raad gevraagd een aantal beleidsplannen op het terrein van het sociaal domein te mogen verlengen tot eind van dit jaar.

Deze plannen zijn al “over de datum heen” en hadden intussen al aangepast dienen te worden. Omdat het College nu werkt aan een Integrale Visie op het sociaal domein wil het deze beleidsplannen niet meer verlengen maar straks onder de paraplu van de integrale visie hangen.

Die verlenging werd gisteren voorgelegd ter besluitvorming.

H&G is blij met het werken aan de integrale visie. Want nu was er steeds een grote reeks afzonderlijke beleidsplannen, waarvan je je kunt afvragen of ze wel in goede onderlinge verhouding stonden en zodanig ook gebruikt werden.

Dus heeft het College i.c. wethouder Theus lof toegezwaaid gekregen van ons om dit streven en ook om de wijze waarop er aan de visie wordt gewerkt. Valkenswaard breed kan input leveren voor deze visie en dat gebeurt ook. Prima zaak.

Wel heb ik de wethouder verzocht om voortaan direct het advies van de Adviesraad Sociaal Domein mee te sturen met de stukken. We willen er niet iedere keer om moeten blijven vragen!

Hoe nu verder?

De integrale visie wordt voor het zomerreces verwacht.

Daarbij komt een Plan van Aanpak. Daar kan de raad een mening over geven en bijsturen.

Vervolgens komen er in de toekomst voornamelijk uitvoeringsplannen op sociaal domein. Het opstellen van die uitvoeringsplannen is een college bevoegdheid. Formeel hoeft de raad daar helemaal niet meer aan te pas te komen … Maar dat willen wij niet. H&G wil dat elk uitvoeringsplan bij de raad belandt zodat de raad erover kan discussiëren en desgewenst ook kan bijsturen.

Maar als dat niet de regel is bij zulke plannen omdat ze nu eenmaal een bevoegdheid van het College zijn, moet de raad er zelf voor zorgen dat het wel gebeurt zoals de raad wil.

Daarom heb ik gisteravond een amendement ingediend om dit te regelen. Dit amendement heeft aan het besluit (van het raadsvoorstel) twee nieuwe besluitpunten toegevoegd.

Deze toegevoegde punten regelen nu dat de raad elk uitvoeringsplan tijdig krijgt aangeboden en er een commissie en raad aan kan wijden om e.e.a. te bespreken en eventueel bij te sturen.

De raad wenst de vinger aan de pols te houden. En dat is met grote meerderheid ook aangenomen. (17 stemmen voor en 6 tegen)

Klik hier voor het toegevoegde amendement.

Susanne Peeters.

Lokale Omroep

Zendmachtiging Lokale Omroep

Het ideale beeld voor H&G zou zijn geweest dat we vanavond niet de keus hadden uit drie maar uit 1 partij die in samenwerking met de andere de kandidaat voor Valkenswaard zou zijn voor de komende jaren. Helaas is dit niet gelukt. Door verschillen van inzicht en geloof in de eigen kansen, wat begrijpelijk is, hebben de partijen uiteindelijk toch besloten om een eigen aanvraag in te dienen. Jammer want een samengaan van partijen zou wellicht de professionaliteit en het draagvlak ten goede komen.

Het college stelt ons met haar advies voor om de VOS voor te dragen voor het Commissariaat van de Media.

We hebben als fractie de keuze van het college op basis van de gesprekken en stukken bestudeerd, en hoewel we onze vraagtekens hebben bij de criteria en onderbouwing op sommige punten komen wij als fractie tot dezelfde uitkomst.

Na gesprekken met kandidaten en bestudering van de aanvragen hebben we een voorkeur voor de VOS omdat wat ons betreft de lokale bedding, als het programma-aanbod van de VOS belangrijke criteria zijn waarin ze onderscheidend zijn. Daarnaast hebben we vertrouwen in de toekomstvisie die de VOS heeft opgesteld, richting de ontwikkelingen die op ons afkomen.

Er gaat de komende jaren flink wat veranderen in het lokale medialandschap: er wordt gestuurd op meer samenwerking en professionalisering in een streekomroep. We zijn daarom ook blij met de toezegging van de portefeuillehouder in de commissie dat we als gemeente jaarlijks met de omroep in gesprek gaan om te evalueren, ontwikkelingen te delen en daar waar mogelijk bij te sturen. 

Tot slot hopen we dat de VOS de samenwerking gaat oppakken met de andere partners om elkaar te versterken, vooral richting de toekomst.

Bram Bots

Het nieuwe woningbouwprogramma 2019-2021.

Op donderdag 28 februari 2019 stond de woningbouwprogrammering op de agenda Het was de eerste optimistische en enthousiaste woningbouwprogrammering na de crisis. Ruim 10 jaar na het begin van een flinke dip in de economie is het weer tijd om onze blik fris en positief op de toekomst te richten.

Zowel Rijk als Provincie gingen vanaf 2010 stevig op de rem staan. Het aantal woningen dat in Valkenswaard gebouwd mocht worden ging met ongeveer 300 stuks omlaag en diverse plannen moesten “on hold” gezet worden. 

De actualisaties van de bouwgrondexploitaties, die we 2 keer per jaar voorgeschoteld kregen, waren uiterst pessimistisch en Fakton gaf met percentages aan dat het voorlopig ook niet beter zou worden. Bouwplannen buiten het stedelijk gebied werden als eerste weggestreept en zelfs het grote bouwterrein aan de Waalreseweg waar eerst de LTS stond, werd tijdelijk ingezaaid met gras.

Maar de zon is weer gaan schijnen en ondertussen zit zowel de economie als de bouw weer in de lift, en voor de bouwwereld ook nog eens heel stevig. Na 10 jaar vrijwel stilstand zullen de mouwen weer opgestroopt moeten worden, er is werk aan de winkel. Daarbij moeten we natuurlijk nog steeds de kwaliteit van de woningen scherp bewaken, maar dat wordt in dit uitstekende voorstel nadrukkelijk aangegeven.

Minimaal 75.000 woningen per jaar bouwen is geen sinecure, dat is duidelijk. Waarschijnlijk zal de grootste uitdaging nog wel het vinden van goede vaklui zijn, maar de overheid kan haar steentje zeker bijdragen door ambitie te tonen en alle mogelijkheden proactief aan te geven. Omdat Valkenswaard een aantrekkelijke gemeente is met prachtige sportaccommodaties en omringd wordt door prachtige natuurgebieden moeten we én kunnen we ons steentje in die woningbouw bijdragen Daarmee zorgen we tevens dat het inwoneraantal minstens op peil blijft, zodat die voorzieningen ook betaalbaar blijven.  

Tabel 3 in het stuk is daar een heel goede aanzet voor. We zouden de lijst kunnen beschouwen als het Natlab van Philips, een kweekvijver voor nieuwe projecten. Deze tabel zou nog best uitgebreid kunnen worden en dat hebben we in een motie aangegeven.

De plannen van de stichting MicroMondo willen we beschouwen als een soort burgerinitiatief, dat zeker de moeite waard is om nader te bekijken. Circulaire woningen kunnen enerzijds een oplossing zijn voor de huidige grote vraag naar woningen, maar ook voor de trend dat jongeren zich niet voor 30 of 40 jaar willen of kunnen binden aan één plek. De firma de Meeuw biedt ook een scala aan energiezuinige, circulaire woningen aan. Het lijkt de moeite waard om daar eens goed naar te kijken. Ook daarvoor hebben we een motie ingediend.

Deze woningprogrammering is een helder verhaal. Maar er wordt van de raad ook gevraagd om in te stemmen met de opgenomen tabellen, en dus moeten we daar kritisch naar kijken. 

Naar ons idee is het zaak om prioriteit te geven aan woningen en daarom hebben we een amendement opgesteld over de typologie die genoemd is in tabel 2 bij de Schotelmanstraat, het bekende Dennenbergterrein, waar in het verleden altijd is uitgegaan van het bouwen van woningen en waarvoor nu in de tabel ineens een IHP locatie wordt genoemd. Het bouwen en verbouwen van basisscholen komt later in het jaar aan de orde. Het zou voorbarig zijn om dat nu hier vast te stellen.

Voor de locatie Emmalaan, recht tegenover het Emma Medisch Centrum en op een steenworp afstand van Kempenhof en de Markt, wordt aangegeven dat er woningen voor jongeren zouden moeten komen. Hier zien wij juist een ideale plek voor senioren.

Tenslotte heeft H&G een motie opgesteld waarin wordt gevraagd om nauwgezet de mogelijkheden aan de Amundsenstraat en de Waalreseweg te bekijken. Twee mooie en zeer gewilde centrumlocaties, waar een goede scan van de opties voor moet worden gemaakt. Deze motie werd met een ruime meerderheid aangenomen.

André van Daal

Onderwerp: Artikel 41 vragen naar aanleiding van raadsinformatiebrief ‘’Afhandeling motie fietsen op de Markt en bij het gemeentehuis/de Hofnar’’

                                                                                                                                                                                                                                    27 februari 2019

Geacht college,                                                                                                                                             

In de raadsinformatiebrief ‘’Afhandeling motie fietsen op De Markt en bij het gemeentehuis/de Hofnar’’ die we 5 februari 2019 ontvingen geeft U aan geen invulling te willen geven aan de door H&G ingediende, en door de raad aangenomen, motie van 8 november 2018. 

De afwegingen die gemaakt worden door het college zijn dat fietsers en horecapersoneel met elkaar in conflict kunnen komen, dat de risico’s groter worden door de opkomst van de elektrische fietsen en dat handhaving lastig is vanwege de onduidelijkheid over het begrip ‘’evenementen’’.

Wij vinden dit ontzettend jammer en een buitengewoon vergezochte gedachte. Het is natuurlijk niet de bedoeling van onze motie dat fietsers over de terrassen op de oostzijde van De Markt gaan fietsen, dat er snelle onoplettende elektrische fietsen gevaarlijke toeren uithalen en dat fietsers spelende kinderen bij een fontein omver fietsen. U heeft de strekking van onze motie en het verzoek om een ‘’fietser-te-gast’’-zone, blijkbaar niet helemaal begrepen. De bedoeling is namelijk dat de fietser echt te gast is en de voetgangers niet zal hinderen. Naar onze mening heeft onze afdeling handhaving genoeg kennis en kunde in huis om asociaal gedrag te kunnen detecteren.

Bovendien stoort het ons ook enorm dat u de overwegingen van de raad zomaar naast u neerlegt en ons laat weten dat fietsers met bestemming De Markt ook via de Bakkerstraat – de Hofnar – Peperstraat om kunnen rijden (slechts 150 meter langer). Ook wordt als optie gegeven om af te stappen voor de Kunstkeuken en met de fiets aan de hand naar het gemeentehuis te lopen. Sorry, college maar de raad is niet op haar hoofd gevallen, wij hebben dit soort alternatieven in onze overwegingen meegenomen. Als wij hier tevreden mee waren, hadden we deze motie natuurlijk niet ingediend.

Het andere argument van uw college over de situatie Hofnar/Gemeentehuis snijdt al helemaal geen hout. Er wordt aangegeven dat de situatie van menging van fietsers en voetgangers onwenselijk is, dat er geen ruimte voor is en dat de tijd die men verliest door van de fiets af te stappen verwaarloosbaar is. Als het gemeentehuis van Valkenswaard per fiets simpelweg niet bereikbaar meer is, zijn wij vast het minst toegankelijke gemeentehuis van Nederland en die titel wilt u vast niet op uw naam hebben.

Wij verzoeken u dan ook vriendelijk maar dringend om de motie opnieuw in overweging te nemen en met een beter gefundeerde reactie terug te komen naar de raad.

Met vriendelijke groet,

Renée Smulders