Raad P(a)raat Maart 2019

Afscheid van Jos Roothans.

Afgelopen donderdag 28 maart hebben we afscheid genomen van onze collega en fractiegenoot Jos Roothans. Na een enthousiaste start vorig jaar en keihard werken in menig dossier, heeft Jos voor zichzelf na lang denken een beslissing genomen. Hij voelt zich niet thuis in het raadswerk, de jas past hem niet. Is zijn gedachte.

Daarom heeft hij de knoop doorgehakt en heeft zijn raadslidmaatschap opgegeven.

Afgelopen donderdag is er met enkele speeches, bloemen en cadeaus afscheid van hem genomen.

Wel weg uit de raad maar niet weg uit H&G.

Zijn hart blijft vurig kloppen voor Valkenswaard en zeker voor zijn geliefde Dommelen.

We zullen elkaar nog vaak treffen en steun van Jos ondervinden.

Jos, heel erg bedankt!

Susanne Peeters

Aantreden nieuw raadslid Jos Peters.

Ja dat is natuurlijk wel een grappige speling van het lot: de ene Jos vertrekt en een andere Jos treedt aan.

We verwelkomen Jos Peters in onze fractie.

Een enthousiaste man met behoorlijke politieke ervaring elders.

Iemand die heel duidelijk zijn mening kenbaar zal maken.

Dat deed hij meteen al op zijn eertse avond in de raad.

Hij zal zelf in deze rubriek uitleg geven over het punt dat hij in het vragenuurtje aan de orde stelde.

Jos, hartelijk welkom in ons midden; we gaan er iets moois van maken.

Bekijk hier een filmpje van de installatie van Jos Peters.
(bron: Centrum Radio Valkenswaard)

Susanne Peeters.

Motie vreemd Kloosterpark fase ll.

Bij de vele moties vreemd zat ook deze van H&G.

Wat is er aan de hand?

Een nieuw appartementencomplex wordt over een paar maanden opgeleverd en nu blijkt dat alle toegangsdeuren van dit gebouw niet zijn voorzien van automatische deurdrangers.

Dat wekt grote verbazing alom.

Want tegenwoordig is er, terecht, veel aandacht voor de toegankelijkheid van gebouwen, evenementen, uitgaansgelegenheden enz.

Het is de bedoeling dat mensen met een beperking die hulpmiddelen nodig hebben voor hun mobiliteit overal ook toegang hebben.

Daar is zelfs een verdrag voor opgesteld de zogenaamde Agenda 22.

Deze Agenda 22 kent 22 punten van aandacht op dit gebied.

Valkenswaard onderschrijft de Agenda 22 en daarmee verplicht je je tot oplettendheid op dit terrein en dien je overal de toegankelijkheid te bevorderen.

Hier is dus totaal vergeten aandacht te schenken aan dit belangrijke onderwerp.

Alle mensen die daar gaan wonen en mogelijk nu al of over enige jaren hulpmiddelen nodig hebben, kunnen er niet in.

Dit vindt H&G een onbegrijpelijke misser.

Daarom hebben we in een motie  gevraagd of het College hier werk van gaat maken.

en dan niet specifiek voor dit gebouw (nieuw overleg met de ontwikkelaar) maar heel breed dit op te nemen in alle volgende bouwprojecten in Valkenswaard. Zie de motie. (klik op tekst)

Dat dit onderwerp leeft in de raad bleek uit de stemming; de motie werd met algemene stemmen aanvaard.

U ziet: H&G werkt voor iedereen!

Susanne Peeters

Veilig oversteken bij ’t Smelleken

Basisschool ’t Smelleken beschikt op dit moment over twee oversteekplaatsen, waarvan één, de meest oostelijke, nogal, uhm…, apart is. Deze oversteekplaats sluit namelijk aan één zijde helemaal niet aan op een stoep. Hierdoor komen tijdens piekuren zowel auto’s, fietsers als voetgangers op de weg terecht. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. Bovendien verwacht de verkeerscommissie van ’t Smelleken dat door de komst van nieuwe woningen op de oude gemeentewerf de verkeersdruk in de Emmalaan alleen maar zal toenemen. Ook op donderdagen tijdens de weekmarkt is er sprake van een enorme hoeveelheid verkeer. Het is dus ontzettend belangrijk dat er eens goed naar deze situatie wordt gekeken.

Een soortgelijke aparte situatie doet zich een paar meter verderop voor, in het Wilhelminapark. Hier sluit het voetpad tegenover huisnummer 1 ook niet aan op het trottoir. Dit zorgt ervoor dat kinderen daar óf door de struikjes lopen óf over de weg lopen. Beide situaties zijn niet wenselijk.

H&G dient daarom samen met VL de volgende motie in. Het dictum luidt:

Draagt het college op,

  • Om, minimaal in overleg met de verkeerscommissie van ‘t Smelleken en Veilig Verkeer Nederland afdeling Valkenswaard, deze naar ons oordeel onveilige situaties te beoordelen en daar dit wenselijk is gepaste maatregelen te nemen. 
  • Indien noodzakelijk, de raad te verzoeken financiële middelen beschikbaar te stellen.
  • Ernaar te streven dit proces af te ronden voor de behandeling van de nota kaders in de raad.

Deze motie werd met algemene stemmen aanvaard.

Renée Smulders.

Verordening Onderwijshuisvesting.

De Raad boog zich over de nieuwe verordening onderwijshuisvesting.

Die zat goed in elkaar dus qua inhoud passeerde dit heel snel.

Toch was er een punt waar H&G aandacht voor heeft gevraagd en gekregen.

De verordening is namelijk niet ter inzage gelegd voor onze inwoners. Heel vaak gebeurt dat wel en kunnen inwoners dus hun mening en eventuele bezwaren tegen een verordening kenbaar maken. En soms worden die bezwaren of meningen er dan in verwerkt.

Dat is een mooi en transparant democratisch systeem.

Nu is dat bij deze verordening niet gebeurd.

De redenering van de wethouder is daarbij dat dit zo’n technische inhoud heeft dat het geen zin heeft om e.e.a. ter inzage te leggen. Overigens vinden wij het ver gaan dat een wethouder beoordeelt wat voor bewoners interessant zou zijn …

In dit geval is die inhoud inderdaad heel technisch op huisvesting en de voorwaarden daarbij gericht. Wat droge kost zeker.

Maar … om transparantie in het bestuur te bevorderen, wil H&G toch dat het College kenbaar maakt welke criteria er in de ambtelijke organisatie worden gehanteerd t.b.v. de keuze om een verordening wel of niet ter inzage te leggen.

Een motie van H&G (klik op tekst)vroeg daarom een overzicht van deze criteria en dit overzicht voor te leggen aan de raad. Met een deadline van direct na het zomerreces.(zie de motie op deze website)

Het kostte wat overredingskracht, want niet iedereen zag het nut er van in maar uiteindelijk haalde de motie het met 11 tegen 10 stemmen.

De transparantie van bestuur in Valkenswaard is hiermee weer een stapje verder.

Susanne Peeters.