Raad P(a)raat April 2019

Weer moties over pre proloog Dakar.

Het begint een “continuing story” te worden: de vernietigde vergunning waardoor de pre proloog Dakar niet door is gegaan en ook opnieuw niet door lijkt te gaan. Een gecompliceerd aspect van een veel groter geheel: het Eurocircuit.

Even wat feiten:

De vergunning voor de pre proloog 2018 is door de rechtbank vernietigd.
Een evenementenvergunning is tot op dit moment (nog) niet aangevraagd voor 2019.

Dus voor zover nu bekend zal er dan ook geen nieuwe pre proloog komen.

Al twee raadsvergaderingen lang zijn er fracties die met moties proberen het College onder druk te zetten. Het College moet ageren, acteren, pro-actief zijn en met de organisatie van de pre proloog in gesprek gaan. En dat allemaal om ervoor te zorgen dat dit evenement er spoedig weer komt. En dan komen alle (bekende en vaak niet te verifiëren) argumenten weer op tafel: ” dit zet Valkenswaard (inter)nationaal op de kaart, de spin off voor ons dorp is groot, er komen wel 25.00 mensen op af, onze inwoners willen dit allemaal enz.”
Maar deze fracties zien echt heel belangrijke andere zaken volledig over het hoofd of vinden het lastig die te zien.
Want dit evenement en ook meerdere andere activiteiten op het Eurocircuit zijn behoorlijk omstreden geraakt. En dan gaat het echt niet alleen over de overlast die omwonenden regelmatig ervaren door de geluidshinder, de massa mensen, de parkeerproblematiek.

Het gaat daarbij vooral ook om minder zichtbare redenen en dan met name de milieuproblematiek, het rijden over een vuilstortplaats ter plekke waar de risico’s niet van in kaart zijn gebracht. En niet te vergeten de stikstofproblematiek. Het betrokken gebied is al kwetsbaar en de stikstof zit al op de grens van het toelaatbare. De komst van de westparallel draagt hier in het negatieve aan bij en grote, lawaaierige evenementen doen er weer een schepje bovenop.
Om al die redenen zijn bewoners en organisaties rechtszaken begonnen tegen de gemeente Valkenswaard; dat op zich is al ernstig.

En die rechtszaken, van zes kwam er op 26 maart jl de uitspraak tegelijk. Met een uitslag die voor de gemeente niet erg prettig was:
5 zaken verloren. Dat zegt wel wat, meent H&G.

En nu willen dus voortdurend fracties in de raad het college dwingen tot actie?

H&G heeft donderdagavond klip en klaar gemaakt dat wij daaraan niet meedoen.
Wij willen niet dat het College gedwongen wordt te acteren in zaken die juridisch complex zijn en waarin Valkenswaard stevig heeft verloren.

H&G vindt het passend om nu te wachten tot het bestemmingsplan Eurocircuit aan de raad wordt aangeboden. Over dat voorstel zullen we zeker met alle fracties uitputtend spreken voor het tot een stemming komt. En op het moment dat er een nieuw bestemmingsplan is, kan het college weer aan de slag om dat te doen wat goed is voor het Eurocircuit, passend binnen de nieuwe bestemming. Niet NU!

Na een uur eindeloos debatteren kwam de stemming met een verrassende uitkomst: zowel de motie van VVD en VV
(die zelfs het college opriep een bestemmingsplan te maken met waarborgen voor een rendabele exploitatie en zonder onnodige exploitatiebelemmeringen) als de motie van het CDA
(die het college opriep zsm contact op te nemen met de organisatie van Dakar RTL pre proloog en pro-actief te zijn in vergunningverlening en facilitering van dit evenement) werden verworpen.

Wordt vervolgd!

Susanne Peeters.

Motie voor extra aandacht vergunningen veehouderij naar aanleiding van Verordening Natuurbescherming.

Er is een gewijzigde natuurbescherming verordening aangenomen door de Provincie Brabant waardoor de Valkenswaardse
ondernemer (landbouw etc) nieuwe of gewijzigde vergunningen moeten aanvragen.
Als H&G vinden wij dat de bestaande ondernemers de kans moeten krijgen om hun stallen op verantwoorde en betaalbare manieren te kunnen aanpassen.
Om zo ook te zorgen dat ze verder kunnen met hun bedrijf.
Om de ondernemers hierbij te ondersteunen is er een motie opgesteld door H&G die de Gemeente verzoekt al dan niet met hulp van de Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant ODZOB de mogelijkheden te bieden hun bedrijf op verantwoorde wijze te kunnen voortzetten.

Peter Plompen.

Beschermd dorpsgezicht Eksterlaan/Merellaan

Op de agenda van de raadsvergadering van 18 april stond onder andere het voorstel om de Eksterlaan en Merellaan aan te wijzen als beschermd dorpsgezicht.

Voor H&G een uitstekend plan en wellicht zullen er in de toekomst nog wel meer wijken volgen, dus is het zaak om deze pilot nauwkeurig te bestuderen en goed te volgen. De afspraken die hieruit voortvloeien zijn met een werkgroep van bewoners en ambtenaren besproken en hebben geleid tot dit voorstel.

Tijdens de commissievergadering op 4 april heeft H&G al een hele serie vragen gesteld. Concreet waren dat de volgende:

 • Zijn alle bewoners op de hoogte gesteld van dit voornemen? Realiseren zij zich dat aanpassingen en uitbreidingen beperkt worden?
 • Levert dit plan ook beperkingen bij eventuele verkoop?
 • In de kern zijn dit noodwoningen. Is het vervangen van de houten wanden door gemetselde muren nu per definitie onmogelijk?
 • U spreekt over slimme parkeeroplossingen, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
 • De woningen in de Eksterlaan hebben vaak geen voor- en achtertuin, maar een linker- en rechtertuin. Realiseert u zich dat iets “uit het zicht plaatsen” dan lastig wordt?
 • Er is nu al veel zicht op plastic zeilen en zelfs een oude partytent. Kan dit nu al niet worden verboden?
 • Er wordt gesproken over een haag als erfafscheiding en poortjes van maximaal een meter hoog. Zorgt dat in deze tijd niet voor een onveilige situatie aan de rand van een bos?
 • De rooilijnen moeten strak gehandhaafd worden. Maar waar ligt de rooilijn bij de “dwarse” woningen in de Eksterlaan?
 • Verwijderen van openbaar groen wordt genoemd als onwenselijk. Geldt dat niet voor heel veel plaatsen in de gemeente?
 • Komen deze woningen nu ook in aanmerking voor subsidie in het kader van de monumentenwet?
 • Zonnepanelen mogen alleen worden geplaatst als ze vanaf de openbare weg niet zichtbaar zijn. Zeker in de Eksterlaan is dat onmogelijk en bij veel woningen in de Merellaan liggen ze dan op het noorden. Staat dit niet haaks op ons streven naar een energietransitie?

Deze vragen zijn voor een groot gedeelte tijdens de vergadering beantwoord, enkele vragen zijn later nog schriftelijk beantwoord. Alle vragen én antwoorden zijn door de griffier op het RIS (raadsinformatiesysteem) gezet en daar dus voor iedereen na te lezen. Voor H&G was dit een heldere argumentatie.

Op de laatste vraag werd door meerdere fracties uitgebreid ingegaan. Het lijkt namelijk in tegenspraak met de wens om wind- en zonne-energie te promoten. Meer woningen moeten in de toekomst worden voorzien van zonnecellen, en als deze niet vanaf de openbare weg zichtbaar mogen zijn, vallen er heel veel mogelijkheden weg.

Gelukkig kwam wethouder Geldens met een mooi plan om ook de bewoners van monumenten en woningen in een beschermd dorpsgezicht te laten investeren in zonnepanelen. Hij wil namelijk starten met een zogenaamd postcoderoosproject. Hiermee krijgen lokale bewoners de mogelijkheid gezamenlijk in een coöperatie of vereniging van eigenaren te investeren in duurzame energie. De wethouder ziet mogelijkheden om op gemeentelijke daken panelen te plaatsen waarin onze bewoners dan kunnen participeren. 

Na een uitgebreide discussie hierover is met ruime meerderheid besloten in te stemmen met het vaststellen van ons eerste beschermd dorpsgezicht Merellaan/Eksterlaan.

André van Daal

“De kogel is door de kerk”

Het vinden voor een geschikte herbestemming voor een leegstaande kerk is niet eenvoudig. Veel gemeenten worstelen met de vraag wat er mee moet gebeuren: Bibliotheek, gemeenschapshuis, theater, zelfs een supermarkt wordt soms in een kerk gehuisvest. 

H&G heeft samen met het CDA in november 2016 al een motie ingediend om de bestemming van onze Antoniuskerk te wijzigen in wonen. En 2,5 jaar later is een belangrijke stap gezet. De kerk is verkocht aan CRA vastgoed, die in het gebouw een twintigtal appartementen wil onderbrengen.

H&G is blij met deze stap en hoopt dat de toekomstige bewoners in deze voormalige kerk een fijne, sfeervolle woning zullen vinden en dat Valkenswaard erop kan rekenen dat de uitstraling van het gebouw voor de toekomst behouden blijft.

Wij volgen het proces uiteraard op de voet en houden u op de hoogte.

André van Daal