Raad P(a)raat Mei 2019

Raad behandelt “Partiële herziening bestemmingsplan buitengebied  t.h.v. Mgr. Smetsstraat 4.”

Op 29 mei was het zo ver: de eerste echte opmaat naar het dossier Eurocircuit lag op tafel. Want deze “bypass”, het weggetje dat samen met de fietstunnel de Mgr. Smetsstraat verbonden moet houden met de rest van Valkenswaard, dient ook ter ontsluiting van verkeer van en naar het Eurocircuit.

Ik licht e.e.a. toe want u kunt uitgebreid lezen in mijn betoog en het amendement ( staat onder deze reactie) wat er speelt en hoe H&G dit punt heeft opgepakt.

Jarenlang hebben verschillende wethouders (Dhr. Wijnen en Marchal) evenals de projectleider (Dhr. Verleijsdonk) aan inwoners voorgehouden dat de nieuwe weg slechts beperkt zou worden opengesteld. Namelijk voor bewoners, agrariërs en ten behoeve van het verkeer naar en van het Eurocircuit tijdens zes evenementen per jaar. Prima afspraak; iedereen tevreden.

In het ontwerpplan zag de weg er zo ook uit. Dus hebben veel bewoners het niet nodig gevonden om gebruik te maken van inspraak via een zienswijze omdat ze tevreden waren met het ontwerp.
En daarom is de desillusie nu zo groot, nu het definitieve bestemmingsplan de weg heeft veranderd in een volledig opengestelde weg. De betrokkenen voelen zich bedrogen.

Dit is de kern van de zaak.

H&G heeft in het betoog veel nadruk gelegd op twee aspecten.
Ten eerste op het verschil tussen de voorgestelde weg en de uiteindelijke weg.

Een weg vastgelegd in een bestemmingsplan geeft in elk geval rechtszekerheid voor 10 jaar. Maar een weg met een verkeersbesluit kan vrij eenvoudig door de wethouder weer worden veranderd; dus weinig zekerheid.

En waarom gebeurt dit? Omdat Bergeijk dit heeft bedacht.

Bergeijk vindt een volledig ontsloten weg een betere garantie dat veel verkeer niet over Bergeijks grondgebied afgevoerd gaat worden.
En wethouder Marchal gaf zelf aan dat hij de reden waarom Bergeijk “naar de rechter loopt” als we kiezen voor de weg met de beperkte openstelling, niet kent.
Hij beweert namelijk steeds dat beide wegen hetzelfde effect hebben voor de betrokkenen en omwonenden. 

Bergeijk is dus belangrijker dan de wens van onze inwoners en betrokkenen en is zo belangrijk dat de wethouder zijn geloofwaardigheid ervoor op het spel zet.

En dat is het tweede aspect van het betoog geweest.

Waarom buigt de wethouder voor Bergeijk terwijl er zulke duidelijke toezeggingen zijn gedaan aan de Valkenswaardse mensen?

Het belang van Bergeijk gaat blijkbaar voor!

H&G heeft tot het uiterste verdedigd dat de weg in het bestemmingsplan eruit moet en dat we terug moeten naar het oorspronkelijke ontwerp.

Zowel wethouder als andere fracties begonnen direct met donder en bliksem te dreigen dat we dan de eerste grote tunnelbak
(uit de plannen westparallel) terug zouden krijgen.

Grote dreigementen maar niet waar. De provincie heeft namelijk al een besluit genomen over het fietstunneltje. En ons amendement voorzag in het teruggaan naar het ontwerpplan waarbij het fietstunneltje blijft naast een beperkt opengestelde weg. Deze uitspraak in het amendement is terdege gecheckt op zijn juridische inhoud.

Maar, na bijna anderhalf uur debat, waren er fracties die aangaven de bewoners net zo belangrijk te vinden als H&G. Mooi maar het bleven woorden. Toen de uiteindelijke keuze dan gemaakt werd in de stemming over ons amendement, kwam de aap toch echt uit de mouw.

H&G steunde haar eigen amendement en dus haar bewoners.

Alle andere fracties durfden dat ondanks hun “mooie woorden”, niet aan en steunden de wethouder.

N.b. op dezelfde dag als de behandeling van dit onderwerp heeft de Raad van State uitspraak gedaan n.a.v. het advies dat zij kreeg van het Europees Hof. In die uitspraak heeft de Raad van State het Europees Hof gevolgd. Dit betekent dat het hele Nederlandse beleid op het gebied van stikstof (PAS) op de helling gaat. Het beleid is vernietigend afgeserveerd. Er moet wetgeving komen op Europees niveau. Ook deze weg heeft consequenties voor het stikstofgehalte in dit kwetsbare gebied. (Natura 2000-gebied) En hoe meer verkeersbewegingen, hoe meer problemen. De toets die nu gebruikt is om dit te meten, mag niet meer toegepast worden in nieuw beleid. En de consequenties voor verdere projecten (Eurocircuit, Dommelland, …) vallen niet te overzien.

Ook hier heeft H&G de aandacht voor gevraagd; we hebben zelfs gevraagd het punt daarom van de agenda te halen. Is niet gebeurd.
En gaandeweg de behandeling bleek ook dat de wethouder zeer luchtigjes denkt over de gevolgen van de uitspraak van onze hoogste bestuursrechter. Heel onjuist en onvoorzichtig.

Zie ook de reactie van de Raad van State! (klik hier voor de tekst)

Dit “muisje” krijgt beslist nog een heel lange staart.

Wordt vervolgd.

Susanne Peeters.

Hieronder volgt het H&G standpunt zoals uitgesproken bij de behandeling van het agendapunt
“Ontsluitingsweg Mgr. Smetsstraat 40” in Dommelen
door fractieleider Susanne Peeters.

Vooraf wil ik opmerken dat ik afstand neem van de uitspraak zoals die door het ED werd gebezigd in het artikel over de commissievergadering. Ik heb in mijn debat die avond nimmer de term “onbehoorlijk bestuur” gebruikt. Dat staat wel in de subkop zijnde de mening van H&G. Die term is dus niet voor de rekening van H&G of van mij persoonlijk. Dat voor alle duidelijkheid.

Twee aspecten van het voorliggende voorstel hebben in de fractie van H&G de aandacht getrokken. Ik licht die nader toe.

De discussie die er mogelijk is wat betreft de status van de weg.
Daar zijn in de commissie al meerdere woorden over gewisseld met de wethouder. 

Heeft een formele aanduiding van een weg met een beperkt gebruik meer kracht en biedt dat meer rechtszekerheid voor belanghebbenden dan een volledig ontsloten weg waar het college een verkeersbesluit over neemt? De logica gebiedt hierop “ja” te zeggen / denken.
Het valt niet te ontkennen dat een weg met beperkt gebruik vastgelegd in het bestemmingsplan normaliter zeker 10 jaar zekerheid geeft aan omwonenden en betrokkenen. Een verkeersbesluit kan betrekkelijk eenvoudig ingetrokken of gewijzigd worden bij b.v. het aantreden van een nieuwe wethouder of om andere redenen binnen dezelfde collegeperiode.

De wethouder zei echter dat zulks niet het geval is en beweerde dat zowel de weg met beperkt gebruik als de volledig opengestelde weg met verkeersbesluit hetzelfde effect zullen sorteren in het gebruik.
Hij betitelde de twee tegengestelde duidingen van de weg in het ontwerpplan en bestemmingsplan als twee verschillende manieren om hetzelfde te bereiken.

Die uitspraak roept veel op.

Want waarom maakt het dan voor Bergeijk wel veel uit dat precies die vorm wordt gekozen door het college in het bestemmingsplan die de Valkenswaardse betrokkenen juist niet willen?

Het antwoord op een nadere vraag aan de wethouder “wat zal Bergeijk doen als we vasthouden aan de weg uit het ontwerpplan” luidde: “Bergeijk gaat naar de rechter.”

En hoe erg is dat? En is het niet veel erger dat het college procedures kan verwachten van (groepen van ) Valkenswaardse betrokkenen bij de beslissing conform het voorliggend voorstel?

Wat is de werkelijke reden dat de wethouder vasthoudt aan het voorliggend bestemmingsplan i.p.v. borgen van hetgeen het ontwerpplan bood? Waarom is een verkeersbesluit nu de voorkeursoplossing?

De status van de weg blijft het wringende punt in dit geheel.
Maar het is een punt dat op te lossen is.

Naast het inhoudelijk knelpunt hebben we helaas in dit geheel een nog veel groter punt van wrijving, irritatie en onrust.

Het betreft hier de betrouwbaarheid van de overheid.
Die komt hier in het geding.
Dat is een mond vol maar ik benoem het echt zo.

Zie de volgorde:

Eerst is er een Intentieverklaring van Bergeijk en Valkenswaard
(door geheimzinnig waas omhuld aanvankelijk) met daarin:
in beginsel een weg die niet volledig ontsloten is.”

De vorige portefeuillehouder gaf duidelijk aan dat het hier een weg met beperkt gebruik betreft. De projectleider (Dhr. B. Verleijsdonk) deelt aan de verkeerswerkgroep Dommelen-Zuid mee dat het hier een weg met beperkt gebruik betreft.
De wens van Bergeijk is toen in het geheel niet gemeld of toegelicht! 

De huidige wethouder geeft in een informatie-avond aan dat het hier een weg met beperkt gebruik betreft.
De wens van Bergeijk is ook hier in het geheel niet gemeld of toegelicht! 
Het ontwerpplan is ook gericht op beperkte openstelling.

Iedereen is daar content mee want Valkenswaard luistert dus duidelijk naar haar bewoners. En zo hoort het.

Er volgen weinig zienswijzen en dat is heel begrijpelijk.
En dan verschijnt het bestemmingsplan.

De monden vallen open van verbazing, verbijstering, geschoktheid…Heeft Valkenswaard naar haar bewoners geluisterd?
Nee, de betrokkenen zijn domweg gefopt.

Want er staat niets minder dan een volledig ontsloten weg in het bestemmingsplan. Hoe kan dit gebeuren?  
Door de zienswijze van Bergeijk?!?
Is Bergeijk leading in Valkenswaard?
In alle redelijkheid: ik weet het antwoord niet.

En hoe voelt dit bij betrokkenen? Daarop weet ik het antwoord wel.
Ze voelen zich compleet voor de gek gehouden; ze noemen hun overheid ongeloofwaardig. Ze geloofden wat er gezegd en beloofd werd en ze zijn nu bedrogen uitgekomen. De frustratie is groot!

Dit willen we toch echt niet; U niet, wij niet.

Alles is gericht geweest op beperkte openstelling met oorspronkelijk 581 bewegingen per etmaal. (zie het onderzoek van Agel adviseurs, hoofdstuk 4 pagina 7).

Maar met onbeperkte openstelling krijgen we een weg zoals in de wegenverkeerswet is geduid met een capaciteit die dat getal ver te boven mag, zal en kan gaan. Die dus ook de maximale mogelijkheden ihkv de wet natuurbescherming wel te boven kan gaan. 

Is dat ook onderzocht en wat zijn de bevindingen?
En in hoeverre legt deze weg dan een “hypotheek” op verdere plannen in hetzelfde gebied? U heeft daar toch nog ambities?

Door van de plannen uit het ontwerpplan te draaien naar het nu voorliggend bestemmingsplan, heeft het college het planologisch regiem gewijzigd.
En niet een klein beetje maar naar aard en omvang heel ingrijpend.

Is dat gewenst met name ihkv transparantie van beleid?

Is dat gewenst ihkv geloofwaardigheid voor je bewoners?

We moeten naar een oplossing toe.

Wees transparant: als het college werkelijk in de toekomst volledige openstelling wil of noodzakelijk acht, ben daar dan eerlijk in  en communiceer echt met betrokkenen ipv achter hun rug grondig in te grijpen n.a.v. een zienswijze van Bergeijk;

Dit kan hersteld worden als we dat willen.

Is het gepast om alle bewoners van Mgr. Smetsstraat en Lage Heide geen mogelijkheid te geven om te reageren op het werkelijke plan?

Je geeft ze nu slechts het nakijken i.p.v. hun recht op een eigen zienswijze. Dit kan hersteld worden als we dat willen.

Moet er nu niet direct gekeken worden naar de belangen van Mgr. Smetsstraat- en Lage Heide bewoners?

Dit kan als we het willen.

Kan het belang van Bergeijk lager gewaardeerd worden dan de Valkenswaardse belangen i.p.v. andersom? Wat verdient uw en onze prioritering?

Die van H&G moge nu helder zijn. Dit kan hersteld worden als we het willen.

Afsluitend:

College, mede raadsleden,

De keuze is: volgen we de zienswijze van Bergeijk dus maken we een keuze voor Bergeijk of maken we onze keuze voor bewoners van Valkenswaard?

De boodschap van H&G mag u duidelijk zijn geworden: keer op uw schreden terug.

H&G volgt niet de zienswijze van Bergeijk, wijst die af.

Daarmee stellen wij het nu voorliggend plan niet vast.

Dan ligt de weg open naar de inhoud van het ontwerpplan en het herstel van geloofwaardigheid van onze gemeente. 

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald…

Susanne Peeters

Amendement Mgr. Smetsstraat 40 H&G.
(Dit amendement is alleen gesteund door H&G en Vitaal Valkenswaard.)

Klik hier voor tekst amendement.