Raadsvergadering September 2019

Tijdens deze vergadering is het merendeel van de beschikbare tijd gebruikt door de oppositiepartijen om de door hen betitelde “DEAL” bij de MXGP te bespreken. Ook was er door de VVD ( S. van Vlerken) een melding gedaan van mogelijke integriteitsschending door wethouder Geldens.
Ondanks dat er volgens het eigen raadsprotocol, na een extern onderzoek naar mogelijke integriteitsschending hiervan geen enkele sprake was bleef de oppositie maar tijd verspillen aan dit onderwerp.

Hieronder vindt u een H&G verslag van deze avond zoals wij die ervaren hebben.

Raadsvergadering 26 september 2019.                      

Een raadsvergadering waarin een raadslid afscheid neemt en een opvolger aantreedt zal zelden zo’n teneur hebben gehad als de afgelopen raad.

René Smulders verliet de raad i.v.m. verhuizing naar haar nieuwe studieplek en Hans Bimmel trad aan.
René bedankt en veel succes met je studie en ambities. 
Hans welkom in ons midden.

Ik noemde de teneur van deze avond.

Het begon al bij de vaststelling van de agenda.
De oppositie was erop gebrand om haar “hoogtepunt”( uiteindelijk een dieptepunt) van de avond naar voren te trekken op de agenda.
Dit werd afgewezen door de kalme reactie van de coalitie, het best verwoord door Henk Jonkers (PvdA) die zei dat “we eerst beter ons werk konden doen alvorens met dit punt te beginnen“!

En dat brengt mij tot de kern van wat er gebeurde:
wij, volksvertegenwoordigers met een maandelijkse vergoeding die uit belastinggelden wordt betaald, zitten daar niet om onze tijd plus de tijd van ambtenaren en college te verbrassen aan rellerige verhalen van de oppositie. We zitten daar om ons werk te doen:
Valkenswaard beter te maken en zorg te dragen voor onze bewoners.

De oppositie denkt daar duidelijk anders over. Die gebruikt nu al weken de tijd om enkel en alleen de actie “beschadiging wethouder” (en in zijn kielzog het college) uit te voeren.
Voorts zorgen zij er goed voor dat alles uitgebreid in de krant verschijnt.
Vaak zonder enige nuancering. Hoor en wederhoor?

Waar gaat het om?

In maart van dit jaar werd de MXGP verreden op het Eurocircuit.
Daarvoor dienen vergunningen on orde te zijn onder meer voor het parkeren. 
Een geijkt terrein hiervoor is de parkeermogelijkheid bij de IJshoeve. Er zijn meer opties o.a. ook een parkeerterrein op grondgebied van Bergeijk. In overleg tussen gemeente en organisator Robra is het parkeerterrein in Bergeijk geadviseerd omdat dat al bestemd was en dus geen problemen hoefde op te leveren. Echter Robra opteerde voor het Valkenswaardse terrein. 
Daartoe was de vergunning niet op orde, niet volledig ingevuld, te laat e.d. kortom nalatigheid van de organisatie MXGP.

De wethouder (Theo Geldens) is al langere tijd bezig met stevig de hand te houden aan het toekennen van vergunningen. Hij wijst daarbij op de verantwoordelijkheid die aanvragers in dezen hebben, als die de zaak laten sloffen dan is dat hun keuze. Ook hier was dat het geval en de wethouder gaf dus geen vergunning af op dat moment.

Enkele dagen voor het evenement ging Robra naar de voorzieningenrechter om e.e.a. af te dwingen.
De rechter verzocht het college een gemandateerd lid te sturen. M.a.w. de rechter wilde aansturen op een beslissing ter zitting en had daartoe een wethouder nodig die bevoegd is tot het nemen van een beslissing.
Uiteraard willigde het College dit rechterlijk verzoek in. Ter plekke is uiteindelijk besloten tot de “deal” die nu in alle toonaarden al weken het Valkenswaardse nieuws beheerst.

Wethouder Geldens wenste de vergunning niet zomaar weg te geven na alles wat gepasseerd was.
Maar hij stond wel met de rug tegen de muur: binnen drie dagen was de GP en Valkenswaard zou in een totale chaos veranderen als er geen duidelijke parkeermogelijkheid zou bestaan.
Inmiddels had Robra al 11.000 kaartjes verkocht, dus tel uit je chaos.

En dus nam de wethouder een besluit: Robra diende €5.000,= te betalen aan de wijkraad Dommelen met de onderbouwing dat die wijk de meeste overlast heeft van de GP. Onder het oog van de rechter is dit besluit genomen en alle partijen hebben ermee ingestemd.
De advocaat van Robra schrijft zelfs in zijn brief: 
“Cliënten zijn de rechtbank erkentelijk voor het meedenken over een oplossing in deze situatie.”
(Wat wil je nog meer?)

En zes maanden! later komen oppositiepartijen hiermee aanzetten.

De VVD-er mevr. S. van Vlerken maakt zelfs melding van integriteitsschending door genoemde wethouder. De artikelen in de krant buitelen over elkaar heen, beschuldigingen vliegen in de rondte.
Er wordt veelvuldig en gretig met modder gesmeten.

En dan de raad van 26 september.

De raadsinformatiebrief waarin het College uitgebreid informeert over alle kanten van deze zaak staat op de agenda. Deze brief zorgt ervoor dat de raad van 21.30 uur tot 23.10 uur alleen over dit item spreekt. Dat wil zeggen: er wordt niet over inhoud gesproken maar over de vorm.

Dat het evenement dankzij de ingreep van de verantwoordelijk wethouder (die zoiets in een split second moet kunnen bedenken om uit de impasse en dreigende chaos te komen)  een fantastisch en perfect verlopen GP weekend voor Valkenswaard opleverde waar duizenden mensen plezier aan hebben beleefd, daarover hoorde je de oppositie zelden spreken. Nee, het grote modder gooien was begonnen.

Alles werd door oppositiefractievoorzitters in twijfel getrokken:
Fred Emmerik (SvV) overruled zelfs de rechter, hij wist het beter dan de rechter; knap!

Pieter van Rijswijk (D’66) trok het integriteitsonderzoek dat door de burgemeester was ingesteld n.a.v. de meldingen van de lokale VVD in twijfel. Daarmee trok hij dus meteen ook de integriteit van de burgemeester en de onderzoeker Dhr. de Groot in twijfel.

VVD en SvV spraken zelfs van misdrijven die met 6 jaar gevangenis bestraft konden worden.
En dat terwijl zij beide politiefunctionarissen in hun fractie hebben zitten. Als het hier om een feitelijke misdaad was gegaan dan hadden een beroepsmatige politiefunctionaris en idem rechercheur toch wel anders opgetreden en zelfs anders hebben moeten optreden. Melding doen binnen de eigen organisatie?

Als door een wesp gestoken reageerden meerdere oppositieleiders op de suggestie van H&G dat men wel zeer willig de krant benaderde. Nee, de krant benaderde hen!
Waarop H&G en veel anderen (inclusief de burgemeester) duidelijk aangaven dat we met elkaar hadden afgesproken terughoudend te zijn met publicaties m.n. als men dacht dat integriteitschending eventueel aan de orde zou kunnen zijn.
Maar nee, de krant mocht hen dan wel benaderd hebben, zij gingen er maar al te gretig en zonder enige terughoudendheid mee om.

Die relatie met de krant bleek uit de handeling van Fred Emmerik die terugkomend van het spreekgestoelte zijn tekst en passant op de desk van de aanwezige pers liet vallen…

Zo sleepte de discussie zich voort over dit onderwerp. Veel herhaling van zetten en geen vooruitgang te bespeuren. De coalitie reageerde steeds beheerst op alle aantijgingen richting haar College, ook het College i.c. wethouder Geldens reageerde correct en beheerst.
Het moddergooien bleef slechts van één kant komen: de oppositie.
Het was een weinig verheffend schouwspel.

Na schorsingen kwamen de ingediende moties aan de orde:

Door VV, D’66, VVD en SvV een motie Raadsenquete; daarin wordt gevraagd om een van de zwaarste middelen in gemeenteland in te zetten. Namelijk een raadsenquete waarbij raadsleden allemaal onder ede worden gehoord en verplicht zijn te verschijnen. Onderwerp van dit onderzoek:
de bestuurscultuur in Valkenswaard.

Door VV, D’66en VVD een motie van vertrouwen; ook hiermee worden ambtsdragers gewezen op het elkaar aanspreken, klankbord opzoeken om samen een eind te maken aan “de huidige bestuurscultuur”.
Beide moties refereren aan het rapport “Groter dan ik ben” en de conclusies en aanbevelingen uit dat rapport.

Opvallend is daarbij wel dat juist diezelfde oppositie heeft verzuimd deze conclusies en aanbevelingen na te leven in de kwestie MXGP.
Zij zijn direct in de pers met allerlei beschuldigingen gekomen en hebben niet eerst de wethouder bevraagd op een correcte manier.
Wat een verwrongen schouwspel hebben zij hiermee geboden aan Valkenswaard.

Beide moties werden verworpen met 9 voor (VV, VL, VVD, D’66 en SvV) en 14 tegen.
(H&G, CDA, PvdA en fractie Verhoeven)

Door dit alles is de werkrelatie tussen coalitie en oppositie beschadigd en heeft het imago van Valkenswaard door dit handelen weer een gevoelige klap gekregen. 

Er zal uiteraard in het belang van de Valkenswaardse inwoners gewoon weer hard verder gewerkt moeten worden. Dat gaat de coalitie van H&G, CDA en PvdA ook doen, daar zijn wij helemaal niet mee gestopt want daarvoor zitten wij in de raad.

Dus aan de slag en zoals Davey Gerlings het kort en treffend in de afsluiting zei:
aan het werk en met dit soort politiek (de rel uit de oppositie dus) ben ik helemaal klaar“.

Dat zijn wij inderdaad. Als de raad echter haar werk goed wil doen, zal er vaak samengewerkt dienen te worden. De coalitie wil daarom open en constructief met alle fracties in de raad omgaan.
We steken de hand uit, het is aan alle fracties buiten de coalitie om die hand wel of niet aan te nemen. Vrije keuze voor iedereen.

De keuze is aan SvV, VVD, D’66, VV en VL welke kant zij in willen.

H&G, CDA en PvdA hebben hun keuze al gemaakt bij het aantreden van deze coalitie en College;
wij houden waardig en vastbesloten Valkenswaard op koers!

Susanne Peeters.