Begroting 2020 raadsvergadering

Betoog begroting H&G Fractie

Op de eerste plaats hartelijk dank aan de ambtelijke organisatie voor het opstellen van deze begroting.

Valkenswaard op koers….

De vraag die bij mij, maar wellicht ook bij anderen opkomt is: waarnaar?
Ik weet zeker dat deze vraag door de verschillende fracties ook verschillend wordt beantwoord vandaag.
Vorig jaar heb ik uitgebreid stil gestaan bij het woord koers. 
Voor dit jaar heb ik een klein onderzoek gedaan naar wat deze koers zou kunnen inhouden op basis van de huidige begroting en die van vorig jaar en collega’s daarin valt het volgende op:

Het woord ‘koers’ dit jaar maar 8 keer voorkomt in plaats van de 22 keer in de begroting van vorig jaar.
nadeel’ komt maar 1 keer in deze begroting voor, waar het vorig jaar maar liefst 4 keer betrof
Negatief komt nog steeds 13 keer voor
Het woord Positief 13 keer ten opzichte van 17 keer vorig jaar
Paarden in deze begroting 6 keer, en vorig jaar 16
Samen maar liefst 10 keer meer dan vorig jaar!

Voorzitter, ik weet niet of zo’n interpretatie wat zegt maar wat ons betreft ligt het sleutelwoord in ‘samen’. Gezamenlijk hebben we namelijk een verantwoordelijkheid om Valkenswaard op een goede manier te besturen!
We kunnen als H&G tevreden zijn met de gepresenteerde begroting. De begroting is meerjarig sluitend met de positieve september circulaire en we hebben hierdoor zelfs wat meer ruimte gekregen.

Betekent dit dat we alles maar kunnen doen? Nee, we zullen rekening moeten houden met het aansterken van onze algemene reserve en goede afwegingen moeten maken in wat we wel en niet doen. En vandaag is daar het moment voor. Graag wil ik onze visie hierop geven:

Toekomstvisie

Het belangrijkste document om richting te geven en koers te bepalen is onze toekomstvisie.
Waar willen we in 2030 staan. In 2011 hebben we gezamenlijk deze visie geformuleerd en we zijn al een eind op weg om onze ambities te realiseren. Maar zoals we allemaal weten, de tijd veranderd en sinds 2011 hebben zich diverse ontwikkelingen voor gedaan: in het sociaal domein, op het gebied van milieu, klimaat en energie, maar ook niet te vergeten, de recente stikstofproblematiek die landelijk een rem zet op bouwprojecten en van zeer grote invloed gaat zijn op onze ambities in Dommelland en het buitengebied.

Voorzitter, voor onze fractie is het moment aangebroken om onze toekomstvisie te herijken.
Niet zoals voorgesteld in 2021, maar wat ons betreft al in 2020.
Door onze toekomstvisie te herformuleren kunnen we de ambities voor de komende jaren daarop aanpassen.

We willen daarom een amendement indienen, samen met CDA en PvdA.

Daarnaast is het van belang om lopende projecten af te maken en te prioriteren, in plaats van nieuwe ambities en projecten te formuleren. 

Economie

Als we kijken naar ons centrum dan zal bij sommigen meteen het negatieve opvallen. Veel panden die leeg staan en markante winkels (zoals Priem) die hun deuren sluiten. Het is onvermijdelijk dat we te maken hebben met krimp en dat de regionale functie die we ooit hadden steeds meer aan het verdwijnen is.
Maar aan de andere kant zijn er ook positieve punten. De overdracht van de huidige N69, waarop veel minder doorgaand verkeer rijdt, biedt kansen om het centrum aantrekkelijker te maken.
Uitvoering van het masterplan centrum met de gebiedsimpuls zorgt voor een meer uitnodigende omgeving en de initiatieven en acties van het Centrummanagement, VVV en Valkenswaard marketing beginnen Valkenswaard op de kaart te zetten. 

Om aantrekkelijk te zijn als gemeente dienen we onderscheidend te zijn. Zowel voor onze eigen inwoners als voor bezoekers. In dat kader willen we graag ook de voorgestelde bezuiniging ‘herinvoering toeristenbelasting schrappen’. Het blijkt dat het niet heffen van toeristenbelasting volgens ondernemers wel degelijk effect heeft op het aantal overnachtingen en het maakt ons onderscheidend in de regio!

Daarnaast is onze fractie een groot voorstander van meer vrij parkeren in het centrum.
Zeker nu de functie van ons centrum verandert dienen we hier serieus werk van te maken .
Aanvankelijk wilden we bij deze begroting een voorstel indienen om ruimte te reserveren voor meer gratis parkeren, maar de parkeervisie staat in november op de raadsagenda.
We zullen daar de discussie inhoudelijk voeren, maar we willen hier alvast opmerken dat wij voorstander zijn van meer gratis en blauw parkeren.

Ook hebben we een voorstel om de tarieven leges horeca aan te passen naar een gedifferentieerd systeem. Zo worden kleine uitbreidingen/aanvragen vanuit de ondernemers naar rato belast en dit zorgt wellicht voor een lagere drempel om te investeren.

Ruimtelijk beleid/wonen

We willen als Valkenswaard inzetten op jongeren en jonge gezinnen. Om ook daadwerkelijk aantrekkelijk te kunnen zijn hebben we een goed voorzieningenniveau nodig maar ook betaalbare woonruimte.
We willen het college oproepen om zich binnen de kaders van ons woningbouwprogramma optimaal in te zetten voor het snel realiseren van voldoende woningen. 

Hoewel er de afgelopen jaren al flink gebouwd is, zien we ook dat bepaalde ontwikkelingen lang op zich laten wachten. Voorbeelden hierbij zijn de Emmalaan/Oude gemeentewerf en de voormalige school aan de Barentzstraat. Volgens onze fractie dient het college zich optimaal in te zetten om vrijkomende gronden in de markt te zetten en niet als gemeente zelf ontwikkelaar te spelen.
Op deze wijze kunnen naar ons idee sneller locaties worden ontwikkeld.

Daarnaast willen we het college verzoeken om aan de slag te gaan met nieuwe woonvormen.
Te denken valt aan woonvormen voor dementerenden, mensen met een psychische problematiek en voor mensen die langer thuis willen blijven wonen. Door tijdig kennis en expertise in huis te halen kan bij initiatieven snel op de vraag worden ingespeeld.

Sociaal Domein

Voorzitter, het lijkt eindelijk een beetje rustig te worden rondom het sociaal domein.
Na de decentralisaties in 2015 hebben we een flinke aanlooptijd gehad om de boel organisatorisch, kwalitatief en financieel op orde te krijgen. Onze fractie merkt dat we goede stappen vooruit zetten.

Dit uit zich in de goede visie die in het beleidskader sociaal domein is verwoordt en hoe de portefeuillehoudster deze tot stand heeft gebracht. We hopen dat deze lijn wordt doorgetrokken want we weten allemaal dat er ook nog veel onzekerheid heerst en dat we als gemeente kritisch moeten blijven sturen.  Wel willen we vandaag samen met andere partijen een amendement indienen om de begroting aan te passen aan ons eerdere besluit om de chronisch zieken en gehandicapten een steuntje in de rug te geven.

Sport

De afgelopen jaren hebben we als gemeente flink geïnvesteerd in onze sportvoorzieningen:

Een nieuw zwembad, een nieuwe atletiekbaan, recent hebben we het besluit genomen om de hockeyvelden te vervangen en dit jaar is onze nieuwe multifunctionele sporthal geopend. 

Er is echter 1 sportaccommodatie die al jarenlang in onzekerheid verkeert: de Dennenberg.
H&G dient een voorstel in voor vrijstelling van verhuurkosten van de vergaderruimte, d’n Instroom, aan de sportverenigingen, die voorheen ook vrijgesteld waren van het betalen van huur.

Al zeker 10 jaar wordt er gesproken over verplaatsen, afbreken, woningbouw en ontwikkeling.
Maar nog altijd is de kogel niet door de kerk. Het lijkt alsof we maar afwachten totdat er iets uit de lucht komt vallen. Maar we weten alleemaal dat dat niet gaat gebeuren. Als we kijken naar het gebied dan geeft ontwikkeling zeker kansen: er is ruimte voor woningbouw, verbouwing school De Smelen, het creëren van een ontmoetingsplaats voor de wijk en uiteraard herhuisvesting van de Rollerclub.
H&G wil samen met het CDA een voorstel indienen dat het college de opdracht geeft met een plan te komen om dit gebied te ontwikkelen, waarbij het behouden van de Rollerclub het uitgangspunt is.

Naast een aantal wensen willen we als fractie ook een aantal bezuinigingen/besparingen aanreiken.

Om te beginnen, het bijna beroemde Fietspad Malpie

Zoals mijn collega dhr van Daal bij de jaarlijkse bouwgrondexploitaties telkens wijst op het niet vlotten van de Vlasakker, kom ik jaarlijks terug op het fietspad Malpie. Een onderwerp waar vandaag wat ons betreft de teugels eens flink dienen te worden aangehaald richting het college. Al vanaf 2016 spreekt de raad zich uit om het huidige tracé fietspad op te knappen. Ook na de integratie van het project in Dommelland, waarbij zelfs een volledig verleggen van het fietspad wordt voorgesteld, geeft de raad meermaals te kennen de voorkeur te geven aan het huidige tracé.
En wat doet het college, het college voert haar eigen koers. Niet die van H&G, niet die van de raad. Voorzitter wij willen samen met CDA een amendement indienen om het budget van het fietspad Malpie in de begroting te halveren en het college de opdracht te geven het huidige fietspad op te knappen. Dit bespaart niet alleen veel geld, het komt ook tegemoet aan de wens die we als raad al meermalen hebben uitgesproken!

Verlichtingsplan en herinrichting Kleine Markt 

Hoewel we als fractie vinden dat we moeten investeren in het centrum dienen we dat wel op een zorgvuldige wijze te doen. Binnen het masterplan centrum zijn twee projecten die wat ons betreft aandacht behoeven en ‘versobert’ kunnen worden. Op de eerste plaats het verlichtingsplan.
Waar aanvankelijk nog 300.000 werd geraamd is dat gelukkig al teruggebracht naar ruim 100.000 euro. Maar wat ons betreft dienen we goed te kijken waar we dit geld aan uitgeven.

We stellen middels een motie voor om bij realisatie van dit project als uitgangspunt te nemen om de kerk aan te lichten en de overige kosten zoveel mogelijk te beperken.
Een tweede project is het opknappen van de ‘kleine markt’ . Voor ons is dit stukje historisch Valkenswaard erg waardevol en we dienen hier ook zo ‘min mogelijk’ aan te wijzigen.  De begrote kosten van drie miljoen vinden we wel erg veel en we verzoeken het college dan ook om bij de uitvoering zich vooral te beperken tot het stuk Leenderweg en nog eens kritisch naar deze kostenpost te kijken.

Personeelsformatie directie

Voorzitter, volgens ons zou nog een extra besparingen kunnen worden gevonden in het terugbrengen van de personeelsformatie directie. Zeker nu onze huidige secretaris aangegeven heeft te vertrekken en er steeds meer taken naar de A2 verschuiven dienen we onze eigen directieformatie kritisch tegen het licht te houden. We hebben hiervoor een voorstel geformuleerd om dit te onderzoeken en deze besparing zo nodig te realiseren.

Tot slot voorzitter zien we ook nog kansen. Wat te denken van de winsten uit onze bouwgrondexploitaties, vooral Lage Heide, die geraamd zijn op zo’n 5 miljoen en niet meegenomen zijn in de begroting, de voorzichtige raming uit de septembercirculaire en het wat betekent het verschil tussen de rekenrente die de gemeente hanteert en de daadwerkelijke rente die de betaald wordt voor investeringen nu de rente laag is?

Wat ons betreft een positief beeld naar de komende jaren!

Valkenswaard op koers..waarnaar toe?

Het antwoord is eenvoudig: naar een toekomstbestendig Valkenswaard waarin het goed wonen en leven is en waarin we samen met onze inwoners verantwoordelijkheid pakken voor onze gemeente!

Wie zijn heden verprutst, is de slaaf van zijn toekomst. Seneca

Het is niet verkeerd, van beleid te veranderen als de omstandigheden veranderd zijn.

Politiek is de kunst om het gewenste met het mogelijke te verzoenen. Aristide Briand

Bram Bots,
Fractieleider H&G

Amendement ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten.

Dit amendement was al eerder dit jaar ingediend namelijk tijdens de behandeling van de Nota Kaders.

Waarom keert dat amendement dan terug, vraagt u zich mogelijk af.

Dat komt omdat zowel de wethouder als de ambtelijke organisatie zich hebben vergist in de uitvoering van het amendement.
Zij interpreteerden 2 beslispunten anders dan de indieners het bedoeld hadden. Dat is wel begrijpelijk want het is behoorlijk ingewikkeld en de formulering was voor meerdere interpretaties vatbaar.

Maar goed, we ontdekten gelukkig tijdens de voorbespreking van de begroting dat e.e.a. niet klopte en dat is gisteren met grote meerderheid in de raad hersteld.

Wat betekent nu dit aangenomen amendement? (klik op tekst voor amendement)

De voorgenomen bezuinigingen op de tegemoetkoming in de ziektekosten van de collectieve ziektekostenverzekering worden geschrapt;

Chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot 110% bijstandsniveau krijgen in 2020 nog eenmaal een extraatje van €100,=;

Daarnaast gaat er in de komende drie jaren jaarlijks €50.000,= besteed worden aan kortingen op de collectieve ziektekostenverzekering van mensen tot 110% bijstandsniveau. Deze doelgroep gaat dat dus meteen merken in hun uitgaven voor die ziektekostenverzekering. 

Het is en blijft dus erg belangrijk dat mensen die dit betreft, zich hebben aangesloten bij de collectieve ziekteverzekering die de gemeente aanbiedt.

Deed u dat nog niet of kent u iemand die dit betreft, maak elkaar er op attent.

H&G wil graag dat iedereen die dit nodig heeft en er recht op heeft, hieraan ook meedoet.

Susanne Peeters

Kosten stijgen minder dan aanvankelijk gevreesd.

Volkskrant 10 januari 2019:

Woonlasten fors omhoog door stijging gemeentelijke belastingen

“Gemeentelijke belastingen bestaan uit onroerende zaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing.
De stijging in 2019 ten opzichte van de voorgaande jaren wordt voor een groot deel veroorzaakt door een ruime verdubbeling van de afvalstoffenbelasting door de Rijksoverheid.
Deze belasting, die geldt voor al het afval dat wordt verbrand of gestort, gaat met 139 procent omhoog.  Gemeenten berekenen een deel van deze kosten door aan inwoners.
Met de verhoging wil de overheid gemeenten stimuleren om meer te recyclen.”

Een zeer forse stijging diende zich aanvankelijk aan, ook voor onze Gemeente was een stijging niet te voorkomen, maar dankzij bezuinigingen hebben we deze beperkt kunnen houden.

Naast de zeer forse stijging van de afvalstoffen belasting van de Rijksoverheid heeft Valkenswaard net als veel andere gemeenten de afgelopen jaren te maken gekregen met een aantal financiële klappen.
Met name de uitgaven op zorggebied vielen fors hoger uit.
Valkenswaard heeft ervoor gekozen om jaar op jaar de budgetten voor de zorgtaken te verhogen,
een goede zaak want zorg gaat boven geld.
Maar deze terechte keuze heeft wel gezorgd voor een forse daling van de Algemene Reserve met circa 5 miljoen. Om dat gat weer te dichten, zodat we in de toekomst kunnen investeren in voorzieningen voor onze inwoners, zijn maatregelen nodig.

In eerste instantie is in alle hoeken en gaten gekeken waar nog bespaard kon worden, dit echter niet ten koste van onze ambities
want we willen wel een mooie en aantrekkelijke gemeente blijven met goede voorzieningen.
Het lukte ons om 1,6 miljoen aan bezuinigingen te vinden.
“We zijn gaan kijken waar het efficiënter kan, waar werk gecombineerd kan worden en waar werk op een ander moment gepland kan worden.’’

Daarnaast hebben we gekozen voor een gematigde stijging van de kosten voor onze inwoners. De gemeente laat huiseigenaren extra geld betalen:
een gemiddeld huishouden betaalt volgend jaar 336 euro aan onroerendezaakbelasting, dat was in 2019 nog 324 euro, dit is een plus van 3,7 %.
Naast het ozb-tarief stijgt ook de afvalstoffenheffing: van 245 euro naar 278 euro, dit is een plus van
13,5 % .
Opgeteld hebben we dan te maken met een toename van de kosten met een bedrag van 45 Euro voor een gemiddeld huishouden.

Natuurlijk is elke stijging onwenselijk. Wij realiseren ons wel degelijk dat het aantal mensen dat de algemene kosten niet meer kan betalen hiermee stijgt.
Gelukkig heeft Valkenswaard ook goede regelingen waarop een beroep kan worden gedaan als dat echt noodzakelijk is.
Maak van deze regelingen gebruik ze zijn ervoor.

Theo Geldens Wethouder Financiën

Vergaderruimte d’n Instroom / Nieuwe Sportaccommodatie

Hieronder treffen jullie de tekst aan van een door mij, tijdens het debat over de Programmabegroting 2020, ingediende motie over de huur van de vergaderruimte d’n Instroom in de deels nieuwe sportaccommodatie “de Wedert”. (klik hier voor de motie)
Uit de persoonlijke contacten met de vaste gebruikers van de nieuwe sporthal is voor mij namelijk een ongelijkheid boven water gekomen tussen de vaste gebruikers van de nieuwe sporthal en de vaste gebruikers van het gerenoveerde zwembad.
Middels deze motie heb ik getracht voor dit moment, ingaande het nieuwe kalenderjaar 2020, deze ongelijkheid op te heffen. De kosten hiervan waren verwaarloosbaar.
Echter tot mijn teleurstelling en ook verbazing heb ik moeten constateren dat enkele oppositiepartijen en één coalitiepartij de tekst van de motie zo breed wilden trekken, naar bijvoorbeeld de Belleman,
de Hofnar en andere sociaal-culturele accommodaties, dat er sprake zou zijn van een ongewenste situatie waarvan ook de totale financiële consequenties onbekend en wellicht onaanvaardbaar hoog zouden worden dat ik genoodzaakt was de motie in te trekken en na te gaan denken over een nieuwe variant die op een later moment wellicht als een “Motie vreemd” opnieuw door mij ingebracht zou kunnen worden.
Ik ga daarover nog wel nadenken, maar acht de kans klein.

Een tegenvaller voor de kleine en middel-grote sportverenigingen die als vaste gebruikers de nieuwe sporthal huren en nu een substantieel huurbedrag voor een vergaderruimte moeten gaan betalen.
Verder ook naar mijn idee een indicatie dat enkel de grote sportverenigingen in het vizier van sommige politieke partijen staan c.q er toe doen in Valkenswaard. Voorwaar voor mij een ongewenste situatie.
Een harde leerschool voor mijn eerste motie, maar wel een drijfveer voor mij om mij maximaal te blijven inzetten voor o.a. deze doelgroep.

Hans Bimmel

Diverse Moties

Op 7 november kwam de raad bijeen voor de bespreking van de begroting 2020. Een lange vergadering (van 6,5 uur) maar ook de belangrijkste van het jaar.

Op deze dag wordt door de gemeenteraad vastgesteld hoe we in Valkenswaard een totaal budget van ongeveer 80 miljoen euro gaan besteden. Soms komen er dan onderwerpen langs die over tonnen gaan, maar ook de kleinere bestedingen van een paar duizend euro, zijn soms aanleiding tot stevige discussies.

H&G had diverse moties en amendementen voorbereid voor de vergadering. De laatste jaren worden die vooraf gedeeld met de andere fracties. Dat zorgt ervoor dat de vergadering efficienter en beter voorbereid kan verlopen. Het biedt ook de mogelijkheid om een motie of amendement met meerdere fracties in te dienen. Dat zijn overigens niet altijd de coalitiepartners.

Ondergetekende heeft over de volgende onderwerpen een motie voorgedragen. 

De eerste ging over het gemeentelijk vastgoed. Valkenswaard heeft enkele mooie gemeentelijke locaties die beschikbaar zijn voor woningbouw. Te denken valt dan aan de Barentszstraat, de Amundsenstraat,
de oude werf aan de Emmalaan etc. Als de gemeente de bouw zelf in procedure neemt dan leert de ervaring, dat het jaren gaat duren voordat het hele proces van sloop, ontwerp bestemmingsplan, definitief bestemmingsplan, omgevingsvergunning etc. is afgerond. De reden om dat allemaal zelf te doen is, dat de gemeente dan de regie in eigen hand kan houden. Maar dat kan ook als de grond aan een ontwikkelaar wordt verkocht, omdat er toch altijd een bestemmingsplan en een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. Dan kan de gemeente nog prima sturen.

Als een ontwikkelaar dit oppakt, gaat het vele malen sneller. Dat kunnen we op diverse plaatsen zien (bijvoorbeeld het oude postkantoor in de Valkenierstraat). Aangezien we, gezien het grote tekort, vaart moeten zetten in het bouwen van woningen, hadden we dus een motie met als dictum: 

verzoekt het college: om de gronden en panden die momenteel leeg staan en geschikt zijn voor herontwikkeling, rechtstreeks aan ontwikkelaars te koop aan te bieden en er op die manier voor te zorgen dat de ambtelijke kosten worden gereduceerd én de bouw voorspoedig wordt aangepakt.

Helaas werd deze motie niet door een meerderheid gesteund.

De tweede motie ging over de verkeerslichten in Valkenswaard. Verkeerslichten zorgen op veel kruisingen voor de noodzakelijke veiligheid voor de weggebruikers. Er zijn in de loop van de jaren echter steeds meer kruispunten van een installatie voorzien, en op sommige plaatsen zorgen die voor meer stagnatie dan doorstroming. Je staat dan voor een kruising te wachten waar geen of een enkele auto van de andere richting komt. Bijvoorbeeld bij het verkeerslicht op de kruising Leenderweg/ de Smelen is dat buiten de spits vaak het geval. In de begroting is te lezen dat onderhoud, energieverbruik en afschrijving voor flinke kosten zorgt. Dan hebben we het natuurlijk nog niet over de milieuvervuiling en extra brandstofkosten die het stoppen, stilstaan en optrekken met zich meebrengen.
Daarom hadden we een motie met als dictum:   

verzoekt het college: om voor de diverse kruisingen waar verkeersregelinstallaties zijn geplaatst, te bezien of de duur van het in werking zijn van de installaties kan worden ingekort, dan wel of deze installaties volledig kunnen worden uitgezet.

Helaas zagen veel fracties hierbij veel beren op de weg en hadden zij er blijkbaar geen vertrouwen in dat dit verstandig zou worden aangepakt. De motie kreeg daarom geen meerderheid aan voorstemmers.

De derde motie handelde over het verlichtingsplan van de Markt. Er is ooit een plan geweest om de diverse panden aan de Markt te voorzien van lampen. Dat zou al snel een ton of meer gaan kosten en ondertussen wordt daar toch wat zakelijker naar gekeken. Op dit moment is de ABN-bank gesloopd en wordt op die plaats een nieuw pand gebouwd. Het aantal oude panden dat goed onderhouden is en de extra aandacht “verdiend” is eigenlijk gering. De grote blikvangers zijn uiteraard de Nicolaaskerk en het oude gemeentehuis (nu de Kunstkeuken). Daarom hebben we een motie ingediend met als dictum:  

verzoekt het college: om de plannen voor het aanlichten van panden op de Markt terug te brengen tot het optimaal aanlichten van de Nicolaaskerk en de raad voor de nota kaders te informeren over de kosten. 

Deze motie werd met ruime meerderheid aangenomen.

De vierde motie ging over de Kleine Markt. In het Masterplan Centrum is in paragraaf 6.5 het globaal ontwerp “Hart van Valkenswaard” opgenomen. Daarin is bij nummer 2 ook de Kleine Markt als openbare ruimte genoemd. Naar onze mening is de Kleine Markt een zeer karakteristiek stukje Valkenswaard met mooie patriciërswoningen, grote oude bomen én een oorlogsmonument. Dit stukje Valkenswaard is zo fraai dat het eerder de status van beschermd dorpsgezicht verdiend dan “op de schop” te gaan.
Voor de aanpak van dit projekt wordt in totaal 3 miljoen euro geraamd en voor nr 2 “de Kleine Markt” kan wat ons betreft worden volstaan met de aanpak van de infrastructuur, en zouden we voor de rest overal vanaf moeten blijven. Daardoor kan de investering ook worden teruggebracht.
De motie die we hebben ingebracht had als dictum:  

verzoekt het college om: de plannen voor de Kleine Markt te beperken tot de eventuele aanpak van het stukje Leenderweg ter plaatste en de geraamde investering overeenkomstig hiermee naar beneden bij te stellen.

Deze motie werd met ruime meerderheid aangenomen.

De vijfde motie betrof het kernwinkelgebied. Een hot item onder de winkeliers, is ondertussen duidelijk gebleken. Diverse winkeliers zijn onaangenaam verrast door het feit, dat zij in een brief van de gemeente “plotseling” te horen kregen dat zij buiten het kernwinkelgebied vallen. Het doel van de raad was aanvankelijk veel minder stringend. De raad heeft besloten, dat we als gemeente het centreren van winkels in het centrum gaan stimuleren. Winkeliers zouden kunnen worden aangemoedigd om te verkassen naar het centrum, door middel van een financiële bijdrage én door medewerking bij een bestemmingswijziging van de oude locatie. Het was zeker NIET de bedoeling om daarbij op pandniveau de Eindhovenseweg te beoordelen. En het bijzondere is nu dat het college besloten heeft om al bij Eindhovenseweg 49 een grens te trekken voor het kernwinkelgebied. Een scherpe grens dus tussen huisnummer 49 en 51 in een hoofdstraat! De motie is voorzichtig qua formulering, maar helaas voor veel fracties toch nog te scherp, want er was geen meerderheid voor te vinden. Het dictum was:

verzoekt het college om: de plannen voor het verkleinen van het kernwinkelgebied wat ruimer te zien en daarbij meer “natuurlijke grenzen” aan te houden. Daarbij denken we bijvoorbeeld dat het logisch zou zijn om het kernwinkelgebied op de Eindhovenseweg te laten lopen van de Markt tot de Beelmanstraat en de Oranje Nassaustraat. 

Tenslotte hadden we nog een amendement over de uitbreiding van het blauw (en vrij) parkeren geschreven. Zoals bekend is H&G een groot voorstander van minder betaald parkeren. 

Al in 2016 hebben we 455 extra plaatsen met gratis parkeren gerealiseerd en een verdere stap in de goede richting zou bij deze begroting gezet kunnen worden. Er zou in de begroting 2020 namelijk al rekening kunnen worden gehouden met minder inkomsten uit de parkeerheffingen. Maar omdat de actualisatie van de parkeervisie 2015 nog deze maand (28 november) op de agenda staat, is besloten om hier dan bij dit agendapunt op terug te komen.

U gaat er dus zeer binnenkort meer over horen!!

André van Daal

Amendement Horeca legeskosten.

De reden voor het indienen van dit voorstel is dat er voor kleine aanpassingen aan bijvoorbeeld een terras van een horecabedrijf op dit moment onevenredig veel leges betaald moeten worden.
Omdat leges kostendekkend moeten zijn, zijn de huidige tarieven niet correct.
Na overleg met de betreffende ambtenaren is het amendement opgesteld. Tijdens de Raadsvergadering werden er door fracties diverse vragen gesteld. Of het voorstel niet moest worden aangepast naar een glijdende schaal en of het voorgestelde tarief juist zou zijn.
Uit de raadsdiscussie kwam het voorstel om het volgende jaar het tarief en de mogelijke lagere opbrengsten voor de gemeente te evalueren en dit toe te voegen aan het amendement. Hierdoor werd het amendement met volledige instemming van de raad aangenomen.

Ook vanuit het publiek ontvingen wij direct na afloop een compliment!

Valkenswaard wordt er in elk geval gezelliger van,  de precariobelasting opbrengst stijgt door de uitbreiding van de terrassen.

Minder kosten, meer opbrengsten, meer gezelligheid!

Peter Plompen

Disco Dennenberg?

Nee, er komt geen disco Dennenberg.
Je zou het wel zeggen als je ziet hoe deze vereniging al heen wat jaren door elkaar geslingerd wordt en tegelijkertijd aan de toekomst moet bouwen. Kansen bieden aan de jeugd om met veel plezier samen iets op de vloer te “rollen” staat voorop.

Deze vereniging heet na een doorstart al weer meer dan 20 jaar geleden, VRC, Valkenswaardse Roller Club maar nog steeds beter bekend als “De Dennenberg”. VRC staat voor Rolhockey, Kunstrijden en JA Rollerdisco. VRC staat ook voor een rijke historie die – om dat cliché maar weer eens te pas of  te onpas te gebruiken – met haar vele kampioenen “Valkenswaard op de kaart heeft gezet”.
Rolschaatsen en Valkenswaard past bij elkaar als het naadje van de kous. En dat naadje van de kous wilde ik graag weten van Wethouder Geldens wat betreft de mogelijkheden en onmogelijkheden van het terrein bestemd voor woningbouw en ook nog met de school “De Smelen”.

Valkenswaard heeft nu zijn sportvoorzieningen behoorlijk op orde met de inhaalslag voor het bouwen van een multifunctionele sporthal, met het vernieuwde zwembad, de nieuwe atletiekbaan geschikt voor wedstrijdsport én binnenkort wordt gestart met de renovatie van de hockeyvelden.

H&G zet zich in voor de sport, goed voor lichaam en geest maar ook voor binding en samenwerking.
H&G  heeft bij de totstandkoming van deze voorzieningen een voortrekkersrol vervult en daar mogen we als Valkenswaard trots op zijn dat deze gerealiseerd zijn. Ook de kleinere sporten staan op onze agenda en daar hoort de Rolschaats sport zeker bij. Bij VRC was er in 2013 al sprake van sluiting van de hal. Probeer dan maar eens een vereniging van binnenuit te stimuleren. Daarom hebben wij ook een motie ingediend om VRC te behouden en een stip op de horizon te bezorgen.
Daarmee het College verzocht voor de nota kaders 2000 voor de begroting 2021 met een integraal voorstel te komen rondom de ontwikkelingen op dit terrein met als uitgangspunt het behoud van de Rollervereniging en nevenactiviteiten voor Valkenswaard.
Reken maar dat wij hiervoor gaan, dat mag helder zijn. Gelukkig vonden wij het CDA aan onze zijde en werden mede-indiener en de motie werd dan ook met ruime meerderheid aangenomen.

Wordt dus vervolgd! 

Jos Peters