Raadsvergadering November 2019

Vaststelling verordening Rekenkamercommissie Valkenswaard 2019 (Rkc) en benoeming van de voorzitter en leden van de Rkc

De A2-gemeenten werken samen op het gebied van de Rkc. Er is gekozen voor een constructie waarin elke gemeente zijn eigen Rkc heeft, maar wel met dezelfde personele bezetting. Ook zijn de drie onderliggende verordeningen Rkc op elkaar afgestemd.

In deze verordening is, ter ondersteuning van de gemeenteraad in de kaderstellende en controlerende taak, geregeld dat de Rkc onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur en het dagelijks bestuur van de GRA2 gevoerde bestuur. Tevens is in de verordening een verdeelsleutel opgenomen van de kosten van gezamenlijke onderzoeken.

In 2017 is het functioneren van de Rkc geëvalueerd. De volgende conclusies zijn toen getrokken:

  1. De opzet van de Rkc, zoals vastgelegd in de verordening, behoeft op zich geen aanpassing;
  2. De in de begroting voor de Rkc opgenomen bedragen behoeven geen aanpassing;
  3. Het is zaak weer nieuwe leden voor de Rkc te zoeken (de oude leden hadden per december 2017 hun ontslag aangeboden);
  4. Wat betreft de onderzoeken van de Rkc mag het allemaal wat sneller, goedkoper en communicatiever.

In februari 2019 is er een werkgroep uit de drie gemeenteraden gevormd, vanuit Valkenswaard participeerde daarin de heren Visser en Vissers met ondersteuning van de griffier. De taken van deze werkgroep waren:

  1. Het opstellen van een profiel voor de leden van de Rkc;
  2. De werving en selectie van de nieuwe leden op basis van dit profiel.

Alle werkzaamheden zijn afgerond en tijdens de raadsvergadering van 28 december zijn zowel de verordening Rkc als hamerstuk vastgesteld als de leden (mevrouw K. van den Berg [voorzitter], mevrouw  G. Rietveld en de heer C. Cransveld) officieel beëdigd. In de Programmabegroting 2020 is voor de Rkc een bedrag van 35.000 Euro opgenomen. De Rkc kan niet zelfstandig over dit bedrag beschikken. Dit loopt via de staande organisatie.

Hans Bimmel

Motie Vreemd Bereik Borkel

Ingegeven door de brief die de Dorpsraad Borkel verstuurd
heeft naar enkele providers om een beter bereik te krijgen in
heel Borkel is deze motie opgesteld.

Voor de Gemeente is het niet gebruikelijk dat zij in 
onderhandeling gaan met deze commerciële partijen, 
zoals eerder op vragen vanuit de Raad is geantwoord.

Toch kan door het indienen van deze motie, het college
zich gesteund voelen om bij onderhandeling over
vergunningen voor plaatsen van masten, op grondgebied
van Valkenswaard, te onderhandelen over het bereik in
Groot Valkenswaard.

Bestemmingsplan Kerkeind.

Na een goede voorbereiding door de fractie waren wij
klaar om in de Raadsvergadering onze standpunten te
delen. Uit overleg met andere raadsleden zou er mogelijk
een meerderheid met het voorstel hebben ingesteld.

Dit ondanks een duidelijke andere keuze van het CDA.
Een aantal partijen stelde voor om het voorstel terug
te trekken en later opnieuw in een wat andere vorm
in te dienen. Na een schorsing werd hier ook toe besloten
en komt het voorstel opnieuw in de commissie.
Mogelijk wordt het behandelen dan doorgeschoven naar
begin 2020.
Wij blijven het volgen en gaan ervanuit dat er op het
Kerkeind uiteindelijk mooie woningen worden gebouwd
waar onze inwoners trots op kunnen zijn.
Wordt vervolgd.

Peter Plompen

Projectenportefeuille.

De komende jaren heeft Valkenswaard de taak om een aantal van ongeveer 26 projecten uit te voeren van infrastructurele aard voor een totaalbedrag van rond de €30 miljoen. (betreft met name alle projecten rond Bereikbaarheid Valkenswaard en Masterplan Centrum)

Het op 28 november voorliggende raadsvoorstel vroeg de raad om al deze projecten te bundelen tot één grote portefeuille.

Deze bundeling brengt grote voordelen. Er zijn namelijk stevige subsidies te verdienen voor veel van deze projecten.

Maar om subsidies te verkrijgen, moet je zelf ook al geld beschikbaar hebben voor het met de subsidie beoogde project. Dat hebben we voor verschillende projecten (nog) niet. Daarmee zou je dus subsidie mis kunnen lopen en dat is natuurlijk onvergeeflijk dom.

Daarom bundelt men nu alle projecten en heeft daardoor (veel) geld ter beschikking. Geld voor projecten, waarmee men meer geld voor diezelfde projecten  of projecten waarvoor nog geen geld was, kan vergaren d.m.v. de reeds genoemde subsidies.

Samengevat: door aanvullende subsidies te verkrijgen op volledig financieel gedekte projecten, werk met werk te maken en een efficiënte uitvoering van projecten kan financiële ruimte ontstaan die wordt ingezet als gemeentelijke cofinanciering op juist die projecten waarvoor in de begroting nog geen dekking staat opgenomen.

Zo krijgen we dus zonder verlies van subsidies en zonder extra druk op de begroting méér projecten uit de projectenportefeuille gerealiseerd.

In de raad werd een amendement ingediend door de drie coalitiepartners waarbij we aangaven vanaf 2020 elk kwartaal door het College te worden geïnformeerd over de projectenportefeuille, de voortgang, resultaten e.d. Bij grote verschuivingen in de portefeuille dient het College de raad direct te informeren.

Zo houdt de raad de vinger aan de pols bij deze belangrijke projecten voor Valkenswaard.

Een prima plan waar H&G zeer tevreden mee is.

Susanne Peeters.

Maastrichterweg 120-128

De raad heeft op donderdag 28 november 2020 unaniem ingestemd met dit bestemmingsplan. Deze ontwikkeling gaat uit van een nieuw landgoed (genaamd Rustenburg) aan de Maastrichterweg 120 en 128, waarbij het hele terrein ingezet wordt. 

Aan de Maastrichterweg 120 bevindt zich een woning en een hoveniersbedrijf met bijbehorende opstallen. Op het naastgelegen perceel (Maastrichterweg 128) staat een woning met diverse opstallen. In totaal is er 11 hectare in eigendom. Het agrarische bouwvlak en de daaraan gekoppelde bouwrechten worden ingeleverd. 

Het plan bestaat uit de volgende elementen: 

– ontwikkeling van circa 11 hectare landgoed waarvan circa 5,5 hectare nieuwe natuur; 

– het huidige agrarische bedrijf (Maastrichterweg 120) wordt omgezet naar een burgerwoning. Het agrarische bedrijf komt dus te vervallen; 

Valkenswaard krijgt er dus een mooi landgoed bij.

André van Daal

Actualisatie parkeervisie

De winkelleegstand in Valkenswaard is opgelopen tot ruim 20%. Het college heeft plannen om het kernwinkelgebied compacter te maken. Maar mocht die verkleining succesvol zijn, dan wordt de aantrekkelijkheid van ons dorp daardoor niet groter. Het winkelaanbod zal daardoor kleiner worden en het aantal bezoekers naar verwachting ook. 

Diverse dorpen van vergelijkbare grootte als Valkenswaard, hebben het innen van parkeergeld afgeschaft om meer bezoekers te trekken. Gratis parkeren zorgt volgens diverse onderzoeken ook voor een langere verblijfsduur van de bezoekers. De bestedingen stijgen daardoor evenredig.

Zelfs Veldhoven, met 45000 inwoners, overweegt om met hulp van de middenstand het betaald parkeren in het Citycentrum af te schaffen.

Daarbij komt dat Valkenswaard door haar ligging tegen de Belgische grens en in de omgeving van veel kleinere kernen, bij uitstek kan en moet profiteren van winkelend publiek vanuit die omliggende dorpen.

Betaald parkeren in een grote stad, zoals Eindhoven, wordt breed geaccepteerd, maar in dorpen wordt het nog steeds gezien als geldklopperij omdat de noodzaak iedereen ontgaat. Het lijkt enkel te dienen om de kas te spekken. 

In Valkenswaard zou betaald parkeren eventueel kunnen worden beperkt tot de echte knelpunten, zoals het Deken Mandersplein en het Gele Rijersplein. 

Uit de vastgestelde begroting voor 2020 blijkt, dat de derving van inkomsten bij volledig afschaffen van betaald parkeren maximaal 327k zal bedragen (746k inkomsten – 389k lasten). 

Het gedeeltelijk afschaffen, met nog zo’n 430 plaatsen waar betaald moet worden, zou kunnen worden geraamd op 2 ton jaarlijks.

Om hier in de begroting ruimte voor te vinden, is uiteraard een uitdaging, maar we gaan er nu van uit dat daar bij de Nota Kaders zicht op komt.

Voor H&G was een volgende stap in het verder uitbreiden van het gebied met blauw parkeren wel helder en we hadden dat met een amendement kunnen aangeven, maar omdat daar op dit moment geen meerderheid voor te verkrijgen was, is besloten een initiatiefvoorstel te maken. In het eerste kwartaal van 2020 hoort u er meer over.

André van Daal