Raadsvergadering December 2019

Herijking subsidiebeleid

Tijdens de commissievergadering zijn we redelijk kritisch geweest mede naar aanleiding van een aantal beschikkingen waarin het leek alsof een advies van de subsidiecommissie reden is om een aanvraag af te wijzen of niet geheel toe te kennen.

Voor ons is een adviescommissie een waardevol orgaan om advies te geven over een aanvraag, echter uiteindelijk is het de verordening en het beleidskader waarop het college een aanvraag honoreert of afwijst. Dit dient ook duidelijk in de beschikking te worden weergegeven en daarom hebben we voorgesteld om het advies van de adviescommissie apart als bijlage bij de beschikking te voegen. 

Onze fractie vindt het belangrijk dat we richting verenigingen en organisaties duidelijk en transparant communiceren. Dit dient sowieso te gebeuren in de beschikking, maar ook pro-actief als er gevoeligheden spelen of als het uiteindelijke oordeel sterk afwijkt van hetgeen is aangevraagd. Het met elkaar in gesprek gaan is een aandachtspunt dat we het college hebben meegegeven in een motie samen met het CDA.

Daarnaast hebben we aandacht gevraagd voor het overleggen van een accountantsverklaring voor vrijwilligersorganisaties.  Een voorbeeld hierbij is het Valkerij- en sigarenmakerijmuseum die een subsidie krijgen van iets meer dan 50.000 euro maar waarbij de huurcomponent meer dan 80% uitmaakt van het totale subsidiebedrag. Alleen door deze component wordt de organisatie verplicht om een accountantsverklaring af te geven bij de vaststelling van de subsidie.

Van grote professionele organisaties mag verwacht worden dat ze een accountantsverklaring overleggen, maar van vrijwilligersorganisaties die net boven deze grens komen en zo’n grote huisvestingscomponent hebben is het de vraag of we die middels een accountantsverklaring extra moeten belasten.  
Wat H&G betreft niet. Aangezien onze verordening een afwijkingsbevoegdheid kent om een accountantsverklaring te vragen hebben we middels een motie, samen met het CDA, het college oproepen om hier in dit soort gevallen gebruik van te maken.

De moties zijn met een meerderheid van stemmen aangenomen.

Amendement Subsidiebeleid H&G en CDA.
Motie Herijking Subsidiebeleid H&G en CDA.
Motie Herijking Subsidiebeleid H&G.
Motie vreemd Pionier

Tot slot hebben we als fractie geworsteld met de controle en sturing op de intensieve subsidierelaties. Uit positieve gesprekken met de ambtelijke organisatie is het proces geschetst hoe men omgaat met deze subsidierelaties. En hoewel we meer zicht hebben gekregen op de sturing vanuit de organisatie, merken we toch dat we er als raad niet echt op sturen. We willen daarom via de auditcommissie dit onderwerp aan de orde stellen om eens met elkaar te kijken hoe we op deze processen meer sturing en controle kunnen hebben en hoe we de informatievoorziening richting de raad kunnen verbeteren. 

Bram Bots,
fractieleider.

Vaststelling lokale rechtspositiebepaling voor raads- en commissieleden

Op 1 januari 2019 zijn het nieuwe Rechtspositiebesluit en de nieuwe Rechtspositieregeling voor o.a. college- en gemeenteraadsleden samengevoegd in één Rechtspositiebesluit. De grondslag voor het regelen van de rechtspositie staat in de Gemeentewet. In deze wet is ook vastgelegd dat “buiten hetgeen krachtens wet of regelgeving is toegekend”, zoals dat in mooi Nederlands staat beschreven, geen andere inkomsten of aanspraken mogen worden genoten door bestuurders en volksvertegenwoordigers.

Onder meer de volgende wijzigingen, geen limitatieve opsomming, zijn doorgevoerd:

Mogelijkheid voor het onder voorwaarden declareren van reiskosten door gemeenteraadsleden voor reizen buiten de gemeente;

De maandelijkse vergoeding voor fractievoorzitters, bovenop de reguliere vergoeding die elk gemeenteraadslid al ontvangt, wordt voortaan anders berekend;

Het beschikbaarstellen van ICT-middelen aan elk gemeenteraadslid en wel tot een bedrag van 500 Euro per 4 jaar;

Vergoeding voor het kunnen voorzien in een voorziening Pensioen, Arbeidsongeschiktheid en Overlijden van een gemeenteraadslid.

Zoals aangegeven is het nieuwe Rechtspositiebesluit in werking getreden per 1 januari 2019. Dit betekent dat op punt 4 een nabetaling zal plaatsvinden met terugwerkende kracht tot het moment van start van de huidige zittingsperiode van de gemeenteraad, zijnde 28 maart 2018.

Het nieuwe Rechtspositiebesluit is op 18 december als hamerstuk door de gemeenteraad vastgesteld.

Hans Bimmel.

Wijzigingen op APV 2017.

In verband met  de preventieve aanpak van ondermijning is het wenselijk om voor de zogenaamde “droge horeca” (waar geen alcohol wordt geschonken) de verplichte aanwezigheid van een leidinggevende in het bedrijf te regelen. Hiervoor is een wijziging van de APV nodig. Als gevolg van die wijziging moeten alle ondernemers een nieuwe vergunning aanvragen. Voorgesteld wordt om hiervoor eenmalig geen leges in rekening te brengen.

Dat is de korte inhoud van het raadsvoorstel.

Er was in het algemeen veel begrip voor deze maatregel. Schijnconstructies in horecabedrijven die mogelijk zeer nadelig werken in het kader van ondermijning en criminaliteit, worden hiermee tegengewerkt.

De natte horeca kent deze maatregel al langer en hiermee wordt dan de hele horeca gelijkgesteld. En de ondernemers worden door deze tussentijdse verandering en dus nieuwe aanvraag niet op kosten gejaagd omdat de gemeente de leges niet berekent voor deze nieuwe vergunning. 

Ook de KHN (koninklijke horeca Nederland) reageerde positief op het raadsvoorstel.

Het leek daarmee een hamerstuk te worden.

Maar tijdens de raadsvergadering kwam er een motie (VVD) die vroeg om dit punt nu niet te behandelen of te bepalen maar te wachten tot er in 2020 (tweede halfjaar) toch een voorstel komt over de verdere aanpassingen van de APV. 

H&G pleitte ervoor om het voorstel vast te stellen en bij de behandeling van de APV laat in 2020 al een korte evaluatie van dit nieuwe beleid te kunnen bespreken en dan alsnog bij te stellen waar nodig.

De stemming was tekenend voor de twijfel in de raad: 11 voor en 11 tegen.

Dat heet stemmen staken en dat betekent dat dit item in januari terugkeert op de agenda om opnieuw ter stemming te worden gebracht.

Susanne Peeters.