Raadsvergadering januari 2020

Nieuwbouw buitenpaviljoen de Wedert

In mei 2019 is het nieuwe sportcomplex de Wedert door de burgemeester en wethouder Geldens officieel geopend. De Businesscase Sport was daarmee afgerond. Het is het college gelukt om een investering van ruim 8,5 miljoen Euro zonder overschrijding tot een goed einde te brengen. In overheidsland voorwaar een perfect resultaat. Sterker nog is er een bedrag van 90.000 Euro over dat volgens vaststaand financieel beleid in Valkenswaard in de algemene reserve zal worden gestort. 

Door de gemeenteraad zijn er bij de opstelling van de Businesscase geen middelen meegenomen voor de kleed- en sanitaire ruimte van het buitenbad. Deze zijn wel sterk verouderd en dringend aan vervanging toe. In de uitwerking van de Businesscase is hier door de zwemverenigingen ook velen malen aandacht voor gevraagd. Vanwege het ontbreken van middelen tevergeefs. 

Het college stelt de gemeenteraad voor, kijkende naar de onder meer de agenda 22 en de noodzaak van verwijdering van het aanwezige asbest, deze nu wel te vervangen en daarmee feitelijk de nieuwbouw/renovatie van de Wedert perfect af te ronden. 

De kosten van deze vervanging hebben een jaarlast van 15.500 Euro tot gevolg en kunnen probleemloos ten laste van de bandbreedte begroting 2020 worden gebracht. Daarvoor wordt een gebouw gerealiseerd met kleedhokjes, (invaliden) toilet en een horecaverkooppunt. Het college stelt dat met het toevoegen van dit verkooppunt de nieuwbouw zou kunnen worden terugverdiend. Een alleszins realistische aanname.

Al tijdens de bespreking in de commissievergadering bleek dat onze coalitiepartner CDA problemen had met de jaarlast van 15.500 Euro. Er werden kritische vragen over gesteld naar aanleiding van het voorgestelde terugverdienscenario die echter, naar onze mening, allemaal naar tevredenheid werden beantwoord. De oppositie was, zoals te verwachten, tegen en zij gebruikte daarvoor de ook door onze fractie noodzakelijk geachte aanpassingen van de kleedaccommodatie van voetbalvereniging Dommelen. Ten aanzien van de inbreng vanuit Samen voor Valkenswaard nog wel de opmerking dat zij oproepen tot een absoluut verwerpelijke polarisatie tussen de Valkenswaardse sportverenigingen. Vanwege de, zeker afgezet tegen de totale begroting, relatief gezien kleine jaarlast hadden beide voorzieningen probleemloos kunnen worden uitgevoerd. Alhoewel niet aan de orde zijnde heeft wethouder Geldens toch gereageerd dat de besprekingen met het bestuur van Dommelen goed verlopen en in de afrondende fase zaten. Er wordt snel een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.

Tijdens de raadsvergadering bleef het beeld vanuit de commissievergadering bestaan.  Uit de reacties in eerste termijn kon de conclusie worden getrokken dat onze coalitiepartner CDA, ondanks de toezegging van de wethouder dat hij er persoonlijk voor zou zorgen dat e.e.a. binnen het beschikbare bedrag zou worden uitgevoerd, tegen het voorstel van ons college zou stemmen. Echter nu bleek, na een schorsing, wel dat er binnen het CDA geen eensluidend standpunt was. Twee raadsleden waren voor het voorstel en de rest van de fractie tegen. De oppositie was en bleef natuurlijk tegen. Ook nu werd de situatie rond de kleedaccommodatie Dommelen de voor hen bepalende factor. Met wilde gewoon niet luisteren naar het goede weerwoord ter zake van de wethouder. 

De uiteindelijke conclusie is dat het voorstel met 11 stemmen voor en 12 tegen is verworpen. Jammer, maar helaas. 

Hans Bimmel/Peter Plompen

Zandpad Malpie Borkel wordt hersteld!

Wie op de fiets van en naar Borkel rijdt over onze mooie Malpie heeft in het laatste stuk voor Borkel ongetwijfeld de laatste weken het gevoel gehad dat men met een veldrit bezig was. Op grote stukken van het fietspad ligt namelijk een dikke laag modder.

Reden van de modderpoel over het fietspad is dat het naast gelegen zandpad, waar auto’s en voertuigen over moeten, bezaaid ligt met kuilen en plassen water, vooral als het geregend heeft. Hierdoor wijken voertuigen uit, zowel in de berm, als op sommige punten over het fietspad. Dit zorgt voor vervelende situaties voor fietsers en schade aan bermen en fietspad. 

Tijdens het vragenhalfuurtje is aan de wethouder gevraagd of deze situatie zo snel mogelijk opgelost kan worden. Wethouder Geldens erkende het probleem en heeft toegezegd om zo snel mogelijk het zandpad te herstellen en het fietspad schoon te vegen. 

Dommelland

Het voorstel aangaande de startnotities Dommelland, de grote ambities voor onze ‘leisure en pleasure’, stonden als een hamerstuk geagendeerd. Onze fractie heeft ingestemd met deze startnoties.

We zijn als  H&G tevreden met de voorgestelde startnotities en het proces zoals dat wordt voorgesteld om te komen tot de daadwerkelijke uitvoeringsnotities.

Zoals u weet waren we vorig jaar erg kritisch op het toen voorliggende plan: het was veel te concreet, het was niet duidelijk waar we precies mee instemden en het betrekken van inwoners en organisaties bij de uitvoering was ondermaats. Wat dat betreft heeft het college een verbeterslag gemaakt die we erg waarderen.

Wel blijft het onze taak om de grote ambities die worden verwoord in het plan kritisch te volgen. Zoals u allen weet speelt er veel rondom natuur, milieu, en het is nog maar de vraag of alle ideeën en ambities door de markt worden opgepakt en te realiseren zijn. In elk geval bied dit document hier een goede start voor. De uitvoeringsplannen komen zoals nu is voorgesteld in het najaar van 2020 ter besluitvorming naar de raad toe. Wij blijven als fractie het proces volgen!

Bram Bots

Harmonisatie financiële verordeningen 

Op de agenda van de raadsvergadering van 30 januari 2020 stond dit agendapunt als hamerstuk opgenomen. 

De A2-gemeenten hebben een gemeenschappelijke regeling (GRSA2) gevormd met de opdracht om de bedrijfsvoering van de gemeenten zowel ten aanzien van de kwaliteit, kwetsbaarheid, kosten als kansen voor medewerkers door te ontwikkelen. Bij de inrichting van de GRSA2 is in de fijn structuur vastgesteld dat het harmoniseren en digitaliseren van de bedrijfsvoering van de A2-gemeenten uitgangspunt is voor de realisatie van deze opdracht. Dit is ook van toepassing op het taakgebied financiën. 

Om de doelstellingen op het taakgebied financiën te realiseren is harmonisatie van het financieel beleid nodig. Een geharmoniseerd financieel beleid en een eenduidige inrichting van de P&C-cyclus geven ruimte voor het invoeren van uniforme werkwijzen bij en voor de verschillende gemeenten. Hierdoor kan de financiële bedrijfsvoering effectiever en efficiënter functioneren. Uniformiteit draagt daarnaast bij aan een vermindering van de kwetsbaarheid en een toename van de kwaliteit. 

Om dit te bewerkstellingen lag er een zestal besluiten voor.

De raad kon unaniem instemmen met dit voorstel.

André van Daal

Vraag over belemmeringen voor slechtzienden.

Tijdens het vragenhalfuurtje heb ik 30 januari vragen gesteld over de belemmeringen die slechtzienden ondervinden als zij zich in Valkenswaard op het openbaar terrein begeven.

Zie hier de vragen aan wethouder Theus.

De laatste tijd hechten we veel waarde aan Agenda 22.

Er wordt steeds meer getracht en ook daadwerkelijk bereikt dat mensen met een beperking volop kunnen participeren in onze samenleving. Dat is een verrijking.

Recentelijk echter bleek mij uit contacten met slechtziende medebewoners dat voor hen nog erg veel obstakels zijn op weg naar volledige participatie. En dan heb ik het niet over voorzieningen als spraak/ taal computers. De techniek biedt veel mogelijkheden aan deze groep. Nee, het fysieke domein is het probleem. 

Er blijken in Valkenswaard veel, te veel obstakels te zijn voor slechtzienden; een bezoek aan de markt is een levensgevaarlijke toer. Veel trottoirs (als ze er zijn; Dommelen heeft ze vaak helemaal niet) kennen obstakels of veel te smalle doorsteken. En de Bergstraat in Dommelen is nauwelijks oversteekbaar voor een slechtziende, zelfs niet op de “beveiligde” oversteek ter hoogte van de Groenstraat (Martinusschool)

Vandaar de volgende vragen.

  1. Kent het College deze problematiek?
  2. Weet het huidige College dat betrokkenen uit deze doelgroep al eind 2017 aan de bel hebben getrokken incl. het platform gehandicapten?
  3. Weet het College dat hierover meerdere contacten zijn geweest zowel met een voormalig wethouder en ambtenaren?
  4. Is het mogelijk om voortvarend aan te pakken op dit aspect met name nu er in Valkenswaard gewerkt wordt aan:
  5. verkeersmaatregelen Dommelen-Zuid ihkv de aanleg van de N69;
  6. de herinrichting van het centrum ook ihkv de N69 en het Masterplan Centrum?
  7. Is het College bereid om dit aspect extra te benadrukken in de overlegtafels die in deze beide projecten functioneren en mogelijk nog op andere plaatsen waar dit aspect belangrijk is om in te brengen?   – 

De wethouder zegde toe met name in de twee genoemde processen dit accent mee te nemen; er gaat dus goed op gelet worden hoe e.e.a. opnieuw ingericht kan worden met goede resultaten voor slechtziende bewoners.

Ook het platform gehandicapten wordt hierbij betrokken.

Die uitspraak van het college hebben we dus nu.

Prima maar laten we samen ook de verdere uitwerking in de gaten houden.

Is er aanleiding toe dan stel ik gerust opnieuw vragen over dit item.

Susanne Peeters.

APV verordening (vervolg van 18-12-2019)

In mijn stukje op deze website vorige maand heb ik u uit de doeken gedaan wat de wijziging op de APV inhield namelijk de verplichte aanwezigheid van de leidinggevende ook in de zgn  “droge” horeca. Dit in het kader van ondermijning.

Dit voorstel riep veel op in december en uiteindelijk staakten de stemmen; het werd 11 voor en 11 tegen. 

Daarom op 30 januari dit item dus weer op de agenda; nu niet meer ter bespreking maar enkel ter stemming.

We waren compleet aanwezig dus met 23 raadsleden en dan valt er altijd een beslissing.

De stemming leverde het volgende op:  12 voor en 11 tegen.

Dus nu wel aangenomen. 

Gelukkig vinden wij. Want H&G drukt haar verbazing uit dat er in de raad zo getwijfeld wordt als het om maatregelen gaat die juist ondermijning willen tegengaan.

In deze tijd waar zo vaak criminaliteit om de hoek ligt, vinden wij dat je als raad altijd de burgemeester dient te volgen als hij goede maatregelen wenst te nemen om ondermijning, criminaliteit tegen te gaan.

Susanne Peeters.