Nieuwbouw buitenpaviljoen de Wedert

In mei 2019 is het nieuwe sportcomplex de Wedert door de burgemeester en wethouder Geldens officieel geopend. De Businesscase Sport was daarmee afgerond. Het is het college gelukt om een investering van ruim 8,5 miljoen Euro zonder overschrijding tot een goed einde te brengen. In overheidsland voorwaar een perfect resultaat. Sterker nog is er een bedrag van 90.000 Euro over dat volgens vaststaand financieel beleid in Valkenswaard in de algemene reserve zal worden gestort. 

Door de gemeenteraad zijn er bij de opstelling van de Businesscase geen middelen meegenomen voor de kleed- en sanitaire ruimte van het buitenbad. Deze zijn wel sterk verouderd en dringend aan vervanging toe. In de uitwerking van de Businesscase is hier door de zwemverenigingen ook velen malen aandacht voor gevraagd. Vanwege het ontbreken van middelen tevergeefs. 

Het college stelt de gemeenteraad voor, kijkende naar de onder meer de agenda 22 en de noodzaak van verwijdering van het aanwezige asbest, deze nu wel te vervangen en daarmee feitelijk de nieuwbouw/renovatie van de Wedert perfect af te ronden. 

De kosten van deze vervanging hebben een jaarlast van 15.500 Euro tot gevolg en kunnen probleemloos ten laste van de bandbreedte begroting 2020 worden gebracht. Daarvoor wordt een gebouw gerealiseerd met kleedhokjes, (invaliden) toilet en een horecaverkooppunt. Het college stelt dat met het toevoegen van dit verkooppunt de nieuwbouw zou kunnen worden terugverdiend. Een alleszins realistische aanname.

Al tijdens de bespreking in de commissievergadering bleek dat onze coalitiepartner CDA problemen had met de jaarlast van 15.500 Euro. Er werden kritische vragen over gesteld naar aanleiding van het voorgestelde terugverdienscenario die echter, naar onze mening, allemaal naar tevredenheid werden beantwoord. De oppositie was, zoals te verwachten, tegen en zij gebruikte daarvoor de ook door onze fractie noodzakelijk geachte aanpassingen van de kleedaccommodatie van voetbalvereniging Dommelen. Ten aanzien van de inbreng vanuit Samen voor Valkenswaard nog wel de opmerking dat zij oproepen tot een absoluut verwerpelijke polarisatie tussen de Valkenswaardse sportverenigingen. Vanwege de, zeker afgezet tegen de totale begroting, relatief gezien kleine jaarlast hadden beide voorzieningen probleemloos kunnen worden uitgevoerd. Alhoewel niet aan de orde zijnde heeft wethouder Geldens toch gereageerd dat de besprekingen met het bestuur van Dommelen goed verlopen en in de afrondende fase zaten. Er wordt snel een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.

Tijdens de raadsvergadering bleef het beeld vanuit de commissievergadering bestaan.  Uit de reacties in eerste termijn kon de conclusie worden getrokken dat onze coalitiepartner CDA, ondanks de toezegging van de wethouder dat hij er persoonlijk voor zou zorgen dat e.e.a. binnen het beschikbare bedrag zou worden uitgevoerd, tegen het voorstel van ons college zou stemmen. Echter nu bleek, na een schorsing, wel dat er binnen het CDA geen eensluidend standpunt was. Twee raadsleden waren voor het voorstel en de rest van de fractie tegen. De oppositie was en bleef natuurlijk tegen. Ook nu werd de situatie rond de kleedaccommodatie Dommelen de voor hen bepalende factor. Met wilde gewoon niet luisteren naar het goede weerwoord ter zake van de wethouder. 

De uiteindelijke conclusie is dat het voorstel met 11 stemmen voor en 12 tegen is verworpen. Jammer, maar helaas. 

Zie hieronder foto’s van de huidige staat!