ONDERNEMERS LET OP!

Er is belangrijk nieuws beschikbaar van het college Valkenswaard met betrekking tot regelingen die ingezet worden om (lokale) ondernemers te helpen met maatregelen die hen financieel ondersteunen!

Zie hieronder de brief van de Gemeente Valkenswaard.

Ondersteuning ondernemers vanwege coronaproblematiek
M. Faas en N. Hassankhan

23 maart 2020

Beste ondernemer,

Het coronavirus heeft, naast alle impact op het dagelijkse leven, voor u als ondernemer bijzonder ingrijpende gevolgen. De Rijksoverheid heeft op 17 maart een steunpakket voor ondernemers afgekondigd. Daarnaast heeft ook de gemeente enkele lokale regelingen beschikbaar die u mogelijk kunnen helpen in deze moeilijke tijd.

In deze brief treft u een overzicht aan met de landelijke regelingen, met een korte toelichting en informatie waar u zich kunt melden. Tevens vindt u meer uitleg over de regelingen waarmee de gemeente u mogelijk kan helpen.

Landelijke regelingen

Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
Deze maatregel vervangt de werktijdverkorting (WTV), die wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder. Als u al een aanvraag voor WTV gedaan heeft, wordt deze beschouwd als aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. U hoeft dan niets te doen en krijgt vanzelf bericht. Het UWV is in afwachting van verdere richtlijnen van het ministerie en stelt de regeling zo snel mogelijk open.

Zie ook: https://ondernemersplein.kvk.nl/tijdelijke-noodmaatregel- overbrugging-voor-werkbehoud-now/

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C)
Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen, zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling heet de BMKB-C en geldt vanaf 16 maart. Met deze maatregel kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank. Bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken. Zzp’ers kunnen ook gebruik maken van de BMKB als zij een onderneming bezitten zoals eenmanszaken, V.O.F.’s en B.V.’s.
Aanvragen van de regeling gaat via een geaccrediteerde financier, die u kunt vragen u te helpen om van de regeling gebruik te maken. Meestal is dat uw bank. De geaccrediteerde financiers staan op de website van RVO.

Tijdelijke borgstelling voor Land- en Tuinbouwbedrijven
Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). De regeling wordt zo spoedig mogelijk opengesteld.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
Bedrijven binnen het MKB of grote ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van een banklening en/of -garantie kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op 150 miljoen euro.
Meld u zich bij uw kredietverstrekker.

Regelingen Belastingdienst
Brengt het coronavirus uw bedrijf in de problemen? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om een bijzonder uitstel van betaling van bijvoorbeeld uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.
Geef uw reden voor uitstel, eventueel via uw belastingadviseur, schriftelijk aan bij de Belastingdienst, pas daarna zetten zij de invordering stop. De Belastingdienst beoordeelt uw aanvraag pas later. Betaalt u de komende maanden te laat uw belasting, dan krijgt u hiervoor geen boete van de Belastingdienst.

Compensatieregeling voor direct getroffen ondernemers
Het kabinet komt op korte termijn met een compensatieregeling voor bedrijven in branches die direct hard zijn geraakt door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet. De minister van Economische Zaken maakte op 17 maart bekend dat deze bedrijven op korte termijn een directe, vast tegemoetkoming zullen krijgen van 4.000 Euro. Dit is een gift. Later zal bekend worden gemaakt onder welke voorwaarden dit gebeurt en welke bedrijven hiervoor in aanmerking komen. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere bedrijven zoals schoonheidssalons die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken vanwege de 1,5 meter afstandseis. RVO.nl voert deze regeling uit.

Regelingen via de gemeente

Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers en ZZP’ers
Er komt een tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een bedrijf die tijdelijk in de knel zitten. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt.

Binnen enkele dagen plaatsen we op onze website www.valkenswaard.nl op de pagina Bijstand voor zelfstandigen een webformulier waarmee u deze regeling kunt aanvragen.
Op deze pagina vindt u dan ook uitleg over de regeling onder het kopje ‘Tijdelijke ondersteuning (Bbz) vanwege corona voor zelfstandige ondernemers en zzp’ers’. Deze regeling is voor inwoners van Valkenswaard. Heeft u een bedrijf in Valkenswaard, maar woont u elders? Dan vraagt u de regeling aan bij uw woongemeente.

Gemeentelijke belastingen
De meeste ondernemers hebben buiten de omzetderving diverse kosten, waardoor liquiditeit onder druk staat. Ook de invordering van de

Heeft u vragen over deze regeling? Neem dan contact op met de gemeente via 040 208 3444 of via werkeninkomen@valkenswaard.nl en laat uw contactgegevens achter. U wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen enkele dagen teruggebeld.

Gemeentelijke belastingen heeft invloed op de liquiditeit van de ondernemers.
Hierin is onze eerste insteek zoveel mogelijk aan te sluiten bij de landelijke en regionale lijn. Totdat hier een definitieve richting kan worden bepaald is de inning van de gemeentelijke belastingen voor ondernemers stop gezet.

Incidentele vragen
Hierboven zijn diverse regelingen beschreven welke zijn bedoeld om u als ondernemer, z.z.p.’er, M.K.B.’er, ondernemer in de ambulante handel, feitelijk alle ondernemersvormen, te ondersteunen en deze moeilijke tijd. Wij kunnen het ons echter ook voorstellen als u andere specifieke vragen mocht hebben. Of behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek met de gemeente.
In dat geval kunt u zich wenden tot onze accountmanager bedrijven, Marco Faas. In verband met de mogelijkheid dat veel ondernemers van deze mogelijkheid gebruik willen maken willen wij u verzoeken contact met hem op te nemen via het algemene nummer 040 208 3444 . Hij neemt daarna zo spoedig als mogelijk contact met u op. Ook kunt een hem een email sturen; marco.faas@valkenswaard.nl

Natuurlijk kunnen wij op dit moment helaas geen direct einde maken aan de crisissituatie welke op dit moment de wereld in zijn greep houdt. Maar hopelijk zijn wij wel in staat u als ondernemer op zijn minst voor een deel te helpen deze moeilijke tijden het hoofd te bieden.

Wij wensen u bijzonder veel sterkte toe de komende periode, en spreken de hoop uit dat wij met z’n allen deze crisis op een goede manier het hoofd kunnen bieden!

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders,

Drs. B.A.M Ederveen Burgemeester
T. Geldens Wethouder Economie