Raad P(a)raat April 2020

Bestemmingsplan Kerkeind

Het bestemmingsplan Kerkeind is een voorstel dat de afgelopen maanden de gemoederen flink deed oplopen. En ook tijdens de raadsbehandeling van gisterenavond. 

In november werd het oorspronkelijke plan aan de raad voorgelegd. Dit plan bestond uit een zestal grondgebonden vrijstaande woningen. H&G was op dat moment voor het plan, de ruimtelijke inpassing en het type woningen paste wat ons betreft bij de omgeving en dit inbreidingsplan was in elk geval een stuk beter dan veel ‘frotplannen’ die de afgelopen jaren zijn ingebouwd.

Echter, naar aanleiding van de korte discussie in november bleek dat het proces niet optimaal was verlopen en vanuit ontwikkelaar en omwonenden bestond de wens om het aan te passen.

Het plan werd teruggestuurd naar het college met de opdracht om samen met omwonenden en ontwikkelaar tot een compromis te komen.

Helaas heeft deze toenadering in januari- februari niet geleid heeft tot een nieuw aangepast plan, omdat omwonenden en ontwikkelaar hier niet uit zijn gekomen.

Voor ons als H&G reden om invulling te geven aan ons devies: kunnen we van goede plannen betere plannen maken?!

Met hetgeen er aan bezwaren en wensen lag heb ik samen met m’n collega van het CDA, Davey Gerlings en André van Daal de stoute schoenen aangetrokken en hebben we geprobeerd of het ons zou lukken om van dit plan een beter plan te maken.

Als volksvertegenwoordigers zijn we gesprekken aangegaan met omwonenden, ontwikkelaar en gemeentelijke organisatie om het plan zodanig aan te passen dat de belangrijkste bezwaren van omwonenden werden weggenomen en er draagvlak zou komen voor het plan.

Dit proces heeft geresulteerd in een amendement waarin de belangrijkste bezwaren van omwonenden worden gecorrigeerd in het oorspronkelijke plan. Deze aanpassingen zijn:

  • Meer parkeergelegenheid
  • Een wintervaste rij leibomen die het uitzicht op de achterliggende bebouwing beperken
  • Het aanpassen van het bebouwingstype van vrijstaand naar tweekappers (doelgroep jongeren en jonge gezinnen)
  • Het aanpassen van twee woningen in hoogte, naar semi-bungalows van 6,5 meter

In het hierboven beschreven proces hebben we erg veel contacten gehad met omwonenden en zijn we zelfs huis aan huis geweest om de voorgestelde plannen te bespreken. In verband met Corona was dit een hele klus, maar uiteindelijk is het gelukt.

De reacties die we kregen waren over het algemeen positief en men beschouwde de aanpassingen die we voorstelden ook als een verbetering ten opzichte van wat er oorspronkelijk lag.

Het is voor ons als H&G-fractie en voor mij persoonlijk dan ook onbegrijpelijk dat enkele omwonenden op woensdagochtend een mail hebben gestuurd waarin onze onafhankelijkheid in twijfel werd getrokken.

Laat het helder zijn: inwoners mogen ten allen tijden hun mening laten horen, kritisch zijn en zich uitspreken voor of tegen zaken. Zeker als ze vinden dat een plan of idee niet strookt met hetgeen zij voor ogen hebben. Echter, de toon en inhoud van deze brief, waarin op de persoon wordt gespeeld en de onafhankelijkheid van mij en mijn fractie, maar ook die van mijn collega’s van het CDA in twijfel wordt getrokken, gaat wat mij betreft te ver. Dit zou niet de wijze moeten zijn waarop we met elkaar om zouden moeten omgaan.  En het is jammer dat een enkeling grijpt naar een dergelijke reactie om het plan toch nog om zeep te helpen.

Gelukkig hebben we van andere omwonenden positieve reacties gekregen en stonden we achter de wijzigingen die we tijdens de raadsvergadering hebben gepresenteerd.

Het feit dat de reacties vanuit de oppositiepartijen niet verder kwamen dan te wijzen op het late delen van het amendement en het niet meegenomen zijn, zonder ook maar 1 inhoudelijk argument te noemen, is wat ons betreft veelzeggend. Het is daarom ook jammer dat de volledige oppositie tegen dit voorstel heeft gestemd. Gelukkig heeft het amendement
( klik hier voor het amendement ) wel de steun van de coalitie gekregen en is het daarmee aangenomen.

H&G is trots op het resultaat en we kunnen met recht zeggen dat we van een goed voorstel een veel beter voorstel hebben gemaakt!

Bram Bots

Waarom heten we volksvertegenwoordigers?!

In dit opiniestuk willen de Valkenswaardse fractievoorzitters Bram Bots (H&G) en Davey Gerlings (CDA) het artikel “Commotie rond bouwplan Kerkeind in Dommelen” in het Eindhovens Dagblad, de berichtgeving rond het bestemmingsplan Kerkeind uit de gemeente Valkenswaard, nuanceren. 

Voor ons beiden geldt dat we de lokale politiek zijn ingegaan om zaken écht te veranderen, met politiek “new school”: de cultuur van het politieke doorbreken en uiteraard het juiste doen voor onze gemeente en haar inwoners, samen mét haar inwoners. Niet altijd lukt dit, we zitten soms gevangen in eerdere politieke stellingnames. Vanachter het spreekgestoelte proberen we soms het eigen gelijk af te dwingen.

Het bestemmingsplan Kerkeind bleek een gevoelig plan. Gesprekken tussen de gemeente, projectontwikkelaar en bewoners liepen keer-op-keer op niet uit. Zelfs niet nadat, op verzoek van de gemeenteraad, men opnieuw meermaals in gesprek ging met elkaar. Het zoeken naar- en werken aan draagvlak had géén resultaat. Voor ons als de twee jongste fractievoorzitters én raadsleden een keuzemoment. En na ampel beraad besloten we de stoute schoenen aan te trekken. We pakken dit bestemmingsplan niet op de gebruikelijke manier aan, vanachter een bureau of spreekgestoelte. Beiden kozen we er voor om over onze eigen schaduw en daarmee eerdere stellingname heen te stappen.

Laten wij een poging wagen het plan te verbeteren en draagvlak te creëren in termen van politiek anno 2020: Communiceren met- en luisteren naar onze inwoners! Wij zagen het als een uitdaging om met interventies datgene wat aan de voorkant niet is opgepakt aan de achterkant te repareren.

Aan de keukentafels zijn we in overleg te gaan met álle bewoners en de projectontwikkelaar van het plan. Individueel, deur-aan-deur hebben we geprobeerd te voelen wat er leeft. Dat is niet alleen een vragenlijstje opmaken, maar serieus werk maken van de taak die we op ons hebben genomen. 

Het is gelukt om alle omwonenden een plan voor te leggen waarbij laagbouw wordt gerealiseerd, waarbij privacy wordt gewaarborgd en waarbij we kunnen bouwen voor de jonge gezinnen van Valkenswaard. Een meerderheid toonde een positieve grondhouding en juichten de nieuwe plannen zelf toe. Tijdens deze tijdsintensieve rondgang kregen wij ontzettend veel positieve energie uit de reacties van de Dommelse bewoners. Meestal spontaan en mondeling, een enkele keer zelfs een schriftelijke bevestiging daarvan. De nieuwe politiek flikt het!

Helaas zien we dat het initiatief, zo goed ook bedoeld, niet door iedereen positief werd ontvangen. Dat mag, maar juist het gebrek aan inhoudelijke redenen steekt. De manier waarop het plan tot stand is gekomen werd gediskwalificeerd. En laat dít nu net de kern van ons betoog zijn: Zo zou eigenlijk veel vaker tot samenwerking gekomen moeten worden! Geen machtspolitiek uitoefenen, maar werken aan een natuurlijk charisma. Niet “Omdat ik het zeg!”, maar omdat het zo breed gedragen wordt in de gemeente Valkenswaard. 

Het jammere is dat ook deze krant in de teneur meegaat.
Voor ons reden om in de pen te klimmen en de ‘andere kant’ van het verhaal te laten horen. Een oproep om af te stappen van de traditionele en negatieve manier van schrijven en spreken over- maar ook bedrijven van dorps- en gemeentepolitiek. 

Op de eerste plaats kijken we vanzelfsprekend ook in de spiegel. Niet alles gaat altijd even goed.  Door initiatieven op een nieuwe manier aan te pakken voorkom je niet dat je moet pionieren. Maar dat moet dan wél naar voren worden gebracht. We zijn volksvertegenwoordigers, die vanuit een kern van vertrouwen moeten proberen te luisteren naar onze inwoners, maar ook naar elkaar.

Laten we wat vaker over onze schaduw heen stappen, lef tonen, elkaar de hand reiken en werkelijk aanschuiven aan de keukentafels van inwoners om te voelen wat er leeft! Dat is politiek “new school”, dat is politiek anno 2020.

Herijking toekomstvisie

Ons uitgangspunt van de Toekomstvisie Valkenswaard 2030 is duidelijk: deze visie dient de paraplu te zijn, onze richtsnoer voor de komende jaren op basis waarvan we besluiten over majeure onderwerpen of thema’s dienen te nemen.  De huidige toekomstvisie is tot stand gekomen in 2011 en is wat ons betreft zeker aan herijking toe. De wereld is verandert en er zijn nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, sociaal domein en economie. Tijdens de begrotingsbehandeling hebben we daarom met onze coalitiepartners een amendement ingediend om de herijking van de toekomstvisie naar voren te halen en een procesvoorstel aan de raad voor te leggen. Het college heeft dat middels dit voorstel gedaan. 

Het procesvoorstel dat hier voorligt wordt, met de huidige corona crisis in het achterhoofd, erg ambitieus. In het najaar zullen diverse participatiemomenten worden gehouden waarin de input vanuit de inwoners wordt opgehaald voor de herijking. We hopen dat de voorgestelde planning gehaald gaat worden, maar veiligheid en een verantwoorde participatie staan uiteraard voorop.

Of de uiteindelijke herijking nu een ingrijpende koerswijziging wordt, of het bijsturen van de huidige visie is een debat dat we met elkaar zullen moeten aangaan. Maar het moet wat ons betreft wel gebeuren, en dit dient ook zorgvuldig te gebeuren!

Bram Bots

Dommelseweg 7-9

Op de agenda van de raad van 30 april 2020 stond ook het afgeven van de definitieve verklaring van geen bedenkingen voor de voorgenomen bouw van 4 appartementen én dienstverlening op de begane grond.

Het pand aan de Dommelseweg 7-9 is in gebruik geweest als discotheek met één bovenwoning. In september 2016 is er brand uitgebroken. De eigenaar wil het pand nu in gewijzigde vorm herbouwen.

Er is een zienswijze ingediend door de eigenaar van het achterliggende garagebedrijf, die aangeeft dat zijn bedrijfsvoering wordt geschaadt door deze uitbreiding. Verder wordt (ook door diverse fracties) aangegeven, dat vanwege de ingesloten ligging van het perceel een “onderdoorgang” in het pand noodzakelijk is om te kunnen parkeren op het achterterrein. Daardoor ontstaan gevaarlijke verkeersbewegingen op het nu al drukke kruispunt van Dommelseweg/Luikerweg. 

H&G is een voorstander van voortvarend bouwen, iets wat ook onze landelijke overheid onderschrijft. En uiteraard kijken we met een positieve blik naar de plannen van onze inwoners. In dit geval moeten we echter met een bredere blik naar de omgeving kijken. 

Onze fractie is van mening dat het veel beter zou zijn, als deze bouw gaat aansluiten bij de ontwikkeling van het achterliggend terrein. Daar kunnen meer dan 100 woningen gerealiseerd worden en deze 4 zouden daar prima in kunnen worden geintegreerd. De kwaliteit van de woningen kan daardoor beter worden en kunstgrepen, als elektronische systemen die worden uitgerust met audio en visuele signalen (een zoemer en knipperlicht) voor het uitrijden van de uitrit, kunnen dan achterwege blijven.

We streven bovendien als gemeente naar concentratie van detailhandel in het centrum én verplaatsing van industrie naar de daarvoor aangelegde terreinen aan de rand van de gemeente. Als de EMA garage zich dus elders gaat vestigen en er komen woningen op dit terrein, hebben we dus een echte win-win situatie. 

Wij hadden een motie voorbereid ( klik hier voor motie) met het verzoek aan het college om in gesprek te gaan met de eigenaren van beide grondstukken en te bezien of hier gezamenlijk kan worden opgetrokken. Helaas kwam de portefeuillehouder te elfder ure met de mededeling, dat dit te lang zou gaan duren in verband met voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij. Volgens zijn informatie zou de eigenaar meteen aan de slag moeten met herbouw om de verzekeringssom te kunnen innen en als de verklaring niet zou worden afgegeven zou dat binnen het bestaande bestemmingsplan gaan gebeuren. Dat levert uiteraard een ongewenste situatie op.

De motie werd daarom na een korte schorsing ingetrokken en de verklaring van geen bedenken kreeg toch instemming van de raad. 

We zullen er uiteraard op blijven aandringen dat de ontwikkeling van het EMA-terrein voortvarend wordt opgepakt en hopenlijk is een geschikte aansluiting toch mogelijk!!

André van Daal 

Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming
2022-2024 ODZOB
(Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant).

De gemeente Valkenswaard is, samen met 20 andere gemeenten en de provincie, oprichter enopdrachtgever voor de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). Doel van deze gemeenschappelijke regeling is de verbetering van de kwaliteit van de vergunningverlening, het toezicht op deze milieuvergunningen en de handhaving daarvan. In de voorliggende Ontwerpbegroting en meerjarenraming worden actuele ontwikkelingen, ambities en aandachtspunten vertaald naar taken en programma’s die vervolgens resulteren in een financiële begroting. 

De navolgende onderliggende stukken zijn leidend geweest voor de opstelling van de Ontwerpbegroting 2021 en de Meerjarenraming 2022-2024:

  1. het Concernplan 2019-2022;
  2. de Kadernota 2021;
  3. de Jaarrekening 2018;
  4. de concept Jaarrekening 2019;
  5. de Begroting 2019;
  6. de Dienstverleningsovereenkomst met de deelnemers 2019-2022.

Het merendeel van de partijen in de gemeenteraad hadden geen op- en/of aanmerkingen op de Ontwerpbegroting en Meerjarenraming en waren zelfs voorstander van de door sommige fracties geopperde wens om de door het college namens de gemeenteraad geformuleerde zienswijzen als hamerstuk af te tikken. 

Wij hadden echter een afwijkende mening. Al jaren hanteert onze fractie namelijk de gedragslijn dat wij zeer zorgvuldig vorm en inhoud moeten geven aan onze financiële relatie met Gemeenschappelijke Regelingen (GR’en) als zijnde een verlengstuk van taken die wij als gemeentelijke overheid moeten uitvoeren.
Dit betekent dat wij van deze GR’en daarom dezelfde begrotingsdiscipline verwachten die wij ook zelf hanteren binnen onze eigen Planning & Control cyclus (gedegen, betrouwbaar en solide).
Verder hebben wij meermaals aangegeven dat wij het niet nodig vinden dat deze GR’en in hun Meerjarenraming gelden voor een algemene voorziening voor nog niet gedefinieerde toekomstige investeringen opnemen. Volgens onze fractie is dit niet nodig omdat de GR’en dit eenvoudig kunnen opnemen op hun Jaarbegroting. Via toetsing en goedkeuring van deze Jaarbegroting en beschikbaarstelling van de hier opgenomen gelden krijgen zij de middelen hiertoe.
Onze afgevaardigde(n) in het Algemeen en/of Dagelijks Bestuur kan (kunnen) toezien op de uitwerking in de praktijk. Wel zijn wij van mening dat een bepaalde vorm van een Bestemmingsreserve, waarbij het doel vooraf is bepaald en geaccordeerd, wel van belang kan zijn. Dit heeft wel onze goedkeuring.

Het vorenstaande heeft er in de raadsvergadering toe geleid dat wij samen met de fractie van Valkenswaard Lokaal een amendement hebben ingediend waarin wij hebben voorgesteld de zienswijzen zodanig te wijzigen dat onze, in de vorige alinea geformuleerde, wens hierin in voldoende mate is opgenomen en aan het ODZOB kenbaar wordt gemaakt. Het merendeel van de gemeenteraad heeft onze voorgestelde wijziging van de zienswijzen geaccordeerd. 

Hans Bimmel. 

Principeverzoek ontwikkeling Hoppenbrouwers 21.

Het stond bij de serie behandeling ingekomen brieven / antwoorden op artikel 41 vragen. Dat punt is het laatste bespreekpunt op de raadsagenda behoudens moties vreemd. Die mogen daar weer achteraan sluiten.

Het leek een wat achteraf punt maar het leidde donderdagavond toch tot heel wat commotie in de raad. En terecht.

Wat speelt er?

Bouwbedrijf Baken heeft een verzoek ingediend voor de bouw van 8 rijwoningen aan de Hoppenbrouwers 21. Op dit perceel stond eerst een cultuurhistorisch waardevolle boerderij. Die boerderij is in 2017 gesloopt omdat het geheel was vervallen. Sindsdien ligt het perceel braak.

Het bestemmingsplan laat op dit moment slechts de bouw van 1 woning toe; er moet dus een wijziging van bestemmingsplan komen om tot 8 woningen te mogen komen.

Verder is er in 2019 door de raad ingestemd met de bouw van een “stadsboerderij” aan de overzijde  van de Hoppenbrouwers.

U begrijpt dat alleen het bouwen hier op deze plek en de wrijving met het bestaande bestemmingsplan al voor gefronste wenkbrauwen zorgt binnen en buiten de raad.

Maar het probleem waarop zich de discussie in de raad toespitste, is een aspect van dit hele plan namelijk het aandachtspunt GELUID!

Dit hele perceel ligt namelijk in gekapseld binnen de contouren van speeltuin Geenhoven.

In een vroeg stadium rezen hier al twijfels over. Veel vragen, veel antwoorden, geruststellende opmerkingen over schriftelijke afspraken die men hierover kan maken, convenanten, het (juridisch) “dulden en niet doen” enz. Dat houdt in dat je de nieuwe bewoners een verklaring laat tekenen dat zij de situatie van een speeltuin met zijn natuurlijke geluiden in jouw (zeer) directe omgeving duldt en er niets tegen zult ondernemen.

Ja, die verklaringen bestaan maar ze zijn niet waterdicht, integendeel.

Sowieso hoeft een tweede generatie bewoners zich er al niet aan te houden. Bovendien zegt de wet heel duidelijk dat de gemeente dient te handhaven wanneer bewoners met klachten komen. De ervaring heeft geleerd dat dit soort situaties zich al op meerdere plaatsen in Nederland heeft voorgedaan met een fatale afloop voor het object of evenement dat de geluidsoverlast veroorzaakt.

En dat is dus hier nu het probleem.

We kunnen graag (of juist niet) op de Hoppenbrouwers iets bouwen maar weten dan van tevoren dat het tot grote problemen zal leiden nu of over enige jaren. Problemen die het voortbestaan van speeltuin Geenhoven ernstig in gevaar brengen en zelfs kunnen leiden tot het verdwijnen van die speeltuin.

Dit besef bleek tot mijn grote geruststelling bij de hele raad te zijn doorgedrongen.

Alle fracties die hier het woord over voerden, kwamen met dezelfde bezwaren aanzetten. Sommige fracties spraken onverbloemd uit hoe ze dus over bouw hier dachten. Nooit ten koste van speeltuin Geenhoven.

De uitspraken waren zo duidelijk dat het de voorzitter, burgemeester Ederveen, ter afsluiting van dit punt de uitspraak ontlokte:

“College, als je het niet kunt regelen zonder problemen voor speeltuin Geenhoven, begin er dan niet aan.
Trek hier een les uit!”

Een uitzonderlijk duidelijke slotzin!

Speeltuin Geenhoven blijft; daar gaan we voor.

Susanne Peeters.

Verordening Burgerinitiatief Valkenswaard.

In de raad van 30 april werd een weliswaar klein maar belangrijk voorstel behandeld: de verordening op het burgerinitiatief Valkenswaard.

Het burgerinitiatief bestaat uiteraard al langer in heel Nederland. Het is een van de vele instrumenten waarmee burgers kunnen proberen een goed plan zo ver te laten komen dat het ook echt wordt uitgevoerd. alle burgers van 16 jaar en ouder mogen er gebruik van maken. Het is een instrument dat door de politieke partijen graag wordt gezien als een middel om de democratie te vergroten en meer burgers bij de politiek te betrekken in Valkenswaard is het burgerinitiatief in zijn bestaan de afgelopen tien jaar tweemaal benut. De laatste keer was dat het burgerinitiatief voor de Muziekkiosk op de Markt.en die groep burgers heeft het inderdaad voor elkaar gekregen dat de kiosk er komt. Veel werk, grote inspanningen dat wel.

Een burgerinitiatief ondernemen is geen flauw spelletje maar lang hard werken voor je aan alle eisen voldoet en aan de uitvoering kan en mag beginnen.

Een van de fracties in onze raad, SvV, heeft een initiatiefvoorstel gemaakt voor de raad om alle afspraken rondom een burgerinitiatief beter te regelen en te borgen. Dat voorstel lag nu voor.

De nieuwe verordening zit goed in elkaar, was duidelijk. Het burgerinitiatief wordt voortaan ingedeeld in bepaalde categorieën: buurt, wijk en Valkenswaardbreed. De indeling spreekt voor zich. Bijbehorend moet je dan ook een verschillend aantal handtekeningen ophalen voor jouw burgerinitiatief, wil het door de raad bevestigd worden en in een verder circuit komen.
Voor een buurtinitiatief zijn 30 handtekeningen nodig, op wijkniveau 75 en op Valkenswaardbreed niveau 180.

Over dit aspect ging onze discussie in de raad. H&G wil het burgerinitiatief graag bevorderen maar waakt er ook voor dat minder serieuze initiatieven door het enorm lage aantal handtekeningen van gerechtigden een “speeltje” wordt;
het moet o.i. echt altijd een serieuze aangelegenheid zijn.

Daarom diende H&G een amendement in om de aantallen stemgerechtigde handtekeningen te verdubbelen naar respectievelijk: 60, 150 en 400.
Dit amendement werd niet gedeeld door de andere fracties en dus verworpen.

CDA diende een amendement in waarbij men kinderen wilde laten deelnemen aan het burgerinitiatief. Dus het burgerinitiatief openstellen zonder leeftijdsgrenzen. Dat vonden wij als H&G ook prima. Maar het CDA wilde daarbij ook de stemgerechtigden zonder leeftijdsgrens. Daar is H&G geen voorstander van.

Uiteindelijk werd dit amendement in grote meerderheid aanvaard.

Hoewel H&G over sommige aspecten dus wat anders denkt dan het gros in de raad, zijn wij wel blij met deze nieuwe verordening die het burgerinitiatief in Valkenswaard op degelijke manier grondt.

We zijn benieuwd naar het volgende burgerinitiatief.

Burgers, gebruik al uw democratische rechten; dat maakt Valkenswaard en ons land zo mooi.

Susanne Peeters.