Raad P(a)raat Juni 2020 deel 1+2

Met de jaarrekening sluiten we als gemeente de P&C cyclus van 2019 af en kijken we nog eens terug op het afgelopen jaar. We kijken of de verwachtingen zijn uitgekomen én proberen lessen te trekken voor de toekomst.

Dat laatste zal niet eenvoudig zijn, want het is nu al duidelijk dat 2020 niet te vergelijken is met 2019. Ik kom daar later nog even op terug. Ook zijn wij als fractie H&G benieuwd naar de effecten van de herverdeling van het Gemeentefonds voor onze gemeente. Wij hopen dat de effecten, misschien zelfs positief, zullen uitvallen.

We mogen constateren dat door het college het afgelopen jaar uitstekend binnen de aangegeven lijntjes is gebleven. De financiële afwijking is, als we de APPA regeling buiten beschouwing laten, marginaal. 

Er zijn een aantal mooie projecten afgerond en enkele grotere projecten verder in gang gezet. Zoals de renovatie van het zwembad, de bouw van de nieuwe sporthal, de realisatie van de kunststof atletiekbaan van AVV, de nieuwe velden van HOD, de verkleining van het kernwinkelgebied, de verbetering van onze parkeerterreinen en de kwaliteit van ons centrum in het algemeen. 

Er is veel gebouwd, binnenstedelijk, maar zeker ook op Lage Heide. Deze prachtige wijk zal over een jaar of 2 zijn afgerond en we kunnen nu al zien dat deze woonwijk ruimschoots aan de verwachtingen zal voldoen. We zullen proberen om de komende jaren nog extra gas te geven, want er liggen ruim voldoende mogelijke bouwplaatsen braak. We moeten in ieder geval voorkomen dat we door de hogere overheid overruled worden.

Op het terrein van de drie decentralisaties zijn we blij te kunnen constateren dat er grip komt op de uitgaven op bijvoorbeeld het onderdeel Jeugdhulp. Wel baren de financiële consequenties van de implementatie van het abonnementstarief Wmo ons zorgen. We zullen dit nadrukkelijk blijven volgen en zien dan ook uit naar de 3D-monitor als instrument om uiteindelijk ook op dit onderdeel grip te krijgen.

Voor wat betreft het basisonderwijs in Borkel en Schaft hopen wij dat het college er samen met Skozok in slaagt er voor te zorgen dat er een locatie voor basisonderwijs behouden blijft. Een verdere kaalslag van voorzieningen is enorm slecht voor de leefbaarheid in dit deel van ons dorp.
En ook hier zal de bouw van extra woningen onze aandacht hebben.

Er liggen zeker nog enkele uitdagingen voor ons en de crisis heeft de kans, dat we in 2020 en 2021 op dezelfde voortvarende manier onze plannen zullen kunnen uitvoeren, aanzienlijk verkleind. 

We worden door de begin dit jaar uitgebroken pandemie en de door het Rijk genomen maatregelen van de afgelopen maanden, wel met de neus op de realiteit gedrukt en we kunnen wel stellen dat een blik op 2030 goed is, maar ook heel betrekkelijk.  Laten we eerst maar eens goed naar het komende jaar  kijken.

Dat gaan wij zeker doen en wat H&G betreft met positieve, maar ook realistische blik. 

André van Daal

REGIONALE ENERGIESTRATEGIE.

De procedure in de raad.

Over dit onderwerp boog de raad zich donderdagavond ook nog.

Maar … eigenlijk was het geen punt voor de raadsvergadering. In een raadsvergadering worden normaliter besluiten genomen. Besluiten die je aanneemt of amendeert omdat je het besluit wenst te veranderen, te verbeteren. en je kunt aan het besluit nog een motie (verzoek) toevoegen.

Het concept RES was geen besluit; het is nu als concept aangeboden aan alle 21 gemeenten in de MRE en moest donderdagavond uitsluitend besproken worden in een gedachtenwisseling tussen de fracties. Mening vormend en dus niet besluitvormend.

En daar startte direct weer de verwarring in de raad en de tweedeling in de mening hierover. Want als je enkel opiniërend met elkaar spreekt, hoe kun je dat dan doen in een besluitvormende vergadering en hoe kunnen er dan moties worden ingediend waarover gestemd dient te worden???

Verwarring en uiteenlopende meningen. De voorzitter verdedigde de gang van zaken met de redenering dat zulks wel kon en dat dit in het presidium zo was afgesproken. Met name omdat er anders geen tijd meer was voor het zomerreces om dit belangrijke stuk met elkaar door te nemen.

Na veel geharrewar ging men inhoudelijk aan de slag maar het was beslist geen fraai staaltje van uitvoering van ons eigen reglement van orde. 

De inhoud.

De concept RES is een globaal richtinggevend stuk betreffende de energietransformatie in onze regio. We doelen dan op de MRE-gemeenten.

Het Rijk heeft aangegeven dat de regio’s in dit land in gezamenlijkheid naar deze transformatie moeten streven.

Wie alle details wil kennen, adviseer ik om het concept te lezen. u kunt al deze stukken altijd vinden op de gemeentelijke website. In grote lijnen komt het erop neer dat we in 2030 al veel moeten hebben bezuinigd en veranderd wat betreft ons verbruik van energie mbv fossiele brandstoffen. we moeten voor 2030 stevig hebben omgeschakeld naar milieuvriendelijke energie. Uiteraard denkt iedereen daarbij aan zonnepanelen en windmolens. Die zijn zonder meer het populairst nog op dit moment. En zonnepanelen kun je inderdaad meestal erg gemakkelijk op meerdere plaatsen kwijt: op daken uiteraard maar ook op grote zgn. zonneweinde. Windmolens met hun wieken (240 meter) zijn niet overal even gezien en  op veel plaatsen huiveren mensen (terecht) bij de gedachte dat in de redelijke nabijheid van hun woning een of meer windmolens zouden komen staan. Denk daarbij maar aan de commotie die enige tijd geleden ontstond bij bewoners in de buurt van de Koolbliek, waar blijkbaar een commerciële aanbieder zijn oog op had laten vallen, mensen benaderde met heel gunstig financiële aanbiedingen en daardoor al tweespalt zaaide tussen buurtbewoners die voor of tegen waren. Zulke toestanden willen we absoluut niet hebben. En er dienen zich meerdere alternatieven aan dus wie weet waar we uitkomen over een paar jaar.

Waar H&G het accent op heeft gelegd tijdens de discussie over dit item is het probleem van de zoekgebieden.

Voor de grootschalige opwekking van schone energie dient iedere gemeente naar zoekgebieden om te kijken. En daar zit wat ons betreft het grote probleem voor Valkenswaard.

Valkenswaard ligt ahw ingeklemd tussen prachtige Natuurgebieden, vaak ook nog Natura-2000 dus met extra beschermde status. Ga daar maar eens zoeken naar een gebied voor een zonneweide of een windmolenpark. Dat is een gigantisch probleem, in onze ogen een onoplosbaar probleem. Want daarmee zou je juist die genoemde gebieden heel fundamenteel aantasten, wat al wettelijk niet mag en wat wij ook nooit moeten willen. Al dat mooie groen is namelijk onze trekpleister als groen gemeente.

Wij hebben daarom het college voorgesteld om in de zgn oplegnotitie die er aankomt over dit concept de volgende punten nadrukkelijk op te nemen.

  • Niet overal mooie natuurgebieden aantasten maar in eerste instantie zoeken naar gebieden waar die inbreuk al eerder werd gedaan;
  •  Daarmee houd je dan de waardevolle natuurgebieden in de regio goed in stand.
  • Zoeken naar een balans; het kan niet zo zijn dat Valkenswaard zonder zoekgebieden uitsluitend meelift op die gemeenten die zulke gebieden wel hebben, er moet dus een grote prestatie qua energietransformatie door ons geleverd worden. Andere punt van de balans is dat het ook niet zo kan zijn dat gemeenten met gunstige zoekgebieden over een paar jaar op een grote berg geld zitten die ze verdienen aan hun windmolenparken terwijl gemeenten als Valkenswaard armlastig worden van hun beschermde natuurgebieden.

Het is wat zwart-wit gesteld maar daarmee is duidelijk wat wij bedoelen.

De regionale zoektocht naar een geslaagde energietransformatie zal vooral moeten kunnen steunen op pijlers als samenwerking, vertrouwen en solidariteit.

Dat heeft H&G het college meegegeven bij dit concept.

We hebben ook gevraagd in de raad om de oplegnotitie van ons college vroegtijdig te mogen inzien. wordt vervolgd!

Susanne Peeters.

Raad P(a)raat Juni 2020 deel 2

Burgerinitiatief Muziekkiosk

‘Wie draagvlak zoekt zal weerstand oogsten’ is de kop van een artikel dat ik laatst las. En, helaas maar waar, dit lijkt in het kader van het burgerinitiatief te zijn gebeurd.

Even kort het beeld: een groep enthousiaste inwoners pakt het initiatief op om een ontmoetingsplek te realiseren waar cultuur en ontmoeting mensen dienen te verbinden. De initiatiefnemers pakken het via een burgerinitiatief zorgvuldig en professioneel aan, voldoen ruimschoots aan alle bepalingen maar komen op het moment dat de realisatie in zicht komt voor een flinke tegenstand te staan.

Gevolg: polarisatie en een kloof tussen voor en tegenstanders. Een kloof die niet meer te dichten lijkt te zijn. Een polarisatie die ook nog eens wordt gevoed door onjuiste informatie waartegen het moeilijk weren is.

Vervolgens is het aan ons als gemeenteraad om het finale besluit te nemen. En dit is voor ons lastig, zeker gezien het fundamentele feit dat het muziekkiosk een burgerinitiatief is. Hier hoort geen politieke polarisatie plaats te vinden maar juist een zekere afstand, ruimte laten aan initiatieven van inwoners.

Wij realiseren ons dat het initiatief zoals dat is ingediend gezien de inhoudelijke bezwaren zal moeten worden aangepast. Dat wil zeggen: alle partijen zullen water bij de wijn moeten doen. Wij hebben als H&G gemeend deze voorwaarden mee te geven middels een motie bij de uitvoering van het initiatief:

  1. Met de initiatiefnemers en stakeholders (markt, bloemencorso, kermis) om tafel te gaan om het ontwerp of de plek mogelijk aan te passen zodat het meer in lijn ligt met een multifunctionele ontmoetingsplek.
  2. De realisatie van dit bouwwerk pas ter hand te nemen in de fase dat ook de volledige markt wordt aangepast.
  3. Dat na 2,5 jaar een uitvoerige evaluatie plaatsvindt met stakeholders onder regie van de gemeente, waarna een besluit genomen wordt over de toekomst van het bouwwerk.

Helaas is de motie door het aannemen van het amendement van Pvda en CDA komen te vervallen. Dit amendement, om de hele zaak weer terug te leggen bij de initiatiefnemers, vinden wij gezien de situatie die is ontstaan niet netjes richting het burgerinitiatief. Want met welke opdracht dienen zij nu op pad te gaan? Wij denken dat dit de doodsteek voor het burgerinitiatief wordt  en dat is zonde.

Nog 1 zaak die mij van het hart moet.  We hebben gezien dat de tegenstand de laatste maanden is aangezwollen. Dit mag natuurlijk, ieder mag zijn of haar stem laten horen. Echter, ik ben erg geschrokken van de heftige reacties op social media, waar in sommige gevallen de grenzen van het fatsoen echt zijn overschreden. Ik verwijs daarbij naar het lekken van een voorbereidend amendement, dat nog voor de besluitvorming prominent op facebook wordt geplaatst. Dit is wat ons betreft pure normvervaging, die we niet zouden moeten willen en accepteren.

We moeten ons realiseren dat we met deze toestanden het realiseren van burgerinitiatieven om zeep helpen. Zeer spijtig in een tijd waarin juist de ruimte aan inwoners zou moeten worden vergroot en ondersteund. Ik hoop dat we allen van deze situatie leren en dat we respectvol met elkaar omgaan.

Bram Bots 
Fractie H&G

Bestemmingsplan Nieuwe Waalreseweg 199. (Coppelmans)

Donderdag 2 juli lag voor de tweede maal het bestemmingsplan voor de uitbreiding  van tuincentrum Coppelmans voor.

Waarom was dat?

De eerste keer dat dit bestemmingsplan in de raad passeerde en werd goedgekeurd, is bezwaar en beroep ingediend op dit plan. Dit beroep heeft gediend bij het hoogste gerechtshof in Nederland, de Raad van State. Die heeft beslist dat niet aan de juiste voorwaarden is voldaan in het plan en daarmee werd het plan vernietigd.

En daardoor moest er opnieuw hard gewerkt worden aan repareren van het plan door Coppelmans.

Dat is gebeurd en het college legde de raad dit herstelde plan opnieuw voor ter instemming.

Het voorstel werd door alle fracties (behalve H&G) als een hamerstuk gezien.

H&G heeft meteen vragen gesteld over dit plan. Met name de interpretatie van de uitspraak van de Raad van State heeft geleid tot het stellen van veel vragen.

Het gaat daarbij om het volgende.

Het college meent dat de Raad van State nu alles heeft geaccordeerd. Het ene punt dat betwistbaar was en is, vindt college een klein punt. Het betreft hier het gegeven dat een bedrijf als Coppelmans grenst aan een kwetsbaar natuurgebied. (Natura-2000 met een zwaar beschermde status). In dat geval moet je als je wil uitbreiden, aantonen met metingen dat jouw bedrijf geen significante negatieve effecten zal hebben op die natuurgebieden. Daarbij moet je volgens de Raad van State de maximale mogelijkheden van het plan onderzoeken / meten wat betreft de gevolgen voor dit gebied.

En op dit punt botsen de meningen. Coppelmans, college en de meeste raadsfracties vinden dat dit genoeg is gedaan en willen dus groen licht voor de uitbreiding.

H&G vindt echter dat zeker niet de maximale mogelijkheden van het plan zijn gemeten maar slechts een deel ervan. Het betreft dan steeds de uitstoot door gasverbruik op het bedrijf.

Daarmee loop je een risico, vindt H&G. Wanneer er opnieuw beroep wordt ingediend, loop je de kans dat de Raad van State weer een streep haalt door dit plan.

Dat is een enorme tegenvaller voor een hardwerkende ondernemer, die tijd en geld liever anders investeert. Heel begrijpelijk. Maar dat zou ook een genante vertoning zijn voor college en raad. Een bestemmingsplan dat drie maal moet worden voorgelegd om het te laten kloppen, kom nou! Dat willen we niet.

ik heb op allerlei manieren geprobeerd anderen hiervan te overtuigen door vragen te stellen, vervolgvragen in te dienen, uitgebreid te spreken met de behandelend ambtenaar, het mocht niet baten.

Onze visies blijven even veel van elkaar verschillen.

Daar komt nog bij dat men redeneert dat het eenvoudig is om straks eventuele problemen te repareren. Kortom: zitten we nu niet goed dan merken we dat over enige tijd wel vanzelf. Want dan gaat Coppelmans een zogenaamde omgevingsvergunning aanvragen. Daarbij hoort een behoorlijk dossier met alle metingen en toetsen over uitstoot en gevolgen. Zit er dan iets fout? Oh geen nood dan zoeken we naar “mogelijkheden om te legaliseren”( zo heet dat) en laten aanvullende maatregelen toepassen. Probleem opgelost…

H&G ziet het liever anders. eerst alles op orde i.p.v. achteraf gaan legaliseren. (van wat dus eigenlijk niet had gemogen) Dat vinden wij de correcte werkwijze, waarbij de natuur gevrijwaard wordt van negatieve effecten. De natuur die toch al zo vaak het kind van de rekening is helaas.

De werkwijze die nu gehanteerd wordt, achten wij de omgekeerde wereld.

Op het eind van de rit moet er een beslissing worden genomen in de raad.

Ik heb nog een keer summier de feiten op een rijtje gezet in mijn korte betoog.

Mogelijkheden om iets te veranderen via amendement of motie waren er niet of nauwelijks. Een eenzame tegenstem heeft geringe symbolische waarde dus liever gezocht naar een andere aanpak met meer effect. Daarom heb ik gekozen voor de vraag aan de wethouder om een toezegging.

Welke dan?

Als over een tijd inderdaad die aanvraag voor de omgevingsvergunning van Coppelmans bij het college wordt ingediend, handelt normaliter het college dat af. Zonder inmenging van de raad want dit is een college-bevoegdheid.

Ik heb nu gevraagd om de raad mettertijd inzage te geven in het volledige dossier omgevingsvergunning. Dan kan de raad a.h.w. nog gebruik maken van een laatste “toetsmoment”, kritische blikken werpen op alle metingen, er iets van vinden en haar advies aan het college uitbrengen. Die toezegging is gegeven.

De toekomst zal ons leren wat wijsheid is in deze kwestie.

Susanne Peeters.

Masterplan Centrum

Op donderdag 2 juli stond de raadsvergadering in het teken van het masterplan centrum. Een ambitieus plan dat een lange aanloop heeft gekend. In 2013 zijn we gestart met een raadsopdracht,  In 2014 hebben we de eerste visie vastgesteld met een uitvoeringsplan. In 2017 hebben we het voorlopig ontwerp Centrum vastgesteld, en de definitieve ontwerpen voor de deelgebieden in het centrum. En nu dus het sluitstuk: het definitieve masterplan.

Waar we aan de ene kant inzetten op een compacter winkelcentrum, zorgen we er aan de andere kant voor dat het centrumgebied ruimtelijk gezien aantrekkelijk is om te winkelen en te verblijven. Dit doen we onder meer door het autoluw te maken, de wegen en pleinen te vergroenen.

H&G is trots op het plan zoals dat nu voor ligt. Het heeft een lange adem gehad, en er is ontzettend veel werk gemaakt van participatie. Inwoners, ondernemers, belangengroepen hebben allemaal meegedacht en waardevolle input geleverd. En dit heeft geleid tot het integrale plan wat er nu ligt. Is het dan helemaal perfect en af? Nee, er zijn natuurlijk altijd wensen of aandachtspunten te geven. Onze fractie heeft deze tijdens de raadsvergadering ook ingebracht.

Het college kiest ervoor om de entreegebieden Eindhovenseweg Noord (vanaf SNS-bank tot Valkenierstraat) en Leenderweg (tot aan Europalaan) niet mee te nemen in dit ontwerp, maar pas over 5-10 jaar uit te voeren.

Voor ons, maar ook voor de ondernemers, en bewoners van deze wegen is dit niet wenselijk. De Leenderweg en het stuk Eindhovenseweg Noord horen bij het centrum en zien wij graag als een geheel aangepakt. Gezien de recente wateroverlast is het goed om deze entreegebieden aan te pakken en niet te wachten tot over 5 tot 10 jaar.

Middels een amendement samen met collega’s van het CDA, hebben we deze gebieden naar voren gehaald en hebben het college de opdracht gegeven om op zoek te gaan naar besparingen binnen het plan, zoals de Kleine Markt, en het binnenhalen van subsidies. Het amendement is tijdens de vergadering aanvaard.

Daarnaast hebben we de volgende wensen ingebracht:

We willen dat het college onderzoek doet naar het eenrichting maken van de Leenderweg. Dit om de Leenderweg verkeersluwer te maken en voor fietsers veiliger te maken. Tevens dient hierbij aandacht te zijn voor gevolgen voor omliggende straten. (Deze motie is helaas verworpen)

Daarnaast willen we graag beperkt (blauw) parkeren op de Markt, voor de Nicolaaskerk, en ter hoogte van de VVV mogelijk maken. (deze motie is aanvaard)

Mede naar aanleiding van de brief van koninklijke horeca willen we kijken of de nu geldende uitgebreide terrassen kunnen worden ingepast in de nieuwe situatie. Ook vragen we het college daarbij om naar de precario te kijken.
(deze motie is aanvaard)

Een mogelijke besparing zien we op het zuidelijk deel van de Kleine Markt. De historische rij bomen, de kinderkoppen en parkeerplaatsen hoeven wat ons betreft niet aangepast te worden, en we willen het college met nadruk vragen om te kijken hier besparingen te realiseren. (deze motie is verworpen)

Tot slot willen we het Florapark mee laten lopen in het Masterplan, en niet wachten tot ontwikkeling van het EMA-terrein. Vooral met de maatregelen Dommelen Zuid, kunnen we deze missing link perfect invullen (deze motie is aanvaard)

Uiteindelijk heeft de meerderheid ingestemd met het masterplan centrum. Een goede zaak, en geweldige opsteker voor ons als H&G, onze portefeuillehouder, maar vooral voor alle betrokken ondernemers, inwoners en bezoekers van ons centrum. Wij denken dat we met dit plan de weg naar de toekomst in kunnen zetten en Valkenswaard weer een regionale aantrekkingskracht kunnen geven!

Bram Bots
Fractievoorzitter

Namens H&G en andere partijen is er donderdagavond een motie ingediend over de uitbreiding horecaterrassen. In een brief van de KHN werd het verzoek gedaan om de huidige, tijdelijke uitbreiding van de terrassen ook mogelijk te maken na de corona tijd. Wij ondersteunen dit verzoek van de horeca van harte.
De huidige uitbreidingen, op zowel de statie als de markt, verlevendigen het centrum en zijn voor de ondernemers economisch een belangrijke meerwaarde na een zware corona tijd achter de rug te hebben. Met dit voorstel, dat met een ruime meerderheid is aanvaard, steunen we de horecaondernemers en geven we de levendigheid in het centrum een boost! Zie hier de Motie…

Skate-initiatief

Tijdens de raadsvergadering werd door de volledige raad een motie ingediend om medewerking te verlenen aan het initiatief van een groep jonge skaters om te onderzoeken of er een skateplek in Valkenswaard gerealiseerd kan worden.

De groep enthousiaste jongeren heeft in een vroeg stadium ons benaderd. Als de twee ‘jongste’ raadsleden zijn Davey Gerlings en ik met de groep jongeren in gesprek gegaan en op pad gegaan om voorbeelden te bekijken in Waalre. Het resulteerde in een petitie, een grote bereidheid tot samenwerken, en een presentatie voor de gemeenteraad.

Het is geweldig om te zien dat een groep jongeren op deze wijze de politiek heeft weten te overtuigen van hun initiatief. Het wordt nu zaak voor het college om samen met deze jongeren de kansen in kaart te brengen en met een voorstel terug naar de raad te komen. 

Laten we hopen dat we snel een voorstel tegemoet zien!

Bram Bots

Cure

De concept begroting Cure 2021 zorgde helaas voor een flinke confrontatie in de raad. 

Al jaren voeren enkele partijen een felle oppositie tegen Cure.  
Deze keer werd echter de grens van het fatsoenlijke ver overschreden.
De collega’s van, met name SVV, maakten de aanval op Cure tot een politieke show waarin de coalitie, H&G en vooral ook de portefeuillehouder, het mikpunt werden.

Dat partijen inhoudelijk kritisch zijn op de GR Cure en op de begroting is uiteraard begrijpelijk. Maar de toonzetting, het spelen op de man, de politieke verhoudingen en het nog net niet indienen van een motie van wantrouwen bij dit agendapunt is wat ons betreft een stap te ver. 

Is de kritiek op Cure terecht? Als we kijken naar Cure in haar algemeenheid en deze begroting in het bijzonder dan valt het volgende op:

Cure voert de taken van de afvalverwerking voor ons als gemeente uit. Dit doen zij al jaren naar tevredenheid van de meeste inwoners.  Er zijn de laatste jaren vanuit de inwoners erg weinig klachten bij Cure of de gemeente binnengekomen. Daarnaast zijn de toegenomen kosten voor de begroting van 2021 te verklaren:

stijging van loonkosten, daling van tarieven vergoeding grondstoffen en meer afvalverwerking.

Dit zijn externe factoren waar het bestuur van Cure geen invloed op heeft.
De verschillende portefeuillehouders hebben er daarnaast de afgelopen jaren voor gezorgd dat de verwachte stijgingen van kosten zoals die jaren geleden werden gepresenteerd en voorspeld, teruggedrongen zijn en veel minder hard stijgen.
Dat we er alles aan moeten doen om de kosten zo laag mogelijk te houden en de afvalverwerking zo efficiënt mogelijk te doen staat buiten kijf.

Zoals u wellicht weet is ook Cure bezig met de toekomst van afvalverwerking. De laatste jaren is in het project REnescience onderzocht of we door een bepaalde manier van nascheiding de afvalwerking efficiënter konden maken. Dit onderzoek heeft veel informatie opgeleverd maar de ingeslagen weg blijkt toch niet haalbaar.

Juist door toedoen van onze portefeuillehouder is de businesscase beëindigd en dit biedt de mogelijkheid om ons te gaan bezinnen over de toekomst van de afvalwerking binnen Cure. 

Is onze portefeuillehouder dus iets te verwijten? Nee absoluut niet.
Hij speelt een voortvarende en controlerende rol in het AB (algemeen bestuur) van Cure, en heeft met zijn rol in de beëindiging van de businesscase en oprichting van de taskforce laten zien strak in de materie te zitten.

Dit gegeven maakt het nog lastiger om de persoonlijke kritiek van partijen als SVV, D’66 en VL te plaatsen.

Laten we hopen dat in het vervolg van het dossier Cure persoonlijke grieven uitblijven en dat we constructief het debat aangaan over de afvalverwerking binnen onze gemeente.

Bram Bots,
namens Fractie H&G

Programmabegroting 2021-2024 GRSA2..

Afgelopen maandag lag in de gemeenteraad voor het formuleren van zienswijzen op de programmabegroting 2021-2024 GRSA2. De GRSA2 is ambtelijke ondersteuningsentiteit voor de drie samenwerkende gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard. Bij de voorbespreking van deze programmabegroting in de fractie heb ik aandacht gevraagd voor het causaal verband dat er bestaat tussen enerzijds de “Stip op de horizon”, voor wat betreft de richting waarin samenwerking tussen de genoemde gemeenten zich ontwikkelt, en anderzijds de inrichting van de ambtelijke ondersteuningsentiteit GRSA2. 

Vanwege het nog niet hebben van duidelijkheid in welke richting de gemeentelijke samenwerking zich gaat evolueren moet je terughoudend zijn met het uitbreiden van de taken van de GRSA2. Naar mijn mening is een pas op de plaats dan ook gewenst. Op zich voelt dit echter niet goed omdat met name de drie Ondernemingsraden de gemeenteraden hebben verzocht snel duidelijkheid te geven omdat het water ze op dit moment tot aan de lippen staat. Toch is de pas op de plaats thans om financiële redenen verdedigbaar. Op dit moment beperkt de ondersteuning van de GRSA2 zich tot Bedrijfsvoeringstaken en de beleidstaken Sociaal Domein.

Tijdens de gemeenteraad hebben we samen met SvV een amendement ingediend om de zienswijzen aan te passen en wel vanwege de financiële onzekerheden voor de gemeentelijke financiën tijdens de Coronacrisis. Via het amendement verzoeken wij de GRSA2 om in de loop van dit jaar, als er wat meer bekendheid is over de consequenties van Corona, de programmabegroting aan te passen als onze eigen programmabegroting daartoe aanleiding geeft. Het amendement kreeg een meerderheid.

Hans Bimmel.