Raad P(a)raat Oktober 2020

Bouwkavelsonline | Bouwgrond in Valkenswaard

Grondbeleid

Op de agenda van de raadsvergadering van 29 oktober 2020 stond onder andere het nieuwe grondbeleid. 

Het college stelt voor om over te stappen op een zogenaamd situatief grondbeleid. Het huidige faciliterende (passieve) grondbeleid volstaat niet meer om de maatschappelijke doelen van de gemeente te realiseren. 

Het college wil per situatie wil beoordelen welke rol zij kan spelen om maatschappelijke doelen te realiseren. Het doel is vooral om actiever te sturen aan de kwaliteit van de ruimtelijke ontwikkeling. Hierbij past een actievere en regisserende rol, maar dit hoeft niet altijd te leiden naar de keuze voor een actief grondbeleid. 

Er wordt dan ook niet gekozen voor een actief grondbeleid, maar voor een per situatie te beoordelen grondbeleid. Er zal telkens per situatie worden bezien welke vorm van grondbeleid, en welke hierbij in te zetten instrumenten, het beste past bij de te realiseren doelen. 

Onze wethouder heeft aangegeven dat we dat in de praktijk al langer doen, maar dat het formeel niet in het beleid past. Vandaar het voorstel. 

H&G staat positief tegenover deze beleidswijziging, maar in het voorstel wordt terecht aangegeven dat er ook meer risico zit in de actievere rol. Gezien onze financiële situatie moeten we uiteraard oppassen dat er geen investeringen worden gedaan die te duur en/of onproductief zijn. Er wordt per transactie een risicoafweging en een businesscase opgesteld. 

Wij hebben er het volste vertrouwen in dat het college daar prudent mee zal omgaan, maar vinden het wel verstandig om over twee jaar een evaluatie van het nieuwe beleid te maken.

Onderstaande motie, die wij daarvoor indienden, werd unaniem gesteund.

De raad van de gemeente Valkenswaard, in vergadering bijeen op donderdag 

29 oktober 2020 ter behandeling van agendapunt 3.1 nota grondbeleid 2020-2023;

In overweging nemende dat:

  • er binnenkort een nieuwe omgevingsvisie wordt vastgesteld;  
  • er over anderhalf jaar een nieuwe bestuursperiode start; 
  • dat er bij elke transactie een grondexploitatie en een businesscase moet worden          opgesteld;
  • in het voorstel nadrukkelijk wordt aangegeven dat het nieuwe situatief grondbeleid gepaard gaat met de nodige risico’s; 

verzoekt het college:

Om over twee jaar een evaluatie van dit nieuwe grondbeleid aan de raad aan te bieden om te bezien of dit nieuwe beleid voldoet aan de verwachtingen. 

André van Daal

810^ N nr 11

Ontsluiting Mgr. Smetsstraat t.g.v. aanpassing Tunnel

Vorig jaar was men druk aan het werk om een passende oplossing voor de Mgr. Smetsstraat te vinden in het kader van verkeersproblematiek rondom de ontsluiting van deze straat door de aanleg van de Westparallel. 

Na veel overleg met alle betrokkenen (omwonenden, agrariërs, gebruikers Eurocircuit en gemeente Bergeijk) leek e.e.a. rond. De weg werd verkeersluw, was te gebruiken voor agrariërs en omwonenden en zes maal per jaar de ontsluiting t.b.v. evenementen op het Eurocircuit.

De discussie in de raad ging dan ook met name over maar één zaak: hoe kun je het beste alle afspraken naar betrokkenen garanderen? Doe je dat met een opname van de afspraken over de weg in het bestemmingsplan dan ligt het tien jaar vast (de duur van een bestemmingsplan) of neem je hiervoor een zgn. verkeersbesluit? 

Toen is de raad gegarandeerd door wethouder Marchal dat m.n. opname in het bestemmingsplan zou leiden tot procederen door Bergeijk. Een verkeersbesluit zou deze reactie niet uitlokken aldus de wethouder.

Wij waren hierover verbaasd omdat het resultaat van beide besluiten precies hetzelfde zou teweegbrengen in de verkeerspraktijk. De raad stemde in met een verkeersbesluit.

Intussen is Bergeijk stevig aan de bel aan het trekken en gaat over tot procederen. Bergeijk vindt dat Valkenswaard nu iets anders doet dan indertijd afgesproken.

Dat is overigens voor controlerende raadsleden een lastige omdat wij geen kennis hebben van alles wat er toen in verschillende overlegmomenten is gezegd en afgesproken. Ook een door twee burgemeesters getekende verklaring waarvan de inhoud niet bekend werd, speelt hierin mee.

Transparantie is een mooi woord maar in de praktijk regelmatig nog onbekend.

Over deze kwestie heeft H&G in juli schriftelijk vragen gesteld.

Daarop kwamen op 30 september antwoorden.

Die brief met antwoorden stond op de raadsagenda afgelopen donderdag 29 oktober. Daar heeft H&G de kwestie opnieuw aan de orde gesteld.

Klik hier voor de brief met beantwoording.

Susanne Peeters

Actie om jongeren in Valkenswaard te houden | Valkenswaard | ed.nl

Aanpassing in het dossier Grondbeleid.

H&G heeft samen met het CDA een motie ingediend met de strekking dat het college in gesprek gaat met ondernemers die gemeentegronden pachten om in stroken langs de ingezaaide
gronden ook bloemenborders aan te leggen.
Dit alles met ondersteuning van de Gemeente die mogelijk korting op de pachtprijs verleent of toestaat de in de pachtovereenkomst opgenomen verplichting van het inzaaien van bloemstroken ook op andere percelen toe te staan.
Het doel is om te komen tot extra bloemstroken; dat is goed voor de natuur en versterkt onze positie als wandelgemeente.

Onderstaand de motie:

Bij het uitgangspunt op pagina 10 van de Nota Grondbeleid 2020-2023 onder d:
“Groen, recreatie, landschap, Leisure en ecologie”: 

Bij landbouw pacht zullen pachters gestimuleerd worden om langs hun pachtpercelen bloemenborders te voorzien om daarmee een bijdrage te leveren aan de instandhouding van de (afnemende) bijen- en insectenstructuur. 

de volgende kaders te hanteren: 

Het oppervlak van deze strook wordt bij bestaande pachtovereenkomsten in mindering gebracht op het te verpachten oppervlak en aldus op de pachtprijs. Deze opgave mag in overleg met de gemeente ook worden ingevuld op een andere plek in eigendom van de pachter, of – in overleg met de gemeente – op een ander stuk grond overeen te komen met de betreffende eigenaar.

Peter Plompen                        

5 communicatieregels voor burgerparticipatie

Participatiewijzer Valkenswaard.

In de raadsvergadering van 29 oktober lag een voorstel voor tot vaststelling van twee Participatiewijzers als uitwerking van een eerder gegeven opdracht aan het college. Vanuit de Toekomstvisie is namelijk de fundamentele keuze gemaakt voor overheidsparticipatie. Dat betekent dat we inwoners, waar mogelijk, meer zelf initiatief laten nemen en als gemeente een faciliterende rol aannemen. 

De uitgangspunten hiertoe zijn nu opgenomen in twee Participatiewijzers. 

Eén Participatiewijzer heeft een interne werking en wel specifiek voor de gemeenteraad, burgemeester, college en medewerkers. 

De andere Participatiewijzer heeft een externe werking naar inwoners, ondernemers, organisaties en instellingen. 

Er wordt in de wijzers een onderscheid gemaakt tussen burgerparticipatie en overheidsparticipatie.

Burgerparticipatie: De gemeente informeert, raadpleegt en adviseert haar inwoners, laat hen meebeslissen of gaat een coproductie met ze aan.

Overheidsparticipatie: Het initiatief komt vanuit de inwoners. De overheid participeert door te ondersteunen, stimuleren, ruimte bieden en te faciliteren. Hierbij moet de overheid manieren vinden om los te laten en om haar regelreflex te beheersen.

Al tijdens de commissievergadering heeft onze fractie vragen gesteld over de reikwijdte van het voorstel. In de onderbouwing van het voorstel wordt namelijk enkel en alleen een relatie gelegd met de nieuwe Omgevingswet. Wij zijn van mening dat de werking veel ruimer is en zich feitelijk uitstrekt over alle gemeentelijke beleidsterreinen waaronder in dit kader vooral op de noodzakelijke Transformatie in het Sociaal Domein. 

Desgevraagd door onze fractie antwoordde het college toen, bij monde van wethouder Marchal, dat “Naar onze mening is voorliggende Participatiewijzer ook toepasbaar op initiatieven in het Sociaal Domein”. Wij vonden dit echter een onvoldoende sterk antwoord. De Transformatie in het Sociaal Domein is namelijk een te belangrijk onderdeel van het maatschappelijk omdenken binnen het Sociaal Domein dat wij vastlegging van deze reacties via een geamendeerd raadsbesluit een veel krachtig signaal vinden en hebben vervolgens een amendement voorbereid om dit “Naar onze mening etc.” vast te leggen in een raadsbesluit en daardoor als een veel krachtiger signaal uit te zenden naar alle inwoners. De fracties van het CDA, VL en SvV hebben na consultatie besloten het amendement mee in te dienen. Uiteindelijk werd het in de raad met algemene stemmen overgenomen. 

Langs deze weg ook een dank aan mijn collega raadsleden. Er is via een open en mooi inhoudelijk debat en breed gedragen besluit genomen dat recht doet aan de diverse partijen die in deze Transformatie in het Sociaal Domein een belangrijke rol moeten (gaan) spelen. Zij kunnen hier nu bepaalde specifieke “rechten” aan ontlenen voor wat betreft hun deelname aan dit Transformatieproces middels onder meer het delen van ideeën/initiatieven over de wijze waarop aan de Transformatie vorm en inhoud kan of beter gezegd moet worden gegeven.

Tevreden met een mooi resultaat.

Hans Bimmel.