Raad P(a)raat December 2020

Bouwplannen voormalig Café-zaal Lavrijssen.

Café Zaal Lavrijssen - Posts | Facebook

Tijdens de gemeenteraadvergadering van December 2020 is door de gemeenteraad het bestemmingsplan Karel Mollenstraat Zuid 42- 44 vastgesteld. Niet iedereen zal direct deze locatie op het netvlies hebben , maar als het gaat over het voormalig horecapand Lavrijssen dan weet ik zeker dat iedereen in Valkenswaard weet waar ik het over spreek. En niet alleen onze inwoners van Valkenswaard maar zelfs mensen van ver buiten Valkenswaard kennen deze locatie.

Op korte termijn verrijzen hier 12 (senioren) appartementen, waar een grote behoefte aan is in Valkenswaard, zeker als deze appartementen ook nog eens in het centrum worden gerealiseerd.

Daar staat tegenover dat er weer een markante locatie verdwijnt uit de “Wiemelhoek” (vroeger ooit zo genoemd, omdat hier veel gezinnen woonden met heel veel kinderen). 
De toenmalige firma’s Loos en Bax verdwenen jaren geleden al uit het straatbeeld en het voormalig postkantoor, waar ook ooit de sociale dienst was gehuisvest, is al veel langer weg. En nu dus ook Café-zaal Lavrijssen.

Onderdeel van het vastgestelde bestemmingsplan is een nieuwe openbare doorgang (uitsluitend voor voet- en fietsverkeer) die de Karel Mollenstraat en het Kerverijplein gaat verbinden. De fractie van H&G zag hierin de ideale mogelijkheid om de herinnering aan deze bekende en bijzondere horecagelegenheid vast te leggen. Vandaar dat door onze fractie een motie werd ingediend waarin het college werd verzocht om deze nieuwe doorgang de naam Lavrijssenpad te geven. Deze motie is unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Het is nu aan het college om aan dit raads-brede verzoek invulling te geven.

Wout Verhoeven

Begrotingswijziging Cure

Afvalkalender gemeente Valkenswaard | Afvalinfo

H&G had met betrekking tot de begrotingswijziging Cure geen opmerkingen over de inhoud van deze begrotingswijziging. De afwijking van de kosten is helder onderbouwd door enerzijds gevolgen Corona (die mogelijkerwijs gecompenseerd kunnen worden) en aan de andere kant lagere vergoedingen van papier en glas. De uitgebreide uitleg die de directeur van Cure en de portefeuillehouder hebben gegeven in de commissievergadering was hierin ook glashelder.

Toch ging de discussie tijdens de vergadering vooral over ons afvalbeleid, en het vertrouwen in Cure.  Laat ons 1 ding vooropstellen. De dienstverlening van Cure in het ophalen van afval is goed geregeld en er is een hoge tevredenheidsscore bij onze inwoners. Ook het beeld dat sommige fracties opriepen, dat onze afvalstofheffingen de pan uitreizen, klopt niet. In vergelijking met andere gemeenten doen we het goed. De ‘torenhoge stijgingen’ van onze afvalstofheffingen zijn nog geen 2 euro per gezin per maand, en deze stijging komt door de hogere verwerkingskosten die in de afvalwereld steeds meer stijgen.

De voorstellen die tijdens de vergadering door collega’s werden ingediend hadden geen betrekking op de zienswijze maar op onze afvalverwerking en het afvalbeleid. Voor we daar iets zinnigs over kunnen zeggen dienen we over de juiste informatie te beschikken. H&G is voorstander van het bespreken van ons afval- en verwerkingsbeleid maar dan wel integraal. Met de uitkomsten van de taskforce van Cure, die onderzoek doet naar mogelijke oplossingen voor na-scheiding, en de kennis en kunde van de organisatie kunnen we deze discussie voeren. 

Bram Bots

APV

Meedenken over regels Algemene plaatselijke verordening - Nieuws - Actueel  - In Valkenswaard - Gemeente Valkenswaard

In het kader van de wijziging van de APV hebben we een tweetal amendementen ingediend:

  • Een amendement om het voorgestelde artikel 4.11a, om de boomgrens naar 0.5 meter te brengen, niet in te voeren.
  • Een amendement om het schieten van carbid deze jaarwisseling te verbieden.

Het amendement om de boomgrens niet naar 0,5 meter te plaatsen werd met een meerderheid van stemmen aanvaard. H&G vindt dat de huidige regels met betrekking tot de afstand van de boomgrens van 2 meter gehandhaafd moet blijven. Zeker als extra rechtszekerheid voor de inwoners!

Gezien het landelijk vuurwerk verbod en de huidige coronacrisis is het risico groot dat mensen een alternatief gaan vinden in het schieten met carbid. Voor ons als fractie staat 1 ding voorop: deze jaarwisseling willen we in het kader van de gezondheid en in het kader van de openbare orde en veiligheid niet dat er met carbid wordt geschoten. Daarom wilden we een verbod opnemen in de APV. Juist in de apv omdat dat ons betere handvatten geeft om handhavend te kunnen optreden en omdat we ook op voorhand mensen kunnen aanspreken die met carbid rondlopen met het oog om het af te steken.

Anders dan andere fracties wilden we geen totaalverbod met uitzonderingen/ontheffingen. Ons uitgangspunt is om zo min mogelijk regels op te nemen in de APV. 

Helaas heeft dit amendement het niet gehaald. De burgemeester gaf aan voldoende instrumenten tot zijn beschikking te hebben in het kader van de openbare orde en veiligheid. Hoewel dit misschien zo is, had een verbod in de APV een sterkere juridische basis kunnen bieden, en was het voor de inwoners ook duidelijker dat er tijdens de jaarwisseling een verbod zou gelden.

Wij vertrouwen erop dat de burgemeester in het kader van de openbare orde en veiligheid alert acteert en we roepen al onze inwoners op om deze jaarwisseling rustig te laten verlopen!

Bram Bots

Moties ziektekostenverzekering.

Ziektekostenverzekering | Ziektekostenverzekering vergelijken

Bij het laatste agendapunt op de raadsagenda van afgelopen donderdag stond de brief van het college betreffende de collectieve ziektekostenverzekering.
Deze brief gaf een toelichting op de nieuwe tarieven en de compensatie(s) die verstrekt worden. Deze collectieve verzekering is alleen bedoeld voor mensen die maximaal 130% bijstandsniveau uitgekeerd krijgen. Het is natuurlijk duidelijk dat veel chronisch zieken  / mensen met een lichamelijke beperking deze verzekering hebben.

N.a.v. deze brief werden deze avond twee moties ingediend.

Eén motie (van VL) die nog een extra compensatie (€10,=) wenste voor de gebruikers van de hoogste categorie (Extra uitgebreid CZ) en een andere motie (van VV) die vermeend onrecht over inning van een (extra) eigen bijdrage van CZ en vooraf betaling van gespreid eigen risico ook bij CZ wilde afschaffen.

Omdat dit belangrijke en gevoelige onderwerpen zijn, werd er uitgebreid over gesproken in de raad. Ondanks het late tijdstip werd er doorgevraagd, aan het college en aan elkaar om tot een besluit te kunnen komen.

Ik probeer e.e.a. uit te leggen maar het is geen gemakkelijke materie.

Mensen met een dure (want uitgebreide) ziektekostenverzekering moeten die hebben maar als het kan, neem je natuurlijk een minder uitgebreide. Het moet op maat voor jouw situatie zijn. Door een vergissing van het college was de compensatie de afgelopen jaren zo geregeld dat mensen met de extra uitgebreide polis méér compensatie kregen waardoor hun premie lager uitviel dan de uitgebreide polis. Dit zorgde voor het ongewenste effect dat veel meer mensen juist die extra uitgebreide polis namen omdat ze dan uiteindelijk goedkoper uit waren. Maar ze hadden het extra uitgebreide pakket niet nodig. Dat is een verkeerde prikkel en het college  heeft besloten dit recht te zetten. Dat gebeurde met het nieuwe voorstel van het college; voortaan krijgt iedere deelnemer een vast % korting, 14%. Hierdoor hebben mensen nu wel gekozen voor een polis op maat.
Dat is prima.

Maar doordat nu alles correct is geregeld, is het zo dat enkele mensen een klein voordeel hebben vergeleken met vorige jaren en sommige mensen (die in extra uitgebreid moeten blijven vanwege hun ziektes en beperkingen plus medische machtiging) wat minder voordeel. Het komt er in grote lijnen op neer dat de motie van VL dat kleine stukje nu opnieuw wenste te compenseren.

Na lange discussie en het uitspreken van waardering voor de indiener van de motie werd deze motie met 7 stemmen voor en 15 tegen verworpen. Ook H&G stemde tegen de motie. De fractie heeft wel uitvoerig in haar eigen vergadering over dit onderwerp gesproken. Wat ons tot een tegenstem bewoog, is de algemene opvatting dat je niet tot op de laatste cent alles kun compenseren en dat het hanteren van de ongelijke compensatie in de afgelopen jaren ook tot voordelen heeft geleid. Overigens is dat van harte gegund. Maar rechttrekken is dan ook rechttrekken. En vanuit dit punt kijken we naar de volgende jaren.

Het college handhaafde zeer correct wel de €100,= extra die de raad jaren geleden instelde voor de hele groep chronisch zieken / gehandicapten.

Verder beloofde het college donderdag dat er volgend jaar goed gekeken gaat worden naar de mogelijkheid dat ook mensen in de zwaarste categorie kunnen overstappen naar een andere verzekeraar. De wethouder zegde steun toe om gericht naar deze groep te kijken. Bij dit onderwerp zal zij de raad tijdig betrekken en proberen er een flink stuk eerder in het jaar mee te komen. Deze laatste twee punten zijn nadrukkelijk door H&G gevraagd en dus toegezegd.

Over de motie van VV die enkele misstanden aankaartte, was ook wel e.e.a. te doen.

De motie ging uit van:

het gegeven dat de verzekeraar die deze collectieve verzekeringen verzorgt al jaren een oneigenlijke maandelijkse bijdrage van €2,50 int per klant onder verwijzing naar de WMO/WLZ.

het gegeven dat het eigen risico van €385,= op voorhand in tien maandelijkse delen van €38,50 vooraf geïnd wordt.

H&G had als eerste termijn reactie meteen enkele vragen voor het college:
weet het college hiervan en is dit inderdaad onrechtmatig?

De antwoorden waren helder: de €2,50 worden inderdaad geïnd ihkv de eigen bijdrage WMO. Maar omdat deze mensen die niet hoeven betalen (ivm hun lage inkomen zijn zij daarvan vrijgesteld) kunnen zij dit bedrag declareren bij de gemeente. En het vooraf innen van het eigen risicobedrag is feitelijk niet rechtmatig of onrechtmatig te noemen. CZ doet dit om mensen niet in verlegenheid te brengen indien ze op het eind van het jaar nog een flink stuk van het eigen risico zouden moeten betalen i.v.m. hoge kosten. Hebben ze lage kosten gehad dan ontvangen ze het betaalde eigen risico terug. Waarom krijgen deze mensen niet de vrije keuze hierin? Omdat dit een onderdeel van de afspraak met CZ is. Dit zit zo in de afspraken van CZ over deze pakketten. En omdat het om een collectief geheel gaat, kun je er niet individueel over onderhandelen.
Dat is dan meer “take it or leave it.”

Die uitleg was erg duidelijk en daarmee was de grond onder deze motie weggevallen.
De stemming viel dan ook heel duidelijk uit: 4 stemmen voor en 18 stemmen tegen.

H&G stemde ook tegen.

Susanne Peeters.