Raad P(a)raat Maart 2021

Bestemmingsplan Helenadal 34

Op donderdag 25 maart stond het bestemmingsplan Helenadal 34 op de agenda. 

Zoals bekend is H&G een groot voorstander van het bouwen van meer woningen, maar dan wel op inbreidingslocaties. Door binnen de bebouwde kom geschikte plekken te benutten voor woningen, kunnen we de natuur in ons mooie buitengebied sparen.
Maar, zoals bekend heeft elk voordeel ook zijn nadeel.
Ja, op een relatief klein stukje grond mooie en betaalbare woningen realiseren, is zeker niet eenvoudig.

H&G wil, dat er bij elke nieuwe ontwikkeling extra aandacht is voor inpassing in de directe omgeving. De ontwikkeling moet bij voorkeur een meerwaarde voor de buurt opleveren.

Nu is bouwen in de bebouwde kom altijd omslachtiger. Er moet meestal een bestaand pand gesloopt worden, en de extra onderzoeken en de inpassing van de woningen in de omgeving, maken het bouwen dus duurder als buiten de kern. Daarom zien we dat er vaak wordt gekozen voor een (flink) aantal appartementen, waarbij privacy en parkeren knelpunten zijn. 

Het plan Helenadal 34 is een mooi voorbeeld van hoe het toch goed kan gaan. 

Geen hoogbouw, maar gewoon 17 grondgebonden woningen op de plaats van een oude sporthal. Geen verbruik meer van 16.000 m3 gas per jaar, maar optimaal geïsoleerd en gasloos.  

Parkeren is altijd een moeilijk maar voor ons belangrijk aspect. Volgens de CROW normen horen er bij deze woningen 29 parkeerplaatsen. In dit geval zijn er 31 plaatsen bij de woningen voorzien én nog 4 openbare parkeerplaatsen op de hoek van het perceel. Deze parkeerplaatsen mét ondergrond wordt na realisatie van het project overgedragen aan de gemeente.

Ook het aantal voertuigbewegingen neemt na de bouw van de woningen af van ongeveer 300 naar 125 per etmaal. Dat neemt niet weg, dat het soms erg druk is in het Helenadal. Vooral vanwege de basisschool is er rond 8.30 en 15.00 uur een piek door het brengen en halen van kinderen. Dhr. Hornman heeft daar tijdens de commissievergadering terecht speciaal aandacht voor gevraagd. 
Nu speelt verkeersdrukte bij basisscholen op veel plaatsen een rol. In de Emmalaan wordt zelfs gekozen voor het afsluiten van de openbare weg in de spitsuren. Een wel erg rigoureuze oplossing.

H&G heeft daarom samen met het CDA een motie ingediend waarin we het college vragen om een plan te bedenken om de verkeerssituatie bij Valkenswaardse basisscholen veiliger te maken én samen met de scholen een campagne te starten om ouders te bewegen hun kinderen niet met de auto naar school te brengen.

Deze motie werd aanvaard.
Het bestemmingsplan Helenadal 34 werd tenslotte met grote meerderheid vastgesteld.

André van Daal

Waarom heb ik tegen het bestemmingsplan Helenadal gestemd?

Meestal bent u gewend dat de H&G fractie op grote dossiers eensgezind stemt in de raad. Dat spreken we vooraf ook altijd goed door. Afwijkende meningen kunnen er zijn en op kleine dossiers is dat bij stemming geen enkel probleem. Op grote dossiers proberen we in ons overleg met elkaar de overeenstemming te zoeken en die is er eigenlijk altijd. En ook afgelopen donderdag tijdens de stemming over het bestemmingsplan Helenadal was onderlinge afstemming in de fractie uitgebreid aan de orde geweest en was iedereen op de hoogte van die ene afwijkende stem en vooral ook van de motivering ervan.

Waar gaat het om?

Het bestemmingsplan Helenadal kan als plan de instemming hebben van alle fractieleden van H&G. Ook die van mij; ik vind het een mooi plan en het stukje Dommelen knapt er geweldig door op. Geen twijfel mogelijk.

Hierboven staat een inhoudelijk stuk van collega André van Daal over dit plan specifiek.

Goed te lezen wat H&G gedetailleerder vindt van het plan, wat de problemen zijn en welke motie erover is ingediend.

Waar mijn diepe twijfel over gaat, is de onzorgvuldigheid van de stikstofaanpak.
Nederland heeft sinds 25 mei 2019 een dikke streep gehaald zien worden door het bestaande stikstofbeleid (uitspraak Raad van State) en sindsdien zit Nederland behoorlijk in de problemen. De stikstofuitstoot moet naar beneden, de natuur gaat letterlijk kapot aan de hoeveelheid stikstof en dat schreeuwt om oplossingen.
Nu is dat een groot probleem want alles wat je doet, kent een bepaalde stikstofuitstoot, veel of weinig maar toch altijd wat.
Bij elk nieuw plan moet tegenwoordig zorgvuldig worden berekend wat de stikstofuitstoot van dat plan is. Daar worden rapporten over geschreven die de raad voortaan bij de stukken wil kunnen inzien.

In het Helenadal is dit ook gebeurd. Maar bij bestaande gebouwen (die je gaat slopen in dit geval) mag je in die berekening meenemen wat het gebouw officieel aan stikstofuitstoot al had. Wat bijvoorbeeld een squashhal aan stikstof uitstoot, kan een behoorlijke hoeveelheid zijn. Die neem je dan mee als verrekening voor de uitstoot van het nieuw te zetten gebouw of gebouwen. Als je dan niet meer uitstoot, is het in orde. De wet zegt namelijk dat er géén extra uitstoot van stikstof mag zijn.
Als je dus weet wat het oude gebouw deed aan uitstoot, heb je de sleutel voor de nieuwbouw qua stikstofuitstoot. Zo ver zo duidelijk en mee eens zou je denken.

En waar gaat het dan mis in het plan Helenadal?

De uitgangspunten voor de berekening van de stikstofuitstoot zijn niet in orde.
Daar gaat het in de kern om. De uitstoot van de squashhal kennen we niet, zegt men. Maar die kan echt berekend worden als je goed naar de Hinderwet kijkt waaronder de hal indertijd gebouwd is. Dat was ver voor het probleem met de stikstofregeling dus de oude norm die toentertijd (in 1993) is vastgesteld, geldt voor de hal. Dat getal is nergens in de rapportages verschenen!
Dan moet vastgesteld worden hoeveel gasverbruik de hal had. Dat verbruik mag niet “met een natte vinger” worden vastgesteld maar moet degelijk aan de hand van controleerbare documenten worden vastgesteld en in de rapportage opgenomen.

Maar in de rapportage tref ik enkel aannames over het gasverbruik.
De ontwikkelaar heeft e.e.a. opgevraagd bij de eigenaar en de uitkomst vindt men aannemelijk! Later dient voor dit plan een vergunning Wet natuurbescherming te worden aangevraagd en daarna uiteindelijk een Omgevingsvergunning. Die stappen kun je pas zetten als je een zogenaamde “Passende beoordeling” hebt liggen. Daar wringt straks de schoen want die passende beoordeling mag niet op aannames zijn gestoeld maar moet nogmaals door controleerbare documenten onderbouwd zijn. En die documenten ontbreken.

Dus samengevat: Documenten ontbreken en de bestaande stikstofuitstoot van het squashgebouw is onbekend! Dat zijn de twee hoofdzaken waarom mijn vragen aan het college hebben gedraaid.

Na twee series vragen is er onvoldoende antwoord gekomen op die vragen. Ook directe vragen aan de wethouder leverden donderdagavond geen uitkomst. Sterker nog, wethouder Marchal acht de zaak in orde en verwacht geen probleem bij de verdere vergunningen. Maar bij een enkel beroep en bezwaar gaan de door mij aangehaalde aspecten een alles overwegende rol spelen en kan het bestemmingsplan zwaar  in de problemen raken…. met alle nare gevolgen van dien.

Een tegenstem een zwaar middel?

Ja dat is het en ik heb er lang over nagedacht voor ik een stem uitbracht die 180o afweek van het gedeelde fractiestandpunt.

Ik heb het gedaan en wel omdat ik vind dat er (te) veel wordt gesjoemeld en gerommeld met de regelgeving op dit terrein. Ik begrijp dat er veel gebouwd moet worden. Maar het moet wel verantwoord en die verantwoordelijkheid betreft zeker ook het milieu en de natuur. We kunnen daar onze schouders over ophalen maar dat zal hard tegen ons werken. Ofwel, alles wat we niet goed doen qua stikstofuitstoot zal als een boemerang naar ons terugkeren.

Met name de generatie(s) na ons, uw kinderen en kleinkinderen, zullen daarvoor de prijs betalen. En die verantwoordelijkheid wil ik niet dragen.

Daarom heb ik dit keer de knoop doorgehakt en het signaal afgegeven dat dit mooie plan ook een verantwoorde onderbouwing moet krijgen: bouwen mag en liefst in mooie plannen maar het moet wel kloppen en daar moeten we echt niet meer van afwijken! Wij geven een gaaf Valkenswaard door.

Susanne Peeters.

Rekenkamerrapport Startersbeleid en Starterslening

H&G heeft zich vanaf 2013, met het toenmalige initiatiefvoorstel starters op de woningmarkt, ingezet voor het stimuleren van betaalbare woningen voor starters. Het faciliteren van koop- en huurwoningen voor jongeren en starters is voor ons als H&G een belangrijk speerpunt en is ook in onze toekomstvisie één van de speerpunten. Het rekenkameronderzoek, dat ons startersbeleid onder de loep nam, was dan ook een belangrijk instrument om te peilen hoe we het als gemeente ook daadwerkelijk doen en of ons beleid effectief is.

Als we kijken naar het onderzoek dan is het algemene beeld dat ons beleid de afgelopen jaren haar vruchten heeft afgeworpen en dat we op de goede weg zitten. Wel zijn er een aantal aanbevelingen gedaan die we van harte onderschrijven, en waar we mee aan de slag moeten. Een van de belangrijke aanbevelingen vinden wij om met de doelgroep in gesprek te blijven. Betrek jongeren en starters bij projecten en wat heel belangrijk is: peil de behoeften en ideeën. Wat ons betreft dienen we de komende jaren te blijven inzetten op startershuisvesting, en zo breed mogelijk. Niet alleen sociale huur, maar vooral ook betaalbare koopwoningen, zorgen voor doorstroming en gebruik maken van andere instrumenten zoals CPO.

Daarnaast is er het instrument van de starterslening. Door de collega’s van het CDA was een initiatiefvoorstel voorbereid om de maximumprijs van een woning om in aanmerking te komen voor een starterslening te verhogen naar 85% van de NHG-grens. Het verhogen van de grens is nodig vanwege de enorme stijging van de huizenprijzen sinds 2018. Daarnaast is het totale budget voor uitgifte van de starterslening verhoogd van 500.000 tot 1.000.000 euro. Dit betekent dat Valkenswaard, in lijn met de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport, weer nieuwe startersleningen kan uitgeven. We gaan ervan uit dat de starterslening wederom een succes wordt!

Motie vreemd Sluipverkeer

Bij onze fractie zijn al eerder zorgen naar voren gekomen van inwoners die ongerust zijn over de verkeersafwikkeling en circulatie in relatie tot het nieuwe Masterplan centrum. De verkeerssituatie wordt met het centrumplan ingrijpend veranderd en dat zorgt voor andere verkeersroutes en mogelijk sluipverkeer. Bij de recente werkzaamheden aan de markt, zien we dat het in sommige straten erg druk is. Niet alleen de Dijkstraat, waar bewoners borden hebben geplaatst, maar ook aan de kant van Bakkerstraat/Peperstraat. Middels de ingediende motie samen met CDA en PvdA willen we het college vragen om de verkeerscirculatie te monitoren en maatregelen te nemen tegen sluiproutes. Door juist nu al te monitoren kunnen we volgens ons pro-actief en tijdig maatregelen nemen als problemen zich voordoen. De motie is tijdens de vergadering aangenomen. KLIK hier voor Motie

Over School op SEEF - School op Seef
%d bloggers liken dit: