Raad P(a)raat April 2021

Dossier Houthandel Daams

Tijdens de raadsvergadering van 29 april stond ter bespreking het dossier Daams op de agenda. De kwestie Daams is inmiddels een dossier vol complexiteit en politiek geharrewar geworden. De opgevraagde informatie beslaat inmiddels een heel boekwerk. 

Verschillende partijen hebben tijdens de vergadering kritiek geuit over de gang van zaken, en over het handelen van het college in dit dossier.

Sterker nog een tweetal partijen, Vitaal Valkenswaard en de VVD, vonden het nodig om een motie van afkeuring in te dienen.  Een aantal inhoudelijke overwegingen die werden aangevoerd waren echter ronduit beschamend en op de man spelend.

Zo werd aangevoerd dat collegeleden een persoonlijk belang zouden nastreven en er stonden een aantal beweringen in de overwegingen die gewoonweg feitelijk niet juist waren.

Onze fractie heeft zich gedistantieerd van de motie en deze niet gesteund. Het college heeft volgens ons binnen haar bevoegdheden geopereerd en ons hierover geïnformeerd.

Verder hebben wij als H&G ons tijdens het debat terughoudend opgesteld.
De reden hiervan is dat we graag het college de gelegenheid wilden geven om de feiten te presenteren en op de verschillende vragen in te gaan. Vooral de vragen rondom het al of niet persoonlijke overgangsrecht op het perceel Dommelseweg 171 waren voor ons van belang.
Dit omdat we de win-win situatie (het terugbrengen van het perceel Dommelseweg 171 als feitelijke natuur) een belangrijk argument vinden om eventueel mee te werken aan de verplaatsing van Daams.

Op de tweede plaats hebben we als H&G al meerdere malen aangegeven dat het verlenen van een omgevingsvergunning een bevoegdheid van het college is. Uiteraard mogen we als raad hier iets van vinden en kunnen we het college vragen om verantwoording van bepaalde keuzes of besluiten. Wij vinden het dan nu ook nog te prematuur om op dit moment een definitieve keuze of een definitief standpunt in te nemen. Daarnaast loopt er ook nog een bezwaarprocedure waar nog geen uitspraak gedaan is. Wij gaan ervan uit dat de uitkomst van deze procedure meer inzicht geeft in de kansen en belemmeringen en dat het college deze uitkomsten serieus mee weegt in het vervolgtraject. 

Bram Bots,
fractieleider H&G

Krediet haalbaarheidsonderzoek Parkeren Valkenswaard-Zuid

Op de agenda van de raadsvergadering van 29 april 2021 stond een voorstel voor het beschikbaar stellen van een krediet van 132.000 euro voor het onderzoek naar 3 mogelijke plekken voor een parkeerterrein aan de zuidkant van Valkenswaard.

Al tijdens de commissievergadering hadden wij laten weten niet helemaal gelukkig te zijn met het voorstel. 

Op zich is het positief dat het college het verzoek van de raad om aan de zuidkant van Valkenswaard een extra parkeerterrein te zoeken, voortvarend heeft opgepakt. En het lijkt ook goed om meteen met een brede blik naar deze opgave te kijken.
Maar in dit geval is de opdracht wel erg ruim opgevat. De 7 ton die daarvoor beschikbaar zijn gesteld, zijn op deze manier al voor 20% opgesoupeerd. Vooral het parkeren bij het Eurocircuit is een grootschalig en veelzijdig project. Daarbij betrekt het college meteen de vuilnisstort, het Eurocircuit, de Westparallel, een mogelijke Hub en het Mobiliteitsplan. Allemaal heel belangrijk natuurlijk, maar daardoor wordt het een traject van jaren, met een bijbehorend prijskaartje. Bovendien zijn daarbij ook nog ASML, Brainport, Arcades en de Provincie mogelijke partners.

Het verzoek was eigenlijk beperkt tot het zoeken naar een extra  parkeermogelijkheid voor de bezoekers van de Natuurpoort, waar misschien ook nog campers zouden kunnen staan. En wellicht zou dat parkeerterrein ook nog als overloop voor het centrum kunnen dienen.
De onderzoekslocatie Deelshurkse Akkers lijkt ons daarvoor een prima plek. Er zitten veel stakeholders met hun bedrijf pal aan de Molenstraat en vanuit die hoek is er ongetwijfeld draagvlak en steun te vinden. Ook voor de ingang van de Malpie zou een prima plek gevonden kunnen worden.

In het voorstel waren de kosten voor elk zoekgebied wel keurig uitgesplitst. Voor een terrein aan de Deelshurk stond aan totale kosten  26.000,- en bij de natuurpoort € 44.000,- Let wel dit zijn enkel onderzoekskosten, oneerbiedig gezegd “papierkosten”, daar komen vervolgens nog de voorbereidings- en uitvoeringskosten bovenop. Zelfs met een sobere en doelmatige inrichting, wordt het dan lastig om binnen het budget van 7 ton te blijven. 

H&G heeft daarom een amendement geschreven, waarin we de zoektocht aan de westzijde van de nieuwe N69 pas oppakken als deze weg klaar is én er duidelijkheid is over de toekomst van het Eurocircuit. 
Een parkeerterrein aan de Deelshurk zou je kunnen beschouwen als “laaghangend fruit”, relatief goedkoop en snel te realiseren. Daarmee zouden we al dit jaar kunnen starten. 

Voor parkeren aan bij de Natuurpoort zou naar ons idee gebruik gemaakt kunnen worden van het budget voor Groote Heide/Dommelland. Helaas kreeg ons amendement geen meerderheid. 

Aangezien een aanpassing van het voorstel dus niet mogelijk bleek, en omdat een bedrag van 132.000 euro enkel voor onderzoek (inclusief projectmanager en externe bureaus) voor ons echt overdreven is, hebben we dus tegen het voorstel gestemd.
Hoewel het CDA ook niet gelukkig was met het voorstel en daarom ook een amendement indiende dat het niet haalde, stemde de fractie wel in met het voorstel en werd het toch nog aanvaard.

We zullen de resultaten van de onderzoeken op de voet volgen en houden u op de hoogte van de uitkomsten. 

André van Daal

Ontwerpbegroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 ODZOB

De tijd van het opstellen van zienswijzen op de Gemeenschappelijke Regelingen waaraan de gemeente Valkenswaard deelneemt is binnen de gemeenteraad de komende tijd weer aan de orde. Afgelopen donderdag lag in de raadsvergadering onder meer de Ontwerpbegroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 ODZOB (Omgevingsdienst Zuidoost Brabant) voor. Hieronder lezen jullie mijn bijdrage aan deze bespreking:

“Al vele jaren kijkt de fractie van H&G zeer kritisch naar het vormen van reserves, en dan heb ik het over Algemene reserves en Bestemmingsreserves, op de begrotingen van Verbonden Partijen. Zo ook dit jaar weer op de Ontwerpbegroting 2022 van de ODZOB. We hebben daar tijdens de jongste commissievergadering dan ook vragen over gesteld. Voor dit jaar zijn deze door het college wat ons betreft in voldoende mate en naar tevredenheid beantwoord. Laat onverlet dat wij ook de komende jaren op dit onderdeel kritisch zullen blijven.

Zo hebben wij dit jaar ook kritisch gekeken naar de prijs-kwaliteit verhouding van de door de ODZOB te leveren diensten. Natuurlijk heeft alles zijn prijs, maar in dit geval moeten we constateren dat de geleverde hoge kwaliteit van de ODZOB wel leidt tot een forse bijdrage van de gemeente Valkenswaard. We hadden een amendement in voorbereiding  waarin we zouden verzoeken te bezien of ook met een mindere, maar nog steeds een aanvaardbaar kwaliteitsniveau, diensten geleverd zouden kunnen worden. Dit zou tot een substantiële verlaging van de gemeentelijke bijdrage kunnen leiden. 

Op 21 april hebben wij echter een toelichting gekregen en is duidelijk geworden dat de ODZOB voor het begrotingsjaar 2022 al een taakstelling heeft verwerkt welke al van invloed zal zijn op deze prijs-kwaliteitverhouding. Ik denk in dit geval aan:

1. Het uurtarief in 2022 gelijk houden aan dat van 2021;

2. Een ombuigingsmaatregel van € 400.000,- (is ca. 2% van de totale kosten);

3. Een efficiencymaatregel van in totaliteit 3%.

Dit alles heeft er toe geleid dat wij op dit terrein afzien van het indienen van een amendement. 

Wel zullen wij samen met het CDA en de PvdA een amendement indienen over de nieuwe bodemtaken van de ODZOB. Collega Gerlings zal deze toelichten en het amendement indienen.”

Het amendement dat wij dus samen met de genoemde partijen hebben ingediend gaat over de nieuwe bodemtaken die voortaan tot het pakket van de ODZOB behoren. Het amendement behelsde de uitspraak dat de ODZOB deze taken alleen maar mag uitvoeren als daar een kostendekkende vergoeding van de Provincie tegenover staat. Wanneer dit niet het geval is ‘draaien” namelijk de deelnemende gemeente hier voor op. Voor ons een onverteerbare zaak. Vandaar het amendement. Gelukkig dacht de voltallige raad er hetzelfde over. Het amendement werd met algemene stemmen overgenomen. 

Hans Bimmel.

%d bloggers liken dit: