Raad P(a)raat Mei 2021

Bestemmingsplan Stakenborgakker

Negentien woningen op voormalige corsobouwplaats Crescendo | Valkenswaard, Waalre | ed.nl

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 3 juni jl. het bestemmingsplan Stakenborgakker goedgekeurd. Het gebiedje is beter bekend als de voormalige opbouwplaats van buurtschap Crescendo.
In het gebied komen 16 sociale huurwoningen en 3 vrije sector woningen.

In feite is dit de laatste fase van het bestemmingsplan Hoge Akkers waarmee in 2000 een aanvang is gemaakt. Lange tijd is getracht om in het gebied woningbouw te combineren met de bouwplaats van Crescendo, maar uiteindelijk blijken deze 2 functies, op zo’n korte afstand, niet goed verenigbaar.

H&G is blij dat in het gebied 16 sociale huurwoningen gebouwd worden, omdat dit over het algemeen woningen zijn die bij jongeren en jonge gezinnen zeer in trek zijn. 

Het plan is redelijk ruim van opzet met veel ruimte voor groen. De 3 vrije sector woningen vormen een goed buffer tussen de bestaande woningen en de nieuwbouw.

De bezwaren van de omwonenden waren vooral gericht op het aantal woningen. Zij hadden liever gezien dat er slechts 10 sociale huurwoningen en 3 vrije sector woningen gebouwd zouden worden. De gemeenteraad heeft echter unaniem  besloten akkoord te gaan met het voorstel van het college van B&W. Wetende dat er een zeer grote vragen is naar woningen voor vooral jongeren.

Wout Verhoeven

Regionale EnergieStrategie.

Gisteravond heeft de raad uitvoerig gesproken over het regionale plan om energie grootschalig te kunnen opwekken. Dat is een landelijke opdracht waar in 30 verschillende regio’s aan moet worden gewerkt. Valkenswaard is daarbij ingedeeld in de regio MRE Eindhoven.

Iedere regio onderzoekt wat er in die regio mogelijk is aan het opwekken van energie. Daarbij wordt hoofdzakelijk gedacht aan zonnepanelen op weiden en windmolenparken. Er bestaan uiteraard nog veel meer andere en technologisch nieuwere methoden voor energie-opwek. En er bestaan ook veel bezwaren tegen met name windmolens van 240 meter hoogte tegenwoordig op het land. Onderzoek wijst uit dat er veel gezondheidsschade kan optreden bij omwonenden met name door de slagschaduw en het constante geluid dat de windmolens veroorzaken.

Heel pikant; precies gisteren werd bekend gemaakt dat het RIVM en de GGD samen een expertisecentrum gaan oprichten om de gezondheidsschade door windmolens verder te onderzoeken. Dat heb ik meteen meegenomen in mijn betoog over dit onderwerp.

Er ontstond een behoorlijke discussie in de raad over de  wensen en bedenkingen die Valkenswaard als een soort zienswijze nu bij de regio gaat indienen. Meerdere fracties hadden zelf ook een amendement opgesteld om nog punten toe te voegen aan die zienswijze of het college prioriteiten aan te geven. Na ruim een uur gediscussiëerd te hebben, waren we aan stemming toe.

Mijn collega Jos en ik hadden aan het amendement gewerkt en we gingen ervoor om het amendement ook binnen te halen. Dat lukte want uiteindelijk stemden 21 van de 23 raadsleden voor ons amendement.

Voor de volledigheid wordt hieronder de tekst van zowel het betoog als van het amendement toegevoegd. (klik hier voor het Amendement)

Wordt zeker vervolgd.

Susanne Peeters.

Een regionale energietransitie.

Regionale Energie Strategie en Transitie Visie Warmte: Mening PvdA/GroenLinks-Zuidplas | Sociaal & Duurzaam

……Het is een hele mond vol.
En een enorme operatie. De noodzaak van ingrijpen in ons energieverbruik is urgenter dan ooit tevoren. Het klimaat verandert ingrijpend, de natuur lijdt dramatisch, biodiversiteit verstilt. En ook uiteindelijk zal het zelf benoemde meest intelligente wezen op aarde, de mens aan het kortste eind trekken… TENZIJ…

Die tenzij wordt op veel plaatsen op onze planeet nu driftig ingevuld. We zoeken met alle vernuft en technologische snufjes naar oplossingen. Rechtszaken dwingen multinationals zich werkelijk in de goede richting te begeven; kortom alles is in beweging! En dat is alleen maar goed. Ook hier is men in beweging, ook Nederland, alle provincies en dus eveneens Valkenswaard.
En daarmee komen we dan vanavond bij onze concept RES 1.0.

Ondanks het feit dat H&G vindt dat er echt veel moet gebeuren in ons energiegedrag, staan wij niet te juichen bij deze concept RES. Waarom niet?

In Nederland wordt nu aan 30 RES concepten gewerkt. 

30 Regio’s met ieder hun eigen mogelijkheden, onmogelijkheden, kansen, weerstanden, noem maar op. Elke regio maakt een plan en die brei van plannen moet straks op de een of andere manier aan elkaar geschoven worden zodat Nederland een nieuwe energielappendeken wordt. Wij hebben kennis genomen van de groeiende scepsis over de collectie RESplannen en heel eerlijk H&G deelt die.

Dit om twee redenen:

Eén omdat de enorme hoeveelheid regionale programma’s dadelijk tot een onontwarbare kluwen van plannen zal leiden. Plannen die elkaar overlappen, naast elkaar zullen voortbestaan zonder relatie of zelfs elkaar kunnen tegenwerken.

Ten tweede omdat de twijfel aan met name windmolenparken groeit. De twijfel komt van meerdere kanten, niet alleen bewoners die vrezen voor bepaalde gebieden waar windmolenparken kunnen verrijzen maar ook ongezouten kritiek uit de mond van ingenieurs en andere deskundigen die aangeven dat windturbines op land de oplossing niet zijn. Sterker nog dat die veel te duur zijn en veel te veel bezwaren en langdurige schade qua gezondheid voor omwonenden en de natuur zullen opleveren. Zie o.a. de Groene Rekenkamer.

Op dit moment kunnen wij dat opgestarte RESproces niet tegenhouden maar afwachten hoe dit verder loopt en wanneer er een omslag komt. Een omslag naar landelijke regie. Zo ver is het nog niet en H&G zal het lopende proces scherp volgen en waar de mogelijkheid zich voordoet, ook graag meedenken. Dan komen we bij de wensen en bedenkingen zoals die in onze concept RES voorliggen voor Valkenswaard. De lijst wensen en bedenkingen overziend, kunnen wij vaststellen dat daarin zeker zeer belangrijke aspecten voor onze gemeente staan opgenomen.

Kort samengevat willen wij het college de volgende aandachtspunten als prioriteit meegeven bij de lijst wensen en bedenkingen:

Algemeen:

 • Aandacht vragen in het (boven)regionale overleg voor de onoverzichtelijkheid van (te) veel regioprogramma’s;
 • Aandacht vragen op regionaal en landelijk niveau voor de milieu- en gezondheidsschade voor omwonenden en natuur door m.n. windturbines (is aangetoond door onderzoeken).

Specifiek voor Valkenswaard:

 • De innovatiekracht van deze regio optimaal benutten;
 • Het eigenaarschap van de energietransitie eveneens neerleggen bij inwoners, bedrijven enz;
 • In Valkenswaard de hoogste prioriteit geven aan de ontwikkeling van de ruimtelijke, lokale, groene kwaliteit;
 • De ontwikkeling van Valkenswaard tot “groen leisure” gebied voorop stellen;
 • Valkenswaard feitelijk en reëel gezien géén geschikte gebieden kent voor grootschalige opwek energie door haar ligging in (veelal beschermde) natuur;
 • De harde conclusie te trekken dat Valkenswaard daardoor geen zoekgebieden voor grootschalige opwek ter beschikking heeft;
 • Als heel belangrijk meenemen in het regionaal overleg dat Valkenswaard  daarentegen wel aanzienlijke groene gebieden (Natura 2000) ter beschikking heeft. Gebieden die Valkenswaard dient te onderhouden en waarvan de voordelen (opname stikstofuitstoot, ontstaan van schone lucht) voor iedereen in de wijde omgeving zijn…..

Fractie H&G
Susanne Peeters. 

Ontwerpbegroting GRWRE 2022 en meerjarenbegroting 2023-2026

Waarom maak je een begroting?

Afgelopen donderdag lag de ontwerpbegroting GRWRE 2022 en meerjarenraming 2023-2026 voor in de gemeenteraad. 

De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE) bestaat uit Ergon en het Participatiebedrijf. Ergon voert al jaren de Wsw uit voor onze gemeente. In 2018 is het Participatiebedrijf daaraan toegevoegd voor de ondersteuning van inwoners vanuit de Participatiewet. 

In het najaar 2019 is de financiële werkgroep bestaande uit Ergon, bestuurders en ambtenaren aan de slag gegaan met de opdracht een meerjarenbegroting op te stellen, die meer afgestemd is op de beschikbare middelen en op de ambities van de gemeenten. Dit heeft geleid tot een eerste verkenning dat in de begroting 2021 e.v. financieel is uitgewerkt. Echter, voor een toekomstbestendige GRWRE dat aansloot bij de ambities en middelen van de gemeenten bleek een nieuwe strategische koers noodzakelijk.

Al tijdens de commissie ter voorbereiding van deze raadsvergadering hadden wij al een groot aantal vragen gesteld:

1. Ergon geeft zelf aan zich zorgen te maken over het teruglopen van de omzet door Corona. Dit kan leiden tot een hogere gemeentelijke bijdrage. Kunt u daar een indicatieve inschatting van maken;

2. Evenals vorige jaren als ook bij andere Gemeenschappelijke Regelingen moet de H&G fractie ook hier weer vragen stellen over het opnemen van reserves op de begroting. Lijkt moeilijk om dit om te buigen/aan te passen. Zoals eerder aangegeven zijn wij hier geen voorstander zijn. Toch wordt er ook bij de GRWRE weer een reserve opgenomen van 9,7 miljoen, terwijl ook de opmerking wordt gemaakt dat deze eigenlijk zou moeten worden uitgebreid naar 13.8 tot 16,3 miljoen. Wij zijn hier geen voorstander van. Kunt u ons een onderbouwing geven van deze gedragslijn;

3. In paragraaf 2.1 wordt gesproken over een begeleidingsvergoeding op basis van lumpsum. Kunt u hier een onderbouwing van geven;

4. Mogen we (realistisch denkend) verwachten dat de aanvullende financiering nog een ruim aantal jaren een rol blijft spelen?

5.  Kunt u ons een inschatting geven van de resultaten van de uitvoering van de Participatie. Ligt die in lijn met de verwachtingen of blijft die achter. Wat is de reden daarvan en wat doet Ergon om dit dan om te buigen;

6. Op pagina 5 van het voorstel merkt u bij het eerste aandachtstreepje, ter verduidelijking van het schema op pagina 4, op dat er voor een onderbesteding uit het Participatiebudget is van € 135.563 nadere keuzes nog moeten worden gemaakt. Bij het tweede aandachtstreepje op deze pagina stelt u dat de extra bijdrage van de gemeente Valkenswaard in het toenemende tekort van de GRWRE oploopt naar € 80.000 in 2023 en € 82.000 in 2024. Onze vraag is of deze te verwachten extra bijdrage niet kan worden vereffend met het restant Participatiebudget en dat van het restant nadere keuzes kunnen worden gemaakt;

7. De GRWRE heeft nog een taakstellende bezuinigingsopdracht staan van € 1 miljoen. Dit zou volgens mededeling worden bereikt op het meer inzetten op innovatie en op efficiëntie binnen HRM. Kunt u hier meer duidelijkheid in geven;

8. Uit de Strategische Koers blijkt dat de uitvoering van de Participatiewet in meerjarenperspectief leidt tot een onuitvoerbare opdracht. Wat staat ons op dit onderdeel te wachten;

9. Uit de Strategische Koers blijkt ook dat er een verdere kostenreductie is voorzien en anderzijds de omzet moet worden vergroot. Makkelijke woorden, maar onze vraag is HOE. Kunt u een tipje van de sluiter oplichten.

Op zich werden al deze vragen naar tevredenheid beantwoord. Wat echter bleef was het unheimisches gevoel dat het resultaat van de hiervoor genoemde werkgroep tot op heden tot te weinig resultaat heeft geleid. Dit blijkt onder meer uit het verloop van het voorziene exploitatie tekort, zijnde € 973.000 voor 2022 oplopend tot € 2.690.000 in 2026. 

Verder werd tijdens een digitale bijeenkomst voor gemeenteraadsleden ter voorbereiding op deze begroting zijdens het bestuur de opmerking gemaakt dat het de bedoeling was via de Strategische Koers te komen tot verlaging van de kosten en een verhoging van de inkomsten. Concreet werd dit voornemen niet gemaakt. Voor ons aanleiding om samen met VL een amendement in te dienen met de strekking het bestuur van de GRWRE te verzoeken te komen met voorstellen inhoudende het aanpassen van de ambities aan de financiële mogelijkheden. Het amendement is, ondangs de uitspraak van de wethouder dat ze hier heel verdrietig van werd, toch aangenomen. 

Wij waren met name blij met het aangenomen amendement daar wij al jaren ijveren voor meer grip op de uitgaven van de GR’en. Met dit amendement hebben wij hier weer een stap in gezet. Er volgens er zeker nog meer.

Hans Bimmel.

Voorstel inzake programmabegroting 2022 GGD Brabant-Zuidoost en inzet van Vroeghulp

GGD Brabant-Zuidoost (@GGDBZO) | Twitter

Afgelopen donderdag hebben we in de gemeenteraad een besluit genomen over de programmabegroting 2022 van de GGD Brabant-Zuidoost en de inzet van Vroeghulp. Jaarlijks stelt de GGD Brabant-Zuidoost een programmabegroting op. Formeel dient de gemeenteraad in de gelegenheid te zijn een zienswijze in te dienen volgens artikel 33, lid 3, van de gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost.

Kosten en baten van Coronabestrijding in 2022 zijn nog niet in de begroting opgenomen, omdat die in deze fase nog moeilijk zo niet onmogelijk te ramen zijn. Het is bovendien nog niet bekend of en in hoeverre het Rijk deze kosten in 2022 gaat vergoeden. Zodra daarover meer duidelijkheid is, wordt een begrotingswijziging van de GGD verwacht. De GGD voert momenteel tevens een verkenning uit naar continuering van het product

Vroeghulp aan ouders en kinderen met complexe problemen. De gemeenteraad wordt om een zienswijze gevraagd op de continuering van Vroeghulp en de wijze van financiering. 

In de kadernota 2022 van de GGD is aangekondigd te onderzoeken of Vroeghulp een basistaak voor alle 21 gemeenten kan worden op basis van een bedrag per inwoner. Via Vroeghulp krijgen ouders van jonge kinderen met onduidelijke of complexe problematiek multidisciplinair advies vanuit de vroeghulpteams. Vanaf 2021 is de GGD volledig verantwoordelijk voor de Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar.

Niet alleen in organisatie en inbedding, maar ook in financiering is momenteel sprake van grote verschillen tussen gemeenten. Zo loopt deze deels via aanbesteding en deels via subsidie, en betaalt de ene gemeente wel en de andere niet voor trajectbegeleiding en/of coördinatie. De GGD vindt dat de huidige versnippering Vroeghulp geen recht doet.

Al tijdens de commissie ter voorbereiding van deze raadsvergadering hadden wij al een groot aantal vragen gesteld:

Is het reëel te verwachten dat snel na vaststelling van de cao een begrotingswijziging naar de deelnemende gemeenten zal volgen, neerwaartse of opwaartse aanpassing, als het percentage lager of hoger wordt dan de 1,8% waarmee thans in de begroting rekening wordt gehouden en kunt u ons, vanuit Werkgeversperspectief, inzicht geven wat de voorstellen zijn die met de vakbonden worden besproken?;

Is het niet onverstandig om het Project Seksuele gezondheid qua financiering weg te halen bij de GGD en vervolgens onder te brengen bij het gemeentefonds? 

Wij vrezen dat dit zeer onpraktisch zal uitwerken in de aanjaging en uitvoering van dit project. Dan zien wij dit als een voorteken dat dit project ernstig zal verzwakken in de uitvoering. Kan de gemeente (VNG) hierin geen tegengeluid laten horen bij het Rijk?;

Vroeghulp. In hoeverre overlapt in Valkenswaard het werk van het CJG (dat goed loopt) het werk van Vroeghulp? Als dat zo is dan begrijpen wij het standpunt.

Maar is dat niet zo, is het dan niet gepast om veel voorzichtiger te zijn met Vroeghulp en wel in te stappen? (Gooi het kind niet met het badwater weg);

Zeker bij de GGD maken wij ons zorgen over de kosten van de bestrijding van het Coronavirus. Is er een reële inschatting te maken wat dit voor de GGD ergo ook voor de gemeenten gaat betekenen;

Onlangs heeft de GGD, overigens nog zonder dat er een heldere en duidelijke evaluatie van de Coronabestrijding heeft plaatsgevonden, een Toekomstvisie gepresenteerd over de wijze waarop de GGD beter invulling kan gaan geven aan de primaire taak Infectiebestrijding. Dit leidt tot een aanzienlijke structurele stijging van de uitgaven. Vooralsnog wordt er een claim bij de regering, lees informateur, neergelegd. Is er binnen het bestuur als gesproken wat de gevolgen zijn voor de gemeentelijke bijdrage als het rijk niet de (be-)nodig(d)e middelen ter beschikking zal stellen of is dit voor dit moment een vorm van luchtfietsen.

Al deze vragen werden naar tevredenheid van onze fractie beantwoord en tijdens de fractievergadering hadden wij als fractie al de conclusie getrokken dat het voorstel als hamerstuk door mocht naar de gemeenteraad ter vaststelling van de zienswijze vanuit de gemeente Valkenswaard. Tijdens de bespreking van het voorstel in de commissievergadering bleek dat vrijwel alle fracties tot eenzelfde conclusie waren gekomen en akkoord gingen met het voorstel van de voorzitter het als hamerstuk door te geleiden. Tijdens de raadsvergadering zijn we daardoor unaniem akkoord gegaan met de door het college voorgestelde zienswijze vanuit de gemeente Valkenswaard. 

Actualisatie bouwgrondexploitaties 2021

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | Jaarverslag 2018

Op de agenda van de raadsvergadering van 3 juni 2021 stond onder andere de actualisatie van de grondexploitaties 2021. Het is een overzicht van alle locaties in Valkenswaard waar woningen (gaan) worden ontwikkeld.

Normaal gesproken is dit voor de gemeente een bron van inkomsten, maar bij enkele exploitaties zijn de kosten groter dan de opbrengsten. Er ontstaat dan een negatief resultaat waarvoor dan weer een voorziening in de begroting wordt opgenomen.  Een van de maar liefst 16 besluiten, die bij dit voorstel worden genoemd, is dan ook het instellen van een “Reserve Grondexploitaties”. Deze wordt gevoed door het storten van (tussentijdse) winsten uit exploitaties en daarmee kunnen dan ook risico’s van actieve grondexploitaties worden afgedekt. 

Verdere besluiten zijn het aanpassen van enkele lopende grexen (afsluiten, verhogen van de voorziening én ook tussentijdse winstneming) en het openen van een vijftal nieuwe grexen. 

Dat zijn:

Scottstraat/Amundsenstraat           19 woningen

Barentszstraat                                  12 woningen

Emmalaan                                       21 woningen

– Jasmijn/Hazelaar                              10 kavels vrijstaand

Le Sage ten Broekstraat                  67 woningen 

Twee van deze nieuwe grexen hebben bij de opening al een verwacht negatief resultaat van ongeveer 6 ton (Emmalaan en Barentszstraat). Onze fractie heeft diverse schriftelijke vragen gesteld over de aanpassingen, maar vooral ook aandacht gevraagd voor het kritisch bekijken van deze twee verliesgevende exploitaties. Hoewel bij het bouwen van sociale huurwoningen vaker verlies ontstaat, is het uiteraard zaak om dat verlies tot een minimum te beperken. We hebben o.a. gevraagd of het niet mogelijk is om de grex Barentszstraat te optimaliseren. 

H&G heeft op 24 september 2020 al een motie ingediend om de grex Le Sage ten Broekstraat te splitsen in 2 delen. Daardoor kan de ontwikkeling van het Pumpke rustig besproken worden en aan de achterzijde toch al verder gebouwd/ontwikkeld worden. Deze motie is toen door het college overgenomen, maar nu niet ten uitvoer gebracht. De portefeuillehouder gaf aan dat de gesprekken met het Pumpke lopen en dat afhankelijk van de uitkomst hiervan bekeken zal worden of de grex moet worden gesplitst. 

Wij hebben nog een tweede motie tot splitsing van een grex ingediend, namelijk van de Amundsenstraat/Scottstraat. De vraag was om te bekijken of het mogelijk is deze grex op te splitsen in twee delen, zodat de ontwikkeling van de 4 (geschakeld) vrijstaande woningen op het achterste gedeelte met voorrang kan worden opgepakt. De portefeuillehouder gaf aan dat dit ook zonder splitsing al mogelijk is, én dat de splitsing ook op een later tijdstip nog mogelijk is. 

De ontwikkeling aan de Jasmijn bestaat uit 10 kavels voor een vrijstaande woning. In de beantwoording van schriftelijke vragen werd aangegeven dat het de bedoeling was om 2 of 3 kavels per jaar in de verkoop te doen. Dat geeft dus een looptijd van 5 jaar. In verband met de grote vraag naar kavels én omdat vertraging van de uitgifte gaat zorgen voor gigantische ambtelijke kosten, werd gevraagd of het niet beter was om deze kavels in één keer in de markt te zetten. De portefeuillehouder gaf aan dat het zeker niet te bedoeling was om deze ontwikkeling onnodig op te rekken. Hij is ook voor een korte looptijd en we mogen ervan uitgaan dat alle kavels ineens te koop worden aangeboden.

De verkoop van de 5 landgoederen Heidehorst wordt opnieuw ter hand genomen. De markt is op dit moment dusdanig goed dat de kans op verkoop van deze grote kavels (2500 m2) reëel wordt geacht. In totaal zijn er nu 12 grondexploitaties geopend. 

André van Daal

Cure

Afvalkalender gemeente Valkenswaard | Afvalinfo


Op de agenda van de raad stond de jaarlijkse begroting van Cure geagendeerd. Ten opzichte van de begroting in 2021 laat de begroting van 2022 een kleine stijging van 4% zien. Deze stijging is voor het belangrijkste deel te verklaren uit een tweetal autonome ontwikkelingen:

 • Stijging van de loonkosten door een nieuwe cao;
 • Het duurder worden van de verwerking van afval;

Deze twee ontwikkelingen zijn door Valkenswaard niet te beïnvloeden. Voor ons als H&G zijn twee uitgangspunten van belang bij het ophalen van afval: het zo laag mogelijk houden van de kosten voor onze inwoners en het faciliteren van een duurzame en kwalitatief goede manier van inzameling voor onze inwoners.  Op basis hiervan hebben we als H&G wel ingestemd met een amendement van VL, waarin Cure wordt opgeroepen om binnen de mogelijkheden te zoeken naar bezuinigingen om de stijging van kosten tegen te gaan. Overigens dient dit uitgangspunt wat ons betreft voor elke gemeenschappelijke regeling te gelden.

In het debat binnen de raad ging het voor een aantal partijen toch vooral weer over de nascheidingsplannen van Cure en het gebrek aan vertrouwen in Cure. Wat belangrijk is voor ogen te houden, en wat door de portefeuillehouder ook duidelijk naar voren werd gebracht, is dat Cure datgene uitvoert wat de gemeente van haar vraagt. Wij zelf hebben in onze afvalverordening de kaders en uitgangspunten vastgesteld die Cure uitvoert. Als we op een andere manier afval willen inzamelen of anders met ons afval willen omgaan dan zullen we dus onze verordening moeten aanpassen. H&G is voorstander om deze verordening met elkaar te bespreken in de raad.  

Zomerkermis Valkenswaard

Kermis Valkenswaard dit jaar gedeeltelijk op de Leenderweg

Tijdens het vragenhalfuurtje heeft de fractie van H&G vragen gesteld over de zomerkermis, naar aanleiding van een artikel in het ED van 26 mei. Hier lezen we dat Valkenswaard als een van de eerste gemeenten besloten heeft om de reguliere kermis dit jaar geen doorgang te laten vinden. In plaats daarvan wordt waarschijnlijk een kinderkermis georganiseerd. Onze fractie heeft gevraagd waarom Valkenswaard ervoor gekozen heeft om al in een vroeg stadium een keuze te maken.

In het antwoord van de portefeuillehouder kwam naar voren dat de keuze gemaakt was in overleg met de organisator van de kermis. Vanwege de onduidelijkheid omtrent de coronasituatie, wat kan en mag, is op dat moment besloten om in juli geen volledige zomerkermis te organiseren.

Wel werd door de portefeuillehouder aangegeven dat mocht er ruimte zijn en er een concrete aanvraag gedaan wordt door de organisator, de gemeente hierin zou meewerken. Voor ons is dit uitgangspunt belangrijk. Immers, het wel of niet beslissen over een zomerkermis of najaarskermis is niet aan ons en dient op een verantwoorde wijze te gebeuren.

Later op de avond werd door een groot aantal partijen een motie ingediend. Hoewel deze aansloot bij de gedachte en lijn van H&G, om positief te staan tegenover het mogelijk verschuiven van de kermis, hebben we de motie niet gesteund. Reden hiervoor waren de constateringen in de motie die ronduit beschamend waren. Er werden constateringen gedaan die niet klopten en die door de burgemeester ook verre van zich werden geworpen. Een klassiek voorbeeld van een eenzijdige, vertekende voorstelling van de werkelijkheid waarbij geen hoor en wederhoor is toegepast. Zeer kwalijk, vooral als men op basis hiervan stevige uitspraken doet!

Op deze wijze wil H&G geen politiek bedrijven en we hebben ons dan ook uitgesproken tegen deze motie.

Motie vreemd bekendmakingen omgevingsvergunningen

Bezwaarschrift tegen aanslag kan verliesbeschikking raken - Taxence


De gemeente publiceert aanvragen van o.a. omgevingsvergunningen in het Valkenswaard weekblad op de pagina “ actueel gemeentenieuws “.

Een belanghebbende kan binnen een termijn van 6 weken bezwaar maken tegen een besluit.

Voor verdere inhoudelijke informatie op deze pagina in het VW over deze vergunningen verwijst zij naar de eigen website met de link : www.valkenswaard.nl/bekendmakingen

Om te kunnen beoordelen of men bezwaar moet/wil maken moet je kunnen beschikken over de feitelijke documenten en bijbehorende bijlagen die onderdeel uitmaken van deze aanvraag.
Maar als men op dit moment gebruik maakt van de aangeboden link van de gemeente krijgt men alleen maar de aanvraagpublicatie te zien! Dus verder geen inhoudelijke informatie.
Tevens is het zoeken naar de betreffende aanvraag op dit moment niet overzichtelijk omdat ALLE omgevingsvergunningen verspreid staan op de site bij “omgevingsvergunningen”.

Blijkbaar is deze informatie voor de belanghebbenden niet digitaal beschikbaar. Dit is onwenselijk omdat de belanghebbenden ook nergens terug kunnen vinden hoe ze dan aan de juiste documenten komen.

En mochten het zo zijn dat deze documenten via andere (gemeentelijke) wegen opgevraagd moeten worden dan gaat daar tijd mee gepaard die ten koste gaat van de wettelijke reactieperiode van 6 weken. Niet iedereen is volledig op de hoogte hoe een bezwaar correct kan worden opgesteld en ingediend en daarvoor is tijd nodig. Hierdoor is het gewenst dat de documenten en bijlagen direct beschikbaar komen na de publicatie.

H&G heeft hiervoor een motie (klik hier voor de motie) ingediend en deze is met algehele stemmen aanvaard! 

Fractie H&G

%d bloggers liken dit: