Fractieverslag Juni 2021

Jaarrekening en jaarverslag 2020

Kosten jaarrekening - Kosten.nl


In de raadsvergadering van donderdag 8 juli stond het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag op de agenda. 
Het jaar 2020 is afgesloten met een negatief saldo van ruim 6 ton en de algemene reserve is nog ruim 2 miljoen.
Het negatieve saldo is vooral veroorzaakt door overschrijding van de uitgaven op het vlak van de WMO en jeugdzorg. Voorzieningen die bestemd zijn voor de meest kwetsbare inwoners van de gemeente. Dit wordt vooral veroorzaakt, omdat het Rijk bij de overdracht van deze taken niet voldoende financiële middelen heeft overgeheveld naar de gemeenten.

Zoals verwacht waren het vooral de oppositiepartijen die alles uit de kast haalden om kritiek te uiten op het college van B&W. De fracties SVV en VL spanden de kroon door hun pijlen te richten op de portefeuillehouder Financiën. In een persoonlijke aanval werd de wethouder, volledig ten onrechte, slecht financieel beleid verweten.
De oppositie focuste zich volledig op het financiële aspect van de jaarrekening. 
Maar een jaarrekening is meer dan financiën! De gemeenteraad kijkt ook of de financiën effectief en efficiënt zijn uitgegeven. En daar kun je nauwelijks kritiek op hebben. Veel inwoners van Valkenswaard zijn vol lof over de wijze waarop de gemeente, in het corona jaar 2020,  alle openbare voorzieningen overeind heeft gehouden en daarnaast ook horeca, middenstand en verenigingen geholpen heeft om de gevolgen van de corona epidemie zo klein mogelijk te houden.
En daarvoor verdient het college alleen maar complimenten, maar die worden niet door de oppositie uitgedeeld.

Natuurlijk had onze fractie ook liever gezien dat de jaarrekening met een gering positief saldo was afgesloten en dat we het tekort niet vanuit de algemene reserve hoefden aan te vullen. Wij hebben ervoor gekozen om het tekort in perspectief te plaatsen. Want 6 ton klinkt niet alleen als veel geld, dat is het ook, maar afgezet tegen een totale begroting van de gemeente van 80 miljoen is het tekort nog geen 1%!!
En de vrij besteedbare reserve is weliswaar 2 miljoen, maar de gemeente heeft daarnaast in totaal 40 miljoen euro in allerlei potjes zitten die bestemd zijn voor allerlei toekomstige uitgaven of om verwachte risico’s te kunnen afdekken.

Met nog geen 1% overschrijding op de jaarrekening en 40 miljoen op allerlei spaarrekeningen kun je toch moeilijk volhouden dat Valkenswaard een armlastige gemeente is.

Onze fractie is wel van mening dat voorzichtigheid geboden is, we hebben het nog altijd over de belastingcenten van onze inwoners. Of je als gemeente nu ruim in je financiële jasje zit of krap, je moet je er altijd van bewust zijn dat je investeringen doet met de gelden van onze inwoners.
Richting de begroting 2022 verwachten wij dat het college komt met voorstellen die garanderen dat het voorzieningenniveau van de gemeente op peil blijft met slechts een geringe verhoging van de woonlasten voor de inwoners van Valkenswaard. 
Wij zien ook kansen om de positie van onze algemene reserve te verbeteren, nu de gemeente onlangs van het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestig heeft gekregen dat Valkenswaard ruim 1,9 miljoen euro extra krijgt in 2022 om de lasten in het sociaal domein te kunnen dekken.

Daar waar de meeste oppositiepartijen wantrouwend staan t.o.v. zo ongeveer alles wat het college voorstelt is de fractie van H&G vol vertrouwen dat dit college op de juiste weg was en blijft.


Wij verleenden daarom graag decharge aan het college voor het gevoerde financieel beleid door de jaarrekening en het jaarverslag van 2020 vast te stellen.

Wout Verhoeven

Betoog H&G Nota Kaders

Nota Kaders 2020-2023 en Jaarrekening 2018 gereed - Nieuws - Actueel - In  Valkenswaard - Gemeente Valkenswaard


Voorzitter met de nota kaders slaan we traditiegetrouw de piketpaaltjes voor onze begroting. Een moment dus om aan te geven wat we willen, waar we eventueel op kunnen bezuinigen of juist niet en welke wensen we hebben. Kortom welke koers we richting de begroting willen varen.

En hoewel we na vorig jaar nu weer een ‘echte’ nota kaders hebben, zitten we toch in een bijzondere situatie: de nasleep van de coronacrisis is goed voelbaar, er is nog veel onduidelijk en het zijn volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen. Voor onze fractie zijn deze ontwikkelingen belangrijk bij het behandelen van deze nota kaders.

Dat is ook de reden dat ook wij als H&G de nota kaders ter kennisgeving willen aannemen. Dit betekent dat we de inhoudelijke discussie voeren richting de begroting als er meer zekerheid is, over bijvoorbeeld de septembercirculaire. Toch willen we het college wel een aantal zaken meegeven: 

Op de eerste plaats willen we alleen bezuinigen als dit ook echt noodzakelijk is. Dit betekent dat we de bijsturingsvoorstellen die in de nota kaders opgenomen staan zeer kritisch bekijken. 

We willen het college oproepen om niet te bezuinigen op mensen, geen kortingen op voorzieningen voor mensen die hier afhankelijk van zijn, en geen verhogingen van de gemeentelijke lasten zoals de OZB, anders dan de procentuele inflatiecorrectie.

Als er moet worden bezuinigd dan kijken we liever naar het bijstellen en temporiseren van grotere ontwikkelingen zoals ambities in Dommelland of op strategisch niveau, en het meer grip krijgen op gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen. Hoeveel er überhaupt moet worden bezuinigd is nog maar de vraag. Gezien de grote landelijke tekorten bij veel gemeenten in het sociaal domein en jeugdzorg, en de compensatie hiervoor vanuit het Rijk, kan het beeld na de septembercirculaire er heel anders uit zien. 

We realiseren ons als H&G ook dat we, na de flinke investeringen de afgelopen jaren, ook naar ons spaarbankboekje moeten kijken. Ja, de algemene reserve is laag, ja deze moet weer versterkt worden, Maar het is allemaal niet zo zwartgallig als een aantal collega’s doet voorkomen. Het ligt er aan met welke bril men kijkt, wij kiezen niet voor de zwarte bril, niet voor de roze, maar voor de realistische en Valkenswaardse.

Dan nog een aantal inhoudelijke opmerkingen aangaande de nota kaders:

  • We vinden het jammer dat het college denkt aan een aantal bijsturingsvoorstellen die juist de mensen die het al lastig hebben treft. Het verhogen van tarieven van de gehandicaptenparkeerkaart, afschaffing collectieve ziektekostenverzekering, het verhogen van de bijdrage van het CMD,  de uitsterftconstructie van de regeling kosten naar draagkracht, een regeling die uniek is in Nederland, college hier zijn wij geen voorstander van.
  • Daarnaast vraagt onze fractie om een update van het IHP: het integraal huisvestingsplan voor de scholen. We willen dit naar aanleiding van de voorstellen voor tijdelijke huisvesting bij de pionier en in Dommelen. Graag zien we de investeringen de komende jaren verwerkt in dit IHP.
  • Bij de wensen zijn we als H&G geen voorstander van het voornemen om actief financieel te gaan participeren  en investeren in de Kerverij. Zeker als we het bedrag van een miljoen zien staan lijkt dit ons geen goede besteding van gemeenschapsgeld. De gemeente kan een faciliterende rol spelen maar de investeringen dienen wat ons betreft door de markt gedaan te worden. 
  • Voor het thema aardgas willen we tevens het college tot voorzichtigheid manen. Laten we niet te snel investeringen doen en vooral de landelijke lijn volgen.
  • Voor wat betreft de wensen die voortkomen uit de samenleving, de jeugd en sport, dan dienen we deze als gemeente maximaal te faciliteren. Dit geldt voor sport maar wat ons betreft ook voor het skate- initiatief. Dat niet eens is meegenomen in het wensenlijstje.
  • Tot slot zien wij de wensen graag terugkomen in concrete raadsvoorstellen zodat we hier een goede afweging in kunnen maken.

Voorzitter we hopen dat het college onze opmerking mee neemt bij de verdere uitwerking richting de begroting en tot slot willen we nog 1 ding meegeven: Houd koers! Hoewel de wind niet altijd gunstig is, vaart het een stuk gemakkelijker als je weet waar je naartoe moet! 

Bram Bots

Motie Vreemd – West Parallel

Motie vreemd aan de orde van de dag Coalition of the Willing - Steins Belang

Nu wij aan de vooravond staan van het openstellen van de WP
leek het de fractie een goed moment om een initiatief opgesteld door Hans Bimmel middels een motie vreemd in te dienen.

Het voorstel biedt de inwoners en andere belangstellenden de gelegenheid om, vooraf aan de openstelling van de WP, het traject fietsend/wandelend af te leggen om kennis te maken met het resultaat en de vele bouwwerken.

Namens de fractie mocht ik de motie aankondigen en toelichten.
Dit aanbod heb ik met twee handen aangegrepen. Hiermee kreeg ik de gelegenheid om 
mijn zus Willemien Leemans nog eens te bedanken voor het vele werk wat zij achter de schermen en als voormalig H&G raadslid heeft verricht. Helaas is zij enige tijd geleden overleden. Een postume dank namens onze fractie!

De overwegingen en het besluit in de motie zijn opgesteld door
Hans Bimmel.
Hierbij dient tevens vermeld te worden dat de noodzakelijke verkeersmaatregelen Dommelen – Zuid een belangrijke positie innemen binnen dit project.
De motie werd met algehele stemmen aangenomen.

Wij rekenen op het college zodat deze motie wordt uitgevoerd. 
Onze inwoners kunnen dan voor de opening in een nader te bepalen weekend
gezellig een keer over de weg fietsen of wandelen.

Klik hier voor motie Vreemd

Peter Plompen