Raad P(a)raat Juli 2021

Betoog Eurocircuit, uitgesproken tijdens de raadsvergadering.

Eurocircuit - Projecten - In Valkenswaard - Gemeente Valkenswaard

Voorzitter, vandaag 15 juli 2021 is een belangrijke dag voor één van de meest politiek gevoelige kwesties die ik in 12 jaar raadslidmaatschap heb meegemaakt. Het Eurocircuit.

De historie van het dossier Eurocircuit is al lang, complex en niet in een paar zinnen te beschrijven. 

Natuurlijk is er het positieve en de succesverhalen. Vooral op sportief gebied. De (internationale) rallycrosswedstrijden die Valkenswaard op de kaart hebben gezet, of de MXGP’s die hetzelfde gedaan hebben voor de motorsport. Maar ook de wielerclub en de fietscross die belangrijke bijdrage leveren aan de sport in onze gemeente.

Maar helaas is het Eurocircuit ook een slepende kwestie geworden: jarenlange gedoogconstructie’s, het vooruitschuiven van het aanpakken van het bestemmingsplan en vervolgens een hoop procedures die uiteindelijk hebben geleid tot vernietigende uitspraken, en het keer op keer bakzeil halen van de gemeente bij de rechter, met als resultaat: frustratie bij omwonenden en onzekerheid bij de verenigingen.

Het is een goede en belangrijke zaak dat er nu eindelijk een start wordt gemaakt met de hoognodige duidelijkheid en het adequaat oppakken van dit dossier. Dit als opmaat naar een nieuw bestemmingsplan. College hier verdient u wat ons betreft een compliment. 

Maar dat het ook nu niet gemakkelijk gaat bewijst het proces dat tot de voorgestelde scenario’s heeft geleid. Het is het college te prijzen dat het geprobeerd heeft om met alle betrokkenen tot een gezamenlijke aanpak te komen.  Maar college dit is niet gelukt. Ja een hoop belanghebbenden, vooral gebruikers, hebben het proces doorlopen en als zeer positief ervaren. Maar een belangrijke groep omwonenden uit Lage Heide, Dommelen Zuid, verenigd in het PLEC, hebben aan de bel getrokken tijdens het proces en zijn bij een aantal onderdelen niet vertegenwoordigd geweest. Voorzitter, of het nu gerechtvaardigd is of niet, de belangrijke stem van omwonenden moet gehoord blijven worden en een plek krijgen in de afwegingen. U bent als college verantwoordelijk om het maximale te ondernemen om ook deze groep inwoners betrokken te houden en we hopen dat na het kiezen van een scenario vanavond, de bewoners weer aan willen sluiten in het proces richting het op te stellen bestemmingsplan. We roepen het college op om hier maximaal in te faciliteren. 

Dan over de inhoud. 

Voorzitter, onze fractie heeft ter voorbereiding van dit dossier geworsteld. Want hoe kun je na zoveel jaar, zoveel bagage, juridische uitspraken en mappen aan documentatie nog een objectief en nieuw startscenario kiezen?

Gaan we niet tegen beter weten in een scenario kiezen dat uiteindelijk gedoemd is te mislukken? Dat zou wat ons betreft pas echt een slecht scenario zijn.

De definitieve rapportage, waarin het college ons de scenario’s voorstelt biedt enige hoop:  De quickscan blijkt aan te tonen dat in theorie alle scenario’s mogelijk zijn. Maar we weten allen dat dit een quickscan is, dat er nog een hele procedure volgt en dat niet alle scenario’s even haalbaar zijn.

Van een aantal scenario’s kwam bij ons meteen de vraag op hoe realistisch deze zijn:

Scenario 1: teruggeven aan de natuur. Voor sommigen misschien een droomscenario, maar niet realistisch, want wat doen we dan met de verenigingen en wie gaat de hoge investeringskosten betalen?

Scenario 3: leisure en pleasure, dit klinkt misschien geweldig en aansluitend bij onze toekomstvisie, maar ook dit scenario betekent een einde voor de verenigingen en het is nog maar zeer de vraag wat hiervoor in de plaats zou komen. De invulling laten bepalen door een marktpartij, is vragen om problemen. 

Scenario 4: maximaal crossen. Ook dit scenario zal gewenst zijn bij sommigen, begrijpelijk, maar zoals we allemaal wel aanvoelen, niet realistisch. 

Blijven over scenario 2 en 5. 

Scenario 5: Hoewel het scenario voorgesteld wordt als een wensscenario, dat toekomstbestendig is, en gedragen wordt door de gebruikers, geeft het nog volop vraagtekens.

Ja het biedt ruimte aan ontwikkelingen, maar aan welke ontwikkelingen? Ik denk dat niemand grote bezwaren heeft tegen meer groen, een wandelpad of fietspad door het gebied . Misschien dat een houten klimwand ook nog zou kunnen, maar zoals het in de rapportage staat: het betreft een combinatie van de vier andere scenario’s. Dus mogelijk ruimte voor wat meer cross- gerelateerde activiteiten, evenementen of (grootschalige) horeca? Alleen al de onzekerheid en de ruimte voor interpretatie vinden wij geen goede basis. Daar komt nog eens een flinke financiële investeringen bij die we in deze tijd liever niet zouden doen. 

Dan blijft over scenario 2:
het huidig feitelijk legaal gebruik. 

De term alleen al geeft aan dat datgene wat er precies mee wordt bedoeld niet kraakhelder is. Het schuurt, niet alleen in de onderbuik, want dit werd ook nog eens bevestigd door de portefeuillehouder in de commissievergadering. Wat is dit feitelijk legaal gebruik precies, en hoe verhoudt zich dit tot de vergunde situatie uit 1993? Qua uren, qua activiteiten en bouwwerken?

De antwoorden van de organisatie op de vraag waarin scenario 2 verschilt van de vergunde situatie uit 1993 lijken helder: alleen het positief bestemmen van de bouwwerken en de motorcrossbaan voor de rest niets. Dit wordt nogmaals bevestigd in het verslag van wat we hebben gekregen van de sessie met de ambtelijke organisatie. Maar toch blijven deze antwoorden, deze schuurpunten ons verontrusten. Laten we toch vooral deze schuurpunten in de uitwerking van dit scenario helder krijgen, zoek hierin niet de grenzen op, maar baseer het op datgene wat in 1993 is afgesproken. Dat biedt de beste kans op een gedragen BP en geen gang naar de rechter.

Voor onze fractie zijn er nog een tweetal aandachtspunten die we middels een motie aan het college zouden willen meegeven. Op de eerste plaats de stikstofreductie. In de rapportage van de scenario’s worden de stikstofgevolgen wat ons betreft niet heel uitgebreid beschreven.

We willen niet dat we uiteindelijk in de bestemmingsplanprocedure weer voor de rechter komen en nat gaan op dit belangrijke onderdeel. We kunnen doen alsof stikstof er niet toe doet, of dat we er geen waarde aan hechten, de rechter zal dat uiteindelijk wel doen en daarom college roepen wij u op om de juiste onderzoeken te doen, met daarbij ook de verkeersbewegingen meegenomen.

Een tweede opmerking betreft de commerciële activiteiten van de rally- en motorsportverenigingen. H&G is duidelijk. We staan positief tegenover de verenigingsactiviteiten, de eigen wedstrijden, maar niet tegenover de commerciële activiteiten. Niet alleen omdat we dit niet rechtvaardig vinden voor de omgeving, maar ook omdat de rechter in verschillende uitspraken hier helder over geweest is. 

Voorzitter, ik begon mijn betoog met complimenten aan het college uit te spreken voor het oppakken van de handschoen die veel te lang is blijven liggen. Maar bij dit compliment hoort ook een opdracht en verantwoordelijkheid naar onszelf. De Valkenswaardse politiek moet vanavond een keuze maken, een scenario kiezen, dit voor de duidelijkheid voor omwonenden maar ook voor de gebruikers en verenigingen. Onze fractie kiest voor scenario 2. En we hopen dat hiermee de basis wordt gelegd voor gebruikers en omwonenden om tot een bestemmingsplan te komen. 

We realiseren ons hierbij dat dit pas een begin is, een eerste stap in een nog lange weg naar bestemmingsplan en aanvullend, de vergunningen. Laten we hopen dat dit startpunt een begin is van een toekomstbestendig Eurocircuit.

Bram Bots
Fractieleider H&G

Stemming Eurocircuit. Waarom mijn tegenstem?

Op veel momenten in alle debatten, vragen en presentaties over de toerkomstscenario’s van het Eurocircuit heb ik veel vragen gesteld.

Vragen over de bewuste 8 uur crossen per week. Die veranderen van bruto uren in netto-uren. Niet één keer heb ik kloppende antwoorden gekregen. Het maakte niet uit, alles bleef hetzelfde… Zelfs jurisprudentie op dit punt werd weggewuifd.

Vragen over de commerciële activiteiten (ook in scenario 2 opnieuw onder andere termen erin geplaatst en met mogelijkheid tot veel meer lawaai dan afgesproken) niet beantwoord. Zelfs al zijn ze door de rechter verboden, ze keren terug maar wel verdekt opgesteld.

Hoe burgers die zich uitspreken worden aangepakt in de raad, hoe zij zich terecht vragen stellen over allerlei vreemde mails die uit het WOB-verzoek boven tafel waren gekomen, werd niet gewaardeerd maar afgeschoten door veel fracties. En ik heb mails gelezen die van een bedenkelijke inhoud zijn wat betreft zuiverheid van handelen. Willen we niet weten, die boodschap ontkent de raad.

En dan alle vragen over de stikstof. Ja, er is een kleine vermeerdering van uitstoot opgenomen in de rapporten. Die mag ook niet. Maar nog erger, men geeft aan en ook herhaaldelijk bevestigd dat de stikstof die samenhangt met verkeer en alle toekomstige verkeersbewegingen rond alle scenario’s niet heeft meegerekend! dat betekent dus een grote toename van stikstof.

En dat terwijl juist stikstof een van de grootste crises in Nederland is momenteel. Terwijl de Raad van State recent ook het nieuwe stikstofbeleid van de regering als onvoldoende heeft bestempeld en afgewezen. In Valkenswaard schijnen wij er geen last van te hebben.

Na 680 pagina’s rapportage, 680 pagina’s bijlagen en nog veel meer documenten was mijn conclusie dat een aangepast scenario 2 het beste startpunt zou zijn voor het nieuwe bestemmingsplan. Eerlijk voortgaan op de basis die al meerdere malen in de laatste 40 jaar werd vastgelegd. De huidige, feitelijke legale situatie nemen als uitgangspunt. Ook boze omwonenden zouden dan mee kunnen gaan en was er groot draagvlak ontstaan.

Maar er is gekozen in scenario 2 voor het legaliseren van allerlei zaken die juist tot tweespalt en problemen hebben geleid.

H&G heeft nog geprobeerd een zachte wending te geven aan commercie en stikstofproblemen via een motie. Resultaat: niemand stemde met H&G mee want men ontkent de aangestipte problematiek.

I.p.v. een frisse, veelbelovende start voor het bestemmingsplan Eurocircuit lopen we nu opnieuw in een moeras van tegenstrijdigheden en planologische en juridische valkuilen. Ik vrees dat Valkenswaard vaak de rechter zal tegenkomen in de nabije toekomst.

Hierbij treft u mijn stemverklaring over scenario 2 dat door de raad met 20 stemmen voor en 1 tegen werd aangenomen.

Stemverklaring Eurocircuit scenario 2.

Scenario 2 zou ook voor mij geheel in lijn met mijn fractie en het betoog van mijn fractievoorzitter, mijn huidige voorkeursscenario kunnen wezen.

Echter ben ik steeds bij scenario 2 uitgegaan van de huidige, feitelijke, legale situatie zoals voortdurend wordt aangegeven bij dit scenario.

Maar na bestudering van ongelooflijk veel materiaal over deze materie kom ik tot de conclusie dat wat scenario 2 nu biedt, niet de huidige, feitelijke, legale vergunde situatie is maar de huidige, feitelijke. legale gewenste situatie als resultaat heeft.

En dat maakt een wereld van verschil in de uitwerking ervan.

Hier gaan allerlei zijdeurtjes onopgemerkt open voor veel meer lawaai dan waarvoor indertijd op meerdere momenten in de historie is gekozen. (1977, 1989. 1993 en in 2017)

De keuze voor dit scenario vind ik een valse start voor de komende procedure.

Ik wens het Eurocircuit een mooie, bestendige, milieuvriendelijke toekomst toe en zou het een goede start mee willen geven.

Echter een scenario dat daaraan voldoet, tref ik niet in de waaier van 5 mogelijkheden.

Een geamendeerd scenario 2 had mogelijk soelaas geboden maar is er niet gekomen.

Daarom zal ik tegen scenario 2 stemmen.

Susanne Peeters.

De laatste raadsvergadering van dit seizoen: wat ik ervan vind.

Nu na de raadsvergadering van jl donderdag 15 juli het zomerreces is begonnen en we er al weer meerdere nachtjes over hebben geslapen, is het een moment voor een persoonlijke terugblik. Want het was geen gewone doorsnee vergadering integendeel.

Vaststellen van de agenda.

Daar begon de avond al met een buitengewoon merkwaardig moment.
Enkele fracties stelden aan de orde om het agendapunt “Herijking toekomstvisie” van de agenda af te halen. Dat was al in de commissie aangekaart.
De voorzitter, burgemeester Ederveen, tastte af wat fracties ervoor voelde en liet bij handopsteken erover stemmen om duidelijkheid te krijgen.
Dat was zoals het hoort.
Echter, we waren deze avond niet voltallig maar telde één afwezige.
Daardoor kwam het aantal raadsleden op 22 uit. En ja hoor, er waren precies 11 stemmen voor “het van de agenda afhalen” en precies 11 stemmen voor “behandelen”. Kortom: de stemmen staakten!

Dit gebeurt wel vaker bij voorstellen en/of amendementen en moties. Dan volgt altijd hetzelfde protocol:
het voorstel wordt verdaagd en daarmee doorgeschoven naar de eerstvolgende raadsvergadering.
Dat zou in dit geval betekenen dat de behandeling in de raad van september zou plaatsvinden. De raad leek dat al in te zien.

Maar voorzitter Ederveen hield er een eigen mening op na. Er was hem blijkbaar veel aan gelegen de Toekomstvisie hoe dan ook nu af te handelen.
Hij vroeg de raad of zij het met elkaar eens konden worden hierover.(!)
Nee dat kon de raad niet, iedere fractie bleef bij het eigen standpunt en dus bleef de keuze onbeslist.
En kijk wat er gebeurde? Onze voorzitter maakte de bijzondere opmerking dat als de raad er niet uitkwam, hij de knoop zou doorhakken(!!!) Dit is een nieuwe regel?
Deze moeten we goed in gedachten houden. Voorzitter Ederveen hakte de knoop door en het stuk bleef op de agenda.
De verbazing in de raad, bij voor- en tegenstanders van behandeling, was groot en voelbaar.

Elders op deze site gaat mijn fractiegenoot Wout Verhoeven inhoudelijk in op de behandeling van dit voorstel. Hij was ook de behandelaar namens onze fractie en deed dat voortreffelijk.

Wat ik wel nog in deze beschouwing wil opnemen over dit voorval is dat onze voorzitter het wel berouwd zal hebben dat hij eigenzinnig de knoop heeft doorgehakt.

De uitslag van de stemming na afloop van behandeling van de Toekomstvisie was echt niet zijn gewenste uitkomst. Een besluit door de raad “gedegradeerd” tot concept dat voor kennisgeving wordt aangenomen is niet direct een resultaat waar je als burgemeester trots op kunt zijn. De teleurstelling was af te lezen.

Toekomstscenario voor Eurocircuit.

De fractievoorzitter Bram Bots zal op de site ingaan op de behandeling van dit grote, complexe en zware dossier.

Hierna enkele beschouwingen die passen in de merkwaardige vergadering die deze was. Het startte dus al met de agenda, de deceptie van de Toekomstvisie en toen kwam  als kers  op de taart het Eurocircuit.

Ook daar vlamde het meteen. Dhr. Emmerik had de eer de aftrap te mogen doen.
Het was fantastisch geweest als hij dat waardig, kundig en to the point had gedaan.
Nee, hij koos, zonder enig respect voor de frontale aanval op de inspreker van het PLEC,
Groen en Heem én de fractie H&G. Die laatste werd door hem “beschuldigd” van (te) nauwe banden met Groen en Heem / PLEC!
De voorzitter riep hem terecht tot de orde en eiste van hem met respect te spreken over anderen en personen en zaken te scheiden.
(zoals bij opening van de raad in de bede altijd wordt gevraagd;
wanneer schaffen we die bede af?)

Dhr. Emmerik (Samen voor Valkenswaard) had zijn gal intussen gespuid en dacht verder te kunnen gaan.
Maar voor fractievoorzitter Bram Bots waren deze schofferingen over de beschuldigingen en beledigingen aan het adres van zijn fractie of fractieleden een grens te ver. Hij eiste schorsing en verlangde excuses van dhr. Emmerik.
Na de schorsing zijn geen excuses publiekelijk uitgesproken maar achter de schermen schijnt er een stevig woord gesproken te zijn over deze onaanvaardbare houding.

Dit is echt ongehoord in de raad.

Het lijkt erop dat “PLEC bashing” een sport wordt in Valkenswaard.
En Groen en Heem wordt al langer gedemoniseerd. Eerdaags is het lidmaatschap van Groen en Heem een discutabel punt in deze gemeente.
Er zijn veel mensen lid van Groen en Heem, en na 15 juli zelfs met trots, zoals van andere verenigingen binnen onze gemeenschap, meneer Emmerik respecteer dat!

Mensen, hou op met deze onzin. Respecteer standpunten van mensen die allemaal moverende redenen hebben om een bepaald standpunt aan te hangen. Hou het verdraagzaam onder elkaar; dit soort beschuldigingen leidt nergens toe.
En luister vooral naar wat je “tegenstanders” (wat een verkeerde duiding in een publiekelijk debat) te melden hebben; mogelijk kun je er wijzer van worden.

Later in het debat trok ook mevr. van Vlerken (VVD) vilein van leer tegen m.n. opnieuw Groen en Heem. (ziet u dat bashing echt “populair” aan het worden is.)

Eerlijk blijven te allen tijden is niet weggelegd voor iedereen.

Opvallend in zowel het besluit als in een amendement was dat er gesproken werd van
“huidig” gebruik (scenario 2) terwijl het daarbij in de hele rapportage en alle stukken juist gaat over “huidig, legaal” gebruik. Dat kan een wereld van verschil zijn en dat is in dezen ook écht een groot verschil.
Werd wel gecorrigeerd lopende de beraadslaging door de wethouder Marchal maar absoluut niet door iedereen doorzien als verschilpunt.

En dan als uitsmijter het Haakje. de bypass bij Mgr. Smetsstraat 40.

Ja, die historie gaat terug tot 29 mei 2019.
Daar lag voor de “Partiële herziening bestemmingsplan buitengebied t.h.v. Mgr. Smetsstraat 40”.
Daar werd toen een felle discussie gevoerd over de wenselijkheid van dit stukje weg met name het beperkte gebruik ervan. De wethouder had daarover beloftes gedaan aan omwonenden en schatte aanvankelijk geen obstructie in van Bergeijk. Er werd getwist over beperkt gebruik opnemen in bestemmingsplan (zodat e.e.a. voor 10 jaar vast zou staan) of het verwerken in een z.g.n. verkeersbesluit.
Dat laatste is vrij eenvoudig en snel weer te wijzigen dus bood geen zekerheid op langere termijn.

Op aanraden van de wethouder ging de raad toen in zijn oordeel mee terwijl H&G via een amendement vasthield aan de gedane belofte en opnemen in het bestemmingsplan.  H&G bleef alleen staan hierin.

Frappant was het daarom te zien hoe in de loop van de tijd dezelfde wethouder steeds verder in de klem raakte door de houding van Bergeijk, er volgde zelfs een rechtszaak. In de commissie van 1 juli gaf de wethouder zelfs aan aan de raad dat het “uw raad is die in 2019 zo heeft besloten en het dus nu weer uw raad is die dit kan wijzigen”. Daarmee de (schijnheilige) smeekbede doende om hem te verlossen van kwelling en ruzie met Bergeijk. En hij werd verhoord. De raad steunde een motie om het haakje volledig open te stellen.
Terwijl de zaak onder de rechter ligt.
Dat is ongepast; een raad stelt zich in zulke gevallen terughoudend op. Echter de uitspraak van de Raad van State kan nog lang op zich laten wachten en de kwestie is uiteraard wel dringend i.h.k.v. bereikbaarheid van het Eurocircuit. Nu onze wethouder deze knieval kan maken voor Bergeijk en zich van tenminste één rechtszaak verlost weet, kan hij misschien ook even nadenken over wat “wisselgeld” van onze buurgemeente. Want veel welwillende medewerking van de gemeente Bergeijk in dit roerige dossier hebben we nog niet ervaren. En er zijn nog wel enkele puntjes. Maar daarover later.

Het uiteindelijk resultaat van het debat over het Eurocircuit heeft duidelijk de krantenpagina bereikt op de morgen erna.

Om deze gedenkwaardige avond mooi af te sluiten waren er twee moties vreemd van H&G die opvallend waren:
het vrachtwagenverbod op de Markt en de Regenbooggemeente motie.

(klik op bovenstaand logo voor toegang naar het artikel Regenbooggemeente op onze site.)

Deze laatste motie was al ingeleid tijdens  de vorige raad en collega Jos Peters diende hem deze raad in. Na een mooi betoog waren er nog enkele fracties die overtuigd zijn dat in onze gemeente geen uitsluiting of erger plaatsvindt, ook niet t.o.v. lhbti-ers maar de grote meerderheid steunde volop deze motie. (Tegenstem P. van Steensel VL)
Na aanvaarding door het college (besluit hierover in eerstvolgende B&W-vergadering) zal Valkenswaard een Regenbooggemeente zijn en opvolging geven aan educatie, verdraagzaamheid in brede zin. Jos, bedankt voor je moeite, mooi werk geleverd!

Nu reces dus pas in september start de raad weer.

Susanne Peeters.


Toekomstvisie 2040 in concept aangenomen.

Vijf thema's - Toekomst van Valkenswaard - Bestuur en organisatie -  Gemeente Valkenswaard

De herijkte toekomstvisie 2040 is in de gemeenteraadsvergadering door de meerderheid van de gemeenteraad in concept aangenomen.
Bij een motie van onder meer het CDA waarin wat uitwerkingsvoorstellen staan,  staakten de stemmen. Dit wil zeggen dat deze motie in de eerstvolgende raadsvergadering opnieuw in stemming zal worden gebracht. 

Op de agenda van de raad stond de herijkte toekomstvisie 2040. Daarin wordt een zeer abstract beeld geschetst van Valkenswaard in 2040.
Deze herijkte visie moest de Toekomstvisie 2030 gaan vervangen.

H&G was van mening dat de toekomstvisie niet behandeld zou moeten worden en heeft geprobeerd het voorstel van de agenda te halen. Met de verkiezingen voor de deur,
vond onze fractie het niet gepast om nu nog een toekomstvisie vast te stellen.
Wij vinden dat de nieuwe gemeenteraad hierover besluiten moeten nemen en dat de huidige raad in feite niet over haar graf heen moet proberen te regeren. 
Bedoeling was ook om deze nieuwe visie als input te gebruiken bij het opstellen van de begroting 2022-2025. Bij de behandeling van de kadernota heeft de voltallige gemeenteraad juist uitgesproken dat de begroting 2022-2025 beleidsarm moet zijn en dat er dus niet allerlei nieuwe plannen in worden opgenomen.

Ons voorstel om het punt van de agenda af te halen kreeg echter geen meerderheid.
De stemmen staakten en de burgemeester besloot om het voorstel toch op de agenda te laten staan.

Na discussie tijdens de behandeling van het voorstel, werd uiteindelijk een amendement door de meerderheid aangenomen, waarin werd besloten om de Toekomstvisie 2040 in concept aan te nemen. Ook H&G heeft ingestemd met dit voorstel, omdat we uiteindelijk weliswaar via een omweg, ons doel hiermee bereikten. 
Er is geen nieuwe toekomstvisie 2040, slechts een concept. 
Het college kan de Toekomstvisie 2030, die nu dus nog geldig is, gebruiken bij het opstellen van de begroting. 
De concept toekomstvisie 2040 kan straks als input gebruikt worden voor de nieuwe gemeenteraad om hierover te discussiëren en een besluit te nemen.

Wout Verhoeven

Vrachtwagenverbod op de Markt!

Verbod voor vrachtverkeer | Belangenvereniging Binnenstad Noord

Een motie van H&G waarin het college verzocht wordt een vrachtwagenverbod in te stellen op de nieuwe Markt, is door de gemeenteraad unaniem aangenomen.
Het vrachtwagenverbod moet gaan gelden voor het wegvak tussen de kruising Dommelseweg/Luikerweg en de kruising Markt/Leenderweg/Waalreseweg.

Vrijdag 9 juli jl. werd de gereconstrueerde Markt in gebruik genomen. Nog een aantal kleine zaken moeten worden afgewerkt, maar dan heeft Valkenswaard een van de mooiste pleinen in Brabant. Een centrale ontmoetingsplaats waar wij, maar ook onze kinderen nog jaren plezier aan gaan beleven.

Het Marktplein is groter gemaakt en heeft een meer “groenere” uitstraling gekregen met meer bomen en struiken. En de nieuwe rijweg is versmald, er is eenrichtingsverkeer en ingericht als 30km zone, waarop je geen voorrang meer hebt op bijvoorbeeld de kruising met de Peperstraat. 

H&G kijkt met vertrouwen uit naar het gereedkomen van de werkzaamheden aan de Eindhovensweg/Leenderweg en Waalreseweg.

Al snel na het openstellen van de nieuwe Markt, kwamen bij de fractie van H&G signalen binnen van bezorgde inwoners die de nieuwe situatie voor met name de fietsers onveilig vonden.
De nieuwe weg wordt gebruikt door fietsers (jong en oud), auto’s en vrachtwagens en de bus mag in twee richtingen van de weg gebruik maken.
Doelstelling is dat het snelverkeer zich als gast gedraagt ten opzichte van het fietsverkeer.
Dit wil zeggen snelheid aanpassen en volop ruimte geven aan de aanwezige fietsers.

De onveilige situatie werd vooral ervaren als fietsers geconfronteerd werden met een vrachtwagen die achter hun reed. Als er dan ook nog tegelijkertijd een bus je tegemoet gereden komt werd het gevoel van onveiligheid alleen maar groter.

Tijdens het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad werden door verschillende fracties vragen gesteld over de nieuwe verkeerssituatie, waaruit hun bezorgdheid bleek voor de situatie van het fietsverkeer.
H&G koos ervoor om direct actie te nemen en via een motie het college van B&W op te roepen een vrachtwagenverbod in te stellen. Uiteraard met uitzondering van bestemmingsverkeer, want de horeca moet natuurlijk bevoorraad kunnen worden en de Marktkooplieden moeten met hun waren op de weekmarkt kunnen komen.

Binnenkort dus geen vrachtwagens meer op het nieuwe wegvak op de Markt!

Wij hebben er vertrouwen in dat het college van B&W het raadsbrede verzoek snel ten uitvoer zal brengen.

Wout Verhoeven

Ontwerpwedstrijd voor de nieuwe tunnel in de Mgr. Smetsstraat.

Dommelse jeugd gaat wandbekleding fietstunnel Mgr. Smetsstraat ontwerpen |  Valkenswaard, Waalre | ed.nl

Tijdens de raadsvergadering heb ik namens de fractie van H&G aan het college een compliment gemaakt. Het betreft het realiseren van een initiatief om te komen tot een ontwerpwedstrijd voor de tunnelwanden van de nieuwe fietstunnel in de Mgr. Smetsstraat.

H&G wil zijn waardering uitspreken dat bij dit initiatief de kinderen uit Dommelen worden betrokken bij de ontwerpfase. Hun inbreng moet uiteindelijk herkenbaar terugkomen in het definitieve ontwerp, dat is de bedoeling.

Dit is voor Dommelen een blijk van waardering. Waardering voor het vele ongemak dat de aanpassing van de diverse wegen in Dommelen-Zuid met zich mee zal brengen. Het betreft hier de verkeersmaatregelen Dommelen-Zuid ten gevolge van de aanleg van de Westparallel. 

Men weet dat de totale verkeerssituatie deze aanpassingen nodig heeft om Dommelen voor de nadelige (verkeers)gevolgen in de toekomst te beschermen.

Wij hopen dat dit voorstel ertoe bijdraagt dat men na de realisatie kan zeggen :
We hebbe in ieders geval unne skône tunnel mee un ontwèrp van onze Dommelse keinder”.

Vanuit de raad kwam er ook nog een optie middels een motie voor het betrekken van een Valkenswaardse Kunstenaar. Wij hebben deze motie vanzelfsprekend gesteund.

Peter Plompen.

De Antoniuskerk

Op de agenda van de raadsvergadering van 15 juli stond het bestemmingsplan Eindhovenseweg 73, voor de meeste mensen beter bekend als “De Antoniuskerk”.

De fractie H&G is groot voorstander van het behoud van onze schaarse monumentale gebouwen. In het verleden is al genoeg onnodig gesloopt dus zijn we zuinig op het weinige dat nog over is. 
Nu moet een groot monumentaal gebouw uiteraard wel in gebruik blijven, anders gaat het snel vervallen. Leegstand is het begin van het einde.

Voor een kerkgebouw wordt overal in het land naarstig gezocht naar alternatieve gebruiksmogelijkheden, maar dat valt niet mee. Zeer bekend is de Dominicanenkerk in Maastricht waar een grote boekhandel in gevestigd is. Voor een stad zijn er ook nog wel andere maatschappelijke functies mogelijk, maar in een dorp is dat financieel onhaalbaar.

Daarom heeft onze fractie al 4 jaar geleden een motie ingediend om de bestemming van dit gebouw te wijzigen naar Wonen. Het college heeft deze motie overgenomen en tot onze vreugde is het gebouw door het bisdom verkocht aan CRA Vastgoed en ligt er nu een mooi plan.

Het transformeren van een kerk naar appartementen is geen eenvoudige opgave. Ons lokale architectenbureau Margry-Arts is er echter in geslaagd een schitterend plan met 18 appartementen te ontwerpen. 

Inbreidingen zijn altijd veel lastiger te realiseren als uitbreidingen. Je krijgt te maken met woningen die direct grenzen aan het nieuwe plan en ook parkeren is binnen de kern veel lastiger. H&G let er altijd op dat binnenplanse afwijkingen van het bestemmingsplan ook een verbetering van de omgeving opleveren. 

Hier is dat uitstekend gelukt. Uiteraard parkeren op eigen terrein én het aanzicht vanuit de openbare weg blijft grotendeels hetzelfde. Maar aan de achterzijde is een moderne uitbouw ontworpen met appartementen die trapsgewijs in het gebouw zijn opgenomen. 

Er waren bij de ter inzagelegging geen zienswijzen vanuit onze inwoners en ook de raad had enkel lof over dit plan. Het werd dan ook unaniem vastgesteld.

André van Daal

%d bloggers liken dit: