Raad P(a)raat September 2021

Motie rijrichting Markt


Het kan inmiddels niemand ontgaan zijn dat we hard bezig zijn om het masterplan centrum te realiseren. Inmiddels hebben we een mooi opgeknapte markt en is men nu ook bezig met de omliggende wegen, op dit moment de Waalreseweg. 

Naast alle mooie dingen die gerealiseerd zijn, zijn er ook wel een aantal aandachtspunten. Vooral daar waar het verkeer betreft. Onze collega André van Daal heeft de laatste maanden veelvuldig rond de markt geobserveerd en is tot o.a de volgende observaties gekomen:

Mensen die vanaf de Leenderweg komen draaien achter de bus toch de markt op, mensen die vanuit de Luikerweg willen pinnen moeten dwars oversteken om hun auto op de daarvoor bestemde parkeerplaats te zetten waarbij ze flink wat rekening moeten houden met de fietsers die op de rijbaan tegemoet gereden komen, en daarnaast een hoop weggebruikers die twijfelend bij het onoverzichtelijke kruispunt Markt/Leenderweg/Eindhovenseweg tot stilstand komen en zich afvragen welke kant ze nu toch in moeten als ze naar Dommelen moeten. We horen als fractie ook veel signalen van inwoners die de situatie niet echt overzichtelijk vinden. Hoort dit bij het wennen? Of zijn dit incidenten? Wij denken van niet, want iedereen die op een middag een uurtje op de markt zit en kijkt naar het verkeer is er wel over eens dat de situatie ronduit chaotisch is. 

Naar ons idee is één van de aanleidingen voor de onduidelijkheid, naast de werkzaamheden, maar ook de handhaving is zoals we tijdens het vragenhalfuur al opmerkten,  de wijze waarop de verkeersrichtingen zijn gekozen. Door de gekozen rijrichting van de markt (Zuid-Noord) ontstaat er een verkeersstroom die in de praktijk niet logisch lijkt en de lokale bereikbaarheid beperkt.  En we zien dat het verkeer haar weg nu gaat vinden via wegen als de Dijkstraat en Bakkerstraat die daar niet voor bedoeld zijn. Wat onze fractie betreft zou het veel logischer zijn om de rijrichting vanuit Noord-Zuid doorlopend te maken zodat verkeer dat richting Dommelen of het westen moet via de Eindhovenseweg en Luikerweg kan gaan. Dit zorgt voor duidelijkheid, meer overzicht en wellicht een betere verkeersdoorstroming. En het heeft ook nog eens bijkomende voordelen voor de knelpunten die zich op dit moment voordoen in de Dijkstraat en de Bakkerstraat. 

Ja, we realiseren ons dat we destijds in het kader van het mobiliteitsplan bij het Materplan Centrum de rijrichtingen hebben vastgesteld, echter we moeten ons ook niet krampachtig vasthouden aan besluiten die we op papier genomen hebben, maar die in de praktijk niet helemaal blijken te werken. We hebben daarom met deze motie voorgesteld om de rijrichting op de markt nog eens tegen het licht te houden en te onderzoeken of het kiezen van een volledige Noord-Zuid rijrichting uitkomst biedt. De motie is met een meerderheid van stemmen aanvaard.

Bram Bots.

Klik hier voor de motie.

Amendement t.b.v. chronisch zieken / gehandicapten.

Tijdens de behandeling van de bestuursrapportage 2021 ging het enige tijd ook over de groep chronisch zieken / gehandicapten. Waarom dat nu?

De geschiedenis hiervan gaat wel even terug in de tijd. In juni 2018 werd er een amendement aangenomen dat ervoor zorgde dat de groep chronisch zieken / gehandicapten allen een extra bonus van €100,= kregen.Dat klinkt simpel maar bleek het niet te zijn.
Na veel gedoe en gevraag op en neer heeft de wethouder besloten deze uitbetaling specifiek te richten op dat deel van deze doelgroep dat gebruik maakte van de collectieve ziektenkostenverzekering. Die personen waren op voorhand bij de gemeente bekend. Nadat dit uitgekeerd was aan de betrokkenen, bleek dat er van het beschikbare budget nog de helft over was i.c. 15.000,=. Dat bleek na opvragen van de bijpassende stukken.

Daarop hebben raadslid M.T. Maas en ondergetekende actie ondernomen en zich gebogen over een amendement om dit recht te zetten. Dat amendement werd donderdag ingediend.
Er hadden zich al veel mede-indieners gemeld waardoor het vrijwel zeker was dat het amendement het wel zou halen.

Toch was er nog even een pittige discussie met de wethouder in de raad. Als we dit restant nu wilden besteden, zou dat in 2021 als extraatje (nogmaals 100,=) uitgekeerd dienen te worden.
De wethouder wilde het geld liever bewaren en voegen bij het beschikbare geld van 2022.
En maandag 4 oktober wanneer we vergaderen over het Sociaal Domein daar dan een bestemming voor zoeken. De meeste fracties hielden zich aan het standpunt dat wij ook verdedigden: het geld was voor 2021 bestemd voor de doelgroep en zo dient het ook te gebeuren. Is dat dan een extra meevaller voor die groep? Ja en dat mag van ons ook nog!

Een royale meerderheid steunde dit amendement.

Susanne Peeters.

Diverse moties vreemd betreffende het Eurocircuit.

Ja en dan vond er toch een vreemde vertoning plaats bij het laatste onderdeel van de raadsvergadering, de moties vreemd.

Een combinatie van 3 fracties, VVD, VV en de nieuwe fractie Gerrie v. Asten-Velter hadden elkaar gevonden in hun klaagzang over de nood van het Eurocircuit m.n. van de MVV daar.

Nu is op 15 juli jl. de kwestie Eurocircuit het dominante onderwerp geweest van die avond; er is uitgebreid over gedebatteerd, alle problemen zijn aan de orde geweest, er is gewikt en gewogen en er is een besluit genomen. Daarmee is het college nu volledig aan zet. Met het raadsbesluit in de hand gaat de wethouder nu keihard werken aan het bestemmingsplan Eurocircuit.
Dat vereist nogal wat voor e.e.a. in kannen en kruiken zal zijn.

Dat er intussen door de gebruikers van het Eurocircuit reikhalzend wordt uitgekeken naar het einde van die bestemmingsplanprocedure, ja dat begrijpt heel Valkenswaard.

Ja, begrijpen deden ook deze drie fracties het volgens mij heel goed maar ze probeerden eigenlijk doodleuk dwars door alle procedures heen te lopen en het college te dwingen tot maatregelen die iedereen met een nuchter verstand voor volslagen kansloos zal verslijten.

Want deze drie fracties wilden:

*nu meteen met nieuwe of verlengde huurcontracten aan de slag gaan;

*het oude bestemmingsplan opnieuw in gebruik te stellen;

*de MVV een omgevingsvergunning strijdig gebruik voor bepaalde tijd geven.

Al deze moties waren bedoeld om met name alles wat nu inderdaad nog in het ongewisse is (omdat de procedures naar de uitvoering van het gekozen scenario lopen) radicaal te kunnen omzeilen.

Bij het huurcontract zegt H&G: Loop aub de wethouder niet voor de voeten en neem geen risico’s met juridisch onhaalbare zaken.

Oude bestemmingsplan hanteren is ook juridisch niet mogelijk.

En om de motorcross aan het crossen te laten gaan, dwars tegen alle bestaande en lopende procedures in, dat is volstrekt kansloos.

De procedures die onder deze moties liggen, wil je ze ten uitvoer brengen, kosten op zich ook weer maanden met allerlei onderzoeken erbij. Niemand wil dat, ook de gemeente en de provincie niet.

En wb MVV, daar ligt al 1 1/2 jaar een dwangsom i.v.m. het niet hebben van een vergunning Wet natuurbescherming. De aanvraag werd afgelopen januari door de rechtbank vernietigd en de provincie weigert momenteel mee te werken aan een nieuwe aanvraag. En daar waren gronden voor. De twee behandelende wethouders hebben alle reden om er zeer zorgvuldig mee om te gaan zodat het Eurocircuit blijft voortbestaan.

Gelukkig was de rest van de raad het allemaal heel helder hoe e.e.a. werkte en werden alle drie moties weggestemd.

De raad begreep goed dat de drie genoemde fracties als olifanten door de porseleinkast stampten!

Susanne Peeters.

Accommodatie rugbyvereniging The Vets.

Rugbyvereniging The Vets groeit gestaag in ledenaantal en ze kunnen nu ook een dameselftal op het veld brengen dat op competitieniveau gaat spelen. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van onze inwoners en de sociale cohesie in Valkenswaard (zoals bedoeld in de beleidsnotitie Sport en Bewegen). 

Het huidige gebouw van de vereniging (clubhuis en kleedkamers) is aan het einde van zijn levensduur en voldoet niet meer aan de huidige eisen in het bouwbesluit op het vlak van duurzaamheid en voorzieningen. Ook de GGD heeft dit geconstateerd en de gemeente verzocht passende maatregelen te nemen.

De gemeente is als eigenaar van de kleedkamers verantwoordelijk voorrenovatie en onderhoud van de kleedkamers. Omdat renovatie of onderhoud te hoge kosten met zich mee brengt, is in overleg met The Vets (eigenaar van het clubhuis en gebruiker van de kleedkamers) een programma van eisen samengesteld om te komen tot een toekomstbestendige nieuwe accommodatie voor The Vets.

Dit heeft geleid tot een oplossing waarbij het oude TCV paviljoen (gelegen naast het rugbyveld) wordt omgebouwd tot kleedkamers voor The Vets en realisatie van een kantine (nieuwbouw) aan deze kleedkamers. Na realisatie wordt er een huurovereenkomst (kostprijs dekkende huur) afgesloten met The Vets voor het clubhuis. Alleen de investering t.a.v. de kleedkamers van The Vets en de sloop (oude kleedkamers en clubgebouw) hebben daardoor invloed op de kapitaallasten. In de Meerjaren Onderhoudsvoorziening wordt geen rekening gehouden met kosten voornieuwbouw of renovatie. Om deze reden wordt door het College met dit voorstel gevraagd een krediet beschikbaar te stellen van € 397.000. 

Dit bedrag bestaat uit 3 delen:

1. ombouwen kleedkamers: € 171.000,-

2. bouw clubhuis The Vets: € 209.000,- (voorfinanciering)

3. sloop oude clubgebouw en kleedkamers € 17.000,-

De totale kapitaallasten hiervoor bedragen € 12.000 per jaar.

Onze fractie staat positief tegenover het voorstel. Door de TCV paviljoen te verbouwen heeft de rugbyvereniging straks een nieuwe kleedaccommodatie en wordt daarnaast, met eigen middelen en veel zelfwerkzaamheid, een kantine in ruwbouw gerealiseerd waarbij de vereniging zelf voor afbouw zal zorgdragen en duurzaamheid hoog in het vaandel staat. 

Onze fractie vind het belangrijk dat besturen en verenigingen worden ondersteund en gefaciliteerd om een grote diversiteit van sport aan te kunnen bieden in Valkenswaard in goed geoutilleerde accommodaties. In het verleden hebben wij daarom dan ook van harte ingestemd met andere soortgelijke initiatieven. Ook in dit geval zijn wij van harte akkoord gegaan met het voorstel.

Wij wensen de rugbyvereniging veel succes in hun (ver)nieuw(d)e accommodatie.

Hans Bimmel.

Bestuursrapportage 2021… Valkenswaard ligt financieel op de juiste koers.

In de raadsvergadering van september is de bestuursrapportage 2021 besproken en akkoord bevonden.

In een bestuursrapportage geeft het college inzicht in de financiële stand van zaken over dit jaar (t/m/ juni) en wordt gerapporteerd wat de voortgang is van de diverse projecten die vorig jaar bij de begroting door de gemeenteraad zijn goedgekeurd.

Met betrekking tot het financiële deel laat de bestuursrapportage zien dat het beheer van het gemeentelijk huishoudboekje bij dit college van B&W (en speciaal de wethouder Financiën) in goede handen is.

Ten opzichte van de vastgestelde begroting is het tekort met de helft terug gebracht tot ruim € 100.000,–, en dat is nog geen 0,2% van de totale begroting van 70 miljoen euro.

En dat is goed nieuws voor Valkenswaard. Daar waar oppositiepartijen maar steeds blijven roepen dat Valkenswaard financieel in zwaar verkeerd, spreken de harde cijfers voor zich. Valkenswaard is gewoon een financieel gezonde gemeente!! En natuurlijk zouden wij ook graag zien dat ons spaarbankboekje wat meer gevuld raakt, net als menig inwoner van Valkenswaard graag zou zien dat het saldo op de spaarrekening wat hoger zou zijn.

Uiteindelijk moeten gemeenten er naar streven dat het saldo aan het einde van het jaar “nul” is en dat er evenveel is uitgegeven als er is binnen gekomen.

Een gemeente is immers geen bedrijf wat als doelstelling heeft om winst te maken. Het doel van de gemeente is o.a. de voorzieningen in de gemeente in stand houden en zorgen dat de inwoners daarvan gebruik kunnen maken. 
Want als we net als sommige andere gemeenten aan het einde van het jaar tonnen over houden dan is dat leuk om de algemene reserve aan te vullen, maar tegelijkertijd betekent dat dat we iets niet goed hebben gedaan. We hebben dan namelijk de OZB onnodig verhoogd en daarmee onze burgers met een onnodige lastenverzwaring opgezadeld.

Er zijn nog wel een paar onzekerheden. Zo heeft het college geen inkomsten geraamd uit de reclamebelasting en de precariobelasting. Wat H&G betreft begrijpelijk als je in overweging neemt hoe zwaar de middenstand en de horeca het tijdens de corona periode heeft gehad. Inmiddels lijkt het er echter gelukkig op dat de coronamaatregelen zijn langste tijd hebben gehad. Maar het zou wat H&G betreft een goede zaak zijn als u onze winkeliers en horeca toch tenminste voor de helft tegemoet komt.

Sociaal domein

Het Rijk heeft eindelijk gehoor gegeven aan de oproep van gemeenten om een hogere Rijksbijdrage om de jeugdzorg te kunnen bekostigen. Voor dit jaar ruim 6 ton meer. 

Wout Verhoeven

%d bloggers liken dit: