Raad P(a)raat Oktober 2021

Bestemmingsplan Willibrorduslaan 87

De ontwikkeling van Willibrorduslaan 87 stemde ons als fractie positief:
er komen 36 woningen op de plek van een bedrijfspand, waarvan 24 appartementen en 12 grondgebonden woningen. Een gebalanceerd plan met verschillende woningen voor verschillende doelgroepen. De ontwikkelaar heeft nav eerdere zienswijzen de bouwhoogte teruggebracht van 11 meter naar 10 meter, het groen blijft gehandhaafd en onze vragen zijn in de commissievergadering naar tevredenheid beantwoord. 

Er is echter wel een belangrijk aandachtspunt: het parkeren. In de commissie hadden we aangegeven dat we zorgen hadden over de parkeerplekken op het binnenterrein en of deze ook gekoppeld gingen worden aan de appartementen/woningen. Aangezien hierover niets is opgenomen in de anterieure overeenkomst, anders dan bijvoorbeeld aan de Parallelweg Noord, hadden we hier een motie op voorbereid om dit in de anterieure overeenkomst op te nemen. De motie is met algehele stemmen aanvaard.

Klik hier voor de H&G Motie

Bram Bots

Bestemmingsplan Hofstraat 14

Op donderdag 21 oktober zouden er onder andere 4 bestemmingsplannen op de agenda staan. Helaas moest in verband met het ontbreken van één zienswijze het bestemmingsplan Leenderweg 18 van de agenda gehaald worden. 

In totaal kunnen met de 4 bouwplannen 112 gezinnen in Valkenswaard aan een nieuwe woning worden geholpen. Nu zijn het allemaal zogenaamde inbreidingen, en dat sluit prima aan bij het programma van H&G en het gemeentelijk beleid. Uitbreidingen gaan namelijk altijd ten koste van de natuur en wij hebben er dus voor gekozen om eerst te kijken naar mogelijkheden om woningen te realiseren binnen de kern. Je zou dus kunnen zeggen dat het knap is dat hier 4 plannen op de plank liggen die allen aan die wens voldoen.

Maar….. elk voordeel heeft zijn nadeel.

Het toevoegen van woningen in de bebouwde omgeving zet druk op de parkeermogelijkheden en zorgt altijd voor meer verkeersbewegingen. 
De hoogte en massa van de nieuwbouw kan de privacy van bestaande woningen beperken en vertrouwde zichtlijnen kunnen veranderen.
Bij het bestemmingsplan Hofstraat 14 is dat niet anders. 

Dhr. Jonkers heeft ons tijdens de commissievergadering en bij onze fractiebespreking uitgebreid gewezen op de nadelen die aan deze nieuwbouw kleven. Aan ons de lastige taak om te beoordelen of het plan past binnen de regels, past in de omgeving én of uiteindelijk de voordelen groter zijn dan de nadelen of omgekeerd.

Het vigerende bestemmingsplan centrum staat een bouwwerk van 10 meter hoogte toe, maar op dit adres is de hoogte bepaald op 8 meter omdat het een fabriekspand is. Omdat dit grote en volledig verpauperde pand niet thuis hoort in een woonwijk, willen we de bestemming graag omzetten naar wonen. Voor wonen geldt van oudsher een maximale bouwhoogte van 10 meter. 

Nu zorgen de eisen van duurzaamheid en energiebesparing ervoor, dat voor een bouwlaag ongeveer 3,5 meter nodig is en in dit geval met 3 woonlagen de hoogte dus op 10,5 meter uitkomt.

De bezonning in diverse maanden en tijdstippen is uitgebreid bestudeert en levert op sommige momenten minder maar op andere tijdstippen en plaatsen juist meer zon op. Parkeren op eigen terrein, voor H&G altijd een belangrijk thema, levert hier geen problemen op en voldoet ruimschoots.

Het grootste voordeel is uiteraard dat er een oud fabriekspand verdwijnt uit het centrum én 10 gezinnen op deze plek een moderne woning kunnen krijgen.

Alles overziend komen wij tot de conclusie dat de voordelen echt groter zijn als de nadelen. Wij hebben dan ook ingestemd met deze ontwikkeling. 

André van Daal

Controleprotocol 2021, met bijbehorend toetsingskader

ASC-controle vzw Elektrische keuringen - Startpagina | Facebook

Jaarlijks wordt onze Jaarrekening, i.c. 2021, door de gemeentelijke accountant verplicht getoetst op rechtmatigheid. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om hier jaarlijks één extra speerpunt in het kader van rechtmatigheid aan toe te voegen en kenbaar te maken aan de accountant. Zij zullen dit onderwerp vervolgens meenemen in hun controle. 

Daarnaast dient de raad in een controleprotocol, met bijbehorend toetsingskader, nadere aanwijzingen te geven over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. 

De mogelijke speerpunten in het kader van rechtmatigheid en het controleprotocol, met bijbehorend toetsingskader, zijn besproken in de vergadering van de Auditcommissie van 13 september 2021.

De Auditcommissie adviseert onder meer om de toleranties gelijk te houden aan vorig jaar. Voor een goedkeurende verklaring ligt de grens dan op maximaal 1% voor fouten en 3% voor onzekerheden. Het zijn percentages van de totale lasten in de Jaarrekening 2021. Op basis van de actuele begroting zullen bovengenoemde percentages het totaalbedrag aan fouten in de jaarrekening van circa € 867.000,- en een totaal van onzekerheden van circa € 2.601.00,- de goedkeurende strekking van de controleverklaring niet aantasten. Als de cijfers van de jaarrekening 2021vast staan, zal de goedkeuringstolerantie definitief worden vastgesteld. Voor de rapporteringstolerantie geldt als maatstaf dat de accountant elke fout of onzekerheid > € 35.000 rapporteert.

Daarenboven adviseert de Auditcommissie “de kosten verbonden aan onderzoeken” tot speerpunt te bepalen en geeft daar het volgende toetsingskader in mee: Het normenkader bestaat in ieder geval uit de wetgeving (externe regelgeving). Het bestaande normenkader omvat ook de relevante interne regelgeving, zijnde verordeningen en relevante financiële bescheiden/kaders bekrachtigd door raad en/of college, gericht op zowel de financiële als de niet financiële rechtmatigheid. In het kader van de oordeelsvorming van de financiële rechtmatigheid is hiermee de lat hoog neergelegd.

In de raadsvergadering van 21 oktober heeft de gemeenteraad als hamerstuk met dit voorstel ingestemd.

Hans Bimmel

%d bloggers liken dit: