Raad P(a)raat November 2021

Bestemmingsplan Parallelweg Noord 10 

(voormalig terrein van Asten en Beekman)

In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 25 november heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met het nieuwe bestemmingsplan op de hoek van de Paralelweg Noord en de Valkenierstraat. Beter bekend als het terrein waar garagebedrijf van Asten en Beekman gevestigd was.

Op dit terrein komen 16 woningen met een tuintje en 46 appartementen in verschillende prijsklassen. Voor de woningen is een maximale prijs afgesproken, zodat ze met uitstek geschikt zijn voor jonge starters. De appartementen zijn geschikt voor zowel starters als ouderen. 
Er komt een binnenterrein tussen de nieuwe appartementen en de nieuwe woningen, waar bij de inrichting veel aandacht is geschonken aan het realiseren van groen.

Een sfeerimpressie van de geplande nieuwbouw op het voormalig terrein van garagebedrijf van Asten en Beekman.

De oppositie stemde (m.u.v. de VVD) tegen dit bestemmingsplan. Argumenten die daarbij gebruikt werden waren de verwachte parkeerproblematiek en de voorgenomen bouwhoogte (5 bouwlagen).

Voor de fractie van H&G waren het parkeren en de hoogte van de nieuwbouw ook punten van discussie in de voorbereiding van de vergadering. Na alle voors en tegens te hebben afgewogen kon de fractie instemmen met dit bestemmingsplan.

Op de 1e plaats vind de fractie van H&G het een positieve ontwikkeling als de bedrijvenbestemming op dit terrein wordt vervangen door een woonbestemming. Bedrijven horen in principe op het bedrijventerrein en in deze woonomgeving passen gewoon beter woningen.
Door niet met dit bestemmingsplan in te stemmen ontstaat een risico dat er weer een bedrijf gevestigd wordt; dat staat het nu nog geldende bestemmingsplan immers toe. En dat is iets wat H&G uiteraard wil voorkomen.
Daarnaast ontstaat ook een betere situatie als je naar de versteniging van het terrein kijkt; eerst was het gehele terrein bebouwd en verhard, met het nieuwe plan wordt een groot binnenterrein gerealiseerd met groen.

Parkeren
Grondig kijkend naar de parkeerproblematiek levert op dat in het plan op in totaal 62 woningen slechts 4 parkeerplaatsen te weinig zijn opgenomen. Het moet natuurlijk blijken of dit in de toekomst problemen gaat veroorzaken. Maar om dit tekort aan parkeerplaatsen te compenseren wordt ook een proef gedaan met het delen van 2 auto’s die de toekomstige eigenaren gezamenlijk in eigendom hebben. Uit deze proef moet blijken of dit delen van auto’s een oplossing biedt voor eventuele parkeerproblemen.
M.a.w. de verwachte parkeerproblematiek weegt voor onze fractie niet op tegen het realiseren van 62 woningen waar in Valkenswaard dringend behoefte is.

Bouwhoogte
M.b.t. de bouwhoogte heeft onze fractie gekeken naar de uitvoering. Daarbij was positief dat alleen op de hoek van het perceel 5 bouwlagen komen en dat deze trapsgewijs teruglopen naar 2/3 bouwlagen grenzend aan de bestaande bebouwing en de te realiseren woningen. Waardoor de verwachte inkijk bij bestaande woningen niet of een geringe mate aanwezig is. Het is dus niet zo dat op het gehele terrein 5 hoog gebouwd wordt!!

Ook is het niet zo dat met het goedkeuren van dit plan een vrijbrief ontstaat dat overal in Valkenswaard 5 hoog gebouwd mag worden. Onze fractie zal (zoals altijd) ieder bouwplan kritisch bekijken op allerlei zaken en natuurlijk ook de bouwhoogte.

Conclusie
De eventuele nadelen van dit plan (parkeren en bouwhoogte) wegen naar de mening van de fractie van H&G niet op tegen de positieve kanten van dit bouwplan! Er worden in totaal 62 woningen gerealiseerd, waarvan 16 bestemd zijn voor jonge starters, voor onze Valkenswaardse jeugd zeer belangrijk!
En de dreiging van het opnieuw vestigen van een bedrijf op deze plek is weggenomen.

Wout Verhoeven

Regionale Energie Strategie. (RES)

Een van de behandelpunten op de agenda van de raad van 25 november was de zgn. Regionale Energie Strategie.

Dat behelst een energieplan voor onze regio, de MRE. (Metropoolregio Eindhoven)
Zo hebben meer dan 30 regio’s in ons land dezelfde opdracht gekregen.
Overal moeten goede strategieën bedacht worden om bewust met energie om te gaan maar met name ook met het doel op milieuvriendelijke wijze energie op te kunnen wekken. Denk hierbij aan zonnepaneelweiden en windmolenparken of anderszins.
De eerste twee werkwijzen zijn bij iedereen bekend, andere werkwijzen zijn nog maar zeldzaam.

Zoals waarschijnlijk ook iedereen heeft meegekregen, is dat er weerstand bestaat met name tegen de windmolenparken. Ook in Valkenswaard speelde dit een rol. In Borkel en Schaft was enige tijd sprake van de optie om op de Koolbliek windmolens te plaatsen. Dat is niet doorgegaan.

In de RES moesten gemeenten zoekgebieden aanwijzen waar o.a. windmolenparken konden verrijzen. (N.b. Het Europees Hof heeft haar lidstaten aangegeven zeer terughoudend te zijn met de aanleg van windmolens zolang er nog onvoldoende onderzoek is gepleegd naar de schadelijke gevolgen ervan op de gezondheid van mens en dier.
Onze Raad van State heeft dat advies na lang aarzelen gevolgd!)
In de uiteindelijke versie van de nu vastgestelde RES is duidelijk geworden dat Valkenswaard zulke (geschikte) zoekgebieden niet heeft.

Als u nu denkt dat dit wel een erg gemakkelijke houding is van onze gemeente terwijl er veel terrabytes energie opgewekt moeten worden de komende jaren, vergist u zich.

Als u de kaart van Valkenswaard goed bekijkt, valt op dat wij totaal ingesloten zijn door groen. Bovendien groen waarvan een aanzienlijk deel ook nog beschermd groen is namelijk Natura-2000 gebied. Daar in de buurt kun je helemaal niets. Dat doen we dus ook niet.
En binnen de bebouwde kom is er helemaal geen plaats voor de zgn. grootschalige opwek.

Valkenswaard onderhoudt wel dit prachtige groen, hetgeen miljoenen per jaar kost.
En dit groen biedt wel aan de hele omgeving een (broodnodige) balans in de kwesties van stikstofopname, schone lucht en recreatiemogelijkheden.

Dat is onze bijdrage aan de regio.

Daarnaast blijft de gemeente de aanleg van zonnepanelen op alle daken stevig stimuleren.
Wat heel prettig is geweest aan het proces RES in Valkenswaard is dat alle geledingen van onze gemeenschap betrokken zijn geweest. Er is geluisterd naar bedrijven, agrariërs, burgers.
Dat is een mooi proces geweest vooral als je ziet dat die betrokkenheid ook geland is in de uitkomst voor Valkenswaard in de RES.

We blijven zo groen mogelijk aan de slag . Dat geldt voor iedereen in Valkenswaard.

Maar vooralsnog tot 2030 is formeel vastgesteld dat er in ons dorp geen ruimte is voor de grootschalige opwek.

Susanne Peeters.

Bestemmingsplan Leenderweg 18

Het bestemmingsplan Leenderweg 18 biedt een goede nieuwe ontwikkeling aan de Leenderweg met drie appartementen en een vrijstaande woning op de plek van een verloederd pand. Hoewel de aanloop naar dit bestemmingsplan wat fouten heeft gekend, zo was er een zienswijze niet meegenomen, hebben we door een maand uitstel wel alle nodige informatie gekregen.  

Voor H&G is deze ontwikkeling zeer welkom gezien de grote vraag die er naar woningen is en het hier om een unieke inbreidingslocatie gaat. Het plan voldoet aan de parkeernormering en dat is zeker op een plek midden in het centrum een belangrijke voorwaarde. Hoewel er in de commissie en raad flink verschil van inzicht was aangaande de parkeersituatie rondom het plan heeft de wethouder duidelijk gemaakt dat de parkeersituatie ter plekke wordt verbeterd en voldoet aan de normen.

Daarnaast speelde naar aanleiding van de commissievergadering de parkeerplek van een bewoner die al meer dan 40 jaar zijn auto op het Tuinpad parkeert. H&G is blij met de snelle actie van wethouder Geldens om ervoor te zorgen dat de bewoner van Leenderweg 14 een passende oplossing krijgt door hem de gelegenheid te geven om zijn auto naast zijn woning te kunnen parkeren middels een huurovereenkomst. Dat een aantal partijen toch nog een motie wilden indienden om op de stoel van het college te gaan zitten en specifieke zaken aangaande het huurcontract wilden wijzigen was ongehoord en getuigde van een wantrouwende houding en geen respect voor de inzet en nagekomen toezegging van de portefeuillehouder.
De motie werd dan ook niet aangenomen door de meerderheid van de raad. 

Bram Bots

Bodemkwaliteitskaart PFAS

Het agendapunt aangaande de bodemkwaliteitskaart PFAS en nota bodembeheer PFAS was een hamerstuk. De aanleiding voor het vaststellen van deze kwaliteitskaart en nota was om het verzetten van grond tussen gemeenten met een vastgestelde bodemkwaliteitskaart makkelijker te maken. Door het ontbreken van het stuk PFAS moest er voorheen een uitgebreide analyse worden gedaan voor er grond mocht worden verzet. Door het nu in de bodemkwaliteitskaart en nota op te nemen wordt dit vergemakkelijkt. Echter, wel nadat er in beeld is gebracht dat de grond ook daadwerkelijk aan de normen voldoet. Ook voor particulieren geldt dat ze binnen deze afspraken grond kunnen verzetten. Wel heeft H&G in een stemverklaring aangegeven dat de informatie aangaande het verzetten van grond, zeker voor particulieren, op een toegankelijke manier beschikbaar moet zijn voor onze inwoners. 

Bram Bots

Zelfbewoningsplicht

Nijmegen voert zelfbewoningsplicht in – VerhuurVeilig

De fractie van H&G heeft tijdens het vragenhalfuurtje vragen gesteld over de zelfbewoningsplicht. 

De laatste tijd heeft onze fractie nogal wat vragen gekregen over dit instrument.

Afgelopen week stond er een artikel in het AD over de zelfbewoningsplicht.
Al in 60% van de Nederlandse gemeenten is de zelfbewoningsplicht opgenomen in beleid. Belangrijkste doel voor dit instrument is het tegengaan van het opkopen van woningen door investeerders en het hiermee opvoeren van de prijs zodat de woningen niet meer beschikbaar zijn voor mensen die een huis willen kopen. Ook in Valkenswaard worden momenteel woningen gekocht enkel als beleggingsobject en lopen wij hiermee eveneens het reeds benoemde risico van prijsstijging en onbetaalbaarheid voor veel woningzoekenden/aspirant-kopers. Door de gestelde vragen wilden we van de wethouder duidelijkheid hoe Valkenswaard hiermee omgaat. 

De wethouder heeft aangegeven dat het instrument voor nieuwbouw soms al wordt toegepast. Daarnaast neemt het college dit instrument mee naar de te ontwikkelen Woonvisie. Wij zullen als H&G uiteraard deze ontwikkeling blijven volgen.

Bram Bots

Hieronder de gestelde vragen:

Verordening bekostiging Leerlingenvervoer

INLEIDING

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. In sommige gevallen is de afstand naar de school groot, of kan het kind wegens zijn beperking niet zelfstandig naar school. Ouders/verzorgers kunnen dan een beroep doen op de Verordening bekostiging leerlingenvervoer Valkenswaard 2022. Deze verordening biedt informatie over hoe ouders dit kunnen aanvragen en onder welke voorwaarde de leerling in aanmerking komt voor vervoer en voor welk type vervoer.
Met de invoering van passend onderwijs in 2014 is ook de verordening leerlingenvervoer aangepast en ingevoerd. Inmiddels zijn we een aantal jaar verder en hebben diverse ontwikkelingen in het sociaal domein en binnen het onderwijs er voor gezorgd dat een herziening van de verordening leerlingenvervoer nodig was.

Voor u ligt ter vaststelling de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Valkenswaard 2022 (verder: verordening leerlingenvervoer).

De gemeenteraad heeft de wettelijke plicht een regeling vast te stellen voor de bekostiging van het leerlingenvervoer.

MIJN REACTIE NAMENS H&G

In de laatste raadscommissie hebben wij technische vragen gesteld of in het voorliggende geval de model verordening van de VNG volledig is gevolgd en of er aandacht is geweest voor de relatie tussen het leerlingenvervoer en onze gemeentelijke taak in het Passend Onderwijs. Deze vragen zijn toen wat ons betreft naar tevredenheid beantwoord. Ook vragen van andere fracties hebben wat ons betreft geen nieuwe inzichten gebracht. Voor ons was dit aanleiding om in te stemmen het raadsvoorstel als Hamerstuk naar de raad door te geleiden. Wij gaan daarom nu niet inhoudelijk op het voorstel in. 

De fractie van VL diende tijdens de raadsvergadering een amendement in om de wachttijd na einde van de school te beperken tot maximaal één uur i.p.v. de drie uur die in de verordening staat. Tevens werd een motie ingediend om jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uit te (laten) voeren onder de gebruikers van het leerlingenvervoer.

Deze acties van VL waren voor mij aanleiding tot de volgende reacties.

AMENDEMENT

Op zich zouden wij kunnen instemmen met het kindvriendelijke amendement van VL om te voorkomen dat er te lange wachttijden gaan ontstaan voor deze kwetsbare kinderen. Echter voor een definitief akkoord zouden wij toch twee onderwerpen aan het amendement willen toevoegen:

Indien er sprake is van te lange wachttijden het verzoek aan het college om allereerst in overleg met de school de mogelijkheid te onderzoeken of via een roostertechnische aanpassing de te lange wachttijd kan worden voorkomen;

Indien een roostertechnische aanpassing niet mogelijk is en het probleem enkel en alleen kan worden opgelost door een wijziging aan te brengen in het vervoersschema van en naar de school middels de inzet van bijvoorbeeld een extra taxirit het college wel de financiële proportionaliteit van deze inzet in hun besluit moet meenemen.

In de stemming die er volgde is zowel het primaire amendement als mijn aanvulling daarop door de gemeenteraad overgenomen.

MOTIE

De motie om met ingang van 2022 een jaarlijks tevredenheidsonderzoek uit te voeren kunnen wij wel van harte ondersteunen. Wel het verzoek aan VL om aan te geven wat wordt bedoeld met 2022. Is dit het lopende schooljaar 2021/2022 of, na inwerkingtreding van de nieuwe verordening, het nieuwe schooljaar 2022/2023.

Gezien het antwoord van de wethouder op de motie, de vervoerder voert jaarlijks al een tevredenheidsonderzoek uit, werd deze motie ingetrokken. Ik heb mijn reactie op de motie dan ook niet ingebracht, maar wil deze wel met jullie delen.

Hans Bimmel.

Burgers willen weten waar ze aan toe zijn!

Of het nu over wateroverlast of verkeer gaat het zijn zomaar twee voorbeelden. Directe actie is gewenst maar iedereen begrijpt dat niet alles in 1 keer kan. Ik heb gepoogd namens H&G een tijdlijn in beeld te brengen als het gaat om aanpassingen in het straatbeeld, herinrichtingen, riolering en 30 km-zônes...

Motie Vreemd “30 kilometer”.

30-km zone niet voor niets!!! – Plan Tij Dordrecht

Ik maak me hard voor deze motie en daarom moet ik eerst iets over mijn motivatie duiden.
Na eerdere moties van mijn hand zoals:

Camperparkeerplaats, Motie regenbooggemeente,Beschermd dorpsgezicht Kleine Markt,
Méér zit bankjes in de openbare ruimte, Kabelgoot tegels voor laadkabels elektrische auto’s,
Aanpak Zwerfafval nu een geheel andere. 
Deze motie raakt aan een belangrijk themabinnen onze gemeente, de mobiliteit. 

Iedere keer als ik een motie voorleg aan de raad krijg ik de nodige tips en adviezen van collega raadsleden. Soms met de vraag “ is dit wel nodig Jos, weer een motie?”.
“Wat is het nut van die motie, is het niet alleen maar voor de bühne Jos?”
“Je kunt toch ook gewoon een schriftelijke vraag stellen hierover Jos”. 
En natuurlijk de dooddoener “zo iets doen we toch al”. 

En ja , ze hebben allemaal een punt dus langs deze weg dank voor jullie inbreng. Maar ik vraag u te aanvaarden dat ik mijn raadswerk doe zoals ik het doe. Ik probeer altijd om met mijn beide voeten in de samenleving te staan, ik spreek veel met onze inwoners en houdt mijn ogen en oren open voor wat er speelt binnen onze gemeenschap.

En ja, als ik dan een zaak op het spoor kom die aandacht behoeft dan kies ik maar al te graag voor de vorm van een motie. Niet alleen om aandacht te vragen, niet alleen voor de bühne maar om iets te bereiken, om een duidelijke opdracht mee te geven aan het college namens een meerderheid van de raad. 

Ondanks de tegenstrijdige reacties vanuit de raad zijn verschillende door mij ingebrachte moties door de meerderheid van de raad omarmd, dank daarvoor. 
Mooi is het dat een aantal moties ook binnen het college en de ambtelijke organisatie vorm krijgt, en dat is precies waarvoor ik het doe. 

Vandaar een motie die onze inwoners meer duidelijkheid moet verschaffen, met betrekking tot reduceren van snelheid in de straat. Wanneer komt er in onze straat een 30km inrichting? Wanneer zijn wij dan aan de beurt ? Ik weet dat er van alles gaande is m.b.t. dit onderwerp: de Kreijenbeek, de verkeersmaatregelen Dommelen Zuid, binnenkort ook de Reisvenne, de Hoge Akkers en een deel van de Peperstraat, dit alles gecombineerd met de aanpak van de riolering. 

De invoering van diverse 30 km-zônes is opgetekend in het gebiedsakkoord grenscorridor N69. (staat ook op de H&G site) We gaan dit stap voor stap uitrollen, zo luidt de opgave. Dit alles neemt echter niet weg dat die, voor de betrokken inwoners enorm belangrijke vraag, relevant blijft. Wanneer zijn wij aan de beurt?“. De bewoners van de Peperstraat krijgen te horen dat binnenkort een deel van hun straat zal worden ingericht als 30 km straat. Blijft de vraag bij de overige bewoners van deze straat wanneer zij worden geholpen. Naar mijn oordeel een terechte vraag. 

Als ik van inwoners de vraag krijg of er niks aan de snelheid in de straat gedaan kan worden dan moet ik vaak het antwoord schuldig blijven. Schuldig omdat we met elkaar wel hebben uitgesproken dat we het zullen gaan doen maar niet duidelijk hebben gemaakt wanneer we het gaan doen.

En wat betreft dit laatste, daar ben ik continu naar op zoek!

Willen we een duidelijke en transparante gemeente zijn dat moeten we richting onze inwoners het antwoord willen geven op dergelijke vragen. Pas dan kunnen we ook reken op begrip als het voor enkele misschien net even wat langer duurt dan gehoopt, pas dan kunnen we het goede overleg met elkaar voeren en reageren op de verwachtingen van onze inwoners.

We hebben de mond vol als het gaat over participeren maar daarbij hoort onmiskenbaar informeren. 

Helderheid creëren door te informeren!

Jos Peters, 
altijd Helder en Gedreven

Klik hier voor : MOTIE.  (overgenomen door de Raad en het College)

%d bloggers liken dit: