Raad P(a)raat December 2021

Raadslid Susanne Peeters heeft de volgende vragen gesteld vooraf aan deze raadsvergadering bij het vragen halfuurtje.

Vraag:
Hoe is de stand van zaken rond het plan van het college om één chalet te plaatsen op de Loonderweg?

Vroeg in 2021 kreeg de raad te horen dat het college van plan was om een chalet te plaatsen op de Loonderweg. Het betrof hier een echtpaar dat jaren geleden uit het woonwagenkamp aan de Molensteen was vertrokken en net als veel medebewoners van dat kamp in een burgerwoning was getrokken. Echter deze mensen konden niet wennen en werden er blijkbaar ziek van. Zo ziek dat er een medische urgentie kwam die aangaf dat zij echt terug moesten naar een woonwagen. Logischerwijs denk je dan aan het enige kampje dat nog bestaat in Valkenswaard, de Veldbeemd. Maar daar wonen bewoners die behoren tot de Sinti en het verhuizende echtpaar behoort tot de zgn reizenden. Dat accordeert niet goed. Dus zocht het college naar een andere locatie ergens in Valkenswaard. En dat werd de Loonderweg.

Omwonenden protesteerden vooral tegen het feit dat zij hiermee werden overvallen en dat je kon verwachten dat als er één chalet zou komen er binnenkort een heel veld vol zou staan. (de wet zegt namelijk dat Sinti, Roma en vergelijkbare groepen het recht hebben op hun cultuur van samenwonen en leven)

Het college heeft dat afgekaart met de toezegging dat het hier enkel om die ene plaatsing ging.

Op de vraag donderdagavond rapporteerde de wethouder de volgende huidige stand van zaken.

  • Er is inderdaad nog geen enkele activiteit waar te nemen op de locatie;
  • Er is een zgn. AWB bezwaar binnengekomen van een advocaat  namens bewoners;
  • Een andere groep bewoners heeft een zgn. WOB-verzoek ingediend, waarmee ze alle correspondentie en mails over dit item van het college moet krijgen; aan dit verzoek wordt momenteel gewerkt;
  • Op 18 januari 2022 is er een hoorzitting over dit onderwerp.

Zoals te lezen is, is de zaak dus echt in beweging. En het is even afwachten hoe e.e.a. uit zal pakken. Hoe dan ook is wel duidelijk dat het college ernstig rekening moet houden met de mening van omwonenden voor er hier daadwerkelijk tot uitvoering van het voorgenomen plan kan worden overgegaan.

Los van deze perikelen vraag ik me werkelijk in gemoede af hoe het met het echtpaar is dat medische urgentie had. Maar dat inmiddels ruim twee jaar wacht op een passende oplossing. Was het niet beter geweest vanaf het begin naar een andere, minder weerstand oproepende oplossing te zoeken?

We zullen het zien binnenkort.
Susanne Peeters.

Bestemmingsplan buitengebied 2 


Het bestemmingsplan buitengebied 2 is een slepend dossier geworden. 
Het ontwerp lag al jaren geleden ter inzage en pas nu op de valreep lag het bestemmingsplan buitengebied 2 voor aan de raad.  

Net voor het einde van het jaar, de deadline, die ons door de rechter is opgelegd.
Dat voelt niet fijn aan en en wij zien dan ook geen reden tot juichen.

Er waren op het ontwerpbestemmingsplan meer dan 100 zienswijzen ingediend en het college heeft daarom besloten om een tactisch knip aan te brengen, waarbij hulpgebouwen en nieuwe ontwikkelingen eruit zijn gehaald. Het aantal te behandelen zienswijzen is daarmee gehalveerd en zo is het te elfder ure gelukt om het af te ronden. 

Daarvoor is niet alleen een groot ambtelijk team ingezet, maar hebben ook veel raadsleden, in goed gezamenlijk overleg, hun steentje bijgedragen. Er zijn veel gesprekken gevoerd, tekeningen bekeken en voor ons als raadsleden vaak lastige juridische teksten bestudeerd. Met vereende krachten is geprobeerd van een minder goed voorstel een beter voorstel te maken. Iets wat H&G altijd nastreeft.

Nu heeft de landelijke overheid het voor ons ook niet gemakkelijk gemaakt. 
We hebben in Nederland niet zomaar een dak boven ons hoofd, zodat we warm en droog zitten. Nee, er zijn burgerwoningen, bedrijfswoningen, plattelandswoningen, agrarische woningen, mantelzorgwoningen, modulaire woningen, vakantiewoningen en zelfs een groomverblijf wordt gedefinieerd.
Elke soort woning heeft zijn eigen mogelijkheden, maar vooral ook beperkingen. Het is dus zaak om goed op te letten.

Voor gronden is de lijst van mogelijke bestemmingen zo mogelijk nog groter. Agrarisch met waarden (met diverse aanvullingen), wonen, tuin, verblijfsrecreatie, etc.etc.

Ondanks de complexiteit van de materie en de gewenste zorgvuldigheid, is het dus gelukt om op 16 december een voorstel voor te leggen. Ondanks het gegeven dat er  door links en rechts heel kritisch naar gekeken is, zullen er ongetwijfeld nog enkele verbeteringen mogelijk/noodzakelijk zijn, 100% bestaat bij dit soort dossiers niet. Daarom hebben we ter vergadering aan de wethouder gevraagd hoe hij denkt om te gaan met mogelijke omissies. De wethouder gaf aan, dat er vanaf nu elk half jaar, als blijkt dat het nodig is, een partiële herziening aan de raad zal worden voorgelegd. 

Nu zijn er ook een tiental nieuwe ontwikkelingen uit dit plan geknipt en omdat wij er waarde aan hechten dat onze inwoners en vooral ook onze ondernemers, die het in deze tijd toch al niet gemakkelijk hebben, voortvarend verder kunnen, hebben we een motie opgesteld om deze plannen nog voor de zomervakantie af te handelen. Deze motie werd breed gesteund. 

Klik hier voor de motie.

André van Daal

Verordening Jeugdhulp 2022

Het uitgangspunt van de Jeugdwet is dat de verantwoordelijkheid voor het gezonden veilig opgroeien van jeugdigen allereerst bij de ouders en de jeugdige zelf ligt.

Als ondersteuning nodig is, dan zorgt het college, binnen de van de gemeenteraad gekregen kaders,  voor goede en toegankelijke jeugdhulp. Daarvoor is het noodzakelijk om regels vast te stellen over de door het college te verlenen individuele voorzieningen in de vorm van vaststelling, lees i.c. aanpassing, van de Verordening Jeugdhulp Valkenswaard 2022. In deze verordening geven wij als gemeenteraad dus de kaders aan waarbinnen het college de verordening, via de opstelling van “Nadere Regels”, moet gaan uitvoeren. Het college zal deze “Nadere Regels” in hun vergadering van dinsdag 21 december vaststellen en vervolgens via een RIB aan ons doen toekomen.

De aanleiding voor het aanpassen van de huidige verordening zijn de wijzigingen binnen de inkoop van jeugdhulp die per 1 januari 2022 van kracht worden. Daarnaast is in artikel 2.9 van de Jeugdwet bepaald dat de gemeenteraad bij verordening, en met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Jeugdwet, regels stelt over de wijze waarop de hoogte van een persoonsgebonden budget wordt vastgesteld. Op dit moment voldoet de gemeente Valkenswaard niet aan deze eis vanuit de Jeugdwet, omdat dit bepaald is bij de hierboven bedoelde en door het college vastgestelde “Nadere Regels”. De wetgever heeft deze bevoegdheid dus niet bij het college maar bij de gemeenteraad neergelegd.

Al tijdens de raadscommissie bleek dat alle fracties, met uitzondering van onze fractie, tevreden waren met het voorliggende voorstel. Wij hebben het college namelijk opmerkzaam gemaakt op een omissie tussen het voorstel en de onderliggende stukken. In zowel de verordening als in het oude tweede punt uit het voorstel werd melding gemaakt van de Verordening Jeugdhulp 2020. Deze bestaat echter niet. Het college heeft deze omissie hersteld en voorafgaande aan de vergadering een aangepast voorstel aan ons toegestuurd.

Wel zijn er toen wel wat vragen gesteld over met name het onderdeel Burgerparticipatie binnen het Sociaal Domein en dit mede vanwege het moeten missen van het deskundigen-advies van een Adviesraad Sociaal Domein. Het college heeft toegezegd spoedig met een voorstel te komen. We kijken daar naar uit.

Het voorstel werd uiteindelijk als Hamerstuk naar de gemeenteraad voorgeleid en vervolgens ook probleemloos vastgesteld.

Hans Bimmel.

Openen grex Borkel Oude School

Omgeving “Oude school Borkel”

Op een gemeentelijke locatie in Borkel achter de woningen Oude School 9 t/m 15 is in het bestemmingsplan Borkel en Schaft een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om op deze locatie woningbouw mogelijk te maken. Het college heeft met een ontwikkelende partij een intentieovereenkomst afgesloten om op deze locatie een twaalftal woningen te gaan realiseren. Voor deze ontwikkeling moet de gemeenteraad een nieuwe grondexploitatie Borkel Oude School openen.
Wij werden gevraagd een grondexploitatie (GREX) Borkel Oude School te openen met een positief resultaat van € 134.055 en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. Wij hadden absoluut geen problemen met het voorgestelde besluit.
Sterker nog hebben wij in de raadscommissie aangegeven dat het voorstel als hamerstuk door de gemeenteraad zou kunnen worden vastgesteld. 

Wel hebben wij tijdens de raadsvergadering, gesteund door het CDA, VL en VV, een motie ingediend waarin wij het college hebben verzocht specifieke maatregelen te nemen waarbij de sociale koopwoningen in eerste instantie beschikbaar zouden moeten komen voor starters uit  Borkel en Schaft. In tweede instantie voor starters uit  Valkenswaard en pas in derde instantie, voorwaardelijk, voor andere geïnteresseerden. Deze motie is met één stem tegen aangenomen. Hieronder zowel de toelichting als het dictum van de motie.

Toelichting van de motie

Er ligt bij de wetgever een nieuwe wetswijziging van de Huisvestingswet voor naar aanleiding van de evaluatie van deze Huisvestingswet. De hierin voorgestelde wijzigingen hebben tot doel de mogelijkheden voor woonruimteverdeling en woonruimtevoorraadbeheer verder te verbeteren. Gemeenten kunnen in hun huisvestingsverordening regels stellen met betrekking tot woonruimteverdeling o.a. het verlenen van voorrang op basis van lokale binding. Hoewel gemeenten al wel de mogelijkheid hebben om via een doelgroepenverordening te regelen dat woningen in de categorie sociale koop worden gebouwd en wel op grond van de Wet ruimtelijke ordening, kunnen ze niet regelen dat de woningen ook daadwerkelijk bewoond gaan worden door mensen die tot de doelgroep behoren. De VNG werkt aan een wijziging van de modelverordening Huisvestingswet waardoor dit wel mogelijk wordt. De nieuwe modelverordening wordt naar verwachting in Q1 van 2022 naar de gemeenten gestuurd. De vaststelling van de nieuwe Huisvestingsverordening door de gemeenteraad is inschattenderwijs niet eerder voorzien dan eind Q2. Voor de doorontwikkeling van het bouwplan
“Oude school” in Borkel en Schaft komt dit dan te laat. Vandaar de motie die vraagt om een goede balans bij de toewijzing van de hier te realiseren woningen tussen enerzijds inwoners van Valkenswaard en anderzijds die van buiten Valkenswaard. 

Dictum van de motie:

  1. Maatregelen te nemen, zodat voor de sociale koopwoningen die achter de “oude school” worden gebouwd een goede balans wordt gevonden in toewijzing, waarbij in de 1e plaats wordt toegewezen aan starters uit de kernen Borkel en Schaft en in de 2e plaats aan starters uit de kernen Valkenswaard en Dommelen. Op de 3e plaats deze woningen toe te wijzen aan woningzoekenden met een economische binding en een passend inkomen;
  2. Bij de nieuwe Woonvisie een voorstel aan de gemeenteraad wordt voorgelegd waarbij inwoners uit Valkenswaard voorrang krijgen bij de toewijzing van sociale koopwoningen.

Hans Bimmel en Wout Verhoeven.

%d bloggers liken dit: