Raad P(a)raat Januari 2022

Uitvoeringsplan Dommelland


H&G is in het verleden vaak kritisch geweest aangaande de ambities van Dommelland.
En terecht, de visie met betrekking tot Dommelland heeft een grote impact op onze recreatieve ambities, voor inwoners en ondernemers in het gebied maar bovenal ook voor de zo kostbare natuur die we als Valkenswaard hebben.

Voor ons kwam daar nog bij dat er bij de eerste ideeën vooral over grote ontwikkelingen werd gesproken, zoals een ‘leisure en pleasurepark’, grootschalige projecten in het kader van de paardenboulevard en het aantrekken van meer dan een miljoen bezoekers, zonder dat er duidelijke plannen lagen. En dromen mag, maar onze fractie hecht meer aan realiteit, kleinschaligheid en bescherming en versterking van de goede en mooie dingen die er in het gebied al zijn.

Middels dit raadsvoorstel en uitvoeringsprogramma weet  het college wat meer concreetheid te geven aan de ambities, de verschillende deelgebieden en de ontwikkelingen die hiervoor op stapel staan. Hierbij zijn twee fases te onderscheiden: fase 1 die loopt tot 2026 en fase 2 die vanaf 2026 aanvangt. Zoals blijkt uit de verschillende projecten wordt in fase 1 vooral ingezet op de makkelijk te realiseren projecten en wordt een verkenning gestart voor een aantal grotere projecten. Het is duidelijk dat er voor veel projecten nog  financiering gezocht moet worden in de vorm van subsidies of marktpartijen die in ontwikkelingen investeren. Dit betekent dat het college bij de raad terug moet komen voor de nodige budgetten voor projecten en op deze manier hebben we als raad dan ook nog de regie.

We zijn als H&G tevreden met de beantwoording in de commissie over de borging van inspraak bij diverse projecten door belanghebbenden. Voor ons is participatie en het serieus nemen van belangen van omwonenden een zeer belangrijk element voor draagvlak en borging van een transparant en democratisch proces. Zoals al eerder aangegeven mogen de majeure ontwikkelingen rondom de paardenboulevard wat ons betreft geen negatieve gevolgen hebben voor de inwoners en ondernemers in de omgeving en we zullen gaandeweg het proces hier scherp op toezien.

H&G kan met deze voorliggende uitvoeringsnota instemmen maar toch hebben we een tweetal aanpassingen/toevoegingen gedaan. De eerste is de kano-opstapplaats, die zoals door het Dorpsinitiatief ook is aangegeven, niet pas in 2026 maar in fase 1 moet worden opgepakt. We hebben hier samen met collega-partijen een amendement (klik hier voor de tekst) voor ingediend.

Daarnaast hebben we een motie ingediend over de MER-rapportage (klik hier voor de tekst). Hoewel door de portefeuillehouder is toegezegd dat er een MER komt, willen we middels deze motie een tijdsindicatie aangeven, namelijk voor de uitvoering van fase 2 of zoveel eerder als dat kan. Hiermee verzoeken we het college impliciet ook om richting fase twee voldoende concreetheid in projecten te krijgen om deze MER te kunnen doen, die zo noodzakelijk is voor behoud van onze natuur! Beide voorstellen zijn door de raad aangenomen.

Bram Bots

Ingekomen brief Amundsenstraat


De discussie rondom de ingekomen brief en betogen van de collega’s van D’66 (dhr. van Rijswijk) en VL (mw. Van Vlerken) aangaande de verkoop en sanering van de grond van percelen in de Kromstraat is een waar dieptepunt in deze bestuursperiode. Op basis van onderbuikgevoelens, suggestieve opmerkingen en het telkens in twijfel trekken van antwoorden die door het college zijn gegeven, is deze kwestie door deze raadsleden onnodig gerekt en tot een verwarrende en beschadigende zaak geworden.

Tijdens de behandeling van dit punt tijdens de raadsvergadering liepen de emoties en frustraties hoog op. Terecht want het op deze wijze met elkaar politiek bedrijven is schadelijk voor Valkenswaard en voor de geloofwaardigheid van de politiek. De krachtige reactie vanuit het college op de inbreng van de raadsleden Van Rijswijk en Van Vlerken was adequaat en heeft nogmaals heel duidelijk gemaakt dat de genoemde ‘feiten’ en constateringen van beide raadsfracties niet op feiten berusten.

Hieronder het korte betoog dat ik namens H&G heb uitgesproken tijdens de behandeling van het agendapunt:

Voorzitter, 

Er rest mij nog op drie zaken in te gaan en die drie zaken wil ik met alle duidelijkheid zeggen want helaas vertroebeld deze discussie en de inbreng van collega’s al maanden lang de kernpunten waar het om draait. Het telkens nieuwe vragen stellen op basis van onderbuikgevoelens en suggestieve opmerkingen heeft een rookgordijn opgetrokken.  Dit desondanks de heldere en zeer uitgebreide informatie die het college de afgelopen maanden heeft gegeven, en vanavond weer.

Op de eerste plaats de grondverkoop aan de bewoners van de Kromstraat: uit de beantwoording en alle toegestuurde stukken blijkt dat de grond nooit is bedoeld als bouwkavel of bouwgrond en dat de procedure volgens alle regels is verlopen. Buiten dat is met reden de goedkeuring van dit soort transacties, waar een bestuurder bij betrokken is, bij Gedeputeerde Staten gelegd. Dit staat zelfs in de gemeentewet. Zij hebben beoordeeld of de grondverkoop aan de regels voldeed en hebben hier het belang dat het om een bestuurder gaat ook meegewogen. Twijfelen aan de transactie is twijfelen aan de integriteit van het openbaar bestuur: de gemeente, maar ook de provincie!

Op de tweede plaats de Chroom 6. Het is absurd dat collega’s vraagtekens zetten bij het rapport over de Chroom 6. De chroom 6 is aangetroffen in de grond en tuinen van Kromstraat 28 en 30. Zoals in elk ander geval zou gebeuren hebben deze bewoners daarop de gemeente aansprakelijk gesteld en de gemeente heeft deze aansprakelijkheid ook volledig erkend. Dit betekent dat er een onafhankelijk bureau is ingehuurd die een onafhankelijk rapport heeft opgesteld waarna de tuinen zijn afgegraven. Een verzekeringskwestie dus!

Het zetten van vraagtekens zetten bij rapporten, of  het zeer gedetailleerde vragen stellen of de grond nu 10 of 20 cm zou moeten worden afgegraven doet afbreuk aan de zorgplicht die de gemeente in zo’n geval heeft en aan het besef dat een dergelijk erkende aansprakelijkheid door de gemeente voor betrokkenen grote impact heeft.

Tot slot het beroep van 3 raadsleden over toezeggingen die door de burgemeester zouden zijn gedaan. Voorzitter, ik zou het pas echt vreemd vinden als deze toezegging aan deze 3 raadsleden werkelijk zou zijn gedaan. Toezeggingen worden gedaan aan de volledige raad, niet aan 3 raadsleden die buiten de raad om een aparte voorkeurspositie zouden claimen bij de burgemeester.

Voorzitter ik ga er verder niet meer woorden over vuil maken.  Ik hoop dat we hier vanavond zo snel mogelijk een punt achter kunnen zetten.
De wijze waarop collega’s op deze manier denken invulling te geven aan hun taak vind ik schadelijk en een volksvertegenwoordiger onwaardig.

Bram Bots,
namens fractie H&G

Uit het vragenhalfuurtje.

Banner, Koptekst, Vraagteken, Vraag

Enkele korte vragen stelde ik tijdens het zgn. vragenhalfuurtje.

In het kort waarom het ging en hoe de antwoorden luidden.

Aangifte wegens smaad van juli 2021. (Klik hier voor de vraag)

stockillustraties, clipart, cartoons en iconen met bevooroordeeld vogels - smaad

In juli 2021 is het voorstel behandeld om tot een scenariokeuze te komen voor het Eurocircuit. tijdens de behandeling ervan in de raadscommissie waren er veel insprekers. Een van hen was het PLEC. (Platform Leefbaarheid Eurocircuit en omgeving) De woordvoerder was stevig in zijn bewoordingen n.a.v. alle bevindingen die zijn groep had ondervonden in dit proces. Men voelde zich niet gehoord en slecht behandeld. Hij verweet de gemeente dat er handelingen waren verricht die corrupt leken. Dit werd door het college zo hoog opgenomen dat er aangifte van smaad is gedaan. Die aangifte dateert dus van juli 2021. Regelmatig heb ik gevraagd naar de stand van zaken. Het duurde en het duurde. Begrijpelijk want politie en O.M. hebben het te druk om zich met kleinere zaken bezig te gouden.
Ik vroeg opnieuw naar de stand van zaken en weer kreeg ik donderdagavond het antwoord dat er niets bekend was.

Heel verwonderlijk liet ik de wethouder weten want afgelopen week heeft de Officier van Justitie aan de “verdachte” laten weten dat de zaak is geseponeerd. Er volgt dus geen rechtsvervolging wegens onvoldoende bewijs. Ik had een foto van de brief bij me en heb die de wethouder getoond. Hij had nog niets gehoord. Dit blijft dus een vreemde zaak blijkbaar!

De enquête over de N69, Westparallel. (Klik hier voor de vraag)

thumb valuation icons on cement concept - enquete stockfoto's en -beelden

Afgesloten op 22-12-2021.  Voor de tweede keer vroeg ik naar de uitkomsten. Dit omdat veel mensen die met name aan de (west)rand van Dommelen wonen behoorlijke overlast ondervinden van de nieuwe weg. Geluidsoverlast overdag maar met name ’s nachts wordt op veel plaatsen dagelijks (of liever nachtelijks) ervaren.
De uitkomst verschijnt in een Raadsinformatiebrief in week 6.
Dat is snel. Dan kan de wethouder met deze uitkomsten en zijn eigen ervaringen en gesprekken uit zijn rondgang door Dommelen aan de slag met de provincie om een fatsoenlijke oplossing te bedenken voor de verminderde leefbaarheid in dit deel van Dommelen.

Zorgen voor de jeugdigen. (Klik hier voor de vraag)

de sociale media overmatig gebruik - jeugdzorg stockfoto's en -beelden

Iedereen heeft in de krant kunnen lezen dat zorgaanbieder Metabletica uit Valkenswaard in behoorlijke problemen is gekomen. De problemen zijn dermate groot dat we even de adem inhouden of dat allemaal goed afloopt. Mijn vraag ging over de jeugdigen die daar hulp / ondersteuning afnemen.

De wethouder stelde me enigszins gerust. Het aantal jeugdigen in Valkenswaard waarvan het begeleidingstraject mogelijk in gevaar kan komen, bedraagt 31 jeugdigen. Wethouder en ik waren het erover eens dat elk kind dat hier tussen wal en schip terecht zou komen er een te veel is. De wethouder gaf aan dat het college contact heeft met Metabletica, de zaak monitort en in geval van nood direct met andere zorgaanbieders in gesprek gaat over eventuele overname van jeugdige cliënten.

Hopelijk voor alle betrokkenen keert e.e.a. snel ten goede.

Susanne Peeters.

Motie parkeren vrij parkeren tijdens werkzaamheden Centrum


H&G heeft tijdens de raadsvergadering met collega’s van CDA een motie (klik hier voor tekst) ingediend om tijdens de werkzaamheden die nu in ons centrum plaatsvinden op een aantal parkeerterreinen gratis te parkeren. 

Deze motie is een vervolg van het verzoek van Centrummanagement en ondernemers in het centrum om centrumondernemers te compenseren voor de verminderde bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden in het centrum en de voorbije lockdown. Het verzoek vonden wij erg sympathiek en wilden dit van harte ondersteunen. H&G is al jaren voorstander van het minder betaald parkeren, om ons centrum toegankelijker te maken voor inwoners en bezoekers. Het verzoek van de ondernemers paste in dat kader prima binnen dit grotere geheel.

Helaas heeft de motie geen meerderheid gekregen. Maar wij als H&G blijven ons inzetten voor minder betaald parkeren en het ondersteunen van initiatieven van onze ondernemers in het centrum! 

Bram Bots

Bestemmingsplan Maastrichterweg 11

IMPRESSIE


Het perceel aan de Maastrichterweg 11 heeft al veel verschillende bestemmingen gehad. In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw was Mitsubishi garage Toon Aarts hier gehuisvest met een showroom en werkplaats. Later kwam er een keukenzaak en daarna heeft scholengemeenschap Were Di er een gedeelte van haar VMBO-afdeling gehuisvest.

Het pand staat ondertussen vele jaren leeg en het is duidelijk zichtbaar dat zowel binnen als buiten geen activiteiten meer plaatsvinden. De verpaupering slaat snel toe bij leegstand.
Even was er een plan om hier een hotel te vestigen met 50 kamers, maar helaas is dit plan een stille dood gestorven. 

Hoewel het pand op een steenworp afstand van de Markt ligt, waren er geen geïnteresseerden voor te vinden. Nu is het ook een uitermate lastig perceel, omdat zowel de grootte als de vorm niet erg handig zijn. Daarom zijn we erg blij dat er nu een mooi plan op tafel ligt. 

Vanuit de oprijlaan kijk je uit op een statig pand dat goed aansluit bij de verder in de straat gelegen villa’s. Aan de achterzijde worden 2 vleugels gebouwd, die ruimte bieden aan zorgwoningen en levensloopbestendige aanleunwoningen. Woningen waar tegenwoordig veel vraag naar is.

Er zijn bij dit bestemmingsplan geen zienswijzen ingediend, wat erop wijst dat de omgevingsdialoog uitgevoerd is zoals dat hoort. Wij zijn daar zelf van dichtbij getuige van geweest en hebben mogen constateren dat de ontwikkelaar de wensen van de buurtbewoners goed heeft ingepast in het plan.

Als een bestemmingsplan wordt ingediend beoordeelt de afdeling ruimtelijke ordening (RO) of de voorgenomen ontwikkeling voldoet aan de geldende regels qua hoogte en bouwvolume. Maar wordt ook gekeken naar de parkeernormen, verkeersbewegingen, flora en fauna, en milieuregels. Vervolgens beoordeelt de welstandscommissie of de ontwikkeling past in de omgeving en of materiaalgebruik en vormgeving past bij het geldende welstandsniveau. 

Als het plan tenslotte op de agenda van de gemeenteraad komt kan de raad besluiten of er een exploitatieplan moet worden afgesloten en het plan formeel vaststellen.

Nu waren er voor dit plan ook nog 2 moties ingediend, die geen betrekking hadden op het bouwplan, maar beoogden om te sturen op de toekomstige bewoners van de woningen. De ene motie verzocht het college om voorrang te geven aan inwoners van Valkenswaard en de tweede motie verzocht het college om ook bewoning door jongeren mogelijk te maken. 

Beide moties hebben geen betrekking op het voorgenomen bouwplan, maar op de keuze van de nieuwe bewoners. Ze zijn dus eigenlijk buiten de orde, want daar gaan wij niet over. Wij hebben desondanks aan de portefeuillehouder gevraagd of dit wettelijk wel mogelijk is. Dhr. Marchal gaf aan dat er geen concrete leeftijd wordt genoemd door de ontwikkelaar en dat er dus feitelijk ook geen leeftijdsbegrenzing is. 

Daarnaast komt er in de nabije toekomst vanuit de landelijke overheid een regeling om 30% van nieuwbouwwoningen toe te wijzen aan “eigen inwoners”. Dat gaat dan over koopwoningen.
Beide moties waren daarom overbodig en niet ter zake. Wij hebben daarom niet ingestemd met beide moties, maar zij werden desondanks aangenomen. 

Neemt niet weg dat we in de nabije toekomst hopelijk weer kunnen genieten van een mooie ontwikkeling in ons centrum.  

André van Daal

Vaststellen Erfgoednota 2021-2026

Unesco | Campagne 'Erfgoed is van ons allemaal' van start

In 2012 zijn de beleidsnota’s voor ‘gebouwd erfgoed’ en ‘archeologie’ vastgesteld.
Beide beleidsnota’s zijn op onderdelen niet meer actueel door gewijzigde wetgeving.
Om die reden dienen beide beleidsnota’s te worden herzien (lees ook te worden samengevoegd) door die te actualiseren, uit te breiden en aan te passen aan de gewijzigde wetgeving.

1 Met het herzien van de beleidsnota’s uit 2012 wordt het volgende bereikt:
2 Afstemming met andere gemeentelijke beleidsregels;
3 Continuïteit van het verankeren van erfgoed in bestemmings- c.q. omgevingsplannen;
4 Verbeteren en actualiseren van erfgoedinstrumenten;
5 Versterken eigen karakter van Valkenswaard.

Hiervoor zijn de beide beleidsnota’s uit 2012 herzien, samenvoegen tot 1 Erfgoednota.
Het beleid in de nieuwe Erfgoednota 2021-2026 is met name geënt op het doorontwikkelen van de instrumenten, exposure van het Valkenswaards erfgoed, communicatie met eigenaren van monumenten inzake voorlichting, behoud van hun erfgoed en is het onderdeel roerend erfgoed in het beleid opgenomen.

In het nieuwe erfgoedbeleid worden de volgende aspecten beschreven?

1 Waarom erfgoedbeleid;
2 Wetgevende kaders;
3 Afstemming met andere gemeentelijke beleidsregels;
4 Verankeren van erfgoed in bestemmingsplannen (na 1-7-2022 omgevingsplannen);
5 Verbeteren en actualiseren erfgoedinstrumenten;
6 Versterken eigen karakter van Valkenswaard;
7 Organisatie en financiën;
8 Uitvoeringsprogramma.

Al tijdens de technische bespreking van de nieuwe Erfgoednota 2021-2026 in de Raadscommissie hebben wij aangegeven zeer content te zijn met dit nieuwe beleid. Tijdens de Raadsvergadering hebben wij deze tevredenheid verder tot uitdrukking gebracht door het indienen van een amendement waarin de werkingsduur van de nieuwe nota werd uitgebreid naar 10 jaar en wel voor de periode 2021-2031. Wij stonden hierin echter alleen en het amendement heeft het niet gehaald.

Jammer van ons amendement, maar de algehele conclusie is voor ons toch zeer positief. Goede nota, goede samenwerking met het veld (A2-erfgoedcommissie, Heemkundekring Weerderheem, eigenaren rijks- en gemeentelijke monumenten, Cultuurraad en Wijkraden) uiteindelijk uitmondende een goed beleid voor de komende vijf jaren.

Hans Bimmel.

Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening


Dit beleidsstuk wordt jaarlijks geactualiseerd en stond dus op de agenda van 17 januari.
Er is ten opzichte van de eerdere APV niet veel veranderd, behalve een aantal toevoegingen aangaande de exploitatievergunning voor arbeidsmigranten, het vastleggen van bepalingen over het gebruik van plastic confetti en ballonnen en een aanpassing van de afstand van bomen tot de erfgrens.

Naar aanleiding van de commissievergadering was het agendapunt voor ons een hamerstuk maar collega raadslid Emmerik heeft naar aanleiding van de aanpassingen over de arbeidsmigranten een amendement ingediend. Doel was om de definitie van een huishouden beter te laten aansluiten bij bestaande jurisprudentie hierover. 
Het voorstel is door middel van een amendement aangepast en ook met
algemene stemmen aanvaardt: een voorbeeld om van een goed voorstel
een beter voorstel te maken.

Voor de juiste tekst van de APV verwijzen wij graag naar de site van de Gemeente.

Peter Plompen

%d bloggers liken dit: