Raad P(a)raat Februari 2022

Vragenhalfuurtje donderdag 24-02-2022.

Aangifte wegens smaad.

De afgelopen maanden is er vanuit de fractie van H&G driemaal gevraagd naar de gang van zaken rondom het verloop van de aangifte van smaad zoals die in de zomer van 2021 is gedaan door het college. Daarbij is steeds toegezegd dat de raad z.s.m. op de hoogte zou worden gesteld van nieuws hieromtrent.

Daarom hebben wij de volgende vragen.

In de raadsvergadering dd. 27-01-2022 heeft H&G opnieuw hiernaar gevraagd. De wethouder had geen nieuws te melden terwijl H&G beschikte over een foto van de brief van de OvJ waarin de zaak werd geseponeerd. Intussen is ons gebleken dat de bedoelde brief rond dezelfde datum wel degelijk in het bezit van het college is gekomen.

 • Waarom voldoet u niet aan de actieve informatieplicht?
 • Waarom hebben wij veertien dagen later nog steeds niets van u vernomen?
 • Waarom moeten wij u manen tot actie naar de raad in deze kwestie?

De wethouder antwoordde hierop dat tijdens de vergadering van 27-01 hij echt geen brief met het besluit van de OvJ dat de zaak werd geseponeerd, had ontvangen. Kort daarop bleek dat hij het antwoord in zijn privé mailbox had ontvangen (!) Vervolgens nam het college tijd om te overleggen over een reactie naar de OvJ. Dat is inmiddels gebeurd. Het college wil dat er echt wel iets gebeurt met de aangifte. Bram vroeg daarop wat het college dacht te bereiken met dit vervolg op deze slepende zaak. De wethouder wil dat er recht wordt gedaan aan met name de ambtenaren die zich niet konden verdedigen tegen de “beschuldigingen” van de inspreker. Daarmee werd dit vraag- en antwoordspel afgesloten. Je mag daarbij namelijk niet meer dan een enkele aanvullende vraag stellen.

Maar ik voeg er hier aan toe dat dit verhaal voor een groot deel niet klopt.

Dezelfde wethouder heeft namelijk al heel vroeg in 2021 een gesprek gehad met twee leden van genoemde bewonersgroep. Deze mensen hadden via een WOB-verzoek een groot aantal mails en apps over de rapportage Eurocircuit gekregen. Daarin stonden enkele berichten die bij hen de indruk wekten dat er wel heel vreemde zaken op de achtergrond speelden. Zaken die mogelijk niet klopten en die misschien het daglicht beter niet hadden kunnen zien. Zij legden dit voor aan de wethouder met het verzoek er serieus naar te kijken. Daar had de wethouder wel degelijk iets mee kunnen en ook moeten doen in onze ogen. Daar had hij verder onderzoek naar kunnen laten doen en de verdediging van die gang van zaken kunnen opstellen samen met zijn ambtenaren.

Maar… de wethouder deed helemaal niets en liet alles op zijn beloop. Ook geen reactie meer naar de gesprekgenoten. Gewoon niets. Dat ziet er nalatig en slordig uit. En nu de aangifte is geseponeerd, verdedigt diezelfde wethouder de brief van het college  naar de Officier van Justitie met het argument dat zijn ambtenaren zich niet hebben kunnen verdedigen! Hoe schijnheilig kun je het hebben.
Wordt dus weer vervolgd!!!

Koetsenmuseum Valkenswaard 

Valkenswaard is een mooie toeristisch, recreatieve gemeente. Eén van onze trekkers is Natuurpoort de Malpie. Maar liefst 350 ha schitterende heide, vennen en bos. Bij de ingang van de Malpie ligt al meer dan 100 jaar de Venbergse Molen, met oorspronkelijk een café, restaurant, pension en terras.

Ondertussen heeft Valkenswaard de ambitie om de aanlooproute er naar toe vanaf de rotonde van de Zuidelijke Randweg tot de Venbergse Molen aantrekkelijk te maken voor toeristen én onze eigen inwoners. Het rijtuigenmuseum Valkenswaard is één van de ondernemers, die daaraan al vele jaren hun steentje bijdragen.
Het is begonnen met restaureren en daarna het tonen van de collectie antieke rijtuigen en ondertussen aangevuld met diverse arrangementen. Dit alles in een schitterend pand aan Molenstraat 200.

De gemeenteraad besprak op 24 februari een plan voor de volgende stap in deze ontwikkeling.  Een bestemmingsplan dat ruimte biedt voor een restaurant met terras en een aantal B&B vertrekken. Verder een voor Valkenswaard unieke Bed&Stal voorziening.

H&G juicht deze ontwikkeling toe omdat het uitstekend past in onze ambitie en een mooie aanvulling is op de plannen in het kader van Dommelland.

Maar gezien de ligging in het natuurgebied moeten de horecafaciliteiten daarbij wel passen. Dat is overigens ook nadrukkelijk de bedoeling van de eigenaar van het complex. We willen voorkomen dat het een echt uitgaanscentrum wordt en Horeca 4 past daarom niet op deze plek. 

Om dat goed te borgen hebben wij een amendement geschreven, dat we samen met VL, SvV, VV, PvdA en CDA hebben ingediend. 

Het werd met een zeer grote meerderheid aangenomen.

André van Daal

Bestemmingsplan Molenstraat 200-202.

DE BESTE rondleidingen in Valkenswaard - Tripadvisor

Behandelaar collega André van Daal beschrijft in zijn tekst het voorstel en het amendement van H&G over de horeca in dit plan. Vanaf het begin van behandeling van dit voorstel heb ik in de fractie een duidelijk nee laten horen over dit plan.

Het is echt onmogelijk om in deze tijd nog zoveel inbreuk te maken op de kwetsbare natuur. Het rijtuigenmuseum ligt namelijk in een zgn. attentiezȏne stiltegebied omdat het grenst aan een Natura 2000 gebied. Toen jaren geleden de aanvraag kwam voor het museum op dit terrein waren er al mensen in Valkenswaard die opperden dat dit de opmaat zou zijn voor méér en dat dit grote problemen zou opleveren in deze omgeving. En waarom zou het ook nodig zijn om horeca te vergroten? Ontvang je gasten van het museum goed, een klein deel B&B kan ook maar waarom feesten in de persoonlijke levenssfeer met maximaal 150 personen? Hebben we in Valkenswaard niet genoeg gelegenheden voor dergelijke feesten?
Waarom dan hier met alle geluids-,verkeer- en stikstofoverlast juist in de natuur???

Ik begrijp dat niet. Daarom heb ik tegen dit amendement gestemd en tegen het hele voorstel. Daartoe heb ik stemverklaringen afgelegd. Die zijn bijgevoegd..

Stemverklaring amendement Molenstraat.

Voorzitter,

Dit amendement hinkt enigszins op twee benen. Het wil horeca 4 in het bp in horeca 2 omzetten. Dat is op zich prima. Maar daarnaast wil dit amendement meteen ook vastleggen wat er dan specifiek op deze locatie allemaal zeker wel mag. Dat is dan horeca 2 plus. Na het pleidooi dat ik in de commissie hield om e.e.a. aan grootschalige feestelijkheden juist in dit attentiezȏne stiltegebied zeker niet te laten plaatsvinden en zelfs niet toe te staan, zal het niet verbazen dat ik tegen ga stemmen.

Stemverklaring bp Molenstraat.

Voorzitter,

Het blijft voor mij verbazingwekkend om iedere keer weer te moeten constateren dat wij het groen van Valkenswaard goud noemen en blijven noemen. Dat klinkt zo mooi, iedere keer weer. Maar als puntje bij paaltje komt, kiezen we in deze raad ook weer iedere keer opnieuw voor uitbreiding van activiteiten of bouw, hoe dan ook altijd in het belang van de vragende partij. Maar helaas in alle voorliggende casussen van de afgelopen jaren is er niet beslist in het belang van die grote maar zwijgende en kwetsbare partij, de natuur. De natuur heeft te weinig stem helaas.

Mijn stem gaat ook vanavond in mijn laatste raadsvergadering naar de natuur.
Ik zal dus tegen het voorstel stemmen.

Susanne Peeters.

(ver-)Nieuwbouw Kindcentrum De Pionier en nieuwbouw van de Horizon.

Ten eerste stel ik luid, helder en gedreven dat H&G de vernieuwbouw van kindcentrum De Pionier een buitengewoon belangrijk onderwerp vindt en dat deze vernieuwbouw alle aandacht verdient om dit schoolgebouw uit 1956 inclusief de huisvesting van de peuterspeelzaal uit 1999 en een in 2004 uitgevoerde mid-life renovatie van het schoolgebouw, in een totaal nieuwe jas te steken, aangepast aan een door het schoolbestuur gewenst modern onderwijsconcept. Wij hebben daartoe indertijd ook niet voor niets de motie ingediend tot aanpak van dit schoolgebouw volgens de brede-school gedachte.

Maar soms lopen de zaken wel wat moeizaam. Zo ook hier. Zoals ik al in de commissie opmerkte, heeft de motie lang moeten wachten op enige opvolging ervan. Daardoorheen liep onze herhaalde wens naar een geactualiseerd IHP. Dat verliep ook echt niet op hoge snelheid. En nu zitten we met beide vertraagde trajecten precies op het moment van de laatste raadsvergadering van deze periode. Binnen drie weken vanaf nu kennen we de samenstelling van de nieuwe raad. O.i. gaat het niet aan om nu snel een besluit te nemen terwijl niet is voldaan aan de grondige uitgangspunten van college en raad. Laten we namelijk vandaag eens eerlijk zijn naar elkaar. Het is natuurlijk ook best vreemd dat wij als afscheid nemende gemeenteraad in onze laatste vergadering een bedrag van €5,93 miljoen moeten gaan uitgeven en hieraan gekoppeld een maximaal 40 jaar in de Programmabegroting meelopende kapitaallast. Hoezo over je graf heen regeren…

Daarom stelt H&G via een amendement een correcte volgorde der zaken voor.

Een volgorde die recht doet aan:

 • de noodzaak tot vernieuwbouw Pionier;
 • de noodzaak tot nieuwbouw van de Horizon;
 • een correcte positionering van een actueel IHP dat op 21 juli aanstaande door de gemeenteraad zal worden vastgesteld;
 • de mogelijkheid voor zowel SKOzoK als het college om vanaf nu voorbereidend werk te doen;
 • de positie van de nieuwe raad die zsm na het zomerreces de definitieve beslissing over de Pionier kan nemen.

Het amendement doet recht aan al deze uitgangspunten maar werkt e.e.a. zeer grondig af zonder dat er een vertraging zal optreden in de uitvoering van de vernieuwbouw-plannen Het betreft hier wel een flink bedrag uiteindelijk en dat verdient deze aanpak. Ook lopen wij met dit amendement SKOzoK en het college niet voor de voeten daar het college zelf al aangeeft (in commissie februari) dat met name SKOzoK als bouwheer vanaf dat moment nog 9 maanden nodig heeft voor het schetsontwerp.
(een gezonde zwangerschap met een mooie baby zou ik zeggen) 

En op deze wijze valt alles prima op zijn plaats: 

 • nu eerst het voorbereidingskrediet voteren, waardoor SKOzoK als bouwheer van zowel het kindcentrum als het buurthuis alle voorbereidende acties en gesprekken kan gaan voeren;
 • het college start haar ondersteunende werkzaamheden;
 • op 21 juli aanstaande wordt de actualisatie van het IHP voorgelegd aan raad, die stelt vast;
 • de nota Kaders kan aangepast gepresenteerd worden;
 • in september ligt schetsontwerp op tafel;
 • raad beslist, voteert, op basis van de daarvoor vastgestelde normbedragen, het volledig begrote bedrag voor de vernieuwbouw van het gebouw inclusief nieuwbouw van de Horizon en de uitvoering kan beginnen.

Wij achten dit een heldere volgorde die aan alle technische eisen voldoet, SKOzoK en het college haar werk laat doen en de nieuwe raad in de juiste positie brengt door het nemen van de juiste besluiten op het juiste moment en dit alles op basis van een juist, lees geactualiseerd, toetsingskader, zijnde het nieuwe IHP.
Het amendement is met 20 stemmen voor en 1 tegen aangenomen!

Susanne Peeters

Jeugdlintje.

Gemeente Bergen wil jeugdlintje voor jonge helden en heldinnen - Flessenpost uit Bergen

Een leuk en positief initiatief van het CDA. Echt bemoedigend en m.i. positief pedagogisch. Met uitzondering van het artikel 7 in de bijbehorende verordening. Die voorziet namelijk officieel in de mogelijkheid van ontneming onderscheiding. Dus als straf bij later verkeerd gedrag het jeugdlintje afnemen.

Dat gaat H&G echt te ver. We praten hier over jeugdigen die je wil betrekken bij de samenleving. houdt het dan positief.

Wij dienden daarom een amendement in om dit artikel te schrappen.

De raad van de gemeente Valkenswaard, in vergadering bijeen op donderdag 24 februari 2022 behandelend het initiatiefvoorstel Jeugdlintje,

Overwegende dat:

 • dit voorstel een goede en positieve stimulans voor jeugdigen in Valkenswaard kan zijn;
 • jeugdigen gestimuleerd kunnen worden meer betrokken te zijn bij onze gemeenschap;
 • het goed is dat jeugdigen uitgebreid deelnemen in de commissie ter toekenning van de onderscheiding;
 •  het daarom spijtig is dat bij zo’n positieve en pedagogische uitstraling een artikel voor ontneming onderscheiding ook is opgenomen;
 • dit artikel echt in disharmonie voelt met alles in dit zo mooie voorstel;
 • dit artikel overbodig beschouwd moet worden omdat het waarschijnlijk nooit nodig zal blijken te zijn en het geen positieve stimulans zal zijn voor niemand;

besluit:

 • artikel 7 te schrappen uit deze verordening.

Het amendement werd aangenomen met 15 stemmen voor en 6 tegen. 

Motie vreemd Eindhoven Airport.

Wintelre is overlast Eindhoven Airport zat - EenVandaag

Eindhoven Airport in de raad van Valkenswaard?
Dat klinkt mogelijk ver van ons bed maar dat is het niet. Wat ik de afgelopen jaren zelf heb kunnen vaststellen, is dat in delen van Dommelen erg vaak opstijgende vliegtuigen overkomen, laag en luidruchtig. ’s Morgens, als je pech hebt, kun je er tussen 6.45 uur en even na 7.00 uur wel een stuk of vier achter elkaar over horen vliegen. De lichte passagiersvliegtuigen zijn nog te hebben maar als er zware militaire toestellen overvliegen dan dreunt het door alles heen.
Eindhoven Airport in de raad van Valkenswaard?
Dat klinkt mogelijk ver van ons bed maar dat is het niet. Wat ik de afgelopen jaren zelf heb kunnen vaststellen, is dat in delen van Dommelen erg vaak opstijgende vliegtuigen overkomen, laag en luidruchtig. ’s Morgens, als je pech hebt, kun je er tussen 6.45 uur en even na 7.00 uur wel een stuk of vier achter elkaar over horen vliegen. De lichte passagiersvliegtuigen zijn nog te hebben maar als er zware militaire toestellen overvliegen dan dreunt het door alles heen.

Een paar jaar geleden heeft men in het Luchtvaart Eindhoven Overleg
(LEO genaamd) afspraken gemaakt over het verminderen van het geluid rondom Airport. Er gaat 30% geluid verminderd worden tot 2030. Dit is vastgelegd in het zgn. Advies van Van Geel.  Nu probeert men al enkele maanden hieraan te knabbelen; eerst zo’n 15% verhogen en dan later daarvan 30% verminderen!
Dat is gewoon de zaak bedotten.

En dat gaan de omliggende gemeenten niet pikken. Eindhoven heeft al geprotesteerd, Son en Breugel en nu volgt Valkenswaard.

De motie is hier bijgevoegd en werd aangenomen met 20 stemmen voor en 1 onthouding (wegens persoonlijke betrekkingen)

Daarnaast bleek uit ambtelijk contact dat Valkenswaard niet meer zelfstandig wordt vertegenwoordigd in de overlegstructuren rondom Eindhoven Airport.
Onze belangen worden opnieuw door een andere gemeente blijkbaar behartigd. Omdat enkele jaren geleden juist is besloten om dat niet meer zo te doen maar Valkenswaard zelf met een wethouder aan de overlegtafel zit, heeft dit bericht ons stevig verbaasd,

Daarom heeft H&G daar vragen over ingediend. Die zijn ook bijgevoegd.

Kortom we houden de vinger aan de pols wat betreft de overlast van Eindhoven Airport voor Valkenswaard.

Ingediende vragen:

Vragen vertegenwoordiging Valkenswaard in overlegstructuren Eindhoven Airport. Omdat H&G zich bezig hield met een motie n.a.v. de pogingen in het LEO om het Advies van van Geel af te zwakken qua afspraken geluidsreductie, heb ik een vraag gesteld hierover aan de ambtelijke organisatie. Daaruit bleek dat Valkenswaard wederom  indirect wordt vertegenwoordigd in bedoelde overlegstructuren.

Daar heeft H&G de volgende vragen over.

 • Als Valkenswaard zich laat vertegenwoordigen in de overlegstructuren over Eindhoven Airport, door wie of welk orgaan wordt Valkenswaard dan precies vertegenwoordigd? 
 • Hoe zijn de belangen van specifiek Valkenswaard in de afgelopen periode ingebracht? Zijn hier verslagen van?
 • Waarom vertegenwoordigt Valkenswaard zichzelf niet?

(De raad heeft zich daar enige jaren geleden krachtig over uitgesproken met als resultaat dat Valkenswaard een eigen vertegenwoordiger, een eigen wethouder, direct aan de overlegtafel had zitten.)

 • Sinds wanneer is deze positie veranderd en wie heeft met deze wijziging namens Valkenswaard ingestemd?
 • Bestaat er het inzicht dat geluidsoverlast door vliegtuigen de laatste jaren aanzienlijk is toegenomen m.n. boven Dommelen en een deel van Valkenswaard?
 • Bent u het met ons eens dat Valkenswaard in dit overleg dus een duidelijke scherpe vertegenwoordiging nodig heeft?
 • Is het college bereid onze directe vertegenwoordiging aan de overlegtafels op korte termijn weer te laten herstellen? Dit conform de overgenomen motie van enige jaren geleden. Zo niet, dan horen wij graag de motivatie

Fractie H&G
Susanne Peeters.

%d bloggers liken dit: