Verkiezingsprogramma H&G 2014

 

 

 H&G-logo

 

 

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014

In de tekst vindt u woorden die gemarkeerd zijn.
Als u op deze woorden klikt krijgt u een inhoudelijke toelichting op het betreffende onderwerp! 

 

Inleiding

 

H&G zit inmiddels 8 jaar (2 termijnen) in de gemeenteraad. De eerste termijn met 1 persoon in de persoon van Theo Geldens. Na een grandioze verkiezingsoverwinning in 2010 met vijf personen, te weten Theo Geldens (fractieleider), André van Daal, Bram Bots, Henk Hovens en Hans van Aalst, welke laatste persoon in 2011 vervangen is door Hans van Asten.

De laatste periode neemt H&G, samen met het CDA en de PvdA, deel aan de coalitie. Marcel Bax is door H&G naar voren geschoven als wethouder.

Ondanks deelname aan de coalitie heeft H&G haar karakter behouden en is steeds kritisch gebleven met een opbouwende grondhouding.

 

In maart 2014 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. Tijd dus voor een nieuw verkiezingsprogramma, ondanks dat wellicht nog niet alle punten uit ons programma van 2010 behaald of afgewerkt zijn.
Met die punten blijven we onverminderd door gaan.

In dit nieuwe verkiezingsprogramma leggen we eerst verantwoording af naar de achterban van H&G en de andere inwoners. Dit gebeurt in  de vorm van een terugblik.

Vervolgens presenteren we het verkiezingsprogramma 2014-2017 in de vorm van speerpunten. Voor diverse onderwerpen zijn links aangegeven, waarbij nader en dieper ingegaan wordt op het betreffende onderwerp.

 

De ambities mogen duidelijk zijn:

 • er zijn voor de Valkenswaardse bevolking;
 • behartiging van de belangen van de Valkenswaardse bevolking;
 • ook oog voor de kleine dingen;
 • goede zorg voor iedereen in Valkenswaard zal ons een grote zorg zijn;
 • investeren in werkgelegenheid;
 • minimaal behoud van het aantal raadszetels;
 • deelname aan een coalitie om onze ideeën ook te kunnen realiseren;
 • kortom: Helder en Gedreven

 

Wij wensen de lezers veel sympathie en steun voor H&G.

 

Wat hebben we de afgelopen 4 jaren voor u gedaan?

Niet veel politieke partijen blikken terug op de afgelopen periode naar hetgeen zij hebben gedaan en bereikt. H&G doet dat wel. Op de eerste plaats om verantwoording af te leggen aan hun kiezers. Op de tweede plaats om mensen er toe aan te zetten om op H&G te stemmen. En op de derde plaats om het bestuur en de fractie van H&G scherp te houden.

Alles wat we de afgelopen periode hebben gedaan, hebben we met volle overtuiging en inzet voor de inwoners van Valkenswaard, Dommelen en Borkel en Schaft gedaan.

Hieronder volgt een opsomming van hetgeen H&G, in wisselende samenwerking met andere politieke partijen, gedaan en bereikt heeft. Deze opsomming beoogt niet limitatief te zijn.

Niet alle inspanningen hebben tot resultaat geleid helaas, maar dat is een gevolg van het democratisch proces. De meerderheid beslist en in dat systeem kan H&G zonder steun van andere fracties niet tot het gewenste resultaat komen. Wel is in dat geval de aandacht op het betreffende onderwerp gevestigd en heeft H&G de vinger op de zere plek gelegd.

 • Deelneming in coalitie met CDA en PvdA en het mede opstellen en uitvoeren van het coalitieprogramma.
 • Kritische houding in het proces en stemming tegen Dommelkwartier.
 • Kritische houding in het proces van de nieuwe N69.
 • Extra storting van € 500.000,– in het WMO-fonds
 • Grondlegger van het startersinitiatief en de startersleningen.
 • Onder voorbehoud stemming tegen fietspad Oude Spoorbaan.
 • Aandacht en actie vragen tegen vervallen ontwikkelingslocaties in het centrum.
 • Positieve grondhouding nieuwe gemeentewerf en brandweerkazerne.
 • Initiatiefnemer extra zebrapad op de Markt.
 • Initiatiefnemer vermindering betaald parkeren in centrum Valkenswaard. Nog niet gelukt, maar wel geresulteerd in pilot extra blauwe zone.
 • Positieve grondhouding Eurocircuit en omliggende gebruikers.
 • Kritische houding zendmastenbeleid.
 • Inbreng in verbetering openbaar vervoer.
 • Positieve houding parkeerproblematiek Borkel.
 • Grote inbreng bij bestemmingsplan Dommelen, met name voor wat betreft het onder de aandacht brengen van dat plan bij de inwoners van Dommelen.
 • Initiatiefnemer opknappen einde Kromstraat.
 • Aanpak geluidsoverlast ijsbaan Markt.
 • Mede-initiatiefnemer beschikbaar stellen krediet aanpak westzijde Markt.
 • Positieve houding beschikbaar stellen krediet aanpak bedrijventerrein Schaapsloop.
 • Kritische blik naar gemeenschappelijke regelingen zoals bijvoorbeeld de Ergon, Cure en GGD.
 • Initiatiefnemer verbod op boren naar schaliegas.
 • Opknappen en onderhoud lege plekken in Valkenswaard waar ruimtelijke ontwikkelingen stil liggen.
 • Initiatiefnemer aanpak verpauperde panden.
 • Aandacht gevraagd voor verkoopbaarheid bestaande woningen en leefbaarheid in bestaande wijken.
 • Mede-initiatiefnemer van initiatiefvoorstel voor behoud van bestaande rechten bij actualisering van bestemmingsplannen.
 • Positieve houding inzake realisering kunstgrasvelden voor diverse sportverenigingen, gekoppeld aan zelfwerkzaamheid van deze verenigingen.
 • Opbouwende inbreng in kadernota’s en begrotingen.
 • Speerpunt gemaakt van de veiligheid van jongeren, zoals het indienen van voorstellen voor het verlichten van fietspaden langs de toegangswegen naar Valkenswaard.
 • Initiatieven vanuit Valkenswaardse jongeren aangemoedigd en ingediend, zoals draadloos internet op de Markt en het indienen van een voorstel om een Jongeren Informatie Punt (JIP) te realiseren.
 • Belangrijke inbreng in dossiers m.b.t. jongeren, zoals het horecabeleid en het verslavingspreventiebeleid.
 • Het belang hechten aan goede ondersteuning van kwetsbare groepen jongeren door te hameren op goede communicatie met jongerenwerkers.
 • Invoering beleid dat ons gebouwd erfgoed kan en doet beschermen. Diverse panden hebben we van de sloophamer gered.
 • Positieve houding ten aanzien van duidelijkheid en overeenkomst met Woningbelang over woonwagenbewoners.

 

Programma

Toelichting

Zoals eerder vermeld, blijft H&G vasthouden aan de uitgangspunten zoals aangegeven in verkiezingsprogramma van 2010. Omdat de tijd niet stil staat en trends en ontwikkelingen veranderen, is aanvulling respectievelijk bijstelling van uitgangspunten op zijn plaats.

De hieronder aangegeven uitgangspunten van H&G voor de nieuwe raadsperiode, moeten dan ook aanvullend gelezen worden en zijn, vanwege de leesbaarheid, in het kort in dit verkiezingsprogramma 2014-2017 opgenomen. Indien bepaalde onderwerpen niet met name vermeld zijn, mag er van uit worden gegaan, dat H&G aan die zaken onverminderd zijn kritische aandacht zal blijven besteden in het belang van de Valkenswaardse gemeenschap. Dat geldt ook voor de zogenaamde “stoeptegel-politiek” die eerder door H&G in Valkenswaard is geïntroduceerd.

 

 Wonen


Speerpunten:

 • Minder invloed van projectontwikkelaars. De gemeente neemt het voortouw en stelt de randvoorwaarden/uitgangspunten.
 • Betaalbare woningen van een goede kwaliteit voor met name de starters (jongerenhuisvesting), zoals subsidies voor opknappen van bestaande woningen.
 • Aandacht voor de verkoop van bestaande woningen en leefbaarheid in bestaande wijken.
 • Bevorderen verkorten toewijzingsprocedure bij Woningbelang.

 

Ruimtelijke ontwikkeling

Speerpunten:

 • Inbreiding gaat voor uitbreiding.
 • Prioriteit voor het opstellen van beeldkwaliteitseisen, met name voor de hoofdtoegangswegen naar het centrum.
 • Behoud van de authentieke waarden van de kernen.
 • Aanpassing van de westzijde van de Markt heeft prioriteit.
 • Eveneens prioriteit voor aanpak van verpaupering ten gevolge van niet of vertraagd realiseren van projectontwikkelingslocaties.

Infrastructuur

Speerpunten:

 • Bewaken kwaliteit openbaar gebied, met name de toegankelijkheid voor voetgangers, mindervaliden, ouderen en fietsers, op minimaal het niveau B.
 • Werk met werk maken.
 • Voorkomen verkeersoverlast voor Dommelen bij realisering nieuwe N69.
 • Aandacht voor kwaliteit van wegmarkeringen.
 • Opstellen mobiliteitsplan en/of verkeerscirculatieplan in 2014.
 • Realiseren van meer groen en behoud karakteristiek groen.
 • Behoud van het Quick-team.
 • Bevorderen openbaar vervoer, met name naar Maxima Medisch Centrum en bedrijventerrein Schaapsloop.
 • Minimaliseren van het betaald parkeren.
 • Markt aantrekkelijker maken als verblijfsgebied.

 

Milieu

Speerpunten:

 • Houden aan afspraken over vliegbewegingen van en naar Eindhoven Airport en meer zeggenschap voor Valkenswaard in de betreffende overlegvormen.
 • Hoger ambitieniveau voor duurzaamheid woningen blijven stimuleren, maar alleen als dit niet nadelig uitpakt voor de  betaalbaarheid van de woningen.
 • Consequente handhaving in verband met de rechtszekerheid.
 • Goede monitoring van alle aspecten van het milieu, zodat we weten waarover we praten.

 

 Werken

Bedrijvigheid

Speerpunten:

 • Grote prioriteit voor versterken van economische situatie Valkenswaard.
 • Ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven voor een gezond bedrijfsklimaat.
 • Verdere ontwikkeling samenwerking overheid-bedrijfsleven-scholen ter voorziening in voldoende kwalitatief technisch personeel.
 • Faciliteren en moderniseren bestaande bedrijventerreinen.
 • Goede infrastructuur rondom bedrijventerreinen.
 • Brabantia-terrein bestemmen voor (hightech) maakindustrie.
 • Landbouwgrond tegenover Brabantia-terrein bestemmen voor hightech incubator-wijk (wonen met kleinschalig werken) voor startende en doorgroeiende maakbedrijven.
 • Vrije plekken aan de Vest bestemmen voor nieuw te vestigen internationale hightech OEM-bedrijven (Original equipment manufacturer: bedrijf dat producten levert ten behoeve van een merkleverancier).
 • Masterplan centrumgebied in 2014.
 • Aanpak leegstand winkels.
 • Zie ook de exclusief voor H&G opgestelde visie van het VICV via de link op de website.

 

Onderwijs

Speerpunten:

 • Behoud van scholen in de wijk.
 • Kostenbeheersing leerlingenvervoer.
 • Stimulering technisch (metaal)onderwijs, afgestemd op de vraag vanuit bedrijfsleven.
 • Invoering passend onderwijs kritisch volgen.

 

Werk en inkomen

 • Bevorderen werkgelegenheid, vooral voor jongeren. Hierin moeten we durven te investeren.
 • Aanvulling minimabeleid, zoals bijvoorbeeld met een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering.
 • Bevorderen schuldhulpverleningen en uitvoeren preventie schuldhulpverlening.

 

 Vrije tijd

Cultuur

Speerpunten:

 • Beleving van de cultuur.
 • Authenticiteit bevorderen.
 • Ondersteuning kleinere culturele projecten.
 • Behoud en bevorderen culturele evenementen.
 • Behoud van het algemeen erfgoed.
 • Bevorderen samenwerking met toeristische sector.
 • Behoud bibliotheek.
 • Betaalbaar muziekonderwijs voor jongeren.

Sport

Speerpunten:

 • Eindelijk aan de slag met multifunctionele binnensportaccommodaties zoals aan Den Dries en/of aan de Leenderweg.
 • Bevorderen fusies sportverenigingen teneinde kwaliteit van de accommodaties te bevorderen.
 • Bevorderen zelfwerkzaamheid van sportverenigingen.
 • Behoud zwembad (binnen en buiten) voor Valkenswaard en het opknappen daarvan.
 • Professionele ondersteuning voor activiteiten sportverenigingen.

Recreatie

Speerpunten:

 • Bevorderen van onderlinge samenwerking, ook met externe partijen zoals bijvoorbeeld cultuurinstellingen, teneinde nieuwe, aantrekkelijke arrangementen te realiseren.
 • Valkenswaard als gezellig uitgaansdorp waar jongeren veilig op stap kunnen.
 • Uitgaan van nieuwe trends en ontwikkelingen zoals beleven en authenticiteit.
 • Versterking van het toeristisch aanbod: niet meer van hetzelfde, maar kwaliteit in alle gradaties.
 • Bevorderen van toeristische verblijfsmogelijkheden.
 • Toeristische industrie aan Luikerweg ter hoogte van nieuwe aansluiting N69.

  

Welzijn

Welzijn

Speerpunten:

Maatschappelijke ondersteuning

Speerpunten:

 • Koesteren van vrijwilligers.
 • Aandacht voor mantelzorgers.
 • Zorg voor professioneel vangnet indien mantelzorgers weg vallen.
 • Kinderen van bijstandsgezinnen moeten op een normale manier aan het sociale leven kunnen deelnemen.

Zorg

Speerpunten:

 • Zorg op maat en met eigen inzet en regie van de burger.
 • Stimuleren van mensen voor hun inzet bij mantel- en familiezorg en participatie in de samenleving. Daarbij gaat H&G ervan uit dat deze werkwijzen geen tovermiddelen zijn die alles oplossen.
 • Noodzakelijke zorg moet altijd en direct gegarandeerd zijn; derhalve zorg op maat.
 • Borging van continuïteit van goede zorg.
 • Meer aandacht en investeren in jongerenwerkers en zorghulpverleners om te zorgen dat kwetsbare jongeren niet buiten de boot vallen.
 • Er mag en moet zelfs veranderd worden, maar dan vooral sturen op kansen er een betere, meer betrokken samenleving van te maken.
 • We moeten er aan wennen en rekening mee houden dat ongeveer 60% van de begrotingsgelden besteed moet worden aan overgedragen WMO-taken.
 • Intergemeentelijke samenwerking op het gebied van zorg waar we het niet alleen kunnen. Maar waakzaam blijven op behoud van het democratisch recht van de gemeenteraad om te beslissen over zorgzaken die Valkenswaard aangaan.

 

Bestuur en organisatie

Samenwerking en positionering

Speerpunten:

 • Behoud van de eigen identiteit en zelfstandigheid.
 • Samenwerking alleen als dat (financiële) voordelen oplevert.
 • Kritische blik op bestaande samenwerkingsverbanden.
 • Wat we zelf kunnen, doen we zelf.
 • Thans ervaringen opdoen met huidig pakket A2-samenwerking.                                                                                                                    

Dienstverlening

Speerpunten:

 • Efficiënte dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten (professionele beheersorganisatie).
 • Bevorderen overleg/communicatie met inwoners, organisaties en bedrijven en hen beter betrekken bij beleidsvorming.
 • Invoering van mediation in de gemeentelijke organisatie om bezwaren te voorkomen.

Veiligheid

Speerpunten:

 • Samenwerking ter bevordering van buurtpreventie.
 • Opstarten veiligheidsprojecten voor inwoners, organisaties en bedrijven.

Financiën

Speerpunten:

 • Zo hoog mogelijke kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten.
 • Alleen investeren indien maatschappelijk nut en rendement vast staan.
 • Verantwoord bezuinigen.

 

Geef een reactie