Brief Gebruikers Eurocircuit aan Gemeenteraad

Valkenswaard, 20  juni 2024 

Aan de gemeenteraad van de  gemeente Valkenswaard,
de Hofnar 15,  5554 DA  Valkenswaard.

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Namens de gezamenlijke verenigingen/gebruikers van het Eurocircuit willen wij u van harte complimenteren met het feit dat u op donderdag 27 juni a.s. het nieuwe bestemmingsplan Eurocircuit Valkenswaard definitief kunt vaststellen. 

Na een reeks van jaren van constructief overleg van onze gezamenlijke verenigingen met uw gemeentebestuur, uw College van Burgemeester en Wethouders, de diverse ambtelijke vertegenwoordigers, uw externe adviesorganen, vertegenwoordigers van omwonenden en andere belanghebbenden zijn wij buitengewoon ingenomen met het resultaat van dit overleg wat nu voorligt. Een bestemmingsplan dat voor de betrokken verenigingen/gebruikers van het Eurocircuit een goed perspectief biedt op continuering van de gewenste gebruiks- mogelijkheden zoals de wekelijkse trainingen, de reguliere wedstrijden en andere evenementen.  Hierdoor wordt met dit nieuwe Bestemmingsplan Eurocircuit Valkenswaard het voortbestaan en de continuïteit van onze verenigingen weer een goede basis gecreëerd. Ook de mogelijkheden voor een gezonde sportbeoefening en -beleving voor de inwoners van Valkenswaard wordt hiermee een goed vooruitzicht geboden. Evident is dat met name in de huidige tijd waarin het belang van gezond bewegen en sport van grote waarde is voor de gezondheid van onze samenleving en dus ook de inwoners van Valkenswaard, is dit nieuwe Bestemmingsplan Eurocircuit voor de komende jaren van grote importantie. 

Graag vertrouwen wij dat ook u met de definitieve vaststelling van dit nieuwe  Bestemmingsplan Eurocircuit door uw gemeenteraad met voldoening kunt terugkijken op een op alle niveaus geslaagd overleg en coöperatieve samenwerking in de afgelopen waarin door velen grote inspanningen zijn geleverd. Graag zeggen wij u reeds nu toe dat met een goede evaluatie van onze ervaringen tijdens het gebruik van onze faciliteiten op het Eurocircuit samen met alle betrokken partijen in de nabije toekomst waar nodig tot een verder optimalisatie van de vormgeving van het bestemmingsplan zo nodig vorm kan krijgen c.q. kan worden gegeven. 

Namens de verenigingen/gebruikers  van het Eurocircuit Valkenswaard.