Mededelingen Bestuur

Foto VOS

Gisterenavond 27 juni, stond de behandeling van het Bestemmingsplan Eurocircuit op de raadsagenda.
Een gevoelig dossier vanwege de diverse groeperingen die hierbij een belang hebben.

Even terug in de tijd.

Al ruim 40 jaar vinden er op dit circuit illegale activiteiten plaats. Al die tijd hebben de toenmalige verantwoordelijke bestuurders, raadsleden en handhavers weggekeken en dit laten gebeuren. Dat er in die tijd minder strenge regels golden is evident. Maar dan toch…Illegale bebouwingen, ontbreken van noodzakelijke veiligheid, commerciële uitbating en dit allemaal in strijd met de regels.
Regels die voor de gemiddelde inwoner van Valkenswaard wel worden gehandhaaft. Meten met twee, nee diverse maten en dat vele, vele jaren lang!

Gaande de tijd werden de milieuregels zoals stikstof- en geluidsregels en de veiligheidseisen zoals brandveiligheid voor dergelijke activiteiten flink aangescherpt binnen de landelijke- en Europese wetgeving.

Hiermee worden de belangen van met name burgers beter beschermd. Dat geldt voor heel Nederland en dus ook voor de omgeving van het circuit. En hierdoor is het (gewenste) illegale gebruik niet meer mogelijk met nieuwe beperkingen.
Hiermee lag er een grote opdracht aan de portefeuillehouder om een dossier wat ruim 40 jaar, deels moedwillig, was verwaarloosd weer middels een juridisch houdbaar bestemmingsplan up to date aan te bieden aan de raad voor besluitvorming.

Na een langdurig proces, waarbij alle belanghebbenden zoals gebruikers van het circuit, de omwonenden (Lage Heide) en de milieuverenigingen hun participatie hebben gekregen en genomen lag er uiteindelijk een ontwerp bestemmingsplan voor bij de raad. Weeg daar ook nog de belangen van de gemeente Bergeijk, zij hebben ook nog wettelijke rechten die zij inzetten bij dit proces. Met name de geluidsbescherming voor de Kempervennen!
De raad heeft enige tijd geleden een opdracht geformuleerd waarbinnen de kaders waren opgenomen. Opgemerkt hierbij dat vooral nadien de juridische regels en wetten aangescherpt zijn! Dus lopende het proces werden de portefeuillehouder en betrokken ambtenaren geconfronteerd met extra juridische kaders die bij de opdrachtformulering nog niet van kracht waren.

Een ordentelijk bestuur heeft de plicht om te opereren binnen de wettelijke kaders. Tevens heeft het bestuur de plicht om toe te zien dat zij geen opdrachten geeft aan ambtenaren waarbij de wettelijke kaders worden overschreden of daar het risico bij lopen, “kleuren buiten de lijntjes….” Tijdens het debat bleek uit de warrige motiveringen dat de indieners van het amendement hier compleet aan voorbij wensten te gaan. Inhoudelijke reacties vanuit het college, raadsfracties van PvdA , CDA en H&G die hier op wezen werden genegeerd. Het amendement om het bestemmingsplan niet vast te stellen werd ingediend door Samen voor Valkenswaard, Valkenswaard Lokaal, Vitaal Valkenswaard en D’66.

Uiteindelijk is naar mening van een kleine meerderheid van de raadsleden niet voldaan aan de eerder door de raad opgestelde kaders. Dat de wettelijke regels en kaders inmiddels zijn aangescherpt waaronder de nieuwe milieuregels, geluidscontouren, stikstofuitstoot etc. wordt door deze raadsleden niet meegewogen. Ook het feit dat alle gebruikers, de Motorsportvereniging, TWC de Kempen, de Fietscross etc. een indringend schriftelijk verzoek hebben gericht aan de raadsleden om dit bestemmingsplan goed te keuren is genegeerd door deze kleine meerderheid.
(KLIK HIER VOOR DE BRIEF )
De reden is dat een andere gebruiker, de Rallycrossvereniging op hun (illegale) gebruik flink hebben moeten inleveren m.b.t. het aantal gebruiksuren. En dit laatste is de inzet om het voorliggende bestemmingsplan en de wens van de overige gebruikers te negeren. Opgemerkt hierbij dat het plan uitgebreid juridisch is getoetst door o.a. de landsadvocaat! Desondanks zijn een aantal raadsleden van mening dat tegen dit juridisch oordeel van de landsadvocaat in er mogelijkheden zijn om het gebruik uit te breiden ten gunste van de Rallycross. Hierbij wordt hoog spel gespeeld. Want enige juridische garantie op houdbaarheid bij de raad van State dat dit laatste mogelijk is kan niet worden gegeven. In de tussentijd zijn alle participanten weer terug bij af.
Tevens zal dit alles weer gaan leiden tot nog meer kosten en liggen diverse rechtszaken in het verschiet.
En wat als blijkt dat aanpassingen juridisch, zoals betoogt door de landsadvocaat niet mogelijk blijken te zijn? Wordt dan dit voorliggende bestemmingsplan alsnog vastgesteld? En hoe gaan deze raadsleden dat verantwoorden aan de inwoners en huidige gebruikers, omwonenden? Zij worden nu in een periode van opnieuw onzekerheid gebracht.

Dit alles heeft er tevens toe geleid dat er een motie van wantrouwen werd ingediend tegen de portefeuillehouder omdat “hij de uitgangspunten niet voldoende heeft uitgevoerd.”
Deze motie van wantrouwen is ingediend door:
de VVD, Valkenswaard Lokaal, D’66, Vitaal Valkenswaard, Samen Voor Valkenswaard én coalitiepartner VOTE.

H&G, de PvdA en het CDA stemden tegen deze motie!

Dat de portefeuillehouder hierbij de grenzen van juridische houdbaarheid heeft opgezocht en zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft genomen en tegelijk alle belanghebbenden een positie in dit proces heeft gegeven wordt gemakshalve niet meegewogen.
Dit was een persoonlijke afrekening, die na diverse pogingen middels moties van afkeuring gericht op deze wethouder, nu spijtig genoeg is gelukt. Een groot verlies voor (bestuurlijk) Valkenswaard en de hele regio.

Duidelijk was dat in de diverse argumentaties van deze fracties er geen sterke inhoudelijke argumenten waren te horen, niet anders dan persoonlijke aanvallen. Dit conform de nieuwe wijze van besturen zoals Vote die voorstaat. Dit noemt de fractieleider van Vote de controlerende taak van de raad! De inzet van de motie van afkeuring was op papier het niet (volledig) uitvoeren van een raadsopdracht, terwijl in het debat wat hierop volgde als snel duidelijk werd dat het om een persoonlijke afrekening ging.

Een zwarte dag voor de democratie!

De inzet van deze wethouder, Theo Geldens, heeft voor Valkenswaard veel goeds opgeleverd.
Het project Dommelen-Zuid, het Centrumplan, de noodzakelijke aanpassingen aan de riolering, de financiën zijn op orde, zijn vertegenwoordiging in diverse regionale organen en besturen, namens Valkenswaard worden zeer positief gewaardeerd. En niet te vergeten de diverse bouwontwikkelingen / ontwerp bestemmingsplannen. Zijn tomeloze inzet om met individuele burgers en verenigingen aan de vele “keukentafels” een op een gesprekken te voeren en altijd beschikbaar te zijn om samen met de inwoner naar oplossingen te zoeken! Een inzet die alom wordt gewaardeerd door de betreffende inwoners!

Zo’n man, die zich dag en nacht heeft ingezet voor de inwoners van Valkenswaard verdient het niet om op zo’n manier per direct naar huis gestuurd te worden. 

Wat ons betreft zal de komende verkiezingen dit ook laten zien!

30 juni update: Reacties uit de gemeenschap.

N.a.v. het wegsturen van Theo hebben wij een enorme hoeveelheid steunbetuigingen mogen ontvangen van onze leden, sympathisanten en vele overige inwoners.

Opvallend zijn de vele reacties uit het bestuurlijk netwerk, de brede regio!
Ook daar is grote teleurstelling en onbegrip.

Gelet op het grote aantal is voor het voor ons onmogelijk om een ieder persoonlijk te benaderen (een werkwijze die wij normaal wel toepassen). Daarom langs deze weg…HARTELIJK DANK!

Bestuur H&G.