Raad P(a)raat September 2022

Visie H&G op raadsvoorstel aanvullend krediet voor verkeersmaatregelen Dommelen Zuid 

Op de agenda van de raadsvergadering van 29 september jl. stond o.a. aanvullend krediet voor verkeersmaatregelen Dommelen Zuid. Hoewel het hier strikt genomen alleen ging om het aanvragen van een aanvullend krediet voor de te nemen maatregelen is er toch breder over dit onderwerp gesproken. Terecht vinden wij van H&G, aangezien H&G al vanaf het begin intensief betrokken is bij dit onderwerp, vinden we dit een belangrijk onderwerp en willen wij graag op de hoogte gebracht worden hoe de stand van zaken is omtrent alle veranderingen in Dommelen Zuid.  

In dit agendavoorstel vraagt de gemeente een aanvullend krediet van 616.710 euro.
Aanleiding hiervoor is de overschrijding van de kosten door de eerste twee reeds uitgevoerde deelprojecten. Op verzoek van het college heeft BIZOB een studie uitgevoerd op de marktprijsontwikkelingen, indexen en aanbestedingsresultaten. Hieruit is naar voren gekomen dat aanvullend krediet nodig is, als de uitvoering van de nog resterende deelprojecten gerealiseerd wordt zoals vastgesteld door raad en college. Het betreft hier de aanpak van Bergstraat en Nobertusdreef. Een belangrijk doel hierbij is de verkeers- en leefbaarheidsproblematiek in Dommelen zoveel als mogelijk te beperken. In het raadsvoorstel worden drie scenario’s geschetst, namelijk; 

  1. Het voorontwerp met de gemaakte afspraken is leidend voor de uitvoering. 
  2. Het oorspronkelijk budget is leidend. 
  3. Het voorontwerp zo goed mogelijk uitvoeren met inbegrip van besparingsvoorstellen. 

H&G is voorstander van scenario 1 en het aangevraagde aanvullend krediet goed te keuren.  

Wij vinden belangrijk dat : 

  1. de realisatie van de nog te nemen maatregelen zo spoedig mogelijk plaats vindt. 
  2. beloftes die gemaakt zijn aan bewoners, om maatregelen te treffen om de verkeersdruk te remmen en de veiligheid en leefbaarheid te verhogen, nagekomen worden.  
  3. Te meer omdat juist bij dit project intensieve participatie heeft plaats gevonden. Aangezien de gemeente participatie een belangrijk proces vindt, ben je niet meer geloofwaardig als je de uitkomsten van zo’n participatieproces naast je neerlegt. 

Het raadsvoorstel is aangenomen volgens scenario 1, maar…… 

We hebben hier ook aandacht gevraagd voor de zorgen en onrust onder omwonenden. Momenteel zien zij dat de 30 km snelheid op de Westerhovenseweg niet gehandhaafd wordt en de Bergstraat en Nobertusdreef een stuk drukker zijn geworden, ondanks toezeggingen dat dit niet zou gebeuren. Hierdoor is het oversteken van beide wegen nog onveiliger geworden en dit is gezien de grote hoeveelheid kinderen die m.n. de Bergstraat oversteken zeer onwenselijk. We begrijpen dat nog niet alle maatregelen genomen zijn en verwachten dan ook dat de situatie verbetert zodra de Bergstraat en Nobertusdreef ook aangepast zijn aan de 30 km zone, maar we willen aandringen op maatregelen die het college wel kan nemen om de veiligheid te borgen. 

Bovendien willen we aandringen dat het college bij de provincie druk blijft uitoefenen op het nakomen van toegezegde financiële bijdragen.  

Ook heeft H&G aan het college gevraagd hoe de stand van zaken is omtrent de geluidswal die naast de N69 zou komen. De gemeente heeft de signalen van geluidsoverlast doorgegeven aan de provincie. Deze heeft vervolgens metingen laten uitvoeren op verschillende punten naast de N69. De resultaten hiervan zijn door de provincie toegezegd in Q3. Wij verwachten die dan ook binnenkort. 

Aangezien wij realiseren dat al deze veranderingen veel onrust veroorzaken in Dommelen Zuid zal H&G op korte termijn een informatiebrief rondbrengen bij de aanliggende bewoners. 

Stefanie van den Berg

Het Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Op de agenda van de raadsvergadering van 29 september 2022 stond o.a.
Het  Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs. Het IHP een belangrijk
lange-termijn document waarin beschreven wordt wat het beleid van de gemeente is voor de huisvesting van de scholen op haar grondgebied.
In Valkenswaard hebben we 12 basisscholen die vallen onder het bestuur van SKOzoK en RBOB de Kempen. Het schoolbestuur, onderwijspersoneel, directie en MR (Medezeggenschapsraad) richten zich daarbij op het onderwijs en het gemeentebestuur zorgt voor de huisvesting.
Wij moet daarbij kijken naar het belang van de verschillende wijken en de gemeente als geheel.

In dit IHP staat een overzicht van alle panden in Valkenswaard en wordt aangegeven wanneer deze moeten worden gerenoveerd of vervangen. Dat is een prima overzicht waarbij dit proces wordt uitgesmeerd over de diverse jaren tot 2034. 
Volgens H&G dragen scholen in een wijk in belangrijke mate bij aan de sociale cohesie en de leefbaarheid. 
Het is belangrijk dat kinderen in hun eigen buurt naar school kunnen en het behoud van scholen in de wijk moet dus worden gestimuleerd. Het zorgt ook voor minder verkeersbewegingen en gevaarlijke situaties in de straat.

Nu wordt in dit IHP bij zowel de inhoudelijke variant als de optimale variant nadrukkelijk opgenomen dat er een unilocatie moet worden gerealiseerd voor de St. Martinus en het Agnetendal. Deze scholen liggen juist aan weerszijden van de Bergstraat en deze straat is en blijft, ook na de op handen zijnde vernieuwing, een hoofd-ontsluitingsweg. Wij vinden het niet wenselijk dat enkele honderden kinderen deze drukke weg dagelijks moeten oversteken. 

In het ICS rapport is zichtbaar dat de St. Martinus de komende 8 jaren zal groeien van 157 naar 241 leerlingen hetgeen een vergroting van het gebouw met 500 m2 rechtvaardigt. Deze groei is uiteraard voor een flink deel het gevolg van de nieuwbouwwijk Lage Heide waar 330 woningen worden gerealiseerd. Wat ons betreft was een extra basisschool in deze wijk geen overbodige luxe geweest.

Agnetendal groeit in diezelfde periode ook van 233 naar 274 leerlingen. Bij samenvoeging (en ervan uitgaande dat de leerlingen niet naar een andere school switchen) zou de unilocatie dus meer dan 500 leerlingen krijgen.  Dat vergt een flink gebouw met grote buitenruimte en sportaccommodatie. Het zal nog niet zo eenvoudig zijn om voor een dergelijke populatie een passende locatie te vinden.

De huidige locatie van beide scholen biedt volop ruimte voor een mogelijke uitbreiding op gemeentegrond. In het ICS rapport wordt concreet het terrein achter de kerk genoemd voor uitbreiding Martinus, maar ook Agnetendal grenst aan ruim 1500 m2 gemeentegrond. Twee nieuwe ruime scholen is dus zeker ook een reële optie, die blijkbaar niet wordt overwogen.

Tenslotte zal, naar ons idee, de zoektocht naar een unilocatie en de mogelijk noodzakelijke bestemmingsplanwijziging vele jaren duren, terwijl het (ver)bouwen op de huidige locaties aanmerkelijk sneller kan.

Daarom hebben we samen met VL een amendement ingediend waarin we besluiten niet enkel te focussen op een unilocatie, maar ook het vernieuwen van beide scholen wordt meegenomen in het haalbaarheidsonderzoek.

Het besluit is daarom gewijzigd in: 

Besluit:

Het IHP 2022-2037 vast te stellen waarbij de tekst van de optimale variant als volgt wordt aangepast:

De optimale variant.

Een door de werkgroep gemaakte optimaliseringslag, waarbij in deze coalitieperiode is voorzien in vernieuwbouw van de Pionier in een aangepaste variant ten aanzien van de gymzaal, uitbreiding van ’t Smelleken en nieuwbouw voor Agnetendal en St. Martinus zowel afzonderlijk als met onderzoek naar een unilocatie voor deze 2 scholen. 

André van Daal

GELDMAAT Markt Valkenswaard

Er komen al een tijd klachten van ondernemers, inwoners van Valkenswaard en in het bijzonder van onze Senioren klachten binnen, over het niet functioneren van de Geldautomaat van de gezamenlijke banken.
Er zijn door andere partijen vragen gesteld maar voor H&G is de maat vol.

Daarom proberen wij door het indienen van onderstaande vraag de druk die de Gemeente kan uitoefenen naar Geldmaat op te voeren.

Wij hebben kennis genomen van de antwoorden op de vragen over de Geldautomaat,
Voor de Gemeente Valkenswaard is dit heel vervelend het is zelfs zo dat` de Inwoners onze Gemeente verwijten gaan maken.
Wij zijn van mening dat er of een werkende automaat moet staan of geen.
Ziet het college mogelijkheden om Geldmaat tot actie te dwingen of om het huurcontract te beëindigen.

Het antwoord van het college was dat zij in gesprek zouden gaan. H&G zal dit blijven volgen

Peter Plompen

Paaltjes op fietspaden: gevaarlijk!

De wereld staat in brand. Crisis op crisis. Een ramp voor de mensen die het hardst getroffen worden. Overstromingen, noodweer, droogte, oorlog, voedseltekort, faillissementen en allerlei persoonlijke financiële en lichamelijke  en geestelijke ellende. Maar dat mag niet betekenen dat het individu niet meer boeit.
Geestelijke gezondheid, welzijn, een thuis, brood op de plank.
Maar ook veiligheid in de breedste zin maar ook verkeersveiligheid in je directe omgeving.

Zo kwam deze paaltjes Motie op mijn (fiets-)pad. Ik beken nadat ik het verzoek kreeg dacht ik even “dat doe ik wel een keer” maar dat veranderde snel temeer dat de mevrouw die het recent betrof  in Valkenswaard een keurige dame is die gewoon met plezier fietst, niet roekeloos. Maar de situatie was wel levensbedreigend.

Het had heel anders kunnen aflopen en já deelnemen aan het verkeer brengt risico’s met zich mee en er gebeuren nu eenmaal dagelijks ongelukken. En já er zijn meer verkeersonveilige punten in Valkenswaard; maar die aanpak kost veel geld en dit probleem is met beperkte middelen op te lossen. En ik kreeg een dejavu. Enige jaren geleden knalde een prominent hardloper uit mijn voormalige loopgroep op zo’n paaltje. Met een fietstochtje maken. Dodelijk verongelukt. Maanden blijft dit in je hoofd zitten “dood door een paaltje”. Niet te bevatten. 

Paaltjes op fietspaden zijn verkeersorganisaties een doorn in het oog. De fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland en de Ouderenbond roepen allemaal:  gemeenten doe er wat aan. Minimaal duidelijke signalering op het wegdek. Het doel is sluipverkeer van auto’s te voorkomen maar de vraag is is het middel niet erger dan de kwaal.

Wellicht zegt U ook . . . ach dat paaltje dat zie ik wel, onnodige stennis. Even wat cijfers dan. Er gaan naar schatting 2400 personen per jaar naar de spoedeisende hulp vanwege deze paaltjes die ineens in het zicht komen. Hiervan zijn 1500 personen per jaar er ernstig aan toe en bijna 1 dode per dag! 

Onze Motie kwam 1 stem te kort.
DAAR HOEVEN WE GEEN MOTIE VOOR AAN TE NEMEN” was de teneur van de oppositie tegen deze motie. “Dat moet de Gemeente zelf maar oppakken”.
Gelukkig ging verantwoordelijk wethouder Bram Bots wel mee met deze motie.
Het gevaarlijkste punt in Valkenswaard is beslist het paaltje bij de Merellaan/Eksterlaan. Ik verwacht dus toch stappen van de Gemeente.

Ik heb contact gehad met de ANWB, Fietsersbond en de Ouderen bonden.

Jos Peters

De raad bekeken vanaf de tribune.

De raad van 29 september jl.

Na jaren zelf in de politieke arena te hebben gestaan, bekijk ik het politieke leven in Valkenswaard nu vanaf de zijlijn: dat is dus thuis aan de pc op donderdagavond of op de tribune, waar ik mijn oude plaatsje weer heb ingenomen. Op donderdag 29 september zat ik daar hoog en droog en aanschouwde de gang van zaken rond de voorstellen.

Ik belicht er enkele,

Het voorstel over het aanvullend krediet  verkeersmaatregelen Dommelen-Zuid leverde vrij grote eensgezindheid op onder de raadsleden. Gelukkig was er niemand die het krediet niet wilde verstrekken omdat het natuurlijk wel om veel geld ging. Nee, Dommelen mag gerust zijn: alle voorgenomen verkeersmaatregelen zoals indertijd in een uitstekend participatieproces werden voorgesteld en later vastgesteld, zullen helemaall uitgevoerd worden.

Een fractie die dit had willen tegenhouden, hoefde niet meer in Dommelen te komen.

Want Dommelen zit al met een weg opgescheept die de mensen uit de slaap houdt met zijn herrie en dit pakket aan verkeersmaatregelen was hiermee onlosmakelijk verbonden. Dus niet aan tornen. Dit komt helemaal goed.

Nu nog spoedig iets doen aan de herrie van de Westparallel dan kan Dommelen weer Dommelen zijn.

Het IHP of het integraal huisvestingsplan (voor onderwijs in Valkenswaard) vormde toch wel het hoogtepunt van deze avond. Er is lang naar uitgekeken dat het nieuwe plan het licht zou zien. In de vorige periode wilde wethouder Theus zelfs plannen doorzetten die niet voorzien werden in het oude IHP. Daar hebben meerdere raadsleden (w.o. ook H&G) toen een stokje voor gestoken en afgesproken dat er niets ingrijpends meer zou gebeuren voordat er een nieuw vastgesteld IHP zou liggen. Dat is gebeurd en nu ligt er een nieuw IHP. En hoe? Goed werk heeft tijd nodig maar dan heb je ook wat. Een IHP voor 15 jaren! Alle scholen basisonderwijs komen aan de beurt met datgene wat ze nodig hebben voor hun huisvesting. Nieuwbouw, vernieuwbouw, renovatie of aanpassingen. Het staat allemaal beschreven in dit IHP. Schoolbesturen en gemeente hebben dit samen zo besloten.

De loftrompet voor alle betrokkenen en een groot compliment voor wethouder Mieke Theus.

Een tijdlang ging de discussie over het aspect unilocatie voor Martinus- en Agnetendalschoolof toch twee verschillende gebouwen. Is een voorbarige discussie en het item is interessant voor de raad maar ligt qua besluitvorming wel volledig buiten de bevoegdheid van de raad als het college. Hierover  gaan de besturen en vervolgens de MR-en (=raad van team en ouders). Als die ja zeggen, komt er een haalbaarheidsonderzoek. En dan pas zal blijken of een unilocatie er kan komen of niet. 

Maar hoe dan ook alle scholen van Valkenswaard zijn goed verzorgd qua huisvesting door het aangenomen nieuwe IHP.

De toekomstvisie 2040 sierde de agenda.

De inhoud ervan licht ik hier niet toe.

Het enige wat mij opviel bij dit punt was de uitslag van de stemming. Twee fracties stemden tegen de toekomstvisie. Ongelooflijk. Van D66 kun je het verwachten want deze fractie is vaak opvallend negatief in haar eindoordeel. Maar de tegenstem van onze jongste fractie vol jonge mensen met de grootste toekomst van ons allemaal nog voor zich die tegenstemmen… dat is onbegrijpelijk.

Tot slot een motie vreemd over paaltjes op het fietspad.

Deze paaltjes hebben nut omdat ze alle andere verkeer van het fietspad houden maar ze hebben de eigenschap nogal eens onverwacht in het zicht te komen en daarmee fietsers te verrassen. Daardoor gehaakt worden en ten val komen, gebeurt vaak. Voorbeelden genoeg. En het loopt niet altijd goed af. Daarom was dit een nuttige motie vreemd van H&G. Helaas haalde de motie het op het nippertje niet door vage motieven wan een enkele oppositiefractie. Heel jammer maar Jos, je hebt de aandacht op dit punt gelegd en ik neem aan dat de wethouder er zeker naar zal laten kijken.

Susanne Peeters, oud-raadslid.

%d bloggers liken dit: