De (in)formatie….

Nieuw College is geïnstalleerd!

Theo Geldens, Mieke Theus, Bram Bots en Rens Pijnenburg

Gisterenavond 30 juni is tijdens een raadsvergadering het raadsprogramma
vastgesteld en zijn de vier wethouders van H&G, VOTE en de PvdA geïnstalleerd.

Voor H&G zijn dit Theo Geldens en Bram Bots.

Hieronder een film met een interview gemaakt met Bram Bots
door Centrum Radio/TV.Tevens zijn er nieuwe raadsleden geïnstalleerd waaronder Bernadette Hemels
en Wout Verhoeven namens H&G.
Als voorzitter van de raadscommissie en vervangend voorzitter van de Raad
is Wout Verhoeven (H&G) benoemd.

Fractieleider van H&G is voor de komende raadsperiode André van Daal.

Wij wensen al deze personen veel succes voor de komende bestuursperiode!

Vandaag heeft Bram Bots zijn aanwezigheid bij zijn eerste
collegevergadering bevestigd door zijn handtekening te plaatsen
in een 50 jarig register.

De Formatie is afgerond!

Na een zorgvuldig proces van informeren en formeren heeft
Valkenswaard een nieuw College voor de komende bestuursperiode 2022-2026.

Het nieuwe college bestaat uit wethouders van de drie partijen:
H&G, Vote en de PvdA. Dit conform het advies van de informateur.

Namens H&G zijn Theo Geldens en Bram Bots de kandidaat wethouders.
Vote heeft als kandidaat Rens Pijnenburg en de PvdA Mieke Theuws.

Hiermee komt ook net als in de gemeenteraad “jong bloed” in het lokale bestuur!
Precies wat de kiezer heeft aangegeven bij de verkiezingen in Maart.

Op Donderdag 30 juni zal in een raadsvergadering het nieuwe raadsprogramma worden vastgesteld en zullen de kandidaat wethouders worden benoemd.
Ook zullen nieuwe raadsleden worden geïnstalleerd, tevens leden van de auditcommissie en werkgeverscommissie en de voorzitter van de raadscommissie en plaatsvervangend voorzitter van de Raad worden benoemd.

U bent van harte welkom bij deze bijzondere raadsvergadering.
Aanvang 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.


Persbericht 10-06-2022 TG

PERSBERICHT 

Op 29-04-2022 heeft u een persbericht ontvangen waarin op hoofdlijnen het hiernavolgende is aangegeven: 

  • Dat het proces om te komen tot een raadsprogramma zal worden opgestart. 
  • Dat partijen H&G, VOTE en PvdA inzetten op het vormen van het dagelijkse bestuur van de gemeente Valkenswaard voor de komende bestuursperiode van 4 jaar. 

Deze processen hebben gelijktijdig gelopen.

In navolging van dit persbericht kan ik u mededelen dat: 

  • Gebleken is dat partijen op een prettige en constructieve wijze hebben samengewerkt om te komen tot een raadsprogramma. Een belangrijk onderdeel in dit programma is dat partijen hebben uitgesproken zich in te willen zetten om te investeren in een andere bestuurscultuur. 
  • H&G, VOTE en PvdA onder leiding van zowel de informateur als de formateur op vrijdag 10 juni 2022 overeenstemming hebben bereikt over de voordracht van de kandidaat
    wethouders. Namens PvdA Mieke Theus, namens VOTE Rens Pijnenburg, namens H&G Theo Geldens en Bram Bots. De procedure voor een eventuele benoeming eind juni zal per direct worden opgestart. Onderdeel van deze procedure is het integriteitsonderzoek dat door BING zal worden uitgevoerd. Komende weken zal gewerkt worden aan de verdeling van de verschillende portefeuilles . 

Ik bedank iedereen voor de medewerking aan het proces van zowel de totstandkoming van het raadsprogramma als de vorming van het dagelijks bestuur.  

Bijzondere dank gaat ook uit naar de beide informateurs de heer Nol Kleijngeld en de heer
Wim Evers. 

Theo Geldens  Formateur

Persbericht 29-04-2022 TG

Maandag 25 april presenteerde informateur Nol Kleijngeld zijn rapport.
In dit rapport is in de slotconclusie het hierna volgende geadviseerd: 

We adviseren hem om:

1. te starten met de vorming van een nieuw dagelijks bestuur conform advies 6;

2. gelijktijdig de gemeenteraad te verzoeken om een startnotitie raadsprogramma
vast te stellen conform advies 5;

3. de startnotitie raadsprogramma te gebruiken voor de uitwerking van
een collegeprogramma;

4. de adviezen 1 tot en met 4 bij deze stappen te betrekken.

In verband met continuïteit en stabiliteit heeft het de voorkeur om bovenstaande stappen nog vóór het zomerreces uit te voeren. Dit vereist de medewerking van alle betrokken actoren.

Ik kan u melden dat in lijn met het uitgebrachte advies aan de griffie van de gemeente Valkenswaard inmiddels verzocht is invulling te geven aan adviespunt 2. 

Ten aanzien van adviespunt 1 kan ik u melden dat partijen H&G, Vote en PvdA  het advies
van de informateur overnemen. De komende weken zullen nadere gesprekken plaatsvinden
in relatie tot de kandidaat wethouders en de verdeling van de portefeuille.
Over de inhoud ( het raadprogramma ) vinden tussen genoemde partijen GEEN gesprekken plaats. Deze gesprekken vinden uitsluitend plaats binnen de schoot van de gehele gemeenteraad.  
De inhoud ( startnotitie raadsprogramma ) is een zaak van de raad een en ander zoals verwoord in het rapport van de heer Kleijngeld. 

Advies 5: Stel een startnotitie raadsprogramma op met bovenstaande inhoud als kern. 
Motto: ‘In der Beschränkung zeigt sich der Meister’. Beleg de coördinatie van deze opdracht bij de griffier. Het college maakt op basis van deze startnotitie raadsprogramma een collegeprogramma en legt dit op zijn beurt tervaststelling voor aan de gemeenteraad.

De griffie is verzocht dit proces te starten. 

De voordracht van de kandidaat wethouders zal bij voorkeur plaatvinden na vaststelling van de “startnotitie raadsprogramma” waarbij de datum van 2 juni de voorkeur geniet, doch uiterlijk 30 juni 2022.  

Einde persbericht 

Rapportage, analyse en advies van de informateur

Afgelopen maandag 26 April is tijdens een bijeenkomst in de raadszaal het Advies van de informateur Nol Kleijweg en de heer Wim Evers aangeboden aan de opdrachtgever Theo Geldens namens H&G.
Tijdens deze bijeenkomst was er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de informateur. Vanuit de raadsfracties is maar één inhoudelijke vraag gesteld.

Het betreft dan ook een duidelijk en goed gedocumenteerd advies!
De fractie van D’66 was als enige partij niet aanwezig bij deze presentatie.

Het advies behelst een 6 tal adviezen.
Tevens een aanbeveling om te komen tot een coalitie van de grootste partij H&G (6) aangevuld met de winnaars van de afgelopen verkiezingen Vote (4) en de PvdA (3).

Hieronder vindt u het complete advies zoals dit is opgesteld door de informateur.

Theo Geldens heeft aangegeven nu de verder stappen, invulling geven aan het advies met enige voortvarendheid uit te gaan voeren.

Klik hier voor het advies van de informateur.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is IMG-20220317-WA0008.jpg

De kiezer heeft gesproken!


En de kiezer heeft in een vrije democratie altijd het gelijk aan
zijn/haar zijde. Ook in Valkenswaard.

Het is een goede gewoonte dat de partij met het meeste aantal zetels de leiding neemt in het proces om te komen tot een samenwerking met diverse partijen.
Formeren is geen wedstrijd maar een zorgvuldig proces waarbij recht gedaan wordt aan de wens van de kiezer conform de uitslag van de verkiezingen.

De gepresenteerde programma’s zijn de basis voor samenwerking.
Er bestaan diverse mogelijkheden om een (in)formatie proces vorm te geven.
En altijd zal er verschil van mening bestaan over het gekozen proces, ook dat is democratie!

Deze keer heeft H&G als grootste partij de burgemeester verzocht om gebruik te maken van een onafhankelijk informateur.
Hierdoor wordt elke schijn van vooringenomenheid voorkomen.
Een verwijt wat tijdens de vorige bestuursvorming door een enkele partij werd geuit.
Onterecht overigens.

Iedere partij krijgt nu de mogelijkheid om deel te nemen in het proces.
Nogmaals, onder leiding van een externe onafhankelijke informateur.

Dit proces zal op zo kort mogelijke tijd worden doorlopen.
Uiteindelijk zal er een college met wethouders worden samengesteld.
Het zou mooi zijn als er een breed gedragen raadsprogramma tot stand komt.
Het beste voor onze inwoners….op inhoud en met respect naar personen!

Hieronder vindt u de brief die alle fractievoorzitters / lijsttrekkers van de partijen hebben ontvangen.

Klik hier voor de brief.

De ” Duidingsbijeenkomst”…


In het vervolg op bovenstaande is op maandag 28 Maart de eerste bijeenkomst gehouden
met alle raadsfracties. Theo Geldens heeft namens de grootste fractie H&G deze avond
ingeleid aan de hand van een procesbeschrijving zoals die door de Vereniging Nederlandse Gemeente is opgesteld.
Vervolgens is de informateur de Heer Nol Kleijngeld met zijn secondant Wim Evers.
Kleijngeld is voormalig raadslid, wethouder en burgemeester van Waalwijk.
Evers is voormalig directeur waterschap Peel-Maasvallei.

Alle fracties hebben tijdens deze bijeenkomst hun visie op de verkiezingen en
toekomstige bestuursperiode gedeeld met de aanwezigen.
Vanaf nu ligt het proces van informatie volledig bij de beide informateurs en
zal Theo Geldens alleen de voortgang monitoren. Alle fracties worden uitgenodigd
voor gesprekken met de informateurs. Ook de burgemeester, griffier en
gemeentesecretaris zullen worden uitgenodigd voor een gesprek.

De verwachting is dat begin juni er een advies ligt waarmee het proces van invulling
college en wethouders vorm kan krijgen, de formatie zogezegd.

Door middel van dit proces is er transparantie en openbaarheid voor alle fracties
én niet onbelangrijk, voor alle inwoners!

Hier volgt de uitgesproken tekst namens de H&G fractie door fractieleider Bram Bots.

Inbreng H&G informateur

Beste informateur, collega’s, 

Op 16 maart, laat op de avond, tekende na een aantal maanden van spanning en
campagne de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen zich af. Een moment waarop
ieder natuurlijk had gewacht en men hoopte allen voor een goede uitslag.
De uitslag kwam er, laat op de avond, het aantal zetels werd al snel duidelijk.

Op de eerste plaats wil ik namens H&G iedereen feliciteren met de uitslag,
in het bijzonder uiteraard die partijen die een flinke overwinning hebben behaald,
de PvdA en natuurlijk nieuwkomer Vote. Na het bekend worden van de aantallen
voorkeurstemmen kunnen we ook met elkaar concluderen dat er flink wat
vernieuwing is gekomen in de raad. En natuurlijk met Vote ook veel verjonging.
Wat ons betreft een goede ontwikkeling in de lokale politiek.

Zelf zijn we zeer tevreden over het resultaat.
We zijn blij dat de Valkenswaardse inwoners ons wederom hebben beloond
met 6 zetels, waarmee we ook weer de grootste partij zijn geworden.
Het worden van de grootse partij is natuurlijk een fijne opsteker, maar brengt ook verantwoordelijkheid mee. Gebruikelijk is dat de grootste partij het initiatief pakt
in het komen tot een coalitie/bestuur.

En deze belangrijke taak gaat vanavond symbolisch van start.
Voor H&G is uitgangspunt dat we dit transparant willen doen,
vandaar de keuze voor een informateur. Een informateur  die de komende periode
gaat ophalen wat er leeft en wat de verschillende ideeën zijn voor het nieuwe bestuur.

Aan ons, de nieuwe fracties,  is bij de uitnodiging gevraagd om te reflecteren
maar ook om alvast wat vooruit te kijken.

Hoe kijkt H&G aan tegen de komende periode?

Op de eerste plaats hopen we dat we op raadsniveau een goede samenwerking
kunnen vormgeven. Zoals de al wat ervaren raadsleden misschien nog weten
was het oud raadslid Joop van Dijk die bij zijn afscheid een spandoek ontvouwde
met daarop de tekst: DE RAAD IS DE BAAS.
En beste collega’s, hoewel misschien deze uitspraak de nodige lachers op zijn hand
wist te krijgen is hij niet minder waar.
De gekozen fracties, de gekozen volksvertegenwoordigers, zijn uiteindelijk
het hoogste orgaan van de gemeente. En hoewel we met z’n allen
snel over coalitie en college praten is het toch vooral de raad die haar eigen ruimte
toe-eigent en de belangrijkste besluiten neemt.
Coalitie en college zijn in die zin afgeleiden van de positie van de Gemeenteraad.

Hoe moet de samenwerking in deze gemeenteraad op raadsniveau wat ons betreft
vorm krijgen? Op de eerste plaats kunnen we denken aan een inhoudelijk
hoofdlijnen akkoord. Waarbinnen nog voldoende ruimte is om met elkaar
het debat te voeren. 

De stemwijzer en verkiezingsprogramma’s laten weinig grote fundamentele
verschillen zien. Uiteraard zijn er wel wat verschillende accenten maar deze
zijn wat ons betreft te vervatten in een aantal algemene kaders.
We hopen daarom dat we qua inhoud met zoveel mogelijk partijen kunnen
gaan samenwerken en er een brede basis is om op inhoud de komende jaren het
debat te voeren.

Maar naast de inhoudelijke kant is het van nog groter belang voor ons om met
elkaar afspraken te maken over hoe we met elkaar omgaan en hoe we gezamenlijk
onze rol als raad willen invullen.
Het raadsbreed oppakken van dit aspect vinden wij van wezenlijk belang. 

Zeker, we beginnen nu na de verkiezingen met een schone lei, maar de afgelopen
periode heeft ons laten zien dat er sprake is geweest van polarisatie,
vertroebeling van verhoudingen en aanvallen die wij als persoonlijk hebben ervaren
en dat heeft schade berokkend. Laten we zorgen dat we er gezamenlijk alles aan doen
om dat voor de komende periode te voorkomen.
Laten we zorgen dat we met elkaar het debat voeren op inhoud en politieke overtuiging
en niet op basis van persoonlijke afkeer of wantrouwen.
Als we dat achter ons kunnen laten hebben we al een flinke winst te pakken.

Natuurlijk moet de komende periode ook een dagelijks bestuur worden gevormd,
een college van wethouders. Dit is het tweede aspect, naast de inhoud of het programma.
H&G is hier helder over: Wat ons betreft geen zakencollege en geen wethouders van buitenaf. Democratische legitimiteit is wat ons betreft een must. Uiteraard vinden wij het wel van belang
dat de keuze van wethouders aan de betreffende partijen is, en uiteindelijk benoemt de raad de wethouders.

H&G gaat op dit moment nog niet in op de poppetjes of wie met wie samen wil.
Dat zou een te groot beslag leggen op de gesprekken die de informateur nog gaat voeren. 

Tot slot wil ik namens H&G opmerken dat we met deze stap, dit proces, een nieuwe stap zetten
in de Valkenswaardse politiek. Nooit eerder is er een onafhankelijk informateur aangewezen
om te komen tot een coalitie of bestuur. Deze vernieuwing vraagt vanuit ons vertrouwen
maar ook kwetsbaarheid, want het is ook loslaten. 

Wij als H&G hebben vertrouwen in dit proces en in de bekwaamheid van de informateur
de heer Kleijngeld. We wensen hem veel succes de komende weken.

Afscheid van zittende raadsleden

Op Dinsdag 29 maart jl. is er een bijeenkomst geweest waarbij afscheid is genomen
van zittende raadsleden die naar verwachting niet meer terugkeren in de nieuw
gekozen gemeenteraad.
Voor H&G zijn dit Susanne Peters, Hans Bimmel en Wout Verhoeven.

De laatste, Wout was niet aanwezig vanwege werkzaamheden in het buitenland.

De burgemeester heeft elk betreffende raadslid met een persoonlijke toespraak
bedankt voor hun bijdrage aan het openbaar bestuur in de afgelopen periode(s).
Namens de gemeente werd hen een cadeau en bloemen overhandigd.

Susanne Peters heeft als reactie op de toespraak van de burgemeester de raad op
haar bekende wijze toegesproken.
(klik op onderstaande link en u kunt de gehele toespraak nalezen)

Susanne Peters neemt na diverse raadsperiodes, eerst als lid van Groen Links en
nu al jaren als lid van H&G definitief afscheid. Zij gaat nu deel uitmaken van het
bestuur van H&G waarmee haar grote kennis, gedrevenheid en enthousiasme voor
H&G beschikbaar blijft! Hiermee kunnen nieuwe raadsleden van H&G gecoacht en
ondersteunt worden. Ook zal zij deel blijven uitmaken van de “schaduwfractie”.

Hans Bimmel, heeft de afgelopen periode eerst als voorzitter en later als vervanger
van René Smulders deel uitgemaakt van onze fractie. Zijn specialisme lag op de
beleidsterreinen Sociaal Domein, Onderwijs en Sport. Hans heeft met zijn kennis
veel bijgedragen aan de realisatie van onze doelen op deze beleidsterreinen.
Hans heeft om persoonlijke redenen er voor gekozen niet meer actief te zijn voor
het raadswerk.

Daarna was het de beurt aan de fractieleiders die hun eigen fractieleden toespraken.
Bram bedankte de beide fractieleden.
Voor Wout zullen wij nog een speciaal moment organiseren binnen onze vereniging.

tenslotte, had de burgemeester nog een verrassing in petto voor Wout Verhoeven en
Francois Smits. Beide heren ontvingen een koninklijke onderscheiding voor hun
langdurige deelname aan het openbaar bestuur en voor overige maatschappelijke inzet.

Namens H&G van harte gefeliciteerd!

PROFICIAT !


Installatie van de gekozen raadsleden

Woensdagavond 30 maart zijn de nieuw gekozen raadsleden tijdens een
bijzondere vergadering geïnstalleerd door de burgemeester.
Hiermee zijn de betreffende personen definitief raadslid in de gemeente Valkenswaard,
onze volksvertegenwoordigers!

Namens H&G feliciteren wij alle raadsleden en wensen hun veel wijsheid in hun taak
om voor de inwoners van Valkenswaard vooruitgang op vele beleidsterreinen te boeken.
Positief en constructief zijn hierbij de uitgangspunten wat ons betreft.

H&G Fractie
Stefanie , Bram, André, Theo, Jos en Peter


%d bloggers liken dit: