Welkom bij dé lokale partij van Valkenswaard

Belangrijk dat iedereen deze regels strikt opvolgt…!

Hieronder vindt u twee “snelkoppelingen” :
gemeente Valkenswaard (klik)
Brainport Eindhoven, voor bedrijven (klik)

Op beide sites wordt u op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot maatregelen Corona virus.

Aanpassing WMO in verband met Corona landelijke maatregel

23-04-2020 

bron: i-Sociaal Domein 

Minister De Jonge van VWS heeft besloten de eigen bijdrage Abonnementstarief Wmo voor in ieder geval de maanden april en mei collectief niet te innen in verband met de coronacrisis. Dit geldt voor alle Wmo-cliënten behalve de cliënten met de voorzieningen beschermd wonen intramuraal en opvang. 

Zorgaanbieders zijn opgeroepen om – vanwege de getroffen maatregelen – waar mogelijk volwaardige alternatieve vormen van zorg en ondersteuning te bieden. Maar het kan ook voorkomen dat zorg en ondersteuning in zijn geheel geen doorgang kan vinden. 

Als de beoogde Wmo-ondersteuning feitelijk in enige maand niet wordt geboden, geldt de lijn dat de eigen bijdrage die maand niet wordt gefactureerd. Met dit uitgangspunt is uitgegaan van een relatief beperkt aantal situaties waarin dit het geval zou zijn. Er is toen geen rekening gehouden met een crisis van de huidige omvang en de vele mutaties die dit nu zou opleveren. 

De toepassing van start-stop tijdens de huidige crisis zou nu betekenen dat gemeenten, in overleg met aanbieders, voor het totale cliëntenbestand Wmo zouden moeten bezien in welke individuele situaties de eigen bijdrage gestopt moet worden (en wanneer deze weer moet starten). 

Omdat dit voor alle betrokken partijen een grote (administratieve) uitvoeringslast is, is besloten om voor de Wmo-cliënten de eigen bijdrage voor in ieder geval april en mei niet te innen, met uitzondering dus van de cliënten met de voorzieningen beschermd wonen intramuraal en opvang. 

Hugo de Jonge beslist op een later tijdstip of de inning van de eigen bijdrage Wmo per juni weer kan worden gestart.
VNG is met VWS in gesprek over compensatie van gemeenten over de gederfde inkomsten over deze twee maanden. 

Kijk hier naar de persconferentie van burgemeester Ederveen en wethouder Geldens.
(bron: Centrum TV Valkenswaard)

Klik hier voor Beeld en Geluid

HET CORONAVIRUS VALKENSWAARD GAAT SAMEN AAN DE SLAG!! YOUTUBE ...

Ook de VOS TV heeft een gesprek opgenomen met burgemeester Ederveen en wethouder Geldens. (bron: VOS TV)

Home » Valkenswaardse Omroep Stichting

Klik hier voor Beeld en Geluid.

WEEKMARKT VALKENSWAARD OPEN MET BEPERKTE BEZETTING!

Weekmarkt Valkenswaard beperkt open.
Steun deze ondernemers…maar houdt de Corona-regels in acht!
De bezoekers houden gepaste afstand…dank daarvoor!

ONDERNEMERS LET OP!

Er is belangrijk nieuws beschikbaar van het college Valkenswaard met betrekking tot regelingen die ingezet worden om (lokale) ondernemers te helpen met maatregelen die hen financieel ondersteunen.

Hieronder vindt u een snelkoppeling naar het document met allerlei informatie en richtlijnen.

KLIK hier voor de documentatie ondernemers.

Functioneren H&G fractie tijdens Corona crisis.

In verband met het Coronavirus en de bestrijding daarvan heeft er overleg plaatsgevonden tussen het bestuur en de H&G fractie hoe hier verder mee om te gaan.
Wij zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat er op dit moment maar een prioriteit bestaat en dat is onze bestuurders, lokaal, decentraal en landelijk alle beschikbare ruimte te bieden om hun noodzakelijke taken uit te kunnen voeren!

Dit betekent in ieder geval voor onze partij dat de fractie het college en de ambtenaren niet zullen belasten met (schriftelijke) vragen of verzoeken tot bijeenkomsten m.b.t. corana- en afgeleide onderwerpen.
De controlerende taak van de gemeenteraad kan naar onze mening hiermee tot nader order worden afgeschaald.
Op dit moment zijn er wat ons betreft geen (bestuurlijke) onderwerpen die het probleem met het virus overstijgen!

Indien het college een overleg, in welke vorm dan ook, noodzakelijk acht zijn wij natuurlijk beschikbaar

Bestuur en fractie.

De volksgezondheid gaat boven alles!

Wij reken op de overige fracties om ons standpunt in deze te volgen.