Gemeente subsidieert middenstand

Met het Masterplan Centrum zet de gemeente Valkenswaard in op een compacter centrum. In het centrum is op dit moment sprake van een hoge winkelleegstand. Door winkels in een kleiner en compacter gebied te concentreren, ontstaat een aantrekkelijker winkelgebied.

Het realiseren van een compacter centrum gaat niet vanzelf en vraagt bovendien veel tijd. Om het proces te versnellen, heeft het college besloten om verplaatsingssubsidies te verlenen aan winkeliers die hun winkel verhuizen van buiten het compacte centrum naar een locatie in het compacte centrum. Zo is aan de winkel Hello You € 7.500,- subsidie verleend voor de verplaatsing van de Eindhovenseweg 58b naar de Eindhovenseweg 25a. Ik ben erg blij met deze verhuizing en juich vergelijkbare initiatieven toe. Een goed voorbeeld doet volgen.“

In de rubriek ‘Overzicht bekendmakingen’ op de gemeentepagina in het Valkenswaards Weekblad van 1 mei en op de website van de gemeente vindt u de officiële bekendmaking van de subsidieregeling met daarin meer informatie over de voorwaarden en de wijze van aanvragen.

Afgelopen jaren is fors ingezet op de inrichting van de openbare ruimte in het centrum en de eerste positieve effecten zijn reeds voelbaar.
Na de aanleg van het alternatief N69 “de weg die Valkenswaard zal ontlasten van de grote hoeveelheid doorgaand verkeer kunnen de herinrichting afronden. Ondertussen moeten durven doorpakken en dat doen we onder andere door maatregelen zoals het verstrekken van deze verplaatsingssubsidie. Samen met de organisatie werk ik verder aan een totaal pakket van maatregelen om uiteindelijk te komen tot een sterk en compact centrum voor Valkenswaard.

Theo Geldens
Project wethouder Masterplan Centrum