Fractieverslag December 2022

Motie Participatiebeleid van de Omgevingswet

Gisterenavond was voor mij een spannende avond in de raad. Ik had mijn eerste motie voorbereid en ik heb die ter stemming ingebracht. De avond stond in het teken van de nieuwe omgevingswet, die er aan gaat komen maar nog niemand weet wanneer precies. De wet is namelijk al 2x uitgesteld en het ziet ernaar uit dat de huidige datum van invoering 1 juli 2023, weer uitgesteld gaat worden. Het is dan ook een omvangrijke wet waar heel wat afstemming en software veranderingen bij komen kijken. De omgevingswet vervangt maar liefst 26 huidige wetten in het fysiek domein.

Het onderdeel waar ik me het meest druk om heb gemaakt is het participatiebeleid. 

In de omgevingswet is het participatiebeleid een belangrijke onderdeel. Het stelt namelijk dat iedere initiatiefnemer die iets wezenlijks gaat veranderen in de omgeving, hierover eerst een vorm van participatie moet hebben gehad met belanghebbenden. Echter in de omgevingswet zijn geen eisen gesteld aan hoe deze participatie vorm wordt gegeven. De gemeente heeft wel een participatiewijzer gemaakt waar adviezen in staan. Zodra het plan ingediend wordt bij de gemeente beoordeelt een ambtenaar o.a. of participatie voldoende is geweest. Ter bescherming van deze ambtenaar lijkt het ons beter om hier minimaal het 4 ogen principe toe te passen. Binnen 8 weken krijgt de initiatiefnemer te horen of hij/zij zijn plan kan gaan uitvoeren. 

Wij vinden het heel belangrijk niet alleen dat dit participatiebeleid goed ontwikkeld en uitgevoerd wordt, maar ook dat de inwoners goed geïnformeerd worden over deze belangrijke wetswijziging. De initiatiefnemer heeft voortaan de taak om uitvoering te geven aan participatie, maar het is heel belangrijk dat inwoners weten welke mogelijkheden hiervoor bestaan en wat de veranderingen zijn tov de huidige situatie. Daarom ging mijn motie over de volgende punten:

  1. Zo ruim en breed mogelijk publiciteit te geven aan deze belangrijke, veranderde  wetgeving. B.v. door een artikel in het Valkenswaards Weekblad, op social media enz.  Deze publicatie te herhalen bij het verschijnen van nieuwe plannen. Dit om de gewenste participatie zo goed mogelijk aan te moedigen en te ondersteunen.
  • Om in relatie tot de participatie en de omgevingsdialoog, de beoordeling daarvan minimaal het 4 ogen principe toe te passen om zo de kwaliteit van de objectiviteit maximaal te borgen.
  • Er op aan sturen dat de initiatiefnemer een goede terugkoppeling van het hele proces terug geeft aan de participanten, zodat zij zich niet alleen gehoord voelen, maar ook dat ze serieus worden genomen.
  • Om over zes maanden de gepasseerde plannen te evalueren en samen met de raad te bekijken hoe met name de participatie (omgevingsdialoog) is verlopen.

Ik ben heel blij om u te melden dat mijn motie unaniem is aangenomen!

Namens Fractie H&G,
Stefanie van den Berg.

Startnotitie Woonvisie

De startnotitie woonvisie die donderdag op de agenda stond is al een behoorlijk uitgewerkt document. In het voorstel van het college staat de projectplanning die erop gaat volgen. Daarin staat dat we pas na de zomer van 2023 tot besluitvorming kan kunnen, en H&G vraagt zich serieus af of dat niet een stuk vlotter kan.

Het gaat uiteraard om een belangrijke visie, maar als we wonen en bouwen belangrijk vinden en we willen plannen toetsen aan deze visie, mag dat eigenlijk niet zo lang duren.

De startnotitie geeft al uitgebreid aan welke uitdagingen er op ons pad komen en hoe we daarmee zouden kunnen, willen en/of moeten omgaan. 

Een woningbehoefte tot 2031 van 965 eenheden. Gemiddeld dus 90 nieuwe woningen per jaar. Bij alle woningcategorieën ligt de harde plancapaciteit ver onder de behoefte. En in het overzicht dat we net voor de vergadering hebben ontvangen staat er er slecht 488 woningen in de planning zitten, dus maar net de helft.

Flexwoningen, ja zeker een flexibele schil is wenselijk. Er zijn al diverse gemeenten waar ze gebouwd zijn, dus we hoeven in Valkenswaard het wiel niet meer uit te vinden. We moeten daar wel een geschikte plek voor zoeken.

De behoefte naar wonen met zorg is groot. Het zou goed zijn als het college gelijktijdig met de woonvisie een zorgbeleid in het traject meeneemt of z.s.m. gaat opstellen. Daarin kan ook ruimte geboden worden voor leefcirkels.

Doorstromen van sociale huur naar middenhuur is heel wenselijk maar juridisch niet afdwingbaar. We zullen huurders daartoe dus moeten “verleiden”. Het woningbestand bestaat nu voor 30% uit sociale huur en bij optimale doorstroming zou dat voldoende moeten zijn.

Het uitponden van een deel van de sociale huurwoningen is een goed streven. Daarvoor zal de medewerking van de corporaties moeten worden gevraagd. Wellicht zien zij door het afschaffen van de verhuurdersheffing per 1 jan 2023 meer mogelijkheden om te bouwen én een deel van de woningen te verkopen.

Naast bouwen voor jongeren en jonge gezinnen zorgt bouwen voor senioren voor een goede doorstroming. Veel mensen komen op de juiste plek te wonen wanneer daarmee een verhuisketen op gang komt. Volgens makelaars levert de verkoop van één seniorenwoning een keten van 5 transacties op. En uiteindelijk komt er dan ook een starterswoning beschikbaar.

Binnen het totale woonprogramma willen we 30% sociale huur.
Prima, dat betekent doorgaan op de ingeslagen weg.

Valkenswaard kent op dit moment maximaal 6 bouwlagen. Hoogbouw zorgt ongetwijfeld voor een goede balans tussen stenen en groen. Dat kan natuurlijk niet zomaar in een bestaande wijk, maar wij zijn benieuwd naar geschikte locaties die het college gaat zoeken.

In verband met de snelheid waarmee bouwmogelijkheden, prijzen en personeelsbestanden wijzigen, zou de woonvisie naar ons idee een dynamisch document moeten zijn wat periodiek geactualiseerd wordt. Daarvoor hebben we een motie opgesteld en die kreeg ruime steun!

Collegeprogramma “Wij zijn Valkenswaard” 

Volgens H&G is het een goede vertaling van het raadsprogramma. Het had voor ons op sommige punten wel concreter gemogen, maar we begrijpen dat daar extra tijd voor nodig is.

Er worden overigens wel diverse concrete plannen samen met de geraamde kosten genoemd.

Het is belangrijk dat we in 2023 een basketbalveld aanleggen. We hopen dat de beoogde locatie in het Don Boscopark niet conflicteert met de geplande ontwikkelingen op het naastgelegen LTS-terrein. Er zijn ongetwijfeld ook nog andere locaties is beeld en de wethouder gaf aan dat daar inderdaad ook naar gekeken wordt. 

Verder zou het ook goed zijn als er in het kader van het proactief gezondheidsbeleid een soort buitentrimbaan komt, zoals die in bijvoorbeeld in Valencia en Malaga aangelegd zijn. Uiteraard passend bij onze dorpse sfeer en afmeting. De wethouder was ook daar in Borkel al mee bezig. 

De jaarlijks begrootte 100.000 euro voor participatie is voor ons te vrijblijvend.

Dit geld zou gaat “onder in het grote geheel” als het niet beter wordt benoemd. We willen de participatie bij de jaarlijkse begroting expliciet zien en we hebben ook daarvoor een motie ingediend.

Het nieuwe centrum vereist zeker structureel onderhoud, maar de term gastheer roept bij ons vraagtekens op. Daarvoor hadden we een amendement voorbereid en dat werd breed gesteund.

Daarnaast hebben we een motie ingediend om het centrum nog aantrekkelijker te maken. Jos Peeters hield een warm pleidooi voor het sfeervol aanlichten van het Weerderhuys en dat sloeg aan!

De indeling van de begroting is voor ons akkoord, maar voor de mandatering van de kredieten hadden we een amendement opgesteld.

De verklaring van geen bedenkingen voor het plan Centiemhof.

H&G geeft de voorkeur aan inbreidingen in plaats van uitbreidingen. We moeten onze natuur aan de randen van onze gemeente koesteren. Maar bij elke inbreiding moeten de voor- en nadelen goed worden afgewogen. Uiteindelijk wordt er dan altijd gebouwd midden in een bestaande omgeving.  De nieuwe woningen moeten zo goed mogelijk worden ingepast.
En de bewoners kunnen in de omgevingsdialoog en middels zienswijzen aangeven welke problemen en eventuele oplossingen zij zien.

Onze fractie heeft uitgebreid stilgestaan bij de ingebrachte zienswijzen en de 
betogen van de insprekers.

Parkeren, extra verkeer, privacy en het verloren gaan van groen, zijn in dit geval de revue gepasseerd. Wij hebben deze aspecten uitgebreid besproken en daarbij heeft vooral de verkeersveiligheid onze speciale aandacht gekregen. 

Verkeersveiligheid is in de wijk nu al een item en de wethouder heeft tijdens de commissievergadering aangegeven met de buurt in gesprek te willen gaan om verbeteringen te onderzoeken. De extra voorziene tweede ingang naar het nieuwe wijkje zal in ieder geval een positief effect hebben.

Ten slotte de bomen. Het zal bekend zijn dat H&G de natuur in Valkenswaard een warm hart toedragen. Toegezegd is dat in de anterieure overeenkomst de bescherming van de oude bomen tijdens de bouw geborgd is. Als de wijk afgerond is zullen de bomen, zoals alle beschermde bomen in Valkenswaard, vallen onder de bestaande beschermende maatregelen.

Dit alles afwegende kunnen wij instemmen met dit voorstel en het werd door de gemeenteraad in ruime meerderheid vastgesteld.

Fractie H&G