Fractie November 2023

De fractie in November 2023: de programmabegroting 2024 – 2027 

2 november stelde de raad de begroting 2024 vast. De begroting en het meerjarenperspectief zien er gelukkig positief uit en daarmee ook de algemene reserve. Dit betekent nog niet dat we voor Sinterklaas moeten gaan spelen, want er komt nog veel op ons af en we leven in onzekere tijden. Ons betoog heeft daarom ook als titel “balans vinden in de storm”. Niet alleen balans in financiële zin maar ook op vlak van woningbouw (bouwen, maar ook groen behouden), mobiliteit (bereikbaar maar ook leefbaar en bovenal veilig), balans voor iedereen. Aandacht voor ouderen maar ook voor de jongeren en jonge gezinnen moet Valkenswaard een fijne leefomgeving blijven. We hebben dit jaar veel goede zaken tot ontwikkeling zien komen, in 2024 leggen wij, wat H&G betreft, het accent op stabiliseren in stormachtige tijden dus rust en welzijn voor al onze inwoners (zie betoog bij algemene beschouwingen 2023).

Tijdens de behandeling van de begroting werden diverse moties en amendementen ingediend door H&G. Aangenomen moties die H&G heeft ingediend:

Motie Stelpost prijscompensatie: In de begroting van 2024 is voor het eerst een stelpost opgenomen voor prijscompensatie (500k). Het college moet ieder kwartaal de gemeenteraad informeren welke kosten ze ten laste van deze begrotingspost hebben gebracht.

Motie Natuurbegraafplaats: De mogelijkheid te (laten) onderzoeken tot de aanleg van een natuurbegraafplaats in de gemeente Valkenswaard. Niet alleen omdat dit een mooie manier is om iemand voor eeuwig een plek te geven in de natuur, maar ook omdat dit een manier is om inkomsten te krijgen uit het behouden van natuur.

Motie lozing op de Dommel: Aandringen op protest tegen het verlenenen van een vergunning door gemeente Pelt en Provincie Limburg (België) aan Nyrstar om ernstig vervuild afvalwater te lozen in de Dommel.

Motie Armoedebeleid: Prioriteit geven aan het opstellen van nieuw armoedebeleid. Dit is een urgent thema geworden en we wachten al een aantal jaar op actualisatie van het bestaande beleid.

Motie Parkeertarieven: De parkeertarieven te verlagen naar 0,60 per uur en deze gelijk te trekken voor alle zones.

Motie veilige fietsenstalling: Oproep om meer veilige fietsenstallingen in te richten in de gemeente. Steeds meer mensen hebben dure fietsen, die helaas ook vaak gestolen worden. Wij willen het gebruik van de fiets stimuleren en dus vinden wij het ook belangrijk dat je fietsen veilig moet kunnen stallen.

Amendement kwijtschelding afvalstoffentarief: Het bedrag van de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing te verhogen naar 235 euro. Dit bedrag stond namelijk al 10 jaar vast, terwijl de tarieven wel jaarlijks stijgen.

Helaas heeft onze motie om de reclamebelasting van onze ondernemers te verlagen geen meerderheid gehaald. We hadden graag iets gedaan voor deze groep die het nog altijd moeilijk heeft om de corona crisis te boven te komen. Zeker omdat het H&G voorstel om gratis parkeren in heel Valkenswaard in te voeren het ook niet heeft gehaald.