Raadsvergadering December 2023

Aanpak Energiearmoede voor energiefixers

Een  grote  groep  huishoudens  heeft  problemen  met  het  betalen  van  de energierekening. Volgens onderzoek van TNO (2022) leven ruim 600.000 huishoudens in Nederland momenteel  in  energiearmoede.  De  schatting  is  dat  ongeveer  7%  van  de huishoudens in Valkenswaard energiearmoede ervaart. Ze hebben hoge energiekosten  en  wonen  vaak  in  een  huis  dat  niet  goed  geïsoleerd  is  (laag energielabel) in combinatie met een laag inkomen. Deze huishoudens nemen vaak geen laagdrempelige maatregelen omdat ze de kennis en kunde, het geld of de tijd hiervoor niet hebben. Het rijk heeft geld beschikbaar gesteld om dit aan te pakken. De raad heeft besloten om dit geld in te zetten om zgn. Energiefixers in te zetten voor maximaal 1.000 huishoudens in de gemeente Valkenswaard wonend in een huis met energielabel E, F of G (of overeenkomend). Dit  zijn  adviseurs  in  klus-bussen  die  laagdrempelig energieadvies  aan  huishoudens  geven  en  daarbij  kleine  energiebesparende maatregelen  zoals  LED-lampen,  tochtstrips  en  waterbesparende  douchekoppen aanbrengen. H&G vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk huizen verduurzaamd worden.

Doorgaan met het toekennen van startersleningen

Via een motie vreemd heeft de raad het college opgeroepen om door te gaan met het verlenen van startersleningen aan diegene die daarvoor in aanmerking komen, ondanks dat de pot inmiddels leeg was. Een starterslening is voor veel starters een belangrijk instrument om een woning te kunnen kopen. H&G wil zoveel mogelijk starters aan een woning helpen.

Renovatie clubgebouw The Vets

Rugbyclub The Vets is op dit moment gevestigd in een accommodatie die in 1972 gebouwd is. Het gebouw is in alle opzichten versleten en dringend aan vervanging toe. Door de jaren heen heeft rugby bij The Vets zich verbreed en is het een gemengde vereniging geworden, waar ook vrouwen sporten. De accommodatie (kleedkamers en douches) is hier niet op toegerust. 

in september 2021 werd er al budget beschikbaar gesteld voor de ver-nieuw-bouw van de voormalige accommodatie van TCV op sportpark Den Dries. Gebleken is dat de accommodatie niet binnen dit krediet gerealiseerd kan worden. De keuze was nu of om geld bij te leggen of het zou het einde van de vereniging beteken. H&G wil graag alle verenigingen in Valkenswaard ondersteunen en zeker ook sportverenigingen. Vandaar dat wij blij zijn dat deze mooie sportvereniging die hard aan het groeien is kan blijven bestaan.

Nieuwe nota Parkeernormen 2023

De parkeernormen waren sterk verouderd en dateerde van 2008. Heel goed dat onze wethouder Bram Bots deze oude en achterhaalde normen wilde actualiseren. Met name in het centrum, waar de ruimte beperkt is, is het gewenst de mogelijkheid te hebben anders met parkeren om te kunnen gaan en de parkeernormen te actualiseren. Het doel is om de parkeernormen beter toepasbaar en flexibeler te maken voor alle ruimtelijke ontwikkelingen die de komende jaren in Valkenswaard plaatsvinden. Bij (nieuwe) bewoners, bedrijven en ontwikkelaars moet helder zijn binnen welke kaders zij invulling kunnen geven aan de behoefte aan parkeren. De nieuwe beleidsregels voor parkeernormen geven ruimte aan meerdere doelen, zoals bijdragen aan een goed bereikbaar dorp waar het prettig wonen, werken en verblijven is, bijdragen aan het terugdringen van woningtekorten, bijdragen aan de klimaatadaptatie en bijdragen aan het stimuleren van OV en de fiets. 

Er is gekozen voor de meest passende parkeernorm voor Valkenswaard. Een te hoge parkeernorm kan als gevolg hebben dat projecten moeilijker realiseerbaar zijn door de parkeeropgave. Een te lage parkeernorm kan leiden tot parkeeroverlast in het omliggend gebied. Verder is ook gekeken naar de parkeercijfers in omliggende gemeenten.  

Ook een helder en concreet toepassingskader is toegevoegd evenals een parkeernorm voor fietsen, zodat hiervoor meer ruimte komt. Elke initiatiefnemer van (bouw)plannen blijft verantwoordelijk voor het realiseren van de eigen parkeeroplossing. Als dit naar het oordeel van de gemeente onmogelijk of onredelijk is, kan er tegen een financiële compensatie een ontheffing worden verleend. Deze ontheffingsbijdragen komen in de reserve mobiliteitsfonds terecht, wat bijdraagt aan efficiënte besluitvorming.

H&G is blij met dit plan omdat door het toepassen van een flexibele parkeernorm meer mogelijkheden worden gecreëerd voor het realiseren van woningen.

Bereikbaar Brainport

De Metropoolregio Eindhoven (MRE) heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een van de motoren van de Nederlandse economie. Valkenswaard is nadrukkelijk onderdeel van het regionale ecosysteem en we willen dat dat ook zo blijft. De Brainportregio staat de komende periode voor een schaalsprong: de groei van de regio vraagt bijvoorbeeld om extra woningen en extra werklocaties. De woningbouwopgave is een van de redenen dat we eerder de Woondeal hebben ondertekend. De groei van de regio kent echter ook een keerzijde. Het zorgt voor een stijging van het aantal reisbewegingen. Ook in en rondom Valkenswaard ervaren we de negatieve effecten van de groei in de vorm van congestie in de spits. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de N69, waar nu in de spits al vaak sprake is van file. Om oplossingen te vinden voor de mobiliteitsproblematiek in de regio hebben Rijk, provincie en de regio gezamenlijk in het kader van het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) studies verricht en overeenstemming bereikt over een maatregelenpakket. De totale kosten van dit pakket bedragen circa € 1,6 miljard. Kern van de aanpak is dat de regio maatregelen treft ten behoeve van de mobiliteitstransitie. Dit betekent dat er eerst maatregelen getroffen worden ter verbetering van het fiets- en OV-netwerk alvorens er wordt geïnvesteerd in maatregelen voor de auto. In MRE-verband zijn nadere afspraken gemaakt over de kostenverdeling van het gedeelte van het MIRT-pakket waar de gemeenten vooraan de lat staan. Wij als H&G zijn er een voorstander van dat gemeente Valkenswaard meedoet en dus ook meebetaald aan deze mobiliteitstransitie. Ook al betekent dat we nu meebetalen aan projecten die niet binnen onze gemeente uitgevoerd worden. Wij zijn ervan overtuigd, dat ook inwoners van Valkenswaard mee profiteren van een beter OV in Eindhoven. Bovendien betekent dit ook dat in een volgende ronde, waarin waarschijnlijk ook Valkenswaardse projecten uitgevoerd gaan worden, de hele regio ook hieraan meebetaald.

Interpellatiedebat bestemmingsplan Eurocircuit

Ondanks dat de gemeente 6 september 2023 een raadsbesluit informatiebijeenkomst had georganiseerd, waarbij we al onze vragen konden stellen en naar tevredenheid beantwoord werden, omtrent het belangrijke dossier Eurocircuit, vond de fractie VOTE het nodig om een interpellatiedebat hierover te houden tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar. Tijdens deze interpellatie werd niet gehouden aan de procedure die hiervoor staat, noch werd er door de voorzitter ingegrepen hierop. H&G betreurt dat dit gebeurd is. Te meer omdat een dergelijke houding eerder een vertraging dan een versnelling van de procedure oplevert. H&G vindt dit een belangrijk en gevoelig dossier, waarbij zorgvuldig gehandeld dient te worden, juist om het mogelijk te maken om het feitelijke gebruik van 2021 te legaliseren.