Update Maart 2024

Beleidskader Sociaal Domein

Ten eerste complimenten. Wij vinden het een goed opgezet en opgebouwd rapport. Tot stand gekomen m.b.v. goede participatie en terugkoppeling daarvan. Er is bewust gekozen om niet over verschillende doelgroepen te praten.
Het stuk heet immers “met oog voor iedereen”.

Als je aparte groepen mensen gaat benoemen dan is de kans al snel groot dat je doelgroepen gaat vergeten. Dus dat heeft niet onze voorkeur.

Hoe nu verder dat wordt nog een uitdaging.

Er wordt erkend dat de toegang nu nog te veel versnipperd wordt ervaren daarom is een van de doelstellingen ook om herkenbare inlooppunten te gaan opzetten op logische plekken in Valkenswaard. Denk hierbij naast de scholen en oudercentra ook aan wijk- en buurtgebouwen. Wellicht is hier een vruchtbare samenwerking op z’n plaats. Belangrijk is dat er één toegangsloket komt waarin het hele team samenwerkt.

Ook dient de samenwerking en communicatie met Cordaad verbeterd te worden. Zeker op het gebied van inburgering van onze nieuwe inwoners, waar we vanavond middels het vragenhalfuurtje ook aandacht voor hebben gevraagd. Zij nemen de gemeente veel werk uit handen en dienen daarom ook maximaal gefaciliteerd te worden.

Onder hoofddoel groeien gaat het over de jeugd; zij moeten zich goed kunnen ontwikkelen en iedereen verdient daarbij een gelijke kans. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de psychische gesteldheid van de jeugd. Te veel jeugdigen hebben last van depressieve klachten en dat baart ons zorgen. Hopelijk lukt het ons door meer aandacht te hebben voor de behoefte van de jeugd het tij te keren.

Meedoen

Op goed mee te kunnen blijven doen in de samenleving is een goede gezondheid essentieel en daarbij is een gezonde leefstijl van goede voeding en voldoende bewegen essentieel.

Als meedoen moeilijker wordt dan komt daar zorg en ondersteuning bij kijken. Dit kan niet te veel verplicht vanuit de omgeving komen. De gemeente dient de ondersteuning te leveren die onder de WMO valt.

De zorgverzekeringswet oftewel de wet op langdurige zorg, licht bij andere partijen waaronder Valkenhof. Natuurlijk is het zo dat Alle inwoners van Valkenswaard het liefst thuis blijven wonen, maar als dit niet meer gaat dan zal er een plek voor hun moeten zijn waar ze verzorgd kunnen worden. Mevr. De Regt heeft terecht gewaarschuwd voor een tekort aan deze plekken. Als de pilot van een leercirkel in de Bogen een succes blijkt dan kunnen meerdere leefcirkels een bijdrage kunnen leveren. Het is belangrijk dat voor het vraagstuk rondom vergrijzing en zorg wordt samengewerkt met zoveel mogelijk partijen. Ook kleine laagdrempelige initiatieven die wonen en zorg kunnen  verbinden moeten een kans kunnen krijgen. Het is daarom van belang dat het college bij de uitvoering van het beleidskader blijft samenwerken met alle partijen die een rol kunnen hebben in het kader van (langdurige)zorg.

En dan tot slot Thuiskomen

Het liefste wil je dat iedereen zich fijn. Voelt in zijn leefomgeving. Dit zal echter met de toenemende druk op de schaarste grond onder druk komen staan. Daarom is het des te belangrijker dat mensen elkaar begrijpen en dus elkaar ontmoeten. Het elkaar ontmoeten kan op veel verschillende manieren en de gemeente kan hier een pro actieve faciliterende rol in nemen.

Kortom veel mooie doelen en belangrijke taken. We maken ons wel zorgen over de mogelijkheid om tot uitvoering te komen, zeker gezien de krapte in beschikbaar personeel in het sociaal domein. We horen immers regelmatig dat doelen en taken niet gehaald wordt door personeelsgebrek. We willen het college dan ook vragen om op tijd aan te geven of er extra fte noodzakelijk is met het daarbij horende budget, wellicht in de aankomende begroting.

Le sage ten Broekstraat

Een lastig dossier om meerdere redenen. Ten eerste zijn er toezeggingen gedaan aan verschillende partijen met tegenstrijdige belangen. De druk op de beperkte grond wordt steeds groter en dus zullen we steeds vaker moeilijke keuzes moeten maken.

Valkenswaard heeft veel te danken aan zijn vrijwilligers en die zouden dan ook altijd gerespecteerd en gewaardeerd moeten worden en maximaal gefaciliteerd. Aan de andere kant wachten veel mensen op een woning en hier ligt ook de kans om  broodnodige sociale huurwoningen te realiseren.

Daarbij kunnen we niet alles volbouwen. Er moet ook ruimte blijven voor groen, voor ruimte voor jong en oud om bij elkaar te komen. Wij hebben goed geluisterd en kennis mogen nemen van een stevig pleidooi van ’t Pumpke om de noodzaak van het voortbestaan van ’t Pumpke te bekrachtigen. Wij waarderen dit maar zien ook dat het misschien nog beter kan.  Wij vinden dat de ruimte nu niet optimaal benut wordt en daarom is het ook jammer dat het overleg tussen het bestuur van ’t Pumpke en de gemeente is vastgelopen. Jammer want er kan zeker wel sprake zijn van meerwaarde. Wij vinden dat dit alles echter niet mag leiden tot het stagneren van verdere ontwikkelingen, daarom zijn wij er voorstander van om ten aanzien van het ‘t Pumpke het eerder aangenomen amendement tot verplichting van consensus te laten vervallen en de huur op te zeggen.

Maar H&G zet een stichting die bijna  50 jaar bestaat en veel goed werk heeft gedaan ook niet zomaar op straat. Daarom komen wij met het amendement om het plan le sage ten broekstraat op te splitsen in 2 fases.

Fase 1 omvat de locatie van de gymzaal waarin Siam zit en waar vroeger de Adelaar zat. De Adelaar is inmiddels opgehouden te bestaan. Siam had beter meegenomen kunnen worden in het proces van de verhuizing naar de Belleman. Maar dit neemt niet weg dat Siam al langer op de hoogte  was van de plannen en  bovendien wisten ze dat ze maar tijdelijk in de huidige gymzaal konden verblijven. Die termijn is inmiddels al ruim verlopen. Daarom vinden wij het verantwoord om zsm met de verhuizing van Siam te beginnen, zodat fase 1 snel van start kan gaan.

Fase 2 omvat ’t Pumpke inclusief het buitenterrein . Hier vinden wij dat er eerst nog meer duidelijkheid moet komen. Wij vinden dat wij als fractie  hier op dit moment niet de juiste beslissing in kunnen nemen. De keuze mag niet afhangen van individuele voorkeuren, maar moet een wens vanuit een grotere groep zijn. We hebben participatie hoog in het vaandel, dus stellen wij voor dat de gemeente eerst samen met de buurt, jong en oud duidelijk probeert te krijgen waar behoefte aan is. Wil de buurt of de jeugd ’t Pumpke in de huidige vorm en op de huidige plek laten voortbestaan? Of is een andere ruimte of plek meer gewenst?

Recent is door het nieuw cultureel initiatief opgehaald, dat er behoefte is bij de jeugd aan een huiswerk plek. Maar wat is de exacte behoefte?

Waarom komt er NU niet meer jeugd bij ’t Pumpke?

Waarom wordt er  niet meer gebruik van gemaakt?

Op welke doelgroep dienen voorzieningen op dit moment het best aan te sluiten, wat is de behoefte?

Deze vragen moeten wat H&G betreft eerst beantwoord worden. Bovendien sluit een dergelijk onderzoek aan bij eerder door de raad  aangenomen moties. Daarom verzoeken wij het college om dit jaar nog hier meer duidelijkheid in te krijgen en dan met een plan voor fase 2 eventueel inclusief een gewenste maatschappelijke ruimte terug te komen naar de raad.

We weten dat de huidige huurovereenkomst met t’ Pumpke nog loopt tot eind 2026 dus pas daarna kunnen binnen fase 2 stappen gezet worden. Fase 1 kan daarentegen direct worden opgepakt. Bestemmingsplan technische laten wij het aan het college over om al dan niet te werken met een bestemmingsplan waarbij op de locatie van fase 2 bijvoorbeeld gekozen kan worden voor de dubbelbestemming Maatschappelijk/Wonen en dit binnen een ruim te definiëren bouwvlak.

Motie inzake extra aandacht voor  Cliëntondersteuning 

In de nieuwe verordening  WMO is er geen mogelijkheid meer om een second opinion aan te vragen. Deze is geschrapt omdat er geen mogelijkheid was tot een onafhankelijke tweede beoordeling. Wij begrepen dit echter vonden wij het wel van belang dat iedereen, die in aanmerking komt voor een bijdrage of voorziening vanuit de  WMO, gebruik moet kunnen maken van een onafhankelijke cliënt-adviseur. Daarom hebben wij met de fractie een motie ingediend om extra aandacht te vragen voor de cliëntondersteuning.

De motie roept de gemeente op om bij elke aanvraag proactief een onafhankelijke cliëntondersteuner in te zetten tenzij de cliënt aangeeft daar geen behoefte aan te hebben.

De motie werd met algemene stemmen aangenomen.

Duurzaam Afvalstoffenbeleid 2024-2028

Op de agenda van de raadsvergadering van 21 maart stond het voorstel afvalstoffenbeleid. 

Het doel is om de komende jaren de hoeveelheid restafval aanzienlijk te verminderen. Er zijn daarvoor 3 scenario’s: Nascheiding PBD (papier, blik en drankkarton), of Bronscheiding in twee varianten.

Bij bronscheiding moeten inwoners handmatig al het afval scheiden en wordt betaald per aangeboden container, het zogenaamde Diftar. Aan dit systeem kleven veel nadelen. Iedere inwoner krijgt met diverse containers/afvalbakken/zakken te maken en het is vaak niet eenvoudig om het scheiden correct uit te voeren. Er ontstaat hierbij geregeld “vervuiling” waardoor het duurzaam verwerken moeilijk wordt.

Het Diftar-systeem vereist bovendien een nauwkeurige administratieve registratie, omdat er per woning moet worden bepaald hoeveel kliko’s van elke soort per jaar worden aangeboden. Het tarief voor 240 liter restafval per lediging is daarbij stevig: Waalre € 15,- Geldrop € 16,13 en Bergeijk zelfs € 26,36. Het moge duidelijk zijn dat bij dit soort bedragen de creativiteit om het aantal kliko’s te beperken groot is. 

Bij nascheiding wordt het restafval machinaal gescheiden. De techniek daarvan is de laatste jaren steeds verder verbeterd. Bij nascheiding wordt 75% van het plastic in het restafval verwijderd.

H&G is voorstander van nascheiding van PBD. Het is een stuk eenvoudiger voor onze inwoners en het scheidingsresultaat is goed. Papier en GFT blijven uiteraard wel apart opgehaald worden.

Maar in het nieuwe beleid mag oud papier en karton niet meer los aan de straat worden gezet. Het zorgt voor veel rommel in de straten en voortuinen. Dat moeten wij onderschrijven.

Zo’n 2 weken geleden waaide er een stevige oostenwind op de ophaaldag van het oud papier. Dus ben ik maar eens rond gefietst. 

Eerlijk gezegd sta je soms met verwondering te kijken naar de manier waarop het papier wordt aangeboden. Als kranten, tijdschriften en folders mooi strak, liefst verticaal, in een doos zijn gestopt, is er niets aan de hand. Maar ja, bijna lege dozen met enkele losse kranten erin, gaan met een zuchtje wind al snel alle kanten in.

Bovendien zou het ook beter zijn als een kliko (zowel groen als grijs) die nog lang niet vol is, ook niet wordt aangeboden, dat scheelt veel onnodige handelingen.

Máár er is ook nog de gezondheid van onze werknemers in relatie tot het tillen. Dat maakt het verzamelen van papier in kliko’s weer aantrekkelijker. 

Nu lijkt het een paardenmiddel om al onze inwoners op te zadelen met een derde (blauwe) kliko. Met een klein tuintje staat het snel mudvol en is de blauwe versie, ook al heeft die alleen een blauwe deksel, dan zeker een dominante verschijning. Om maar niet te spreken over 3 kliko’s in de voortuin! 

Het produceren en verspreiden van meer dan 10.000 extra kliko’s is bovendien slecht voor het milieu en past eigenlijk niet bij dit duurzaam beleid. 

Daarom hadden wij een amendement voorbereid, om onze inwoners bij de invoering van de blauwe kliko, de keuze te laten maken uit de 120 liter kliko óf de 240 liter kliko óf geen blauwe kliko. Aangezien papier niet meer los aan de straat mag worden gezet kunnen inwoners zonder blauwe kliko hun papier aanbieden bij de milieustraat, speeltuin Geenhoven of samen werken met buurtgenoten. Dit amendement is met ruime meerderheid aangenomen.